รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 58261731 นายกรรชัย แก้วตอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 58261342 นางสาวกาญจนานัน ยะปะนัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 58261359 นางสาวกุลพัชร คล้ายจินดา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 58261366 นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 58261403 นางสาวชลกร อินทฤทธิพิชัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 58263803 นายชินภัทร หนูสงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 58263810 นางสาวธนาวดี วงศ์ประสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 58261465 นางสาวนัฎฑิรา งามยิ่งสกุล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 58263827 นางสาวนัฐริกา ระนาดแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 58261489 นายนันทวัช เพ็ชรคง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 58261496 นางสาวนันทิชา ตั้งโต ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 58261502 นางสาวเนตรนภา ท้าวอุบล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 58263834 นางสาวปรียาพร โกษาจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 58261519 นางสาวปอรรัชม์ สว่างอารมณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 58263841 นางสาวปัฐธวีภรณ์ หุ่นสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 58712165 นางสาวพัฒนียา เดชาบุญญากร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 58261540 นางสาวพิมพิศา ขันธ์บุญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 58312044 นางสาวแพรวไพรินทร์ แสงวาโท ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 58261571 นายภาณุพงศ์ แสงสุภา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 58261588 นางสาวมนัสชนก ถี่ป้อม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 58261595 นางสาวมาลินี เลาเจริญพร  ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 58261601 นางสาวมุขสุดา บำรุงดิลก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 58263902 นางสาวรัชนก สิทธิกัน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 50210782 นางสาววรางคณา ข่ายทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 58261663 นางสาวศิริพร เรืองศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 58261694 นายสุทธิลักษณ์ เขียวอ่อน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 58261717 นางสาวสุพัฒศจี เพ็ชรภักดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 58263872 นางสาวอรสิริ ปิ่นศร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)