รายชื่อนิสิต
รายวิชา001331 : Social Innovation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
1 65380930 นางสาวพิมพ์พัฒน์ เงางาม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 65164066 นายกชพัฒน์ ศิลป์วิจารณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)50
 คณะเภสัชศาสตร์
3 63210147 นางสาวจิราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
4 64210276 นางสาวจิรัชฌา เดชอูป ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
5 64210498 นางสาวซูซานา แวหามะ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
6 64210825 นายธนกฤต จามะลี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
7 64210993 นางสาวนันทกานต์ นุ่มสำรวย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
8 64211037 นางสาวนิตยา มณีรัตน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
9 64211068 นางสาวบุญสิตา กุณรินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
10 64211723 นางสาวรุจี ศรหิรัญ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
11 64212218 นางสาวอลีนา บูรณะพล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
12 65310333 นายกิตติเชษฐ์ ฉลอม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
13 65310685 นายจิรพัฒน์ สิงห์กวาง วท.บ. (ชีววิทยา)10
14 65310913 นางสาวชนิดา โพธิ์ทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
15 65311415 นางสาวณัชชารีย์ พิพิธเดชะพงศ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
16 65315277 นางสาวสุปรียา ทองอยู่ วท.บ. (ชีววิทยา)10
17 65315291 นางสาวสุภาวดี ทองดี วท.บ. (ชีววิทยา)10
18 65315765 นายประเสริฐ รูบามา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
19 65316120 นายไชยนันท์ โปราหา วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 65360246 นางสาวกัญญาณัฐ บุญเมฆ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
21 65361595 นายณัฐพล พลศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 65362752 นางสาวเบญญาภา พงษ์ชะเกาะ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
23 65363155 นายเปรม ปัญญาพิทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
24 65364084 นายยศพันธ์ แก่นวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
25 65410224 นางสาวกัณฑิมา บุญศร กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
26 65410385 นายคณิศร สายทอง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
27 65411597 นายนวรัตน์ เครือก๋า กศ.บ. (ชีววิทยา)10
28 65412198 นายพัชรพล สะอาดม่วง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
29 65412266 นางสาวพิชญาภา มาลากุล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
30 65412327 นายพูมภพ เมฆเมฆา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)50
31 65412389 นายภาณุวิชญ์ ดับทุกข์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
32 65412556 นายรัชตะ โสภารักษ์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
33 65412624 นายวชิรวิทย์ กล่ำใจดี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
34 65412983 นางสาวสกมล โพธิ์นคร กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
35 65460038 นางสาวกนกวรรณ จันทฤกษ์ พ.บ.10
36 65460090 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีพลากิจ พ.บ.10
37 65460151 นายกีรติ เสือสงวนศักดิ์ พ.บ.10
38 65460168 นายเก่งสุข วารินสะอาด พ.บ.10
39 65460199 นางสาวชนกนันท์ เมืองใจ พ.บ.10
40 65460236 นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ พ.บ.10
41 65460298 นายณภัทร ดารารักษ์ พ.บ.10
42 65460304 นางสาวณัฏฐ์ธมนวรรณ กัญญาประสิทธิ์ พ.บ.10
43 65460328 นางสาวณัฐกัญญา ยัพวัฒนพันธ์ พ.บ.10
44 65460342 นายณัฐภูมินทร์ ถาวรกุล พ.บ.10
45 65460489 นายธิติพงศ์ พานะมา พ.บ.10
46 65460502 นายธีรภัทร์ เนตรแก้ว พ.บ.10
47 65460519 นายธีรภัทร เฉลิมเมือง พ.บ.10
48 65460533 นางสาวนันท์นภัส พงษ์จันทร์ พ.บ.10
49 65460571 นางสาวบุญญาดา บุญยก พ.บ.10
50 65460595 นางสาวบุณยาพร เสริมวัฒนากุล พ.บ.10
51 65460625 นางสาวปันปรมี อมรวัชรพงศ์ พ.บ.10
52 65460748 นางสาวพรนภัส เริญกาศ พ.บ.10
53 65460755 นายพศวัฒน์ แก้วมาลัย พ.บ.10
54 65460809 นางสาวพิมพ์พิศา นากล้า พ.บ.10
55 65460830 นางสาวพิมพ์รัชตะ สุทธิประดิษฐ์ พ.บ.10
56 65460878 นางสาวภคพร เกียรติ์อนันต์กุล พ.บ.10
57 65460939 นางสาวมนชนก จิวยิ้น พ.บ.10
58 65461004 นางสาวศรัณญภัทร กะมุทา พ.บ.10
59 65461035 นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว พ.บ.10
60 65461066 นางสาวสุพนุดี อุดมธนวงศ์ พ.บ.10
61 65461097 นางสาวอภิชญา กมลวรเดช พ.บ.10
62 65461134 นางสาวอริสา ศรีหลิ่ง พ.บ.10
63 65461141 นายอัครชัย จันทร์ศรี พ.บ.10
64 65461165 นางสาวอังศวีร์ เฉลิมวิสุตม์กุล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
65 64470144 นางสาวกฤติกา คงวุธ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
66 64470335 นางสาวกัลยรัตน์ เกาะกิ่ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
67 64470939 นางสาวชลธิชา รื่นทิม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
68 64471158 นายณภัทร จันทร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
69 64471288 นางสาวณัฐชุดา อินทร์สร พทป.บ.10
70 64471530 นายณัฐวุฒิ สิงห์รุ่งเรือง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
71 64471585 นางสาวดุสิตา ศรีประทุม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
72 64471981 นางสาวธีราพร แก้วเดช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
73 64472025 นางสาวนรรฐธมน วีราพัชร์ชูโชค วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
74 64473459 นางสาวรวิชา คนอยู่ตระกูล วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
75 64473565 นางสาวรุ่งฟ้า เณรแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
76 64474043 นางสาวศิริลักขณ์ อยู่บุรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
77 64474166 นางสาวสรวงสุดา แพทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
78 64474333 นางสาวสิริอาภา แสงเอี่ยม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
79 64474449 นางสาวสุนันทา สุทธิโกมินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
80 64474517 นางสาวสุภาวดี เชื้อยา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
81 64474678 นายอนุภัทร วันเสาร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
82 64474715 นางสาวอภิญญา อินจันทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
83 64474746 นายอรงกต อินทร์เอี่ยม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
84 65315017 นายเศรษฐรัตน์ อนุภา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
85 64560760 นายพลพรรธน์ นิมิตรพรชัย พย.บ.10
86 64560883 นางสาวมินตรา เต๋จะปิก พย.บ.10
87 64560968 นางสาววรรณภา คำแสน พย.บ.10
88 64561316 นางสาวเอื้อการย์ ปานประทีป พย.บ.10
89 64561613 นางสาวปริศนา อาจอ พย.บ.10
90 64561668 นางสาวพรรณ์พษา สุปัน พย.บ.10
91 64561682 นางสาวมณีนุช บุญขุนทด พย.บ.10
92 64561736 นางสาวศศิวิมล จันต๊ะนุ พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
93 65610259 นางสาวนมิดา ฉายเจริญสุขสกุล ท.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
94 64660057 นางสาวกนกภรณ์ อุปรัง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
95 64660125 นางสาวกรกนก วิศพันธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
96 64660347 นางสาวกุลนิษฐ์ จ๊อกถึง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
97 64660439 นายคุณวุติ เรืองศรี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
98 64660774 นางสาวฐิติยา สุกระ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
99 64661191 นายธนวัฒน์ พัดเย็นสุข วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
100 64661207 นายธนวันต์ ทรงสรรเสริญ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
101 64661221 นางสาวธนัชชา แคนชัยภูมิ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
102 64661382 นางสาวนภัทรชา ปานานนท์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
103 64661702 นางสาวปวีณา ภามี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
104 64661955 นางสาวพิชญา ผลเจริญ ทศ.บ.10
105 64661993 นายพิพรรธน์ พินิจสุวรรณ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
106 64662259 นางสาวมาริษา แก้วฟู วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
107 64662433 นางสาววรินธีรา คำมะยอม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
108 64662488 นายวสุพล จันทร์ตาธรรม วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
109 64662778 นางสาวสุชญา ธราพร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
110 64662822 นางสาวสุประวีณ์ อมรจิตสุวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
111 64662877 นางสาวสุพิชญา อมรบุตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
112 64663164 นางสาวเอื้ออารี มีใจเจริญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
113 65662470 นางสาวสุวิตา เสนา วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
114 65662524 นางสาวอนุสรา ขวัญวงษ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
115 65662586 นายเอกณัฐ เปี่ยมปราโมทย์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
116 65662692 นางสาวชลธิชา มาลัย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
117 65662982 นางสาววรดา รัตนศรีปัญญะ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
118 65663002 นางสาวศรินภา ทาโฮม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
119 65710935 นายนราวิชญ์ แผลงฤทธิ์ สถ.บ.50
 คณะนิติศาสตร์
120 65190225 นางสาวกันทลัส ทองเกียรติ น.บ.10
121 65190713 นางสาวชนิดาภา แก้วเพชร น.บ.10
122 65191529 นางสาวนัฏฐินี ปันใจ น.บ.10
123 65191826 นางสาวปภาวรินทร์ คำสว่าง น.บ.10
124 65191871 นางสาวปริยากร หงษ์สูง น.บ.10
125 65192601 นางสาววนัสนันท์ วรสีหะ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
126 64260073 นางสาวกมลพร ไวยครุฑ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
127 64260295 นางสาวกัลยรัตน์ ไพโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
128 64260387 นายกิตติศักดิ์ สืบสาย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
129 64261209 นางสาวณัจตินันท์ อินทอน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
130 64261247 นางสาวณัฐกฤตา นาดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
131 64262169 นางสาวนิภาส์วรินทร์ เผือกคง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
132 64262534 นางสาวปาริชาติ วิสุทธิสิงห์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
133 64263005 นางสาวพิมพ์ลภัส ไผจิตร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
134 64263463 นางสาวมัณฑนา ใหญ่กระโทก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
135 64263487 นายมาเตโอ ระภัทรพร ไฟยวินเกิล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
136 64263753 นางสาววรณัน นุ่มนวล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
137 64263814 นายวรวัฒน์ แก้วกันตี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
138 64264873 นายอนพัทย์ สวนดอกไม้ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
139 65410910 นางสาวณัฐกฤตา โชติเพิ่ม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
140 64240372 นางสาวกุลกมล เจริญวัย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
141 64241317 นางสาวณัชชา มิ่งขวัญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
142 64340256 นางสาวกฤติกา งามละม่อม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
143 64340379 นางสาวกัญญาณัฐ ทิมงคล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
144 64340713 นางสาวเกวลิน ด้วงสูงเนิน บธ.บ. (การเงิน)10
145 64340812 นางสาวขวัญหทัย พุ่มประทีป บธ.บ. (การเงิน)10
146 64340843 นายคิมหันต์ ชื่นเปรื่อง บธ.บ. (การเงิน)10
147 64341239 นางสาวจิรัสสา ณ แฉล้ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
148 64341475 นางสาวเจนสุรีย์ จันทร์กลัด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
149 64341857 นายชินพัฒน์ สิงห์สุวรรณ บธ.บ. (การเงิน)10
150 64342441 นายณัฐนนต์ ฉิมพิทักษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
151 64343318 นางสาวธัญธร กล้าหาญวีระกุล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
152 64343349 นางสาวธัญลักษณ์ บุญเกิด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
153 64343370 นางสาวธันยา คะระออม บธ.บ. (การเงิน)10
154 64343462 นางสาวธีนาถ ภัทรดิสพงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
155 64343592 นางสาวนภเกตน์ ไสยา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
156 64344001 นายนิติพล เพชรหมี บธ.บ. (การเงิน)10
157 64344292 นางสาวปนิตรา ใจบุญยงค์ บธ.บ. (การเงิน)10
158 64344674 นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
159 64345183 นางสาวพัชรพร ท้วมอยู่ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
160 64345251 นางสาวพัชราภรณ์ วรรณหนอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
161 64345510 นางสาวพิชาญา จันมา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
162 64345800 นางสาวภัทรนิษฐ์ รัตนพงศ์โภคัย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
163 64346890 นางสาววรารัตน์ สุขดี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
164 64347392 นางสาวศศิวิมล ถือคำ บธ.บ. (การเงิน)10
165 64348184 นางสาวสุทธิดา สุขม่วง บธ.บ. (การเงิน)10
166 64348771 นางสาวอภิญญา กรุงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
167 64348795 นางสาวอภินภา ปวนยา ศ.บ.10
168 64348955 นางสาวอริสา กรรณิการ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
169 64348962 นางสาวอรุณวรรณ์ อ้อยพดวง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
170 64349013 นายอัครพล เลิศภูเขียว บธ.บ. (การเงิน)10
171 64349075 นางสาวอัญญารัตน์ แก้วนะรา บธ.บ. (การเงิน)10
172 64349211 นายเอกณัฏฐ์ สุยะตุ่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
173 64470502 นางสาวกิริญา ศรราช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
174 65340712 นางสาวกุลนิษฐ์ วัฒนะพงศ์ นศ.บ.10
175 65340897 นางสาวจณิตา พรธาดาวิทย์ บช.บ.10
176 65341610 นายชลทวัส พิมพ์ใหม่ นศ.บ.10
177 65341689 นางสาวชลิดา พิทักษา นศ.บ.10
178 65341900 นายฐาปนพงศ์ ผดาวัลย์ นศ.บ.10
179 65342716 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมเสนา บช.บ.10
180 65343379 นางสาวธันยา ศรีภุมมา บช.บ.10
181 65343799 นางสาวนวนันท์ ทรัพย์เมฆ บช.บ.10
182 65344130 นางสาวเบญญาภา ธูปเพ็ง นศ.บ.10
183 65345526 นางสาวภัทรมน แปงใจ บช.บ.10
184 65345731 นายภูริวรรธน์ เข้มแข็ง บช.บ.10
185 65345892 นางสาวมาริสา ทัศนบุตร บช.บ.10
186 65346165 นางสาวลลิตภัทร แก้วกระจ่าง บช.บ.10
187 65346707 นางสาววิภานันท์ ปีพูน บช.บ.10
188 65347025 นางสาวศศิวิมล สังข์ทอง บช.บ.10
189 65347872 นายสุภาษิต ทองสุข นศ.บ.10
190 65348152 นางสาวอรปภา ฟูเฟื่อง นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
191 65240128 นายกษมา ตาไลย วท.บ. (จิตวิทยา)10
192 65240623 นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญมา ร.บ.10
193 65240890 นางสาวชลิตา นิธิเจริญสกุล วท.บ. (จิตวิทยา)10
194 65241057 นางสาวญัลวาอ์ หมัดเร๊าะ วท.บ. (จิตวิทยา)10
195 65241804 นางสาวธัญวัลย์ วัฒนพงศ์กิตติ วท.บ. (จิตวิทยา)10
196 65242214 นางสาวนุชนาถ ถมยาแก้ว ร.บ.10
197 65242269 นางสาวบัณฑิตา หมูขำ ร.บ.10
198 65242481 นางสาวปรีชญา บรรณเภสัช ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
199 65242627 นางสาวผัลย์ศุภา ชีพสุมนต์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
200 65243686 นางสาววรัศณันท์ มงคลวัจน์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)