รายชื่อนิสิต
รายวิชา001221 : Information Science for Study and Research
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60460088 นายกษิดิศเดช สวนปลิก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
2 60461207 นางสาวอารยา เจษฎ์ปิยะวงศ์ พ.บ.10
3 60461191 นางสาวอาทิมา เอกอนันตไชย พ.บ.10
4 60461184 นางสาวอาทิตยา เหลี่ยมอุไร พ.บ.10
5 60461177 นางสาวอัจฉราพรรณ หงษ์ประสิทธิ์ พ.บ.10
6 60461160 นายอังกูร ศักดิสิริ พ.บ.10
7 60461146 นางสาวอภิชญา วงศ์ทรัพย์สกุล พ.บ.10
8 60461139 นางสาวหทัยกานต์ บุญมาก พ.บ.10
9 60461122 นางสาวสุมัชญา สารีคำ พ.บ.10
10 60461115 นางสาวสุภาพักตร์ ภูริศรี พ.บ.10
11 60461108 นายสุภพงศ์ ประไพเพชร พ.บ.10
12 60461092 นายสุปรีชา แดงจิ๋ว พ.บ.10
13 60461085 นางสาวสุธารัตน์ อยู่รอด พ.บ.10
14 60461078 นายสุทธิภัสส์ นพโชติภัทร์ พ.บ.10
15 60461061 นางสาวสุชานันท์ ชาญวิกย์การ พ.บ.10
16 60461054 นางสาวสุจิรา อุดมพรวัฒนะ พ.บ.10
17 60461047 นายสิรวิชญ์ เอิบบุญญา พ.บ.10
18 60461030 นายสิรภพ เอิบบุญญา พ.บ.10
19 60461023 นางสาวสมิตา เหล่าจินดาพันธ์ พ.บ.10
20 60461016 นางสาวสกาวรัตน์ สุริยา พ.บ.10
21 60461009 นางสาวศุภานัน บุญวัฒน์ พ.บ.10
22 60460989 นางสาวศิตา ตันจนาพันธ์ พ.บ.10
23 60460972 นางสาวศศิโสภา พ่วงก้อน พ.บ.10
24 60460965 นางสาวศวิตา ไชยมหาพฤกษ์ พ.บ.10
25 60460958 นางสาววีรินทร์ เจริญเลิศ พ.บ.10
26 60460941 นางสาววีรัชญา คำวิเศษ พ.บ.10
27 60460934 นายวีรภัทร ซอนจำปา พ.บ.10
28 60460927 นางสาววิภาพร สุหฤทดำรง พ.บ.10
29 60460910 นายวาทิต เอมถนอม พ.บ.10
30 60460903 นายวริทธิ์ พินิจรัตนอนันต์ พ.บ.10
31 60460897 นางสาววริญญา ขันทอง พ.บ.10
32 60460880 นายวรากร จันทร์แสน พ.บ.10
33 60460873 นายวรศักดิ์ วิทยถาวรวงศ์ พ.บ.10
34 60460866 นางสาววรพรรณ บรรเจิดศิลป์ พ.บ.10
35 60460859 นางสาววรปรียา ขำปลอด พ.บ.10
36 60460835 นางสาวรินทร์ประภา จูเจริญ พ.บ.10
37 60460828 นางสาวรักษิณา มูรามัญ พ.บ.10
38 60460811 นางสาวรวิสรา ทองกร พ.บ.10
39 60460804 นางสาวโยษิตา เยรบุตร พ.บ.10
40 60460798 นางสาวเมทินี แซ่เฮ้ง พ.บ.10
41 60460781 นางสาวมิกฑิตา แก่นจันทร์ พ.บ.10
42 60460774 นายภูริณัฐ แสงนา พ.บ.10
43 60460767 นายภูมิ อรรถฐิตินัย พ.บ.10
44 60460750 นายภูบดินทร์ แดงไฟ พ.บ.10
45 60460743 นายภูธิป ยาเภา พ.บ.10
46 60460736 นางสาวภาษิตา จันทร์เพ็ญ พ.บ.10
47 60460729 นางสาวภาวรินทร์ ชัยจิตติประเสริฐ พ.บ.10
48 60460712 นายภาณุพงศ์ พิพัฒนานิมิตร พ.บ.10
49 60460705 นายภาณุชัย มหธรรม พ.บ.10
50 60460699 นายภาค อรรถฐิตินัย พ.บ.10
51 60460682 นางสาวภวิษย์พร ลาภธนชัย พ.บ.10
52 60460675 นายภวัต ศรีเมือง พ.บ.10
53 60460040 นายภคสิษฐิ์ พรมสุจา พ.บ.10
54 60460668 นางสาวเฟื่องฟ้า นิโยวนิช พ.บ.10
55 60460651 นายพีระพงษ์ จินดาพรประเสริฐ พ.บ.10
56 60460644 นายพิชญะ ประดุจพงษ์เพ็ชร์ พ.บ.10
57 60460637 นายพัชรเทพ แซ่อุ้ย พ.บ.10
58 60460620 นางสาวพรณภา สาริมา พ.บ.10
59 60460613 นายพงศภัค เลี่ยมวัฒนสุธา พ.บ.10
60 60460606 นางสาวปีย์วรา คำเสาร์ พ.บ.10
61 60460590 นางสาวปรายดาว ศรีเจริญ พ.บ.10
62 60460583 นางสาวปพัชญา อรุณศรี พ.บ.10
63 60460576 นางสาวเบญจวรรณ บุญบูรา พ.บ.10
64 60460569 นางสาวเบญจมาศ เยาว์ธานี พ.บ.10
65 60460552 นายบรรยวัสถ์ สาเกกูล พ.บ.10
66 60460545 นางสาวนิติรัตน์ เอี่ยมทุเรียน พ.บ.10
67 60460538 นางสาวนัญนภัส ดวงแดง พ.บ.10
68 60460521 นายเธียรวิชญ์ บุญศิริรุ่งเรือง พ.บ.10
69 60460514 นายธีรภัทร ชมขวัญ พ.บ.10
70 60460507 นายธีรพัฒน์ ศรีวิจารย์ พ.บ.10
71 60460491 นางสาวธีร์จุฑา คุณจันทรโชติ พ.บ.10
72 60460484 นายธิษณิน พินิชกชกร พ.บ.10
73 60460477 นางสาวธัญชนก วิสุทธิรัตน์ พ.บ.10
74 60460460 นายธนายุทธ สายคำทอน พ.บ.10
75 60460453 นายธนวิทย์ ยังคง พ.บ.10
76 60460446 นางสาวธนวรรณ เลิศชนนิกานต์กูล พ.บ.10
77 60460439 นายธนภัทร พัฒนทวีสินสกุล พ.บ.10
78 60460422 นางสาวธนภรณ์ ประคำ พ.บ.10
79 60460415 นายธนนันท์ อนุรักษ์ พ.บ.10
80 60460408 นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ พ.บ.10
81 60460392 นายทวีภัทร ใจยะสิทธิ์ พ.บ.10
82 60460385 นางสาวทวินันท์ หงษ์ยี่สิบเอ็ด พ.บ.10
83 60460378 นายทรงกลด เพียแก้ว พ.บ.10
84 60460361 นางสาวณิชาภัทร พลเหิม พ.บ.10
85 60460354 นายณัฐสิทธิ์ โชตยันดร พ.บ.10
86 60460347 นายณัฐภัทร บุญสิงห์ พ.บ.10
87 60460330 นายณัฐพงษ์ รัตนสำเนียง พ.บ.10
88 60460323 นายณัฐดนัย กิจกรรณิการ์ พ.บ.10
89 60460316 นางสาวณัฐณิชา แสงเพชร พ.บ.10
90 60460309 นางสาวณัฐชยา อินพล พ.บ.10
91 60460996 นางสาวณปภัช อิทธิยาภรณ์ พ.บ.10
92 60460842 นางสาวณปภัช ไชยมงคล พ.บ.10
93 60460293 นายณตะวัน ลิ้มรวิกุล พ.บ.10
94 60460286 นายฐปนินทร์ บรรณาธรรม พ.บ.10
95 60460279 นางสาวชลดา อรัญเจริญวัฒน์ พ.บ.10
96 60460262 นางสาวชนิภา อุดมสิน พ.บ.10
97 60460255 นายชญานนท์ พงษ์พานิช พ.บ.10
98 60460248 นางสาวจุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณเจริญ พ.บ.10
99 60460231 นางสาวจิราพัชร ครุฑเมือง พ.บ.10
100 60460224 นายคุณานพ ธนศักดิ์เดชา พ.บ.10
101 60460217 นางสาวคนิษตา สมเนตร พ.บ.10
102 60460200 นายคณิน อมรางกูร พ.บ.10
103 60460194 นายคงเทพ คุณประทุม พ.บ.10
104 60460187 นางสาวเขมจิรา ดาวสดใส พ.บ.10
105 60460170 นางสาวขวัญชนก กีรติวงศา พ.บ.10
106 60460156 นางสาวเกวลิน นราธรศิรกุล พ.บ.10
107 60460149 นายเกรียงศักดิ์ อุ่นบุญธรรม พ.บ.10
108 60460132 นางสาวกุลนิษฐ์ ชีพธำรง พ.บ.10
109 60460125 นายกำแพง ศรีวิยะ พ.บ.10
110 60460118 นายกันตินันท์ สมภพ พ.บ.10
111 60460101 นายกันตภณ โชติเจริญรัตน์ พ.บ.10
112 60460095 นายกอบโชค พงษ์อริยะทรัพย์ พ.บ.10
113 60460071 นายกษิดิศ ก้าวสมบัติ พ.บ.10
114 60460064 นายกลวัชร คำแปง พ.บ.10
115 60460057 นายกฤตวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ พ.บ.10
116 60460033 นางสาวกรกฎกร เสือโต พ.บ.10
117 60460026 นางสาวกชวรรณ มีนวล พ.บ.10
118 60460019 นางสาวกชนุช ธนะขว้าง พ.บ.10
119 60461214 MissCHIMMI SELDEN NAMDA พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
120 60471398 นางสาวอินทุกาญจน์ คงภู พทป.บ.10
121 60471367 นางสาวอัจฉราภรณ์ วงค์ญาติ พทป.บ.10
122 60461153 นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์วินัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
123 60471763 นางสาวสุภาภรณ์ ไม้กร่าง พทป.บ.10
124 60471060 นางสาววิมลสิริ ถิ่นสิริพัฒนกิจ พทป.บ.10
125 60471640 นายวัชรพล ก้อนแก้ว พทป.บ.10
126 60470742 นางสาวปาริฉัตร สุขดี พทป.บ.10
127 60470599 นางสาวนาตยา ยอดคำ พทป.บ.10
128 60470568 นางสาวนัฐริกา จันทร์ดำ พทป.บ.10
129 60470490 นายธนทัต อ่อนสละ พทป.บ.10
130 60470483 นายธนดล รักคำ พทป.บ.10
131 60470476 นางสาวทานตะวัน ทองขำ พทป.บ.60
132 60470292 นางสาวเจนจิรา ทองชมภู พทป.บ.10
133 60470254 นางสาวจิราพร ศรตราสิน พทป.บ.10
134 60470223 นายจิรภัทร ปิ่นชูทอง พทป.บ.10
135 60470124 นางสาวกัลยาณี บามา พทป.บ.10
136 60470117 นางสาวกัลย์สุดา เหล็กคำ พทป.บ.10
137 60470100 นายกันตินันท์ หิรัญโรจน์ พทป.บ.10
138 60470087 นางสาวกัญญาภัค อนุชาพัด พทป.บ.10
139 60470056 นางสาวกมลญลักษณ์ ทับหุ่น พทป.บ.10
140 60470049 นางสาวกมลชนก ดำรงสกุลโชติ พทป.บ.10
141 60470025 นางสาวกนกวรรณ มีเทียม พทป.บ.10
 คณะพยาบาลศาสตร์
142 60561297 นางสาวอุทัยวรรณ ศรียา พย.บ.10
143 60561280 นางสาวอารีรัตน์ เรืองสุวรรณ พย.บ.10
144 60561273 นางสาวอาทิตยา ดำนิล พย.บ.10
145 60561266 นางสาวอาทิตยา แก่นนาค พย.บ.10
146 60561259 นางสาวอาทิตญา ดวงทิพย์ พย.บ.10
147 60561242 นางสาวอัมพวา ตาปลา พย.บ.10
148 60561235 นางสาวอรทัย ปัญญาภู พย.บ.10
149 60561228 นางสาวอภิสรา กลัดแก้ว พย.บ.10
150 60561211 นางสาวอภิญญาภรณ์ มาศรี พย.บ.10
151 60561204 นางสาวอภิญญา ดอกกุหลาบ พย.บ.10
152 60561198 นางสาวสุษิณี เอี๊ยบทวี พย.บ.10
153 60561181 นางสาวสุวัฒนา เย็นคงคา พย.บ.10
154 60561174 นางสาวสุภาวรรณ์ ดาวงษ์ พย.บ.10
155 60561167 นางสาวสุพิชญา ศรีชัยพันธุ์ พย.บ.10
156 60561150 นางสาวสุพนิดา อนันต์ พย.บ.10
157 60561143 นางสาวสุนิกา กันทา พย.บ.10
158 60561136 นางสาวสุธิดา ทองสืบสาย พย.บ.10
159 60561129 นางสาวสุดาภา ถุงคำ พย.บ.10
160 60561099 นายเศรษฐหิรัณย์ เขื่อนแก้ว พย.บ.10
161 60561082 นายศุภกิจ อินประดับ พย.บ.10
162 60561075 นางสาวศิริรัตน์ เป็งด้วง พย.บ.10
163 60561068 นางสาวศศิวิมล พรมบึงลำ พย.บ.10
164 60561044 นางสาววิไลวรรณ์ ใหม่จันทร์ พย.บ.10
165 60561037 นางสาววิภารัตน์ ดงพอง พย.บ.10
166 60561020 นางสาววิชญาพร นิลนามะ พย.บ.10
167 60561013 นางสาววริศรา กันไชย พย.บ.10
168 60561006 นางสาววรารัตน์ บ้านสระ พย.บ.10
169 60560993 นางสาววรางคณา เพชราบรรพ์ พย.บ.10
170 60560986 นางสาววรัญญา บุญเรือง พย.บ.10
171 60560979 นางสาววรฤทัย เพียคำ พย.บ.10
172 60560962 นางสาวลัดดา เชื้อบุญมี พย.บ.10
173 60560955 นางสาวละอองทิพย์ พรมอินทร์ พย.บ.10
174 60560948 นางสาวรัตนา นามรอด พย.บ.10
175 60560924 นางสาวรจนา ยะพันธ์ พย.บ.10
176 60560900 นางสาวยินดี เทียนงูเหลือม พย.บ.10
177 60560887 นางสาวเมธินี เพ็งสวย พย.บ.10
178 60560870 นางสาวมาลัยวรรณ จันทร์เขียว พย.บ.10
179 60560863 นางสาวมะลิวรรณ หอมแพงไว้ พย.บ.10
180 60560849 นางสาวภาวิณีย์ งิ้วสูง พย.บ.10
181 60560832 นางสาวภัทรศยา ใจดี พย.บ.10
182 60560825 นางสาวพิมพรรณ โนชัย พย.บ.10
183 60560818 นางสาวพิมชนก พุธเหียง พย.บ.10
184 60561334 นางสาวพิชยา จันทโชติ พย.บ.10
185 60560795 นางสาวพิชญาภา ศรีเงิน พย.บ.10
186 60560788 นางสาวพิชญดา ทนงอาจ พย.บ.10
187 60560771 นางสาวพิชชานันท์ นิธิเปรมะพัฒน์ พย.บ.10
188 60560764 นายพัฒนพงศ์ ไพศาลธรรม พย.บ.10
189 60560757 นางสาวพัชราพรรณ อภิวงค์ พย.บ.10
190 60560733 นางสาวพรพิมล มวลเกษม พย.บ.10
191 60560726 นางสาวปาลิดา ปานดำ พย.บ.10
192 60560702 นางสาวปวีณา กุดดี พย.บ.10
193 60560689 นางสาวปรารถนา วัฒนจิตสัมพันธ์ พย.บ.10
194 60560672 นางสาวปรายฟ้า สามล พย.บ.10
195 60560665 นางสาวปรัชญาภรณ์ ทองจันทร์ พย.บ.10
196 60560658 นางสาวปภาวรินทร์ คำเครือ พย.บ.10
197 60560641 นางสาวเบญจมาศ เชื้อหมอ พย.บ.10
198 60560627 นางสาวเบญจพร โพธิ์แก้ว พย.บ.10
199 60560610 นางสาวนุสบา ต๊ะสุ พย.บ.10
200 60560597 นางสาวนันท์นภัส เอี่ยมไผ่ พย.บ.10
201 60560580 นางสาวนันทณัฏฐ์ นันตา พย.บ.10
202 60560917 นางสาวนลินญา ศฤงคาร พย.บ.10
203 60560573 นางสาวนฤภรณ์ สุขทุ่นฟุย พย.บ.10
204 60560559 นางสาวนริสรา สิงหเสนี พย.บ.10
205 60560542 นางสาวนภสร ธะนะใจ พย.บ.10
206 60560535 นางสาวนนธิญา กุณะแสงคำ พย.บ.10
207 60560511 นางสาวธัญชนก เกงเขตร์ พย.บ.10
208 60560528 นางสาวธัญชนก สายทอง พย.บ.10
209 60560504 นางสาวธมนวรรณ ประทุมโช พย.บ.10
210 60560498 นางสาวธนัญญา สนั่นเอื้อ พย.บ.10
211 60560481 นายธนวัฒน์ เห็มภาค พย.บ.10
212 60560474 นายเทอดเกียรติ เจริญสุข พย.บ.10
213 60560467 นางสาวทัศนีย์ คำแก้ว พย.บ.10
214 60560450 นางสาวทรัพย์สิดี สิงห์กรุง พย.บ.10
215 60560443 นางสาวดุจดาว วรสิทธิ์ พย.บ.10
216 60560436 นางสาวดารารัตน์ พรมมา พย.บ.10
217 60560429 นายณัฐภพ ตุ้ยศรี พย.บ.10
218 60560412 นางสาวณัฐพร เนียมหอม พย.บ.10
219 60560405 นางสาวณัฐฐาทิพย์ ทะกา พย.บ.10
220 60560399 นางสาวณัฐชยา เมฆอากาศ พย.บ.10
221 60560047 นางสาวณัฐชนันต์ ขัติพันธุ์ พย.บ.10
222 60560382 นางสาวณรัตน์ฏิพร ทองหนัก พย.บ.10
223 60560375 นางสาวฐิติมา บุญสูง พย.บ.10
224 60560368 นางสาวฐิติกา นนทประสาท พย.บ.10
225 60560023 นางสาวฐิตาภา กล่อมอู่ พย.บ.10
226 60560351 นางสาวฐิตาภา มรคานันท์ พย.บ.60
227 60560344 นางสาวญาณัชชา ส่วยโหย่ง พย.บ.10
228 60560337 นางสาวชุติมณฑน์ ขำทอง พย.บ.10
229 60560313 นางสาวชุติกาญจน์ มนต์แก้ว พย.บ.10
230 60560306 นางสาวชุติกาญจน์ ทองทา พย.บ.10
231 60560290 นางสาวชลลดา วรรณคำ พย.บ.10
232 60560283 นายชยพล คำก๋อง พย.บ.10
233 60560276 นางสาวชมภูรัตน์ มีเดช พย.บ.10
234 60560269 นางสาวชมพูนุช นาคำ พย.บ.10
235 60560252 นางสาวชนิกานต์ คฤหาสน์สุวรรณ พย.บ.10
236 60560245 นางสาวชนาภา แก้วเต็ม พย.บ.10
237 60561303 นางสาวชนัญชิดา ชัยนา พย.บ.10
238 60560238 นางสาวชฎาธาร เอี่ยมต่อม พย.บ.10
239 60560221 นางสาวจุฬารัตน์ ป้องท้าว พย.บ.10
240 60560214 นางสาวจุฑามาศ คะลา พย.บ.10
241 60560191 นางสาวจีรานันท์ คำปวง พย.บ.10
242 60560184 นางสาวจิราวรรณ ชมภูพล้อย พย.บ.10
243 60560177 นางสาวจิราภา สวัสดี พย.บ.10
244 60560160 นางสาวจิราพา แซ่พ่าน พย.บ.10
245 60560153 นายจิรกฤต ยศยอด พย.บ.10
246 60560146 นายเกียรติศักดิ์ อ่ำเอี่ยม พย.บ.10
247 60560139 นางสาวเกศรินทร์ญาณี ดวงตาปา พย.บ.10
248 60560115 นางสาวกานต์ชนก นาคครุฑ พย.บ.10
249 60560108 นางสาวกัลญา พะคะนวน พย.บ.10
250 60560092 นางสาวกันต์ฤทัย แดนไกวัลฉัตร พย.บ.10
251 60560085 นายกฤตนนท์ กากัน พย.บ.10
252 60560078 นางสาวกรรณิกา แสนเทียม พย.บ.10
253 60560061 นางสาวกมลรัชต์ เที่ยงตรง พย.บ.10
254 60560054 นางสาวกนกวรรณ ด่านจิตติศิริ พย.บ.10
255 60560030 นางสาวกนกรัตน์ วงษ์หีบทอง พย.บ.10
256 60560016 Ms.Yangden Kinzang พย.บ.10
257 60561310 Mr.Chheng Keaheng พย.บ.10
 คณะทันตแพทยศาสตร์
258 60610476 นางสาวอาทิตยา อ่องเมือง ท.บ.10
259 60610469 นายอัชบาล ทุนกุล ท.บ.10
260 60610452 นางสาวอัจฉราวลัย กาวชู ท.บ.10
261 60610445 นางสาวอักษรา สมศรีโหน่ง ท.บ.10
262 60610322 นางสาวอริณย์ลภัส คงกระพันธ์ ท.บ.10
263 60610438 นางสาวสุภาลักษณ์ ชุ่มแจ่ม ท.บ.10
264 60610421 นางสาวสุพัชรี ทันงาน ท.บ.10
265 60610414 นางสาวสุพรรษา เนียมเที่ยง ท.บ.10
266 60610407 นายสิรวิชญ์ ดรุณถนอม ท.บ.10
267 60610384 นางสาววิลาสินี ชาญณรงค์ ท.บ.10
268 60610360 นางสาววริศรา สุทธวิรีสรรค์ ท.บ.10
269 60610353 นายรวิพล เครือเทพ ท.บ.10
270 60610346 นางสาวรมิดา หงษ์โม่ ท.บ.10
271 60610339 นายภูมิพัฒน์ เหลี่ยมดี ท.บ.10
272 60610315 นางสาวพิชญา คงรักษา ท.บ.10
273 60610308 นางสาวพิชญ์สินี จริยสุธรรมกุล ท.บ.10
274 60610292 นางสาวพัทธ์ธีรา อัศวสัมฤทธิ์ ท.บ.10
275 60610285 นางสาวพลอยพิน ชัยเลิศ ท.บ.10
276 60610278 นายปุณณวิทย์ บดีรัฐ ท.บ.10
277 60610261 นางสาวปานแข เหมือนใจนึก ท.บ.10
278 60610254 นางสาวปรียาณัฐ พุฒตาลดง ท.บ.10
279 60610247 นางสาวปริญญาภรณ์ ณ อุโมง ท.บ.10
280 60610230 นายปฏิภาณ ปานแก้ว ท.บ.10
281 60610223 นางสาวนัฐชา คำรอด ท.บ.10
282 60610216 นางสาวนวิยา ประดิษฐ์วัฒนกิจ ท.บ.10
283 60610209 นางสาวนงนภัส จิรทีปต์ณิชกุล ท.บ.10
284 60610193 นางสาวธมนวรรณ ขุนภักดี ท.บ.10
285 60610186 นายธนกฤต สังข์ทอง ท.บ.10
286 60610179 นางสาวทิพพาพร วะเศษสร้อย ท.บ.10
287 60610162 นายตรีวิชญ์ แสงไชยา ท.บ.10
288 60610155 นางสาวตรีรัตน์ นุกูลกิจ ท.บ.10
289 60610148 นางสาวณิลณัฐ ตฤดียะถาวร ท.บ.10
290 60610131 นางสาวณัฐกาญจน์ โลหวิบูลย์กิจ ท.บ.10
291 60610124 นางสาวณัฏฐภรณ์ เทียนกัณฑ์เทศน์ ท.บ.10
292 60610117 นางสาวซาช่า มันจันดา ท.บ.10
293 60610100 นายชาคริต แสงสว่าง ท.บ.10
294 60610094 นางสาวชนิกานต์ มั่งคั่ง ท.บ.10
295 60610087 นางสาวชนนิกานต์ นาคเสน ท.บ.10
296 60610070 นางสาวจุฑามาศ ฉิมสุพร ท.บ.10
297 60610063 นางสาวจิรัชญา บุญศรี ท.บ.10
298 60610049 นายจตุรภัทร ปรีชาวัฒนเศรษฐ์ ท.บ.10
299 60610032 นายกิตติพศ ปั่นทระนาถ ท.บ.10
300 60610025 นางสาวกาญจนา ประทุมทิพย์ ท.บ.10
301 60610018 นายกฤต ด่านกิตติไกรลาศ ท.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
302 57711473 นางสาวศุภลักษณ์ รักเกื้อ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
303 60460163 นายไกร บูรณะกรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะมนุษยศาสตร์
304 57262111 นางสาวชีวิตชนก บิณฑวิหค ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
305 57346514 นางสาวชนิสรา สุขหร่อง บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)10
 คณะสังคมศาสตร์
306 57241833 นายวโรดม คีรีวงศ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)