รายชื่อนิสิต
รายวิชา305171 : Computer Programming
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59360334 นางสาวกาญจนา คงสมจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
2 61360486 นายไกรวิชญ์ แซ่เต็น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
3 61360714 นายจิรวัฒน์ ตันเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
4 61360776 นายจีรพนธ์ จิณะกับ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
5 61360806 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูจีน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 61360929 นายชยังกูร นามกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
7 58364999 นายชิษณุพงศ์ อินสอน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 61361179 นางสาวฐิติชญา สระทองแมว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
9 61361261 นายณัฐกฤต ไพศาลพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
10 61311655 นายณัฐพล พลสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
11 61361445 นางสาวณัฐภากัญญ์ โลเกต วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
12 61361803 นางสาวธนนันท์ โรจน์ศรีไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
13 58366535 นายธนบูรณ์ บุญพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
14 61361834 นายธนพัฒน์ คุ่ยต่วน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
15 59362222 นายธรรมธร ยุระศรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
16 61362022 นายธวัชชัย จันทร์เพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
17 59362307 นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนตานา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
18 58365101 นายธีรวุฒิ ทองเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 59362550 นายนพกร แซ่ภู วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
20 61362206 นางสาวนภากัณรวี สุขเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
21 61362244 นายนฤเบศ วันสี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
22 61362695 นางสาวปิยพร อินทรา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
23 59363342 นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 61362756 นายพงศกร ชุ่มวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
25 61362855 นายพรเทพ ขาวมะลิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
26 61363098 นายพุฒิพงศ์ สูงสุดยอด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
27 60363549 นายภควัต วิรัตน์เกษม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
28 61363456 นายรามิล ขวัญไชย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
29 61363739 นายวิชชากร ศรีบุรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 61364002 นางสาวศิญารัตน์ คล่ำเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
31 61364187 นายศุภลักษณ์ อารีรอบ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
32 61364248 นายสมันตชิต ยอดทัศน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
33 61364613 นายสุทธิพงศ์ สีสกล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
34 59366060 นายสุรชัช สุภาจีน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)