รายชื่อนิสิต
รายวิชา301443 : Management Information System for Engineers
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60365901 นางสาวอุไรรัตน์ แดงมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 60365826 นางสาวอัญชีรา บุญแหยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 60365635 นายอภิชัย นะใจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 60365352 นางสาวสุภาภรณ์ ตาจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 60365192 นายสุทธิพร โกนันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 60364720 นายศุภกิตติ์ เวชศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 60364591 นางสาวศศิธร บุญชิต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 60364256 นายวัชรพงศ์ ศิลปาภิสันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 60363778 นางสาวมัลลิกา ท้าวตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 60363372 นางสาวพิมพกาณต์ เเสนมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 60362740 นางสาวปภาวรินท์ โคราช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 60362719 นางสาวปณิตา อู่แสนขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 60363532 นางสาวนฤภรกมล ใยแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 60362344 นางสาวนภัสวรรณ การดื่ม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 60362177 นางสาวธิดารัตน์ รักจ้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 60362047 นางสาวธัญชนก สุยะวิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 60361774 นายธนกร อินพรม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 60361705 นางสาวทิพย์ธัญญา ชะเอม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 60361521 นางสาวดวงพร คมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 60360722 นายจิรายุส อินอิว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 60360340 นางสาวกันทิมา สุดสายตา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 60360289 นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 60360159 นางสาวกรวินทร์ ใจกล้า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 60360050 นางสาวกนกนันท์ ขำแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)