รายชื่อนิสิต
รายวิชา301340 : Manufacturing Processes
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59366503 นายอรรถพล วงศ์อุบล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 60360289 นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 60360388 นายกิตติ ประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
4 60360425 นายกิตติพล แก้วกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 60360524 นายไกรวิชญ์ ทองแตง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 60361088 นายเชษฐา เจิมขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 60362115 นายธัญพิสิษฐ์ นพกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 60362474 นายนันทวัฒน์ อัตถาพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 60362573 นายบัณฑิต บุญประสพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 60363716 นายภูธเนศ อนุพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 60363792 นายเมธาวี ลอยหา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 60363983 นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
13 61311594 นางสาวณัฐธยาน์ แย้มกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 61361582 นางสาวดาริกา ชุมพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 61361865 นายธนภัทร กองสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 61362213 นางสาวนภสร สมณา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 61363791 นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 61364521 นางสาวสุกัญญา พลอยรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 62360287 นางสาวกนกพร อำภาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 62360515 นายกษม จันทร์เงียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 62360560 นางสาวกัญญภัค ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 62360577 นางสาวกัญญาภัค มีเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 62360584 นางสาวกัญญารัตน์ จิตท้วม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 62360591 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 62360607 นางสาวกัณต์ฑิฌา จันทร์ท่าอิฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 62360676 นายกัมปนาท แดงกุลวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 62360836 นางสาวเกวลิน มณีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 62360867 นางสาวเกศราภรณ์ เพ็งพลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 62360881 นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 62360904 นายขจรเกียรติ แสงแดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 62360935 นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 62361161 นางสาวจิราพร แก้วเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 62361208 นางสาวจิราภา ทัพทวี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 62361215 นางสาวจิราวรรณ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 62361239 นางสาวนิชาภา ดีพรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 62361260 นางสาวจุฑามณี ชมไกล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 62361284 นายจุลจักร จรเอ้กา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 62361314 นายเจริญชัย ขำสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 62361499 นางสาวชลธิชา บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 62361529 นางสาวชลธิชา ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 62361635 นายชัยพร สังเขป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 62361642 นายชัยวัฒน์ กรรณิกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
45 62361666 นายชาญกุญช์ จีรจิตรภากร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 62361703 นายชานนท์ อ่อนสุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 62361772 นางสาวชุติมา ศรีสุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 62361789 นางสาวชุรีพร พรมจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 62361826 นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 62361864 นางสาวฐิติกาลย์ ตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 62361888 นายฐิติรัตน์ ลำพาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 62361987 นายณวรรธน์ เวชชศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 62361994 นางสาวณัชชา คิดอ่าน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 62362014 นายณัฏฐกิตต์ สียะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 62362045 นายณัฐกมล สวนใย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 62362076 นางสาวณัฐกานต์ สีคร้าม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 62362182 นายณัฐนนท์ เหมบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 62362199 นางสาวณัฐนรี กองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 62362236 นางสาวณัฐนิชา บุญลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 62362311 นางสาวณัฐวดี มีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
61 62362359 นางสาวณัฐสิมา ทองปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 62362472 นางสาวเต็มภิมล เมืองกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
64 62362717 นางสาวธนพร ปิ่นล่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
65 62362762 นายธนวัฒน์ แสงพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 62362823 นายธนากร สายแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
67 62362878 นางสาวธนาพร บัวกลอย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
68 62362885 นางสาวธนาภรณ์ ทาสุบิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 62362960 นางสาวธวัลรัตน์ แก้วสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 62363073 นายธีร์นวิช วงษ์สวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 62363134 นายธีรภัทร เดชสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
72 62363387 นายนฤพนธ์ อินทำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
73 62363479 นายนันทวัฒน์ ระฤก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 62363509 นางสาวนาฏนดา เจียงผู่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 62363592 นางสาวนุชธิดา คงโพธิ์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
77 62363615 นางสาวเนตรดรุณี โสฬส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
78 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 62363684 นางสาวเบญจวรรณ คงสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 62363806 นายปรมี ขันธุแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
81 62363851 นางสาวปริชญา แต้มทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
82 62363868 นายปริญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
83 62363882 นางสาวปรียากร แก้วเถาว์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
84 62363912 นางสาวปวีณา ล้วนโค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 62363981 นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 62364049 นางสาวผกามาศ ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
88 62364063 นายพงศธร หวลอาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
89 62364193 นางสาวพรหมศิริ พิมพ์สกุลไกร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
90 62364377 นางสาวพิชญานิน ศรีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 62364384 นางสาวพิชญาพร นวลยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
92 62364414 นายพิทักษ์ น้อยรุน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
93 62364421 นายพิพัฒน์ อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
94 62364438 นายพิพัฒนพันธ์ มั่นธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 62364469 นางสาวพิมพ์รภัทร ทองแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
96 62364605 นายพุฒิพงศ์ อินขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
97 62364636 นางสาวเพ็ญนภา กันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
98 62364681 นางสาวภัคจิรา ชุ่มรัศมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
99 62364711 นางสาวภัณฑิรา สุขภิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 62364735 นายภัทรดนัย คล้ายแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
101 62364803 นางสาวภัทรสุดา ชูตะมัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
102 62364841 นายภาคิน เเซ่เต็ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
103 62365039 นางสาวมณฑิรา พร้าชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
104 62365084 นางสาวมัฌชิมา เหล็กเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 62365107 นางสาวมัณฑนา ทาจิ๋ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
106 62365121 นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
107 62365169 นางสาวเมทินี ปี่แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
108 62365183 นางสาวยลดา สายบุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
109 62365282 นายรังสิมันตุ์ อรบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 62365343 นายรัตนชัย ปานหมอยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
111 62365367 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉินเช้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
112 62365404 นางสาวราตรี สุราภา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
113 62365497 นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
114 62365558 นางสาววรดา สมรอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
115 62365565 นางสาวณัชชากัญญ์ จักปั่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
116 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
117 62365688 นางสาววรินทร จักจังหรีด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
118 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
119 62365770 นางสาววิจิตรา ผังมาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
120 62365817 นางสาววิภาดา ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
121 62365855 นางสาววีรดา ใจจาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
122 62365879 นายวีรภัทร แสนอุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 62365947 นางสาวศรสวรรค์ เฉลิมอัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
124 62366142 นางสาวศิริพร หนูตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
125 62366159 นายศิริรัตน์ กองวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
126 62366180 นายศิริศักดิ์ เงินคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
127 62366333 นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 62366340 นางสาวสไบทิพย์ นุวรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
129 62366470 นางสาวสายใจ ฮุยสระเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
130 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
131 62366586 นายสิรวิชญ์ สิทธิวะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 62366661 นางสาวสิริวรรณ อ่อนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
133 62366760 นายสุทธิพงษ์ สุขสงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
134 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
135 62366852 นางสาวสุภิตา จันสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
136 62366968 นายเสนีย์ เสวีวัลลภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
137 62366982 นางสาวเสาวภาคย์ แคฝอย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
138 62367019 นางสาวหทัยกานต์ บุญมาติด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
139 62367088 นายอติวิชญ์ ศิริรุ้งโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
140 62367101 นางสาวอนัทชา พาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
141 62367156 นายอนุสรณ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
142 62367279 นางสาวอรปรีญา แก้วอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
143 62367286 นางสาวอรอนงค์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 62367293 นางสาวอรัญญา สร้างยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
145 62367378 นางสาวอัญชลี วงค์ดวงใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
146 62367385 นางสาวอัลรฟา คิดถูก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
147 62367422 นางสาวอาทิตยา ชูผกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
148 62367446 นางสาวอาภาณัฐ อวดห้าว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)