รายชื่อนิสิต
รายวิชา300301 : Technopreneur
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61365139 นางสาวอุไรลักษณ์ ราชสิงโห วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 61365115 นางสาวอาริญา ตะกรุดงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 61365023 นายอรรถพล จุติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 60365741 นางสาวอรยา นิ่มอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 61364996 นางสาวอรปรียา อนุรักษ์พงพี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61364972 นางสาวอรนุช คำมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 61364903 นางสาวอภิญญา มุ่งหมาย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 61364910 นางสาวอภิญญา พิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 61364873 นายอนุชา สว่างจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 60365567 นางสาวอนันตญา น้อยนวล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 61364835 นายอติกานต์ จันทร์แพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 61364767 นายสุวิทย์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
13 61364743 นายสุวสันต์ สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 61364736 นางสาวสุวนันท์ เพไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 61364699 นางสาวสุพิชญา อนุสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 61364644 นางสาวสุธิตา ป้อมใย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 61364606 นายสุทธินนท์ ปัญญาดิบวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 61364569 นางสาวสุชัญญา พูลเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 61364538 นางสาวสุกัลยา ผิวผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 61364521 นางสาวสุกัญญา พลอยรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61364484 นายสิรวิชญ์ จันทะภา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 61364422 นายสิทธินนท์ แผ่นทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 61364415 นายสิทธินนท์ วงทับ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 61364408 นายสิทธิชัย เม่นขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 61364309 นายสหัสวรรษ พึ่งสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 61364323 นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 61364286 นายสหรัฐ เงาเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 61364279 นายสหรัฐ วิภูษณะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 60364911 นางสาวสมฤทัย บ่อคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 61364231 นายสถิระ ฟ้าประทานพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 61364200 นางสาวศุภาวรรณ คุ้มเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 61364132 นายศุภณัฐ พิมสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 61364071 นายศิริพงศ์ บังศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 61364026 นางสาวศิรประภา ศรีพัษยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 61364019 นางสาวศิณาลักษณ์ จีนด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 61363951 นางสาวศศิธร ใบปอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 61363890 นายวุฒิคุณ อุ่นเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 61363821 นายวิรากร สุดประโคน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 61363807 นางสาววิมลรัตน์ ดีใจงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 61363791 นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 61363784 นางสาววิมพ์วิภา ทานะสัก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 61363777 นางสาววิภาวี กระบวนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 61365245 นายวันชัย นาวีสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 61363623 นายวราวิทย์ แก้วปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 61363586 นายวรวี กังวาล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 61363555 นายวรเมธ ร้อยกรอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
47 61363562 นายวรเมธ เหล็กเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 61363487 นางสาวลลิตา กางถิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
49 61363470 นายฤทธิชัย มากอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 61363364 นายรณัสถ์ชัย ชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 61363357 นายยศนนท์ จาดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 61363333 นางสาวยลดา แก้วกิจจา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 61314168 นางสาวมิ่งกมล มณีศรีวงศ์กูล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
54 61363272 นายภูธิป แตงสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 61363210 นายภานุศักดิ์ แก้วเวียงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
56 61363203 นายภานุวัฒน์ มันเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 60363686 นางสาวภาณุมาส ประชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 61313857 นางสาวภัณฑิลา พาพิมล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
59 61363135 นายภัควัฒน์ ธงกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 61363050 นายพีรพัฒน์ ทวีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 61363043 นายพีรดนย์ สู่กระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 61363029 นางสาวพิมพ์นารา สุทธิวงษ์รัชต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 61362954 นางสาวพัตชรัต ภักดีล้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 61365313 นายพรหมมินทร์ ใจหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
65 61362879 นางสาวพรพิมล ภักดีล้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 61362831 นางสาวพรชนก ชาติชนะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 61362787 นายพงศธร สวยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 61362763 นายพงศ์ดนัย ไหมบัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 61362732 นายผดุงเกียรติ วงษ์คำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 61362688 นายปิยบุตร ตั้งจิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 61362626 นายปฤษฎี สายแก้วดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 61362602 นายปราช ชวดสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 61362596 นายประกฤษฎิ์ สหวรรธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 61362565 นางสาวปพิชญา จับแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 61362541 นางสาวปนัดดา นาโควงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 61362527 นายปฏิภาณ ปันบุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
77 61362503 นายปกฤต ขาวขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 61362435 นางสาวบุญธิดา วงศ์ปาณะศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 61362404 นางสาวนิรมล แก่นเสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 61362367 นางสาวนิชาภัทร วันเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 61362343 นายนำชัย ทองกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 61362329 นางสาวนาตลัดดา นิลพัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 61362312 นายนัทธพงศ์ เชื้อศิริถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
84 61362282 นางสาวนัฐภรณ์ สังข์แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 61362213 นางสาวนภสร สมณา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 61362176 นางสาวนพเก้า ทองเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 61362121 นายนนท์ปวิธ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
88 61365306 นายนนทกร เก่งธัญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
89 61362091 นายธีรศักดิ์ ขวัญมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
90 61362084 นายธีรพัฒน์ ทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
91 61362053 นางสาวธันวามาส ทิอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
92 61362046 นางสาวธันย์ชนก ผิวอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
93 61362008 นายธนายุทธ ไกรถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
94 61361988 นางสาวธนาภรณ์ รื่นรวย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 61361957 นายธนากร อินสุตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
96 61361926 นายธนวัตร อิ่มกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
97 61361865 นายธนภัทร กองสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
98 61361766 นายธนเทพ จิวสืบพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
99 61361759 นายธนโชติ กันยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
100 61361742 นายธนกฤต เมฆฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
101 61361643 นายทนงศักดิ์ แซ่โซ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
102 61361636 นายเตชิต รักคิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
103 61361612 นายตรัย พรมอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
104 61361582 นางสาวดาริกา ชุมพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 61361575 นางสาวดวงกมล พิมพ์จ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
106 61361544 นางสาวดนิตา ชลกิจพาณิชย์โชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
107 61361476 นายณัฐวุฒิ สุวรรณยศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
108 61361438 นายณัฐภัทร ถั่วทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
109 61311686 นายณัฐภัทร ขวัญมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 61365290 นายณัฐพล อินวัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
111 61361391 นายณัฐพล มาฮับผล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
112 61361339 นายณัฐนนท์ ท้าวอาศา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
113 61311594 นางสาวณัฐธยาน์ แย้มกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
114 60361194 นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
115 61361247 นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
116 61361230 นางสาวณัชชา เปลี่ยนเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
117 61361193 นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
118 61361209 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
119 61361186 นางสาวฐิตินันท์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
120 61361070 นางสาวชุติกาญจน์ ยุธร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
121 61361001 นางสาวชวัลลักษณ์ นูสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
122 61360950 นางสาวชลดา โคตแป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 61360882 นายชนะชัย แก้วมะไฟ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
124 61360875 นางสาวชนกานต์ รักสัตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
125 61360738 นางสาวจิรัฐติกาล ยืนยาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
126 61360684 นายจิรกิตติ์ กลั่นการนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
127 61360677 นางสาวจิดาภา เพ็งลำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 61360660 นายจิณวัฒน์ ทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
129 61360646 นายจาฏุพัจน์ จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
130 61360622 นางสาวจัณณพัต บำรุงแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
131 61360608 นายจักรวาล จรเอ้กา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 61360578 นายจักรธร กันอาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
133 61360561 นายจักรกริช ชัยประการ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
134 61360530 นางสาวคณิต พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
135 61360523 นางสาวเขมณัฏฐ์ เหลาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
136 61360516 นางสาวขวัญนภา ชมภูแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
137 61360493 นายขจรศักดิ์ พอสุยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
138 61360424 นายเกริกชัย ลังกาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
139 61360394 นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
140 61360400 นายกิตติศักดิ์ คำมานิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
141 61360370 นายกิตติภัทร์ ชาติสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 61360325 นางสาวกาญจณา อยู่สุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
143 61360318 นายกัลยวรรธน์ ลิ้มประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 61360219 นางสาวกวินทรา ตราชื่นต้อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
145 61360196 นายกฤษณะ มุสิราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
146 61360189 นายกฤษณ์ดนัย มะโนจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
147 61360165 นายกฤษกร เถียรทวี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
148 61360127 นายกรรชัย เพ็งกระโจม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
149 61360097 นางสาวกมลชนก ดำรงสกุลโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
150 61360103 นางสาวกมลชนก ขานไข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
151 61360066 นางสาวกนกวรรณ จะวะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
152 61360028 นางสาวกชพร ทองบ้านไทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)