รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160146 นายกฤษฎา เถื่อนใหญ่ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 62160313 นางสาวกุลธิดา ศรีดำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
3 62160337 นางสาวเกศินี อินสวัสดิ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
4 62160368 นางสาวขวัญกมล ขันใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
5 62160498 นางสาวจิณณพัต สุขหู วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 62160597 นางสาวจีรวรรณ ทะนุก้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
7 62160672 นายเฉลิมพงศ์ กระแสร์ยศ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
8 62162614 นางสาวชยษา ภัทรคำพงศ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
9 62160825 นางสาวชัชฐิฎาภรณ์ เฟื่องห้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 62160887 นางสาวชุติมา ปุ้ยหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
11 62160931 นางสาวฐิติพร ภู่ศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
12 62160948 นายณชนน ชูเทียน วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
13 62161235 นายทรงยศ คำภักดี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
14 62161389 นางสาวธวัลรัตน์ ขำช้าง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
15 62161501 นายธีรวัฒน์ ขุนอินทร์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
16 62161600 นางสาวนฤมล โตสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
17 62161822 นางสาวปฐมาวดี องอาจ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
18 62161846 นางสาวปนิดาภรณ์ หมอกมืด วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
19 62161891 นางสาวปรารถนา เขียวเรือง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
20 62161969 นางสาวปัทมพร แสนกา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
21 62161976 นางสาวปาณิศา ฮวบสมบูรณ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
22 62162058 นายพงศกร กงอิ่ม วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
23 62162072 นายพนา ดอนนุชไพร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)50
24 62162096 นางสาวพรชะนัน อำขำ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
25 62162331 นางสาวแพรว พรมพลเมือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
26 62164168 นางสาวมนทิราลัย เชิดโฉม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
27 62162645 นางสาวรวีวรรณ ประสงค์ดี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
28 62162706 นายรัชตะบดี ทิมแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
29 62162782 นางสาวลัดดาวัลย์ บัวใบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
30 62162881 นางสาววรรณพร จันทร์อิ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 62162935 นางสาววราภรณ์ เกิดแก้วงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
32 62162959 นางสาววรารัตน์ พงษ์พานิช วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
33 62162966 นางสาววลาลัย เสือเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
34 62163055 นางสาววิชิตา นุชลา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
35 62163079 นายวีรยุทธ บุญอยู่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
36 62163154 นายศรายุทธ จุลกลับ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
37 62163239 นางสาวศิณีนาฏ ราชเพียแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
38 62163413 นางสาวสมฤทัย แซ่เตียว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
39 62163475 นางสาวสาวิตรี บำยุทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
40 62163604 นางสาวสุธิวา ชาดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
 คณะวิทยาศาสตร์
41 62310299 นายกษิดิศ สอนจันทร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
42 62310374 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์เหมือน วท.บ. (เคมี)10
43 62310367 นางสาวกัญญารัตน์ รอดเกิด วท.บ. (เคมี)10
44 62310602 นางสาวเกศกนก พันพฤกษา วท.บ. (ชีววิทยา)10
45 62311142 นางสาวชนิกานต์ บุญพวง วท.บ. (ชีววิทยา)10
46 62311760 นายณัฐดนัย สุธรรมมา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
47 62311746 นายณัฐดนัย วงศ์วีรเดชาขจร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
48 62316666 นายณัฐพงษ์ พันธ์กว้าง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
49 62311975 นางสาวณุภาศิน อินทร์ปัญญา วท.บ. (ชีววิทยา)10
50 62311982 นายดนัย ภิญโญศรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
51 62312019 นางสาวดารารัตน์ ยางอ่อน วท.บ. (ชีววิทยา)10
52 62312071 นายทยากร สีฝ่าย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
53 62312095 นายทศพร จันอักษร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
54 62312132 นางสาวทิพรัตน์ มาโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
55 62312569 นางสาวธัญสินี โพธิ์แก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
56 62316789 นางสาวนภัสสร สีหวงค์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
57 62312767 นายนราทิตย์ สุชาติธรรม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
58 62312880 นางสาวนัดดาวรรณ พัฒนโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
59 62313481 นางสาวพนิดา หมื่นชำนาญ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
60 62313627 นายพันธกานต์ โพธิ์ภัย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
61 62313740 นางสาวพิสุทธิตา แก้วชัง วท.บ. (ชีววิทยา)10
62 62313764 นายพีรพล ชัยจิตติประเสริฐ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
63 62313849 นางสาวฟ้านิดา หนูเงิน วท.บ. (เคมี)10
64 62313948 นางสาวภัสสร ทัศจันทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
65 62314129 นางสาวมยุรี นัคราช วท.บ. (เคมี)10
66 62314228 นายเมธาวี ปันนา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
67 62314587 นายวรัชญ์ คำแก้ว วท.บ. (เคมี)10
68 62317038 นายวัชรพล บุญจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
69 62314846 นางสาวศศิธร พรมพฤกษ์ วท.บ. (เคมี)10
70 62315249 นางสาวสมใจ สุขแท้ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
71 62315416 นางสาวสิครินธรณ์ นิลบรรหาร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
72 62315713 นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วนรินทร์ วท.บ. (เคมี)10
73 62315904 นางสาวโสรยา ยอดที่รัก วท.บ. (ชีววิทยา)10
74 62315966 นายอนันชัย เตชะเลิศพนา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
75 62316413 นายอภินันท์ โพธิ์ตุ่น วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
76 62360638 นายกันตพัฒน์ สุขวินิช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
77 62360669 นายกันตวิชญ์ สาเขตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
78 62361369 นายฉัตรชัย ชนะจน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 62361499 นางสาวชลธิชา บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 62367569 นายชลสิทธิ์ ประดิษฐผล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
82 62361994 นางสาวณัชชา คิดอ่าน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 62362199 นางสาวณัฐนรี กองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 62362441 นายตรงตะวัน ปานประเสริฐกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
86 62362687 นายธนดล อินพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 62363462 นางสาวนันทรัตน์ ทองขาว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)50
88 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
89 62364094 นายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
90 62364353 นางสาวพิชญ์สุดา ลาดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
91 62364483 นายพิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 62364971 นายภูมิภัทร สายสั้น วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
93 62364988 นายภูมิภัทร นาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
94 62365251 นายรพี ลุกจันทึก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
95 62365480 นายลัทธพล ตรีขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
96 62365701 นายวศิน สุวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
97 62365817 นางสาววิภาดา ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
98 62365954 นางสาวศรสวรรค์ ลิขิต วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
99 62366135 นางสาวศิรินภา เท่าขัน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
100 62366517 นายสิทธิกร สาระวัน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
101 62366548 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์รัตนพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
102 62366692 นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
103 62367040 นายหัตถสิทธิ์ รัตนศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
104 62410067 นางสาวกมลวรรณ สุขแจ่ม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
105 62410814 นางสาวจุฑาทิพย์ คงหอม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
106 62411309 นางสาวณัชชา ปาวี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
107 62411408 นางสาวณัฐณิชา ศักดิ์ทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
108 62411507 นางสาวณัฐพร บุญประวัติ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
109 62412160 นางสาวนาตาลี แสงรา กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
110 62412276 นายปกรณ์ หอมจำปี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
111 62412672 นางสาวพรนัชชา เพชรสุภา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
112 62413051 นายภัทรวุฒิ ยิ้มแย้ม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
113 62413068 นางสาวภัทราภรณ์ น่วมนุ้ย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
114 62413181 นางสาวภูริชญา ปราชญ์วีระกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
115 62413525 นางสาวลลิตา ลอยเมฆ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
116 62414027 นางสาวสณพรรณ พยอม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
117 62414188 นางสาวสิรินทรา วรรณสำราญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
118 62414553 นายสุรศักดิ์ ก้อนทอง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
119 62460024 นางสาวกนิษฐา ทองศรี พ.บ.10
120 62460055 นายกฤติเดช ผลสว่าง พ.บ.10
121 62460062 นายกฤติพงศ์ พิริยะประไพพันธุ์ พ.บ.10
122 62460093 นางสาวกุณราภัสฎ์ ตื้อเครือ พ.บ.10
123 62460147 นางสาวเขมจิรา พ่วงแผน พ.บ.10
124 62460192 นางสาวฉัตรกุล เลื่อมใสสัตย์ พ.บ.10
125 62460307 นางสาวญาณิศา แก้วเคลือบ พ.บ.10
126 62460321 นางสาวณัฐณิชา เกตุทิม พ.บ.10
127 62460376 นางสาวณิชชยา เนตรตระกูล พ.บ.10
128 62460437 นางสาวทิพย์วรินทร์ สุวรรณนามัย พ.บ.10
129 62460482 นางสาวธนพร เชื้อเล็ก พ.บ.10
130 62460505 นางสาวธนัชพร ชุณหะทิพากร พ.บ.10
131 62460543 นางสาวธัญญสรณ์ จันทร์จุฬาลักษณ์ พ.บ.10
132 62460666 นางสาวนันทินี ห้วยสวัสดิ์ พ.บ.10
133 62460680 นายปกรณ์ ปราบสมรชัย พ.บ.10
134 62460734 นางสาวปิยธิดา คาลายานนท์ พ.บ.10
135 62460758 นายพรรษชล บึกนันตา พ.บ.10
136 62460765 นายพศวีร์ เมืองมัจฉา พ.บ.10
137 62460796 นายพีรพัฒน์ ราศรี พ.บ.10
138 62460802 นายพีรวิชญ์ พรจิโรภาส พ.บ.10
139 62460826 นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์ พ.บ.10
140 62460857 นายภาณุพงศ์ เกตุเหล็ก พ.บ.10
141 62460864 นางสาวภาวสุทธิ์ สนโพธิ์กลาง พ.บ.10
142 62460895 นายมงคล ศรียรักษ์ พ.บ.10
143 62461205 นายรณกร หรือตระกูล พ.บ.10
144 62460932 นางสาวรัตนากร บริสุทธิ์ พ.บ.10
145 62460956 นางสาววรดา ทาปิน พ.บ.10
146 62460970 นางสาววริษฐา ไชยศิริ พ.บ.10
147 62461007 นางสาววีรพร อ้นเล่ห์ พ.บ.10
148 62461021 นายวีรวัฒน์ เกษสาคร พ.บ.10
149 62461120 นายสุรศักดิ์ ทองดี พ.บ.10
150 62461137 นางสาวหาญวดี สุพิชญาสกุล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
151 61470086 นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
152 61470147 นางสาวกัญจนา ดวงจันทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
153 61470192 นางสาวกัญญารัตน์ ตรีหยัน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
154 61470215 นายกิตติธัช สุขจิต ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
155 61470253 นางสาวกิตติยา ลาดนอก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
156 61470291 นางสาวกุลธิดา ใจคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
157 61470390 นายจตุรภุช จันทร์จิตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
158 61470604 นายเจษฎา มัตหลา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
159 61470611 นางสาวชฎาพร เสร็จประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
160 61470871 นางสาวฐิติมา หลีกัง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
161 61470918 นายณฤเบศร์ ประทีปทอง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
162 61471014 นายณัฐวุฒิ เสี่ยงวงศ์ พทป.บ.10
163 61471229 นายธนกร เกตุปาน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
164 61471519 นางสาวนัฎฐชา งามสอาด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
165 61471748 นางสาวปรานี แข็งหมัด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
166 61471878 นางสาวพนิดา จำปาจินะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
167 61471915 นางสาวพรชิตา รื่นรมย์ พทป.บ.10
168 61472011 นางสาวพิจิตรา เพชรพงศ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
169 61472172 นายภานุกร รักกลิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
170 61472257 นางสาวมาร์ลี่ เกิ๊ป วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
171 61472288 นางสาวมีนกร ลาโช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
172 61472318 นางสาวเมธาวี ปรีเปรม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
173 61472370 นางสาวรติยากรณ์ หงษ์สระแก้ว วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
174 61472431 นางสาวรัตน์ระวีวรรณ แสนแก้ว วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
175 61472479 นายรุจศวัส จันทร์รักษ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
176 61472509 นายวงศกรณ์ ฝั้นพรม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
177 61472516 นางสาววชิรญาณ์ แก้ววงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
178 61472639 นางสาววริศรา พงษ์ประยูร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
179 61472714 นางสาวศรีดา แซ่ย่าง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
180 61472721 นางสาวศศิกานต์ ครองชน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
181 61472806 นางสาวศิริลักษณ์ พรมภักดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
182 61472929 นายสหัสวรรษ อุตม์อ่าง พทป.บ.10
183 61473155 นางสาวสุรีย์พร ชันเพชร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
184 61473223 นางสาวหทัยภัทร ทุ่งปรือ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
185 61473261 นางสาวอชิรญาณ์ มั่นทองอินทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
186 61473384 นางสาวอริสรา เทพประมวล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
187 61473445 นายอันนุพรรษ กาญจนดิษฐโอภาส วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
188 62520469 นางสาวจาริยา ชารีรมณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
189 62520650 นางสาวจุฑามาส สุขจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
190 62520827 นางสาวชมภู่นุช เลิศหาญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 62521336 นางสาวณัฐริกา อรุณจิตติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
192 62521565 นางสาวธนัชพร ปานเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
193 62521589 นายธนากร แก้วบังเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
194 62521930 นางสาวนรีรัตน์ รัตนอนันต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
195 62521961 นายนวพล เกิดบัว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
196 62522128 นางสาวบุญญธิดา สุวรรณเหลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
197 62522173 นางสาวเบญจกาญจน์ พึ่งเพียร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 62522203 นางสาวปณิดา บุราณลมย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
199 62522296 นางสาวปรารถนา ตาเมืองมูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
200 62522579 นางสาวพรพรรณ เกิดแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 62523156 นายยุทธพงษ์ พัตจร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
202 62523385 นายวชิรวิทย์ ไชยศิริ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
203 62523392 นางสาววชิราภรณ์ ต๊ะต๊ะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
204 62523453 นางสาววรยา เทียนทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
205 62523491 นางสาววรฤทัย ศรีหาบุตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
206 62523507 นางสาววราภรณ์ มะลิซ้อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 62524009 นางสาวสริตา แป้นเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
208 62524016 นางสาวสโรชา บุดดาวงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
209 62524221 นางสาวสุธาวรรณ บุญทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 62524238 นางสาวสุธีกานต์ ศรีใหญ่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
211 62524436 นายเสกสรรค์ โป้เปิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
212 62524467 นางสาวเสาวลักษณ์ กันเหม็น วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
213 62524788 นางสาวอัจฉรา มากพิณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
214 61660258 นางสาวขวัญฤทัย ถวิลชาวดอย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
215 61660289 นางสาวจันทรา พรมทุ่ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
216 61660326 นางสาวจิตรลดา เจริญลาภ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
217 61660579 นางสาวชมพูนิชญ์ สะหลี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
218 61662542 นางสาวณัฐนรี รอดประเสริฐ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
219 61660845 นางสาวดาวใจ อิ่มชา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
220 61662566 นางสาวนฤพร ยามดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
221 61661446 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ ศรีผง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
222 61661750 นางสาววณิชชา วิเศษทรัพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
223 61662658 นางสาวศกลรัตน์ รุ่งเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
224 61662405 นางสาวอรณิชา ลือชัย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
225 62710136 นางสาวกัลยรัตน์ ภูนาเหลา สถ.บ.10
226 62710587 นายฐิติกร เกษรวนิชวัฒนา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
227 62710723 นายณัฐวุฒิ อินมาสม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
228 62710778 นายเตชิษฐ์ สุขประกอบ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
229 62710921 นางสาวธันย์ชนก คำโมง สถ.บ.10
230 62711027 นางสาวนนทชา แจ่มเที่ยงตรง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
231 62711157 นางสาวเนาวเนตร ศรีลอง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
232 62711454 นางสาวพิมพิกา วงษ์กรด ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
233 62711461 นางสาวพิมมาดา พูลเขียว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
234 62711621 นางสาวมาติกา ขัติยะ สถ.บ.10
235 62711638 นางสาวมุขตะวัน เอี่ยมบัวหลวง สถ.บ.10
236 62711737 นางสาวรัชนิฎา กุลวงศ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
237 62711836 นางสาววิมลศิริ ชนะฤทธิชัย สถ.บ.10
238 62711935 นางสาวศิรประภา บุญเพ็ง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
239 62712161 นางสาวสุนิสา นวลพิจิตร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
240 62712178 นางสาวสุพรรณิการ์ บุญแรง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะนิติศาสตร์
241 62190051 นางสาวกัณธิกา ปานชู น.บ.10
242 62190112 นางสาวกานต์พิชชา มูลดี น.บ.10
243 62190129 นายกานรวี มีบุญ น.บ.10
244 62190181 นางสาวคฑาทอง แสนใส น.บ.10
245 62190327 นางสาวจิวัสสา อนุตธโต น.บ.10
246 62190341 นายจีราวัฒน์ ชัยเพ็ชร์ น.บ.10
247 62190358 นางสาวจุฑามาศ หมื่นโฮ้ง น.บ.10
248 62190372 นางสาวจุฬาวรรณ ปานบุญ น.บ.10
249 62190648 นายณัฐชนน ปราบหงษ์ น.บ.10
250 62190679 นางสาวณัฐณิชา โยธารักษ์ น.บ.10
251 62190730 นางสาวณุวภา เรือนเพชร น.บ.10
252 62191003 นางสาวนนลณี พรมมายะกูล น.บ.10
253 62191034 นางสาวนภวรรณ ชัยงาม น.บ.10
254 62191195 นางสาวน้ำฝน บางวิรัตน์ น.บ.10
255 62191263 นายปฏิพัทธ์ กมลงาม น.บ.10
256 62191409 นางสาวปริศนา ธนสุวรรณ น.บ.10
257 62191454 นางสาวปิยฉัตร รัตนวงศ์ น.บ.10
258 62191461 นางสาวเปี่ยมปิติ สรสิทธิ์ น.บ.10
259 62191485 นายพงศ์ปณต นาสอน น.บ.10
260 62191560 นางสาวพรทิพย์ สังอ่วม น.บ.10
261 62191614 นางสาวพรศุภรัตน์ เหลี่ยมวานิช น.บ.10
262 62191621 นางสาวพัชริดา แก้วศรี น.บ.10
263 62191652 นางสาวพันวษา เกตุทอง น.บ.10
264 62191690 นางสาวพิชชาพร ตรีจักร น.บ.10
265 62191768 นางสาวพิริยา แย้มพี น.บ.10
266 62191782 นายพีรวัฒน์ นาคสีสุข น.บ.10
267 62191775 นายพีรวัฒน์ ชาวโพธิ์ทอง น.บ.10
268 62191942 นางสาวมณีรัตน์ เพิ่มพูล น.บ.10
269 62192017 นางสาวรพีพรรณ ด้งพุก น.บ.10
270 62192031 นางสาวรษิกา พ้นภัย น.บ.10
271 62192062 นายรัชกรณ์ รัตนอังกูล น.บ.10
272 62192093 นายรัฐพล พลอาจ น.บ.10
273 62192109 นางสาวรัดใจ บรรจง น.บ.10
274 62192161 นายลภน บุญรอด น.บ.10
275 62192208 นางสาววชิรพร ทัศบุตร น.บ.10
276 62192321 นางสาววริศรา มีหอม น.บ.10
277 62192468 นายศิรวิทย์ ชุมศรี น.บ.10
278 62192529 นางสาวศิริพร ล้ำเลิศ น.บ.10
279 62192512 นางสาวศิริพร พูลเกิด น.บ.10
280 62192574 นางสาวศุภกานต์ ถิ่นวงษ์แย น.บ.10
281 62192581 นายศุภณัฐ รุจิรโชติบัณฑิต น.บ.12
282 62192604 นายศุภวัฒน์ นาดี น.บ.10
283 62192703 นายสิทธิชัย เสือคล้าย น.บ.10
284 62192710 นางสาวสิริกัญญา ขุนจันดี น.บ.10
285 62192734 นางสาวสิรีธร คำอำพร น.บ.10
286 62192758 นางสาวสุจารี เฉิน น.บ.10
287 62192765 นางสาวสุดาพร แสวง น.บ.10
288 62192789 นางสาวสุธัญญา ถิ่นนาเมือง น.บ.10
289 62192802 นางสาวสุภานันท์ พระยาลอ น.บ.10
290 62192819 นางสาวสุมณศิริ ศรีหร่าย น.บ.10
291 62192970 นางสาวอัญชิสา มีประกอบ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
292 62240787 นางสาวฉัฐนันท์ หิรัญงาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
293 61262773 นางสาวปิยฉัตร สุพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
294 62242798 นางสาวพัชนิดา ด้วงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
295 62243078 นางสาวภัคจีรา พั้วเบ้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
296 62243238 นางสาวมณีรัตน์ ทรงประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
297 62162850 นางสาววรนุช พุ่มพวง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
298 61264975 นางสาวอาทิตยา มาลาวิลาศ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
299 61340082 นางสาวกนกพร เขียวจันทร์แสง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
300 61340174 นางสาวกมลรัตน์ สีสา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
301 61341133 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
302 61341256 นางสาวจุฑารัตน์ เทียนชัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
303 61341294 นางสาวเจนจิรา เกษร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
304 61160529 นายชิตพล สลับ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
305 61361223 นายณภัทร จินเดหวา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
306 61343373 นายธีรภัทร์ โนรี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
307 61344837 นายพรรษกร ยวงเกตุ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
308 61345797 นางสาวยุพาวรรณ ภัทรไชยโชติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
309 60345088 นางสาววริศรา เด็ดขาด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
310 62192475 นางสาวศิริญญา จันนคร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
311 61346961 นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มกลิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
312 61347456 นางสาวสุชญา สุวรรณ์พร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
313 61348194 นางสาวอภิชญา ดัดทิพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
314 62240015 นายกชกร เรืองทับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
315 62240459 นางสาวขวัญพัฒน์ พัฒนาสิริโชค ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
316 62241050 นางสาวชุติกาญจน์ เนียมทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
317 62241081 นางสาวญาณิศา แตงอ่อน ร.บ.10
318 62241357 นางสาวณัฐณิชา ชื่นดี ร.บ.10
319 62241364 นางสาวณัฐธิดา วงศ์เจริญ วท.บ. (จิตวิทยา)10
320 62241449 นางสาวณัฐริณีย์ เทพา วท.บ. (จิตวิทยา)10
321 62241524 นางสาวดวงกมล ทรัพย์ประเทือง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
322 62241579 นางสาวตวงทอง สิงห์โตแก้ว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
323 62241630 นายทิชานนท์ เจริญชนม์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
324 62241692 นางสาวทิพารัตน์ จิณะกับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
325 62241746 นายธนกฤต มังคลรังษี ร.บ.60
326 62241876 นางสาวธัญชนก สุขพันธ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
327 62242101 นางสาวนฤมล เม่นทองคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
328 62242279 นางสาวนุชราพร โออิ วท.บ. (จิตวิทยา)10
329 62242309 นางสาวบุญญารัสมิ์ จันทร์รักษ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
330 62242378 นายเบญจพล เฟอร์เรีย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
331 62242705 นางสาวพรรณวษา รีกงราด ร.บ.10
332 62242828 นางสาวพัชราภรณ์ คงเจริญ ร.บ.10
333 62243429 นางสาวรยา นวรัตนากร วท.บ. (จิตวิทยา)10
334 62243665 นายวรปรัชญ์ เพื่อนบ้าน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
335 62243702 นางสาววรรณภา รูปไสย วท.บ. (จิตวิทยา)10
336 62243801 นายวศิล ปุริสาร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
337 62243870 นางสาววิลาวัณย์ ขอกลาง ร.บ.10
338 62245058 นายวุฒินันท์ มุนิลสาร ร.บ.10
339 62243948 นางสาวศศิพร บุญชัยรัตน์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
340 62244099 นายศุภณัฐ ไชยการ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
341 62244112 นางสาวศุภรัตน์ ฉลาด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
342 62244631 นายเสฎฐวุฒิ เดชเดชะ ร.บ.10
343 62244815 นายอภิวัฒน์ สุวรรณพินิจ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
344 62244921 นางสาวอริสรา สืบสา วท.บ. (จิตวิทยา)10
345 62244990 นางสาวอัญชลี มีศิลป์ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)