รายชื่อนิสิต
รายวิชา302335 : Heat Transfer
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60360142 นายกรวิชญ์ ศรีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 58361981 นายกฤษฎา สิงห์เวิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 60360401 นายกิตติธัช พูลทวี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 59360471 นายกิติศักดิ์ จันทร์สุกปุก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 60360449 นายกีรติ เกินหน้า วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 59360587 นายคุณานนต์ มิดาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 58362094 นายจิรายุ คำแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 58362100 นางสาวจีราภา ผาลี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 60360746 นายจีรายุ แก้วเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 60360777 นายเจตจริน ทองสิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 60360845 นายฉัตรมงคล ดอกไม้ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 59360891 นายเฉลิมเกียรติ สีงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 60360937 นางสาวชลนภา ไกรแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 60360999 นายชัชรัตน์ ธีระจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 60361002 นายชัยชาญ มณฑา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 60361019 นางสาวชัยญะพร อินทยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 60361057 นายชินภัทร เคนดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 60361163 นายณัฏฐนันท์ พุฒซ้อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 60361170 นายณัฏฐพัชร จันทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 60361286 นายณัฐฐกรณ์ พรวนต้นไทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 60361293 นางสาวณัฐฐินันท์ ฉ่ำมิ่งขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 60361316 นายณัฐธนยศ ทองธนาพิรุฬห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 58362254 นายณัฐปคัลภ์ ฟูพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 60361439 นายณัฐวัฒน์ วุฒิวงศ์โยธิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 60361477 นางสาวณิชกานต์ คำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 60361491 นายดนุพล ชอบธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 60361583 นายตะวัน สุขุมนัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 60361712 นางสาวทิพวรรณ กระต่ายทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 60361743 นายทีปกร สุริยะคำวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 60361750 นายธงธวัช ทองนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 59361973 นายธนกฤต ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 60361798 นายธนโชติ สร้างการนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 58362377 นายธนพงศ์ กระพันเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 60361934 นายธนากรณ์ พุ่มฉัตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 60361958 นายธนาเทพ หมู่อุบล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 60362009 นางสาวธนิตา เพิ่มบุญมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 60362092 นางสาวธัญญาเรศ ศรีพราย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 58362414 นายธีรเมธ เทพอินทร์ทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 60362245 นายธีรวุฒิ คำแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 60362290 นายนทีธร แก้วดวงเล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 60362375 นายนราธิป จักรสาร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 60362467 นายนันทวัฒน์ บุญสุภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)50
43 60362580 นางสาวบัณฑิตา สุขสมบูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 60363112 นายพจน์ ปลอดภัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 60363136 นายพชรพฤก เทวาประสาทพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 60360012 นายพรชัย ทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 60363648 นายภัทราวุฒิ บ่อแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 60363655 นายภาคภูมิ ศรีนิล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 60363662 นายภาคิน เพ็ชร์ประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 59364073 นายภาณุเดช หาญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 60363877 นางสาวยุพารัตน์ เหล่าชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 60363884 นางสาวยุภาภรณ์ ทองชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 59364400 นางสาวโยษิตา สุขติเวชพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 60363952 นายรัชชานนท์ ยอดแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 60363945 นายรัชชานนท์ มาตอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 59364608 นายรุจนโรจน์ สอนอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 60364188 นายวรวิทย์ แม้นวงศ์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 59365117 นายวายุภักษ์ ธวัชวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 60364348 นายวิเชียร บุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 60364386 นายวิทวัส จันโอ๊ก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 60364553 นายศรายุทธ ทองผา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 60364843 นายเศรษฐพงศ์ พางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 60364904 นายสถิติ เพ็ญจะภาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 60365031 นางสาวสาธนี เทียนหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 59365919 นางสาวสุธาสินี จูจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 60365239 นางสาวสุธิดา พรหมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 60365253 นายสุนทร ทับทิมไทย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 60365468 นายเสฏฐวุฒิ สุขศิริวงศ์ทวด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 57362668 นายอนันต์ กอนวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 60365581 นายอนาวินทร์ ดีใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 60365642 นายอภิเชษฐ์ คำหยุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 60365710 นางสาวอมรรัตน์ สิงหรา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 60365758 นายอรรถพล บูชาเกียรติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 58362964 นายอัคนีรุทธ์ ผาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 60365895 นายอุกฤษฏ์ ดลราษี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 58362971 นายอุกฤษฏ์ สระทองตัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)