รายชื่อนิสิต
รายวิชา301100 : Basic Tool and Machine Workshops
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62312163 นางสาวทิพวรรณ อยู่เล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 64360223 นางสาวกรพินธุ์ จิ๋วนุช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 64360230 นางสาวกรรณชมนส์ โฉมยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 64360346 นายกษิดิศ หลวงมูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
5 64360452 นางสาวกานต์มณี เปรียบเทียบ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 64360476 นางสาวกิ่งแก้ว ม่วงลี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
7 64360490 นายกิตติโชติ โชติรุ่งเรืองกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 64360575 นายกิตติภพ รัตนาคม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 64360643 นางสาวเกศรินทร์ ตามา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 64360704 นางสาวขวัญกมล ลีสอนตะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 64360766 นายคานซามาน อับดุลกานาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
12 64360780 นางสาวคุณัญญา ไชยปัน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
13 64360858 นายจักรกฤษ สามเกษร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 64360865 นายจักรกฤษณ์ อินเปล่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
15 64360896 นายจักรพันธ์ จันมะณี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 64360902 นางสาวจันทกานติ์ ยอดอ่วม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
17 64360933 นางสาวจิณัฐตา สุพล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 64360971 นายจิรเดช แดงเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 64361015 นายจิรศักดิ์ คำจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
20 64361039 นางสาวจิราภา ใหม่จันตา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 64361091 นางสาวจุฑาณัฏฐ์ ภู่แพร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 64361114 นางสาวจุฑาธิป คูทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
23 64361152 นายเจษฎา อารีเอื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
24 64361169 นายเจษฎาธร พลายละหาร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 64361237 นางสาวชนัญพร อุทโท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
26 64361244 นางสาวชนากานต์ แจ่มแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
27 64361343 นางสาวชยุดา เหล่าคนค้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 64361381 นางสาวชลธิชา หอมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 64361619 นายชิษณุพงศ์ ได้พร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 64361664 นางสาวโชษิตา หาวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 64361732 นางสาวญาณิศา กลั่นเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 64361749 นางสาวญาดา แก้วเถิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 64361787 นายฐิฏิรัชภาคห์ สายสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
34 64362043 นายณัฐกิตติ์ กะวะนิช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
35 64362111 นางสาวณัฐธิดา เจียงภูเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 64362159 นางสาวณัฐนารี ขันทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 64362203 นายณัฐพล สอนไว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 64362210 นายณัฐภัค วิทศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
39 64362326 นายณัฐวุธ น้อยม่วงตาล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 64362371 นางสาวณิชากร อูดดอ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
41 64362388 นางสาวณิชาภา ภูคำอภิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 64362456 นายเต็มอาชว์ พุทธิวิศิษฎ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 64362616 นายธนธรณ์ บุญพาสุขดี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 64362722 นายธนวัฒน์ โมเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
45 64362746 นายธนวัตน์ เนียมหอม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 64362838 นายธรรมนูญ ศรีบุรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 64362876 นางสาวธัญญารักษ์ เวชไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
48 64362920 นางสาวธันย์ชนก ผ่องแผ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
49 64362937 นางสาวธิดา วงค์พรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
50 64362999 นายธีรธร แซ่ย้าง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
51 64363019 นายธีร์ธวัช เสาร์แบน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
52 64363057 นายธีรภัทร์ สมนึก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
53 64363156 นางสาวธีริศรา ปะโนรัมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
54 64363231 นายนนทวัฒน์ ปิ่นทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
55 64363316 นางสาวนภสร อินทรสำลี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
56 64363354 นายนราวิชญ์ มุสิกะพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
57 64363668 นางสาวบุสญา สีสด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
58 64363682 นางสาวเบญจมาภรณ์ สังเกตใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
59 64363828 นางสาวปภาดา เชื้อคำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
60 64363903 นายประทีป คุณมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
61 64363927 นายประสพสุข บุตยรีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
62 64364108 นายพงศกร คำจันดา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
63 64364184 นายพรภวิษย์ มธุพจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
64 64364207 นางสาวพรรณภักษา ศรีวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
65 64364214 นางสาวพรรษปรียา เอี่ยมเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
66 64364276 นายพลอธิป อาจศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
67 64364320 นางสาวพัทธนันท์ คงเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
68 64364337 นางสาวพิชญ์สินี ย่นปลิว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
69 64364399 นายพิษณุ ชมสวนสวรรค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
70 64364481 นายพุฒิชัย นิ่มเนียน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
71 64364498 นายพุฒิพงศ์ ทองวิทยา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
72 64364535 นางสาวแพรวา รักษ์ธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
73 64364610 นายภัคพล ต่อมหล้า วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
74 64364665 นางสาวภัทรสุดา นาที วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
75 64364672 นางสาวภัทราพร คำมั่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
76 64364726 นายภาคภูมิ ไทยแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
77 64364801 นางสาวภูนรินทร์ อินทร์สอน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
78 64365037 นายเมธาสิทธิ์ ธนาอธิการโกวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 64365044 นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์ปลัด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
80 64365051 นายยศกร มณีอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
81 64365112 นายรชานนท์ เอี่ยมละมัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
82 64365129 นางสาวรมยกร มีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
83 64365136 นายรวิพล แผ่ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
84 64365150 นางสาวรสสุคนธ์ ธรรมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
85 64365167 นายรักสยาม พันคำภู วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
86 64365174 นางสาวรังษิตา คัชมาตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
87 64365341 นายวงศธร เจษฎายุทธการกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)60
88 64365358 นายวชิราวุธ สังขันตี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
89 64365365 นางสาววนัชพร ชาดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
90 64365372 นายวรกิจ จูงาม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
91 64365433 นางสาววรรณษา ศรีอันจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
92 64365464 นางสาววรัญญา คำฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
93 64365525 นางสาววรินทิรา หนูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
94 64365594 นายวัฒนา นิลน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
95 64365624 นางสาววัลลภา หลักเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
96 64365655 นางสาววาสิตา แก้วผม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
97 64365662 นางสาววิจิตราภรณ์ เอี่ยมพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
98 64365747 นางสาววิลาวรรณ มณีวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
99 64365846 นายวุฒิชัย ช่างทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
100 64365877 นายศรชัย ขันเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
101 64365907 นางสาวศวิตา ขำพิมล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
102 64365921 นางสาวศศิลักษณ์ ทองนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
103 64365990 นายศิริพงศ์ พรศิริวัฒนากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
104 64366003 นางสาวศิริพร ป่านฉะนี้ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
105 64366027 นายศิวกร สัจจะยนต์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
106 64366461 นางสาวสิริปรียา อยู่คง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
107 64366553 นายสุธิพงษ์ นุ่มเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
108 64366591 นางสาวสุพรรณพิมพ์ ไต๋สกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 64366645 นางสาวสุพิชญา พิมพา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
110 64366652 นางสาวสุภาวดี โต๊ะคำมณี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
111 64366713 นางสาวสุรางคนา บุญธิวงศ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
112 64366720 นางสาวสุรีรัตน์ รักเกตุกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
113 64366737 นายสุวพิชญ์ แสงวิมาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
114 64366966 นางสาวอภิสรา กัจฉปะรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
115 64367215 นางสาวอาทิติญา น่วมเปรมศิริชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
116 64367222 นางสาวอาธิติยา ศรีหาบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
117 64367307 นายอุกฤษฏ์ มะโนยศ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
118 64367321 นางสาวอูมมูเดีย สูดิง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
119 64367468 นายบุญศักดิ์ ทองอิ่มบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
120 64367499 นายมินทร์บดินทร์ อนุเคราะห์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
121 64367505 นายศรนคร ขันทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)