รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360059 นายกนกพล สิงห์แอ๊ด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
2 60360425 นายกิตติพล แก้วกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
3 61361100 นางสาวชุติมา บุญคุ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
4 61361124 นางสาวโชธิตา อินทนู วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
5 61361162 นางสาวฐิตาภา เนื่องเถื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
6 61365320 นายดำรงรัตน์ บัณฑุรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
7 61361698 นางสาวทิวารัตน์ จันทร์สารี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
8 61361919 นายธนวัฒน์ ประถม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
9 61365207 นายเนติพงศ์ เมืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
10 61362428 นายบัญญพนต์ ยังคลัง วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
11 61362619 นางสาวปรีญา มะโน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
12 61362664 นางสาวปาลิตา สวนกัน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
13 61363036 นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
14 60363501 นายเพิ่มพูน สมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
15 60363716 นายภูธเนศ อนุพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 61363302 นางสาวมณีรัตน์ โตเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
17 61161793 นายวชิระ เพ็ชรแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
18 61363579 นางสาววรรณวิสาข์ ถิ่นไทยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
19 61364170 นายศุภราช เกตุแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
20 61364224 นางสาวสญามินทร์ เสืองามเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
21 61364774 นางสาวสุวิภา ทองอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
22 61364965 นางสาวอรชพร ศรีเชียงสา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
23 61365047 นางสาวอักษราภัค ขันสาวะดี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
24 61365108 นางสาวอาภากร แป้นลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
25 61365153 นางสาวไอสยา จินดารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)