รายชื่อนิสิต
รายวิชา305211 : Electrical Circuit for Computer Engineering
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360263 นางสาวกชกร โพธิ์ลังกา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 62360317 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 62360409 นางสาวกฤติกา รอดนิล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 62360461 นายกฤษฎา งาคชสาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62360638 นายกันตพัฒน์ สุขวินิช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 62360669 นายกันตวิชญ์ สาเขตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 62360812 นางสาวเกตน์สุดา อุตพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 62361000 นายจตุพัฒน์ ทวีกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 62361192 นางสาวจิราภรณ์ สุขคำภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 62361222 นางสาวจิราวรรณ ทิพย์ขัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 62361321 นายเจษฎา น่วมประวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 62361352 นายเจษฎากร ฉุยฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 62361581 นางสาวชัชฎาภรณ์ สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 62361598 นายชัชนันท์ บุญส่ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 62361734 นายชินณปกรณ์ กองฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)80
16 62361970 นายณโรดม จุลพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 62362007 นายณัฏฐนนท์ แหล่งอุโมงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 62362052 นายณัฐกฤษ ชุ่มใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 62362168 นายณัฐนนท์ ม่วงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 62362427 นายดุจเพชร จันทร์เหยี่ยว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 62362434 นายเดชสิทธิ์ ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 62362496 นายทยากร อุปปิง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 62362595 นายทีฆายุ ทองเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 62362953 นายธวัชชัย ทองใบใหญ่ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)60
25 62363318 นายนโม พีรัชภัทรา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 62363370 นายนฤเบศ คร้ามสมอ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 62363530 นายนิพพิชฌน์ เทวะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 62363639 นายบุญยรัตน์ คำวงศ์ษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 62363660 นางสาวบุณสิตา ปวงอาจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 62363721 นายปฏิญญา สวนดอก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 62363813 นายประวิทย์ จันทร์ประทักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 62363837 นายปรัชญา พอสม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 62363950 นางสาวปาณารัชต์ สุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62364032 นายปิยะพงษ์ ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 62364056 นายพงศกร ปานนิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 62364087 นายพงษ์พัฒน์ ดำพลงาม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 62364155 นางสาวพรนภา ชมกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 62364162 นางสาวพรพรรณ พูลโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 62364353 นางสาวพิชญ์สุดา ลาดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 62364513 นายพีรณัฐ โสภานะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 62365015 นายภูริพัฒน์ ไชยนันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
42 62365022 นางสาวมณฑารัตน์ ปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
43 62365046 นางสาวมณัฐชา แสงพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 62365251 นายรพี ลุกจันทึก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
45 62365268 นายรภีพัทธ์ เกิดสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
46 62365503 นายวงศกร กวางอิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
47 62365541 นายวรโชติ วงศ์เครือ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
48 62367736 นายวัชรพงษ์ แก้วทา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
49 62365725 นายวันธงชัย แสงสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
50 62365756 นายวัศย์รุจ นันตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
51 62365985 นางสาวศรัณย์พร จันทะวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
52 62365992 นางสาวศรัณยา นวพรนิมิต วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
53 62366074 นายศิรชัช อรุณแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
54 62366272 นายศุภเชษฐ์ โพธิกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
55 62366487 นายสาริศ ทองเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
56 62366678 นางสาวสุกัญญา มั่นอ้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
57 62366722 นางสาวสุจารี วัฒนสันติสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
58 62366739 นางสาวสุฑามาศ ขุนอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
59 62366753 นายสุทธิพงศ์ สุภาผล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
60 62366876 นายสุรพัศ อันทะศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
61 62366944 นางสาวสุวิมล เหลืองอร่าม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
62 62367002 นายโสภณัฐ พรรณศร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
63 62367040 นายหัตถสิทธิ์ รัตนศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
64 62367163 นางสาวอภิชญา เชื้อประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
65 62367231 นายอภิลักษณ์ เทียะบาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
66 62367361 นางสาวอัจฉริยา ต้องใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
67 62367477 นายอิทธิราช ประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
68 62367514 นายเอกกมล คู่สุขมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
69 62363103 นายธีรภัทร์ วัฒนากุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)