รายชื่อนิสิต
รายวิชา301416 : Production Planning and Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60360043 นายกนก เหมรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 61360103 นางสาวกมลชนก ขานไข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 61360127 นายกรรชัย เพ็งกระโจม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 60360173 นางสาวกฤตพร บัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 61360189 นายกฤษณ์ดนัย มะโนจิตต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 61360219 นางสาวกวินทรา ตราชื่นต้อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 61360318 นายกัลยวรรธน์ ลิ้มประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 60360425 นายกิตติพล แก้วกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 61360370 นายกิตติภัทร์ ชาติสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 59360488 นายกุลธร รุ่งรัตน์ตระกุล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 61360424 นายเกริกชัย ลังกาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 61360516 นางสาวขวัญนภา ชมภูแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 61360608 นายจักรวาล จรเอ้กา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 61360622 นางสาวจัณณพัต บำรุงแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 61360660 นายจิณวัฒน์ ทองดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 61360677 นางสาวจิดาภา เพ็งลำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 61360738 นางสาวจิรัฐติกาล ยืนยาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 60360760 นางสาวจุฑามาศ เชื้อน่วม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 61360950 นางสาวชลดา โคตแป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 61361001 นางสาวชวัลลักษณ์ นูสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61361070 นางสาวชุติกาญจน์ ยุธร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 60361088 นายเชษฐา เจิมขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 61361186 นางสาวฐิตินันท์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 61361209 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 61361193 นางสาวฐิติรัตน์ ทองประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 60361156 นางสาวณัฎฐภัทร พลขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 61311594 นางสาวณัฐธยาน์ แย้มกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 61311686 นายณัฐภัทร ขวัญมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 60361484 นางสาวณิชกานต์ แก้วหล่อ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 60361514 นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 61361582 นางสาวดาริกา ชุมพล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 61361636 นายเตชิต รักคิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 61361742 นายธนกฤต เมฆฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 61361865 นายธนภัทร กองสังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 60361873 นายธนภัทร สุธาพจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 61361957 นายธนากร อินสุตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 61361988 นางสาวธนาภรณ์ รื่นรวย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 60362115 นายธัญพิสิษฐ์ นพกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
39 61362046 นางสาวธันย์ชนก ผิวอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 61362053 นางสาวธันวามาส ทิอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 60362313 นางสาวนพชนก บัวแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 61362213 นางสาวนภสร สมณา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 60362382 นายนราวุฒิ พ้องพาล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 60362412 นางสาวนฤมล นาคพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
45 61362282 นางสาวนัฐภรณ์ สังข์แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 61362312 นายนัทธพงศ์ เชื้อศิริถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 60362474 นายนันทวัฒน์ อัตถาพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
48 61362329 นางสาวนาตลัดดา นิลพัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 61362367 นางสาวนิชาภัทร วันเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 61362404 นางสาวนิรมล แก่นเสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 60362573 นายบัณฑิต บุญประสพ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
52 61362503 นายปกฤต ขาวขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 61362527 นายปฏิภาณ ปันบุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 61362541 นางสาวปนัดดา นาโควงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 61362565 นางสาวปพิชญา จับแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 60362924 นางสาวปิยฉัตร เมฆมะตูม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
57 61362688 นายปิยบุตร ตั้งจิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 60362955 นางสาวปิยะพร สอนสุรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
59 61362732 นายผดุงเกียรติ วงษ์คำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 61362831 นางสาวพรชนก ชาติชนะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 61362879 นางสาวพรพิมล ภักดีล้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 60363273 นางสาวพัชรมัย โต๊ะเหลือ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
63 61362954 นางสาวพัตชรัต ภักดีล้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 60363303 นางสาวพันธิตรา ทองพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
65 61363029 นางสาวพิมพ์นารา สุทธิวงษ์รัชต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 60363426 นางสาวพิลิปดา คำวิรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
67 61363043 นายพีรดนย์ สู่กระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 60363518 นางสาวไพลิน เกตุเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
69 60363570 นางสาวภัทรธร ทิมเทียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
70 60363631 นางสาวภัทราภรณ์ แสงวรรณธีระ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
71 60363716 นายภูธเนศ อนุพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
72 61363333 นางสาวยลดา แก้วกิจจา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 60363983 นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
74 61363470 นายฤทธิชัย มากอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 60364157 นางสาววรรณกานต์ คำเกลี้ยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
76 60364164 นางสาววรรษมน พรรณประดิษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
77 61363586 นายวรวี กังวาล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 61363777 นางสาววิภาวี กระบวนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
79 61363791 นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 61363807 นางสาววิมลรัตน์ ดีใจงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 60364522 นายศรวิษฐ์ คุ้มหุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
82 60364584 นางสาวศศิชา โพธิ์คำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
83 61363951 นางสาวศศิธร ใบปอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
84 60364607 นางสาวศศิประภา สีนอนิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
85 61364019 นางสาวศิณาลักษณ์ จีนด้วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 61364026 นางสาวศิรประภา ศรีพัษยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 61364200 นางสาวศุภาวรรณ คุ้มเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
88 60364881 นางสาวสถาปัตย์ สิทธิ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
89 61364286 นายสหรัฐ เงาเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
90 61364521 นางสาวสุกัญญา พลอยรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 61364538 นางสาวสุกัลยา ผิวผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
92 61364569 นางสาวสุชัญญา พูลเพิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
93 60365123 นางสาวสุชาดา คตสุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
94 61364699 นางสาวสุพิชญา อนุสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 60365345 นางสาวสุภัสสรา ศรีหาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
96 61364736 นางสาวสุวนันท์ เพไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
97 60365444 นายสุวรรณภูมิ พุ่มเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
98 60365574 นายอนันต์ยศ เมธา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
99 61364873 นายอนุชา สว่างจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 60365611 นายอนุชิต อุ่นจันที วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
101 61364910 นางสาวอภิญญา พิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
102 60365765 นายอรรถพันธ์ จันทร์ทรง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
103 61365115 นางสาวอาริญา ตะกรุดงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
104 60365864 นางสาวอารียา ศรีนวล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
105 61365139 นางสาวอุไรลักษณ์ ราชสิงโห วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)