รายชื่อนิสิต
รายวิชา301438 : Value Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60360050 นางสาวกนกนันท์ ขำแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 60360074 นางสาวกมลวรรณ จิระโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 60360203 นายกฤษฎี ทวีรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 60360289 นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 60360340 นางสาวกันทิมา สุดสายตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 60360388 นายกิตติ ประพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 60360463 นางสาวกุลนิษฐ์ เวียงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 60360487 นางสาวเกวรินทร์ หาญสุดเลิศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 60360524 นายไกรวิชญ์ ทองแตง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 60360685 นายจิรวัฒน์ นันทเรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 60360722 นายจิรายุส อินอิว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 60360920 นางสาวชนิภา เลิศเพทาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 60160674 นางสาวชลธิชา ปัญญาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 60360951 นางสาวชลลดา เรือนอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 60361262 นางสาวณัฐชยา ธิกะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 60361354 นางสาวณัฐนาถ รัตนประหาต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 59361607 นางสาวณัฐมล ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 60361521 นางสาวดวงพร คมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 60361545 นายเดชฤทธิ์ กิติเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 60361705 นางสาวทิพย์ธัญญา ชะเอม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 60361774 นายธนกร อินพรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 60362047 นางสาวธัญชนก สุยะวิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 60362061 นายธัญญวัฒน์ แผ่วสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 60362085 นางสาวธัญญารัตน์ สีทา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 60362344 นางสาวนภัสวรรณ การดื่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 60363532 นางสาวนฤภรกมล ใยแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 60362429 นายนฤสรณ์ ยมนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 60362740 นางสาวปภาวรินท์ โคราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
29 60362818 นายปริญญา ดวงจิตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
30 60362863 นางสาวปวันรัตน์ โสวาปี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
31 60362894 นางสาวปัทมาภรณ์ ชื่นสำราญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 60363204 นางสาวพฤกษา จูจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
33 60363211 นายพฤทธิ์ บัวชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
34 60363259 นายพลานนท์ พุ่มพวง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
35 60363358 นางสาวพิทยาภรณ์ ผิวสำโรง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
36 60363372 นางสาวพิมพกาณต์ เเสนมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
37 60363686 นางสาวภาณุมาส ประชุม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 60363778 นางสาวมัลลิกา ท้าวตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
39 60364317 นางสาววารุณี บุญชิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
40 60364720 นายศุภกิตติ์ เวชศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 60364799 นางสาวศุภวรรณ คัดคอย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 60364959 นางสาวสรุตา วงศ์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 60364973 นางสาวสโรชา สมเจริญสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 60365055 นางสาวสายหยุด คมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 60365178 นางสาวสุดารัตน์ กฤษณ์หว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 60365338 นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 60365482 นางสาวเสาวภา คำมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 60365871 นายอิทธิพล ฟองจางวาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 60365901 นางสาวอุไรรัตน์ แดงมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 60365925 นายเอกการัณภูมิ ตันเยี่ยนนิติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)