รายชื่อนิสิต
รายวิชา001201 : Thai Language Skills
กลุ่ม15
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 60160179 นางสาวกาญจนา แตงช้าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 60160216 นางสาวกานติมา เมธี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 60160223 นายกิตติพงศ์ กันชาติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 60160278 นางสาวเกตุชุดา ยืนยง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 60160285 นางสาวเกวลิน เฝ้าหาผล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 60160315 นางสาวขวัญจิรา ผาคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 60160322 นางสาวขวัญรัตน์ แสงประเสริฐ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 60160339 นางสาวขันทอง แสงเลิศ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 60160353 นายคุณาณัชญ์ คงพราหมณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 60160377 นายจักรภัทร จุรัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 60160483 นางสาวจีรวรรณ์ จานดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 60160513 นางสาวจุฑามาศ อิ่นแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 60160544 นายฉัตรตุรงค์ ล่องทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
14 60160568 นางสาวชนกนันท์ ประสาทชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 60160605 นางสาวชนิกานต์ ขานดำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
16 60160704 นางสาวชลลดา ฉัตรเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
17 60160780 นางสาวชุลีพร เรือนเย็น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
18 60160834 นางสาวฐิตาพร มีศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
19 60160858 นางสาวฐิติมา วงษ์จ่า วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
20 60160872 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วน้ำอ่าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
21 60160919 นางสาวณัฐกมล บุญจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
22 60160933 นางสาวณัฐชา ละอองทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 60160988 นางสาวณัฐนิชา แสงลาพิงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
24 60161022 นางสาวณัฐพร มาใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
25 60161060 นางสาวณัฐสุดา วายุครุฑ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
26 60161077 นางสาวณัฐสุดา ชูศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
27 60161169 นางสาวดาวประกาย หางาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
28 60161251 นางสาวทิพานัน คำหนู วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
29 60161282 นางสาวธนพร แช่มช้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
30 60161299 นางสาวธมลวรรณ ราชเเสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
31 60161305 นางสาวธมลวรรณ สุขป้อม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
32 60161312 นางสาวธรรณพร จีนพิทักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
33 60161589 นางสาวน้ำเพชร แสงนาค วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
34 60161619 นางสาวนิลาวัลย์ เกษการ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
35 60161640 นางสาวบังอร เกิดเผือก วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
36 60161657 นายบัลลังก์ พัฒนาศิริ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
37 60161664 นางสาวบุญฑริกา หมดมา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
38 60161718 นายปฏิญญา พูลทองคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
39 60161862 นายปิยนนท์ ทองดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
40 60161909 นางสาวผกาวรรณ บ้านกล้วย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
41 60162036 นางสาวพัณณิตา กันเดช วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
42 60162043 นางสาวพัณณิตา ชมคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
43 60162050 นางสาวพิทยารัตน์ จันทร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
44 60162067 นางสาวพิมพ์ชนก เภาพิมพ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
45 60162081 นางสาวพิมสิริ คลี่บุญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
46 60162098 นายพิเศก แม้นพยัคฆ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
47 60162111 นางสาวพุทธรักษา แต้มโคกสูง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
48 60162135 นางสาวเพ็ญนภา ทะวะดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
49 60162142 นางสาวภริดา บดีรัฐ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
50 60162166 นายภัคพงษ์ เจริญสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
51 60162180 นางสาวภัทธิยา รัศมีจำรัส วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
52 60162289 นางสาวมาลินี คำมา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
53 60162296 นางสาวมิลตา รักสาวน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
54 60162333 นางสาวรพีภรณ์ คำพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
55 60162357 นางสาวรัชดาพร ฑีฆะสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
56 60162364 นางสาวรัชดาภรณ์ อิ่มโพธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
57 60162388 นางสาวรัตนา สุภากุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
58 60162401 นางสาวรุ่งรัตน์ เดชประไพ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
59 60162456 นางสาววรรณกานต์ พุทธเกษม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
60 60162487 นางสาววรัญญา ครุฑวิเศษ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)12
61 60162517 นางสาววริศราภรณ์ เจริญอภิวัฒนากูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
62 60162579 นางสาววาสนา ใจสุวรรณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
63 60162593 นางสาววิภาดา สดุดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
64 60162616 นางสาววิลาวัลย์ คำภิระแปง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
65 60162715 นายศักดา พันนะดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
66 60162760 นางสาวศิริวรรณ ใจสีคำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
67 60162807 นางสาวศุภธวดี ปรากฎวงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
68 60162838 นางสาวสมฤดี ศรีทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
69 60162869 นายสรศักดิ์ นิยมจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
70 60162876 นางสาวสโรชา จันทร์สนิท วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
71 60162913 นางสาวสายธาร เขียวจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
72 60162975 นางสาวสุทธินันท์ ลออวรากุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
73 60163002 นางสาวสุพรรณษา ขูลิลัง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
74 60163026 นางสาวสุพิชญา ต่อยนึ่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
75 60163132 นางสาวหทัยชนก บัวบางพลู วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
76 60163149 นางสาวหยกมณี ตัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
77 60163187 นางสาวอนามิกา สิหิงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
78 60163279 นางสาวอัจจิมา ขันเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
79 60163347 นางสาวอินทิรา สุวิชกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะศึกษาศาสตร์
80 60410069 นางสาวกรณิการ์ เปดดา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
81 60410090 นายกวินพงศ์ กลิ่นหอม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
82 60410113 นางสาวกัณฐิกา สุคนธานนท์ กศ.บ. (เคมี)10
83 60410120 นางสาวกัตติกา ปานเกตุ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
84 60410137 นายกันตพงศ์ ศิริกันไชย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
85 60410144 นางสาวกัลยาพร สุขปาน กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
86 60410236 นางสาวจรรยพร สารเหล่าโพธิ์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
87 60412568 นางสาวจิรัชญา สุทธิชาติ กศ.บ. (เคมี)10
88 60410328 นางสาวจิรัชญา สลัยรัมย์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
89 60410335 นางสาวจิรัชญา โซ่ทอง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
90 60410342 นางสาวจิรัชยา กมุทชาติ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
91 60410403 นางสาวจุฑามาศ ยังวิลัย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
92 60410434 นางสาวชญานิษฐ์ ขันคำนันต๊ะ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
93 60410458 นางสาวชฎาพร มีเอนก กศ.บ. (ชีววิทยา)10
94 60410489 นางสาวชนิดา เรืองฉาย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
95 60410496 นางสาวชมพูนุช ไชยเทพ กศ.บ. (เคมี)10
96 60410502 นางสาวชลธิชา ดีสังข์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
97 60410588 นายฐาปกรณ์ เพ็งอำไพ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
98 60410595 นางสาวฐิติมา ด้วงบ้านยาง กศ.บ. (เคมี)10
99 60410601 นางสาวฐิติมา เย็นขัน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
100 60410663 นายณัฏฐนนท์ แก้วมูล กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
101 60410694 นางสาวณัฐนรี รอดคุ้ม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
102 60410724 นางสาวณัฐสุดา สิทธิเกษร กศ.บ. (เคมี)10
103 60410731 นางสาวณิชาภัทร นันท์ตา กศ.บ. (เคมี)10
104 60410755 นายตรีธวัช โฉมอินทร์ กศ.บ. (เคมี)10
105 60410762 นางสาวทรรศนีย์ บุญฉิม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
106 60410823 นายธนพล อินดีคำ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
107 60410854 นายธนวัต ละแก้ว กศ.บ. (เคมี)10
108 60410892 นางสาวธมลพร มีพันธ์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
109 60410915 นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มวงษ์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
110 60410922 นางสาวธัญญารัตน์ ทับทอง กศ.บ. (เคมี)10
111 60410946 นางสาวธิดารัตน์ ประชานันท์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
112 60410984 นางสาวนทีกานต์ เนียมเรือง กศ.บ. (เคมี)10
113 60411059 นายนัฐพล เนียมโต กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
114 60411165 นางสาวบุณยาพร ละม้ายแข กศ.บ. (ชีววิทยา)10
115 60411189 นางสาวเบญจมาศ สว่างเมือง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
116 60412605 นางสาวปฏิญญาพัชร์ ขุมเพ็ชร กศ.บ. (เคมี)10
117 60411264 นางสาวปรางทิพย์ พรมดี กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
118 60411318 นางสาวปัณณ์ เขตจัตุรัส กศ.บ. (เคมี)10
119 60411455 นางสาวพรพิมล พาทิพย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
120 60411486 นางสาวพัทธ์ธีรา บุญกลัด กศ.บ. (ชีววิทยา)10
121 60411547 นางสาวพิมพ์ชนก นวกุล กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
122 60411554 นางสาวพิมลนาฏ ดวงสุภา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
123 60411561 นายพิษณุ เพิ่มกสิกร กศ.บ. (เคมี)10
124 60411615 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญจีน กศ.บ. (เคมี)10
125 60411660 นางสาวมณฑิตา มังษา กศ.บ. (เคมี)10
126 60411684 นางสาวมนสิญา คำเสน กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
127 60411721 นางสาวมินทรา แก้วแดง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
128 60411738 นายเมธาวัฒน์ จำกิจ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
129 60411745 นายยศธร ภิณโณวงศ์ กศ.บ. (เคมี)10
130 60412643 นางสาวยุพารัตน์ เหมือนรอดดี กศ.บ. (เคมี)10
131 60411806 นางสาวรุจี ยาสาร กศ.บ. (ชีววิทยา)10
132 60411813 นางสาวเรืองรอง ดีฉนวน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
133 60411851 นางสาวลดาวัลย์ เกษตระ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
134 60411844 นางสาวลักขณาภรณ์ ศรีบุรินทร์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
135 60411868 นางสาววรพร ทองเพ็ง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
136 60411882 นางสาววรารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
137 60411899 นายวัชรพงศ์ ต๋าคำ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
138 60411912 นายวันชนะ เทือกคำซาว กศ.บ. (ชีววิทยา)10
139 60411950 นางสาววิภาดา ขวัญติง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
140 60411967 นางสาววิภารัตน์ ครุฑสอน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
141 60411981 นายวิสุทธิ์ ข่ายเงิน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
142 60412698 นางสาวศศิภา ศรีสวัสดิ์ กศ.บ. (เคมี)10
143 60412094 นางสาวศุภกานต์ บุญเลิศวรกุล กศ.บ. (เคมี)10
144 60412131 นางสาวสมัชญา มุ้งทอง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
145 60412148 นางสาวสมัญญา แสนสา กศ.บ. (เคมี)10
146 60412162 นางสาวสรวรรณ แสงศรี กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
147 60412247 นางสาวสิริญญา เปรมทอง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
148 60412704 นางสาวสิริลักษณ์ สิงห์หฬ กศ.บ. (เคมี)10
149 60412285 นางสาวสุพรรษา ศุภเรืองพัฒน์ กศ.บ. (เคมี)10
150 60412322 นางสาวสุวิมล บานแย้ม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
151 60412339 นางสาวโสภิดา โสภาค กศ.บ. (เคมี)10
152 60412346 นางสาวโสรยา สิงห์โต กศ.บ. (เคมี)10
153 60412353 นางสาวอธิชา จีแจ่ม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
154 60412735 นายอนุวัฒน์ ประสิทธิเกตกรณ์ กศ.บ. (เคมี)10
155 60412384 นางสาวอภัสรา คำน้อย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
156 60412421 นางสาวอรพิน บุญพา กศ.บ. (เคมี)10
157 60412445 นายอรรถพล บูรพัก กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
158 60412452 นางสาวอักษิกา หาระทา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
159 60412476 นางสาวอัญชิสา กมล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
160 60412513 นางสาวอุรัสยา ชื่นมี กศ.บ. (ชีววิทยา)10
161 60412520 นางสาวไอริณ ตั้งเชยวิไล กศ.บ. (เคมี)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)