รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์
1 60310024 นางสาวกชวรรณ ทองทับ วท.บ. (สถิติ)10
2 60310055 นางสาวกนกพร คำประกอบ วท.บ. (สถิติ)10
3 60316118 นางสาวกมลชนก ใจชื่น วท.บ. (สถิติ)10
4 60310178 นางสาวกรรชรีย์ น้อยจันทร์ วท.บ. (สถิติ)10
5 60310253 นางสาวกฤติภรณ์ มิ่งขวัญ วท.บ. (สถิติ)10
6 60310451 นางสาวกาญจนา อาชาวัฒนกุล วท.บ. (สถิติ)10
7 60310543 นายกิตติพศ นิธิวุฒิ วท.บ. (สถิติ)10
8 60310574 นายกิติกร โกราช วท.บ. (สถิติ)10
9 60310956 นางสาวจิรประภา นาวา วท.บ. (สถิติ)10
10 60311151 นายเจษฎากร เพิ่มความประเสริฐ วท.บ. (สถิติ)10
11 60311328 นางสาวชลดา นงค์แสน วท.บ. (สถิติ)10
12 60316156 นางสาวชลลดา ใจทอง วท.บ. (สถิติ)10
13 60311458 นางสาวชุติปภา สามงามเขียว วท.บ. (สถิติ)10
14 60311649 นางสาวณัฐชยา สาขะเรส วท.บ. (สถิติ)10
15 60311861 นางสาวดาราวรรณ สวัสดิ์นะที วท.บ. (สถิติ)10
16 60311885 นายตรีเพชร เพชรชาติชั้น วท.บ. (สถิติ)10
17 60311908 นางสาวตันหยง รอดสวัสดิ์ วท.บ. (สถิติ)10
18 60312066 นายธนพล สุขคำปา วท.บ. (สถิติ)10
19 60312417 นายธีรภัทร์ สัพโส วท.บ. (สถิติ)10
20 60312424 นายธีรภัทร์ ทะอินเลย วท.บ. (สถิติ)10
21 60312578 นางสาวนฤมล อิ่มโพธิ์ วท.บ. (สถิติ)10
22 60312677 นางสาวน้ำทิพย์ จันทราช วท.บ. (สถิติ)10
23 60316194 นายปกรณ์ จุลมานพ วท.บ. (สถิติ)10
24 60313001 นางสาวปรียารัตน์ เปี้ยปาละ วท.บ. (สถิติ)10
25 60313018 นางสาวปรียาวลี เป็กเตปิน วท.บ. (สถิติ)10
26 60313100 นายปัฐน์พงศ์ อุ่นเมือง วท.บ. (สถิติ)10
27 60313193 นายปุณณัตถ์ จิวสืบพงษ์ วท.บ. (สถิติ)10
28 60315210 นางสาวพรนภา ยอดทอง วท.บ. (สถิติ)10
29 60316224 นางสาวพรบุญ ศรีทะจันทร์ วท.บ. (สถิติ)10
30 60313346 นายพสิษฐ์ จำนงค์ วท.บ. (สถิติ)10
31 60313438 นางสาวพิชญา สมสร้อย วท.บ. (สถิติ)10
32 60313599 นายพีรวิชญ์ แสนเป็ง วท.บ. (สถิติ)10
33 60313636 นางสาวภคินี คงเพ็ชรศักดิ์ วท.บ. (สถิติ)10
34 60313698 นางสาวภัทรวดี ยาโสภา วท.บ. (สถิติ)10
35 60316255 นางสาวภัทราวรรณ จันทร์ต่วน วท.บ. (สถิติ)10
36 60313957 นางสาวโยธกา พรมฟัก วท.บ. (สถิติ)10
37 60313988 นายรณภพ สง่าวงค์ วท.บ. (สถิติ)10
38 60314084 นางสาวรัชนีกร ย้อมสี วท.บ. (สถิติ)10
39 60314145 นางสาวรินรดา สิงห์โรจน์ วท.บ. (สถิติ)10
40 60314268 นางสาวลายทอง เนตรแก้ว วท.บ. (สถิติ)10
41 60314305 นางสาววรดา ดวงชื่น วท.บ. (สถิติ)10
42 60314350 นางสาววรลักษณ์ พรมตรุษ วท.บ. (สถิติ)10
43 60314824 นางสาววริฏฐ์อรชา อินหันต์ วท.บ. (สถิติ)10
44 60314558 นางสาววาสนา แรงเขตการณ์ วท.บ. (สถิติ)10
45 60314589 นางสาววิภาวี จันทร์พลงาม วท.บ. (สถิติ)10
46 60314756 นางสาวศศิประภา ศรีวิชัย วท.บ. (สถิติ)10
47 60316309 นายศิรคม รุ่งจิรารัตน์ วท.บ. (สถิติ)10
48 60315296 นางสาวสุทธิรัตน์ เหมฤดี วท.บ. (สถิติ)10
49 60315418 นางสาวสุพัตรา บุญมา วท.บ. (สถิติ)10
50 60315432 นางสาวสุพาณี นามแก้ว วท.บ. (สถิติ)10
51 60316378 นางสาวสุวิกา ทะสะวะดี วท.บ. (สถิติ)10
52 60315784 นางสาวอรไพลิน ขัติยะ วท.บ. (สถิติ)10
53 60315968 นางสาวอินทิรา ไกรวงษ์ วท.บ. (สถิติ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
54 59360501 นางสาวเกศมณี จันผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 56363567 นายเจษฎา ทองดอนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 56363628 นายณัฐวุฒิ เพียรแสวงลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 59364585 นางสาวรุ่งรวี อาษากิจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 59366220 นายอชิตพล สำเภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
 คณะศึกษาศาสตร์
59 60410021 นางสาวกนกรส บุษยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
60 60410052 นางสาวกรณิกา ลิ้มประเสริฐ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
61 60410168 นางสาวกาญจน์วลี แพงวังทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
62 60410199 นางสาวเกวลิน มั่นคง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
63 60410380 นางสาวจิราภา พานชัย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
64 60410441 นางสาวชญานี ปานทรัพย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
65 60410472 นางสาวชนกนาถ รัตนเวชสิทธิ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
66 60410519 นางสาวชลธิชา ชมโพธิ์สอน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
67 60410540 นางสาวชลลดา เทพศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
68 60410564 นางสาวชาลิตา นาลัย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
69 60410816 นายธนพงศ์ ภูคลัง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
70 60410939 นายธัญเทพ สัจวาท กศ.บ. (ภาษาไทย)10
71 60410960 นายธีรภัทร วงษ์จักษุ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
72 60411097 นางสาวนิตยา ทศพล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
73 60411103 นางสาวนิราพร ครองราช กศ.บ. (ภาษาไทย)10
74 60411110 นางสาวนิศารัตน์ น้อยทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
75 60411141 นางสาวนุชนารถ กันยาประสิทธิ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
76 60411196 นางสาวเบญจรัตน์ อิ่มใจ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
77 60411370 นางสาวผกามาศ อุดมวัฒนกูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
78 60411431 นางสาวพนัดดา มีไชโย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
79 60411509 นางสาวพิจิตรา พงษ์หงษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
80 60411639 นางสาวภัณฑิรา แสนใหญ่ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
81 60411677 นายมนตรี พันดร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
82 60411691 นางสาวมริศรา รัตนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
83 60411837 นางสาวลลิตา แสงเหมือนขวัญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
84 60412070 นางสาวศิโรรัตน์ ช่างปัด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
85 60412315 นางสาวสุวณิชย์ ศิริจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
86 60412414 นางสาวอรทัย คุ้มแสง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
87 60412537 นางสาวไอริณ ไทยวรรณศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะสหเวชศาสตร์
88 60660044 นางสาวกนกวรรณ สังข์ประเสริฐ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
89 60660068 นางสาวกนิษฐา จั่นสกุล ทศ.บ.10
90 60660075 นางสาวกมลชนก ซ้ายหนองขาม ทศ.บ.10
91 60660105 นางสาวกมลชนก ศิริสุข ทศ.บ.10
92 60660136 นางสาวกฤติมา สะเอียบคง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
93 60660150 นางสาวกัณญรัตน์ ไทรนนทรีย์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
94 60660174 นางสาวกันต์ฤทัย คงแจ่ม ทศ.บ.12
95 60660198 นางสาวกัลยกร งามตา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
96 60660204 นางสาวกัลยรัตน์ ดีปัญญา ทศ.บ.10
97 60660266 นางสาวกุลธิดา ชาบาง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
98 60660273 นางสาวกุลยา โคธิเสน ทศ.บ.10
99 60660297 นางสาวกุสุมา นาคมี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
100 60660310 นายเขตแดน นูนคาน ทศ.บ.10
101 60660341 นางสาวคีตกาล มูลเจริญ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
102 60662871 นางสาวจันทกานต์ วงค์สุวรรณ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
103 60660365 นางสาวจิมลศิริณ์ อินทร์จันดา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
104 60660396 นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
105 60660419 นางสาวจิราภรณ์ เพลินทรัพย์ ทศ.บ.10
106 60660488 นางสาวชนม์นิภา ดุงจำปา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
107 60660501 นางสาวชนาธินาถ โชติชูช่วง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
108 60660518 นางสาวชนิกานต์ ขุมเงิน วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
109 60660549 นางสาวชโรทร ด่อนดี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
110 60660631 นางสาวณัฐกานต์ สุขเป็ง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
111 60660679 นางสาวณัฐธิยา ไชยปาละ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
112 60660686 นางสาวณัฐนรี พานิชรุ่งโรจน์ ทศ.บ.10
113 60660723 นางสาวณัฐนิชา จุ้ยดอนกลอย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
114 60660754 นางสาวณัฐวรา เพิ่มพูนสินทรัพย์ ทศ.บ.10
115 60660761 นางสาวณิชากร อิ่มคง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
116 60662888 นางสาวดวงกมล ใชยวงค์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
117 60660808 นายถิรวัฒน์ คงฟัก วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
118 60660860 นางสาวทิพย์วลี ทิพย์ชะ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
119 60660877 นางสาวทิวาพร ฟองการ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
120 60660952 นางสาวธรณัส ตั้งประภาพร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
121 60660976 นายธรรมรัตน์ ยานะธรรม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
122 60660983 นางสาวธัญกานต์ มาตราช ทศ.บ.10
123 60660990 นางสาวธัญชนก เจริญสุข วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
124 60661003 นางสาวธัญญลักษณ์ ปัญญาทา ทศ.บ.10
125 60661010 นางสาวธัญรดา เกษแสนวงษ์ ทศ.บ.10
126 60661027 นายธันยธรณ์ ทองรักษ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
127 60661034 นางสาวธันย์นิชา พรเจริญภิรมย์ ทศ.บ.10
128 60661126 นางสาวธีรานันท์ หอมตา ทศ.บ.10
129 60661171 นางสาวนันท์นลิน ชำกรม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
130 60661195 นางสาวน้ำ ไชยพุฒ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
131 60661263 นางสาวใบเตย แสงเสงี่ยม ทศ.บ.10
132 60661287 นางสาวปฏิญญา แสงทอง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
133 60662901 นายปพนธีร์ โต้ตอบ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
134 60661324 นางสาวประภัสสร อนุภักดิ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
135 60661317 นายปรีดีทรรศณ์ ชัญไพบูลย์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
136 60662918 นางสาวปวีณา คำภิระยศ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
137 60661362 นายปิยพัทธ์ พรวญหาญ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
138 60661416 นายพงศธร คชนิล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
139 60661447 นางสาวพนิตตา ต้นแพง ทศ.บ.10
140 60661478 นางสาวพรรณลิกา พลายลำทวน ทศ.บ.12
141 60661485 นางสาวพรสวรรค์ เรือนอิ่น วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
142 60661546 นางสาวพิชภักดิ์ เทียนสว่าง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
143 60661560 นางสาวพิมประภา มาลัย ทศ.บ.10
144 60661584 นางสาวพิมพ์ชนก มิชสินธ์ ทศ.บ.10
145 60661621 นายพีรานุวัฒน์ เสียงหวาน วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
146 60661638 นางสาวแพรพรรณ อัตตะสิริ ทศ.บ.10
147 60662932 นายภุสพงศ์ ฉันท์ใด วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
148 60661751 นายยืนยง เถาวัลย์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
149 60661805 นางสาวรังสิมา สิมมาลา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
150 60661836 นางสาวรุ่งรวิน ใหม่สืบ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
151 60661867 นายวงศกร จันทร์จิตวิริยะ ทศ.บ.10
152 60661881 นายวชิรวิทย์ วินิจจตุรงค์ ทศ.บ.10
153 60661904 นางสาววนิดา ดิษฐกระจัน วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
154 60662024 นางสาวศกลวรรณ แดงขาวเขียว ทศ.บ.12
155 60662055 นางสาวศรันย์ภัทร อินทร์พินิจ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
156 60662079 นางสาวศศิธร โลหาวุธ ทศ.บ.10
157 60662116 นางสาวศิรประภา ขันทอง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
158 60662147 นางสาวศิริรักษ์ บัวเคน ทศ.บ.10
159 60662208 นางสาวศุภกานต์ จงเทพ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
160 60662246 นายศุภวิชญ์ ปิ่นชัยมูล วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
161 60662260 นางสาวโศภิษฐา สันแดง ทศ.บ.10
162 60662291 นางสาวสมจินตนา ฟักทอง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
163 60662321 นางสาวสโรชา พรมวัง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
164 60662345 นางสาวสัตตวัชรา สุวรรณประทีป วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
165 60662352 นางสาวสายฝน กลมเกลี้ยง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
166 60662413 นางสาวสิริกร จอมสันเทียะ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
167 60662536 นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงทรง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
168 60662581 นางสาวโสรยา ศรีบุญเรือง วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
169 60662635 นายอนุวัฒน์ เปี้ยปลูก วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
170 60662673 นางสาวอภิญญา กรุงภูเวช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
171 60662703 นางสาวอรนลิน เกตุนิรัตน์ ทศ.บ.10
172 60662765 นายอวิรุทธ์ ภูลสวัสดิ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
173 60662796 นางสาวอัญณิฌา มียอด ทศ.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
174 60316231 นางสาวเพชรรัตน์ ภูแสงสั่น ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
175 60662475 นางสาวสุธาธิณี เผือกจีน ศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)