รายชื่อนิสิต
รายวิชา304419 : Building Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360288 นายกันต์ธร มางิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
2 61360479 นายเกียรติศักดิ์ มารอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
3 61360486 นายไกรวิชญ์ แซ่เต็น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
4 61360929 นายชยังกูร นามกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
5 61361353 นายณัฐนันท์ พลคุปต์จิรกวิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
6 61361599 นางสาวดาวสุดา เบ้าวันดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
7 61361728 นายธงไชย แก้วมาราช วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
8 61361858 นายธนภัทร วิสิทธิเขต วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
9 61361896 นายธนวัฒน์ อวดศรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
10 61361902 นายธนวัฒน์ อินทะนนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
11 61362022 นายธวัชชัย จันทร์เพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
12 61362145 นายนนทวัช แร่เพชร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
13 61362350 นางสาวนิชานาถ นครจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
14 61362442 นายบุณยกร วงษ์สวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
15 61362855 นายพรเทพ ขาวมะลิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
16 61363234 นายภาสกร ไพรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
17 61363982 นายศักดิ์สิทธิ์ บำรุงคีรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
18 61364552 นางสาวสุจิตรา จาติระเปา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
19 61364613 นายสุทธิพงศ์ สีสกล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)