รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160534 นางสาวจิรภัทร์ อ่อนบ้านแดง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
2 63160985 นางสาวฐิตารีย์ รักงาน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
3 63161074 นายณัชพล บ่อทอง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
4 63161210 นางสาวณัฐพร ทองหล่อ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 63161838 นายธีรวุฒิ แสงจันทร์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
6 63162163 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญหลวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 63163351 นางสาววรรณยุดา บวบมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
8 63164082 นางสาวสุพิชชา พิทักษ์ทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
9 63210079 นางสาวกัลยกร โพธิกิจ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
10 62210100 นางสาวกิรณา เวชคุณานุกูล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
11 63210147 นางสาวจิราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
12 63210291 นางสาวณัชชา เรืองจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
13 63210314 นางสาวณัฐกมล พึ่งทรัพย์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
14 63210321 นางสาวณัฐชยา นพผล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
15 63210536 นายธีรณัฐ โพธิ์รุ่งเรือง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
16 63210550 นางสาวนภิสา ไป๋งาม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
17 63210598 นางสาวนาถญาดา เจียมศักดิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
18 63210673 นายปฐพล ศรีรัตนพงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
19 63210765 นายปิยะภูมิ จักรสาน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
20 63210772 นายปุณยวัจน์ นีลพัธน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
21 63210888 นางสาวพิชญาภัค กันแก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
22 62211268 นางสาวรุจิราภา ปันแดง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
23 63211243 นายศุภกร ชังปลื้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
24 63211335 นายสุกัลย์ สงครามโต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
25 63211342 นางสาวสุขใจ ย่านสากล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
26 63211366 นางสาวสุพิชญ์ชาดา สงคราม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
27 63211427 นายเสถียรพงศ์ แก้วเมธีกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
28 63211472 นางสาวอธิชา ฉันทะโส ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 63367988 นายคุณากร เรืองไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 61360578 นายจักรธร กันอาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 63360903 นางสาวจันทิมา ด่านนอก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 63361214 นางสาวชญาดา บุรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 61360882 นายชนะชัย แก้วมะไฟ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 63361955 นายณัฐพงศ์ ศักดิ์อมรชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 63362242 นายไตรรัตน์ ช่อชั้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 63362396 นายธญานนท์ รอดสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 61362480 นางสาวบุษกร ศรีวงวาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 62360164 นายพงศ์ชิต จันยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 63364062 นายพงศธร เทียนสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 63364376 นายพิทักษ์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 63364598 นางสาวแพรวพิชชา บัวงาม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
42 63364628 นางสาวภัณฑิลา พรพระรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
43 63364666 นายภัทรพล จ้อยสุดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
44 63364697 นางสาวภัทราพร รับบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 60363808 นายยศกร โตแทนสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)40
46 60363891 นางสาวเยาวภา สีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
47 60364898 นายสถาพร ผลสุข วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
48 60365222 นายสุทธิสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
49 60365499 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวบาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
50 63367582 นายอรรถพล วงค์เดือน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
51 63367681 นายอฤทัย จันทไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
52 62410142 นายก้องภพ ธีรสฤษกุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
53 62410296 นายกิตติธัช พรหมสุวรรณดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
54 63410356 นายกิตธิกรณ์ กุลวัฒชัยสีห์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
55 62410500 นางสาวคฑามาศ สีเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
56 62410548 นายคำภีร์ ทัศเกตุ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
57 62410678 นางสาวจิดาภา รุ่งราบสูง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
58 62410883 นางสาวชญานิศ สิทธิวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
59 62410975 นางสาวชยุดา เกิดเที่ยง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
60 63410806 นางสาวชลธิชา สุขอิ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
61 62411057 นายชวิน ไชยมหา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
62 62411101 นายชาตโยดม จันมา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
63 62411279 นางสาวณภัสภรณ์ จันทโชติ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
64 62411323 นางสาวณัฎฐณิชา สวนที กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
65 63411407 นางสาวณิชากร ทองแจ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
66 63411476 นางสาวตวิษา สัทธานนท์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
67 62411781 นายธนภัทร บุญศิลป์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
68 61411577 นายธนวัฒน์ ทองคำขาว กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
69 63411803 นางสาวธิญาดา เผือกคล้าย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
70 63412060 นางสาวนัณฐิญา จันทร์นุ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
71 62412207 นายนิติยะ มะลิวัลย์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
72 62412412 นางสาวปรินทร ใจวงค์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
73 62412429 นางสาวปริมธัญญ์ คงศิริรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
74 62412436 นางสาวปวีณ์ธิดา ชูสงฆ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
75 62412504 นางสาวปิยวรรณ แก้วทิม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
76 62412665 นางสาวพรนภัส เปรมวัฒนะ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
77 62412795 นางสาวพัทธนันท์ นิ่มมณี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
78 62412801 นางสาวพิชชาพร ทองทา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
79 62413013 นางสาวภัคศุภร อยู่บาง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
80 62413105 นายภาธร พรมพิชัย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
81 62413310 นางสาวยุดารัตน์ คำแก้ว กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
82 63413227 นางสาวรัฐนันท์ อินทร์จันทร์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
83 63413289 นางสาวรุ้งพร เปี่ยมวัฒนา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
84 62413679 นายวัชรพล นามวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
85 62413761 นายวุฒินันท์ เทพอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
86 63413791 นางสาวศิริพร เพ็งยิ้ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
87 62414041 นายสรวิชญ์ ประเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
88 62414171 นายสิริดนย์ แจ้งโห้ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
89 62414225 นางสาวสิริมา ป้วนป้อม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
90 62414348 นายสุทธิพงศ์ ซาเสน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
91 62414362 นางสาวสุธาสินี อุตสาย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
92 62414508 นางสาวสุภิสร์สรา บุญชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
93 62414546 นายสุรวิช จิตชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
94 62414584 นางสาวสุรีย์พร บำรุง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
95 62414621 นายเสฏฐวุฒิ ใจทำดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
96 62414782 นายอภิชิต จีนเพชร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
97 62414829 นางสาวอมลณัฐ หุ่นธานี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
98 63414637 นางสาวอลิศรา จันมา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
99 62414867 นางสาวออมรัก จ้อนแจง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
100 62414935 นางสาวอาภาศิริ ดาอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
101 63470190 นายกฤษดา เหระวรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
102 63470282 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
103 63470596 นางสาวครองขวัญ ศรีโยวงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
104 63470619 นางสาวคีตภัทร พิมอาจหาญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
105 63470640 นางสาวจริญญา มูลตองคะ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
106 63470930 นางสาวชลธิชา เขื่อนปัญญา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
107 63471982 นางสาวบัณฑิตา อินทรเสนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
108 63472118 นางสาวประภัสสร มาลา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
109 63472279 นางสาวปาริฉัตร นาคะเกตุ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
110 63472378 นายพงศกร เงินฉลาด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
111 63472736 นายพุฒิเมธ เฉิดฉาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
112 63472774 นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนโสภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
113 63472941 นางสาวเมธาวี อุ่นมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
114 63473054 นายรัชพล อยู่อิ่ม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
115 63473092 นางสาวรินรดา บุญยิ่ง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
116 63473191 นางสาวลักษิกา พันอะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
117 63473399 นางสาววิลาสิณี สาตเวช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
118 63474174 นายอภิวัฒน์ นันใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
119 63474303 นางสาวอลิสดา เกตดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
120 63474419 นางสาวอุทัยวรรณ กางถิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
121 63474433 นางสาวอุษา จงบริบูรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
122 61521740 นางสาวศุภิสรา สาธุพงษ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
123 61522150 นางสาวสมิตานัน พรมชัย วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
 คณะสหเวชศาสตร์
124 63660058 นางสาวกนิษฐา วรรณา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
125 63660065 นางสาวกมลพร วานิช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
126 63660089 นางสาวกมลลักษณ์ เทพนาลัย ทศ.บ.10
127 63660171 นางสาวกัญญารัตน์ การะยม ทศ.บ.10
128 63660355 นางสาวจิตติมา ยอดคำ ทศ.บ.10
129 63660447 นางสาวเจนจิรา หล้าเตจา ทศ.บ.10
130 63660485 นางสาวชนม์นิภา จำนงค์ศรี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
131 63660553 นายชวัลกร ตัณฑารักษ์ ทศ.บ.10
132 63660591 นายชาญยุทธ ลีนิติธรรม ทศ.บ.10
133 63660720 นางสาวณหทัย เขตขัน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
134 63660768 นางสาวณัฏฐนิช รอดวินิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
135 63660799 นางสาวณัฐณิชา พุ่มไม้ ทศ.บ.10
136 63660836 นายณัฐนันท์ อินนุ่ม ทศ.บ.10
137 63660881 นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร้อน ทศ.บ.10
138 63660928 นางสาวดวงฤทัย อยู่นอน ทศ.บ.10
139 63660973 นางสาวธนพร เวรอักษร ทศ.บ.10
140 63660966 นางสาวธนพร ใจตาวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
141 63661017 นางสาวธนัญญา ตู้ธนสาร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
142 63661024 นายธนากร โฉมอุปฮาด ทศ.บ.10
143 63661208 นายนพวิทย์ รัตณะวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
144 63661352 นางสาวปณัฐฐา ญาณฤกษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
145 63661390 นางสาวปภาวรินท์ อ่อนละไม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
146 63661420 นางสาวปรวีร์ โทนแจ้ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
147 63661598 นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ ทศ.บ.10
148 63661642 นางสาวพิชญาภัค ชัยสมทิพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
149 63661772 นางสาวเพชรศิริ อยู่เพชร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
150 63661925 นางสาวยุรกานต์ อ้นจันทร์ ทศ.บ.10
151 63661970 นางสาวรุ้งรวี เรืองโรจน์ ทศ.บ.10
152 63662137 นายวัชรวิชญ์ ภิมาลย์ ทศ.บ.10
153 62523934 นางสาวศุภาพิชญ์ วิชาเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
154 63662335 นางสาวสมฤทัย โชติสนธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
155 63662397 นางสาวสิริสกุล ทองคำเปลว ทศ.บ.10
156 63662465 นางสาวสุชาวดี เม่งมั่งมี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
157 63662618 นางสาวเหมือนฝัน ไฝ่ชอบ ทศ.บ.10
158 63662748 นางสาวอัญชิสา สมานจิตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
159 63662816 นางสาวอาวิภา ลำพึงกาล ทศ.บ.10
160 63662823 นายอิทธิกร เทศสมบูรณ์ ทศ.บ.10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
161 62710112 นางสาวกัญญภรณ์ สุขศรีสันต์ สถ.บ.10
162 59471382 นายกิตติศักดิ์ โสภา สถ.บ.10
163 63710302 นางสาวเจตปรียา ปันชุน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
164 62710341 นางสาวฉัตรภัสร์ ลังกาปอน สถ.บ.10
165 62710365 นายชนสรณ์ ภูสันติสกุลวงศ์ สถ.บ.10
166 62710419 นายชัยชนะ ฉายแสง สถ.บ.10
167 62710495 นางสาวชุติพร เหล่าสันติสุข สถ.บ.10
168 62710525 นางสาวญาณิศา มั่นแก้ว สถ.บ.10
169 62710549 นางสาวญาตินันท์ บัวคลี่ สถ.บ.10
170 63710517 นางสาวฐิตาภรณ์ บัวเป็ง สถ.บ.10
171 61710410 นายณพชพนธ์ เดียวสุรินทร์ สถ.บ.10
172 63710661 นายณัฐภัค อยู่สม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
173 62710921 นางสาวธันย์ชนก คำโมง สถ.บ.10
174 62711140 นายเนติพงษ์ จิตต์ทิพย์ สถ.บ.10
175 63711132 นายบดี บำบัดทุกข์ สถ.บ.10
176 62711171 นางสาวบาจรีย์ แสงประจักษ์ สถ.บ.10
177 62711201 นายบุญหลง ประกอบเพียร สถ.บ.10
178 62711362 นางสาวพรรณพฤกษา โอชะกุล สถ.บ.10
179 63711408 นางสาวพรหมพร อินพรม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
180 62711379 นายพลรัตน์ ฉัตรวิทยานนท์ สถ.บ.10
181 63711590 นางสาวภัทรภร สุขการ สถ.บ.10
182 63711606 นางสาวภัทรสุดา เจนสาริกรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
183 61363159 นางสาวภัทราภรณ์ ภูรินทวัฒนา สถ.บ.10
184 62711577 นายภานุพงษ์ วงศ์ทองแดง สถ.บ.10
185 63711675 นายมานพ กลิ่นทอง สถ.บ.10
186 62711652 นางสาวเมริษา พันธุ์จินดา สถ.บ.10
187 62711690 นายรวิชญ์ จิระวงศ์ตระกูล สถ.บ.10
188 62711836 นางสาววิมลศิริ ชนะฤทธิชัย สถ.บ.10
189 63711873 นางสาววิลาสินี ศิริเวช ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
190 62712062 นางสาวสิรินดา ใจกล้า สถ.บ.10
191 62712130 นายสุธาสิน สอนสมฤทธิ์ สถ.บ.10
192 62712222 นางสาวสุวภัทร ปันจันตา สถ.บ.10
193 62712284 นายอภิณพ สมรูป สถ.บ.10
194 62712291 นายอภินันท์ เชื่อมบางแพ สถ.บ.10
195 62712383 นายอัสนี พะสริ สถ.บ.10
196 62712390 นางสาวอาทิตยา ณ น่าน สถ.บ.10
197 62712413 นายอินทัช มอตต์ สถ.บ.10
198 63712221 นางสาวเอกปวีร์ หมัดสมัน สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
199 63190753 นางสาวชลธิฌา พรมชาติ น.บ.10
200 63190999 นางสาวณัฐกานต์ เหมืองแก้ว น.บ.10
201 63191248 นางสาวธนพร หาญสุจริตกุล น.บ.10
202 63191828 นางสาวปาล์มรัศมี นพรัตน์ น.บ.10
203 63193280 นางสาวสุณิสา สุขประเสริฐ น.บ.10
204 63193556 นางสาวอนัญญา ทองน้อย น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
205 63260050 นางสาวกนกพร กุลบุตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
206 63260234 นางสาวกฤติมา เหมือนจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
207 63260357 นางสาวกัลยรัตน์ นาลาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
208 63260425 นายกิตติภูมิ สุริวงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
209 63260517 นางสาวกุลสตรี กินร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
210 63260586 นายเกษมสันต์ เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
211 63260609 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
212 63260784 นางสาวจันทรวิมล บุญจูบุตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
213 63260807 นางสาวจารุวรรณ จันทร์แดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
214 63261286 นางสาวญาณิกา เอี่ยมป๊อก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
215 63261378 นายฐิติวุฒิ รักธรรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
216 63261521 นางสาวณัฐชารัศม์ จันทวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
217 63261545 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
218 63261651 นายณัฐยศ กันธัญญะทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
219 63261736 นางสาวณิชารีย์ สังข์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
220 63262252 นางสาวธิดารัตน ตั้งพิทักษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
221 63262412 นางสาวนริศรา สำเนียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
222 63241691 นางสาวนันทนา คำหว่าน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
223 63263013 นางสาวปาริฉัตร เฉลาประโคน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
224 63263105 นายพชร ลิ้มบุญดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
225 63263235 นางสาวพรนิภา นินคำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
226 63263341 นายพรเอนก ไล้ทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
227 63263532 นายพิพัฒน์พล ใจจันติ๊บ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
228 63263563 นางสาวพิมพ์กมล อุบลราช ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
229 63263761 นางสาวภัทรนันท์ ผดุงวัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
230 63263822 นางสาวภัทราพร ประทุมมาศ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
231 63264010 นายยุทธนา บุญลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
232 63264348 นายวชิรวิทย์ บัวทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
233 63264393 นางสาววรรณิดา เทพวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
234 63264409 นางสาววรรณิภา สิงห์บ้านหมอ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
235 63264591 นายวิรุฬห์ แก่นทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
236 63264713 นายศวัสกร เห็มทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
237 63264799 นางสาวศิริวิมล ม่วงทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
238 63264997 นางสาวสิริกาญจน์ วรพันธ์ตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
239 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
240 63265284 นางสาวสุพรรษา คำเคลือคง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
241 63712078 นางสาวสุภาวดี มาน้อย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
242 63265574 นางสาวอนัญพร แสงสุด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
243 63265598 นางสาวอนุธิดา กาเผือก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
244 63265673 นายอรัญชยปารุส ลิขิตสิทธิคู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
245 63265680 นางสาวอริสรา กันติยะ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
246 63265819 นางสาวอาริสา อินตา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
247 63265857 นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
248 63340103 นางสาวกนกพร เลาหพิบูลรัตนา นศ.บ.10
249 63340097 นางสาวกนกพร อุปะสัมปะกิจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
250 63340448 นางสาวกัญญาพร กุลศิริ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
251 63340530 นางสาวกันตา ไชยเนตร์ ศ.บ.10
252 63340561 นางสาวกันยารัตน์ รักภูธร บช.บ.10
253 63340615 นางสาวกัลยารัตน์ วังแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
254 63340646 นางสาวกานต์ธิดา ศักดิ์โสภิณ บช.บ.10
255 63340660 นางสาวกานติมา ชาญเชี่ยว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
256 63340851 นางสาวเกศมณี ปิ่นแก้ว บช.บ.10
257 63340905 นายไกรสนธ์ ผัดเวียง นศ.บ.10
258 63340943 นายคมสันต์ พรหมมาก บช.บ.10
259 63340974 นายคุณานนต์ ทองอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
260 63341025 นายจักรภัทร ธุระกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
261 63341155 นางสาวจิตินันท์ กองจันทร์ บช.บ.10
262 63341216 นางสาวจิรนันท์ สีดาวงษ์ บช.บ.10
263 63341278 นางสาวจิรัชญา นุสุคำ บช.บ.10
264 63341384 นางสาวจุฑาลักษณ์ ปิ่นศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
265 63341438 นายเจษฎา มากเมือง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
266 63341599 นางสาวชนินาถ ฟองฟู บช.บ.10
267 63341605 นางสาวชนิภรณ์ ฆ้องสุข นศ.บ.10
268 63341643 นางสาวชรินดา ตรีหยัน บช.บ.10
269 63341735 นางสาวชลธิชา โยธาราษฎร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
270 63341766 นางสาวชวนรรณ ปัญญา ศ.บ.10
271 63341773 นายชวัลวิทย์ กระแสร์ บธ.บ. (การเงิน)10
272 63350157 นางสาวชุติกานต์ ผาบเมฆ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
273 63342046 นางสาวญาณิน คลังพลอย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
274 63342169 นางสาวฐิตารีย์ จรัสศรี บธ.บ. (การเงิน)10
275 63342183 นางสาวฐิตินัน แก้วพวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
276 63342206 นางสาวฐิตินี แก้วพวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
277 63342220 นางสาวฐิติพร ศรีทองกิติกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
278 63342251 นางสาวฐิติวรดา ทองเสา ศ.บ.10
279 63342282 นางสาวฑิตยา คำน้อย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
280 63342336 นายณรงเดช โรจน์อรุณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
281 63342411 นางสาวณัฐกฤตา รามศิริ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
282 63361894 นางสาวณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
283 63342664 นางสาวณัฐรินีย์ ยิ้มมี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
284 63342831 นางสาวณิชากร พลอยประดิษฐ์ บธ.บ. (การเงิน)10
285 63343050 นางสาวทิวาพร สายบุญตั้ง บธ.บ. (การเงิน)10
286 63343067 นายทีปกร ผัดดี นศ.บ.10
287 63343166 นายธนพล พัดทอง นศ.บ.10
288 63343203 นายธนภัทร ทะนันไชย บธ.บ. (การเงิน)10
289 61348682 นายธนยศ กิตติวิชญ์จิรสิน นศ.บ.10
290 63343241 นายธนวัฒน์ เผือกชาวนา บช.บ.10
291 63343302 นางสาวธนัญญา ศรีนุธรรม บธ.บ. (การเงิน)10
292 63343340 นางสาวธนาพร เทพคำปลิว บธ.บ. (การเงิน)10
293 63343456 นางสาวธัญชนก พลหมอ นศ.บ.10
294 63343463 นางสาวธัญญชนก หิรัญพานิช บช.บ.10
295 63343500 นางสาวธัญพร สอนกองแดง บช.บ.10
296 63343579 นางสาวธันยาภรณ์ จันทะขัน บช.บ.10
297 63343616 นางสาวธิดา คงคาปรีชาเดช บช.บ.10
298 63343685 นางสาวธีรมาพร อัตถาผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
299 63343708 นางสาวนงนภัส นิลขาว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
300 63262344 นางสาวนภสร แสงสุข นศ.บ.10
301 63343784 นางสาวนภสร ทับทิมเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
302 63343821 นางสาวนภัสวรรณ ถายา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
303 63343906 นางสาวนริศรา เอี่ยมสอาด ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
304 63343890 นางสาวนริศรา ชนะกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
305 63343951 นางสาวนวัตมน อยู่สุภาพ บช.บ.10
306 63344019 นางสาวนันท์นภัส จันโท นศ.บ.10
307 63350225 นางสาวนันทิชา เติมกิจเจริญรัตน์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
308 63344088 นางสาวนันทิยา งามสุพรม ศ.บ.10
309 63345030 นางสาวนิตยตา รื่นกลาง บธ.บ. (การเงิน)10
310 63344187 นายนิติรัตน์ โตพูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
311 63344446 นางสาวเบญญาภา สุวรรณดารักษ์ บช.บ.10
312 63344521 นางสาวปภาวรินทร์ พงษ์อยู่ นศ.บ.10
313 63344569 นางสาวประพิมพรรณ หลักคำ บธ.บ. (การเงิน)10
314 63344712 นางสาวปริวรัดา ด้วงสงกา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
315 63344736 นางสาวปรีชญา บุญชู บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
316 63344743 นางสาวปรีชาภรณ์ มาพิจารณ์ บช.บ.10
317 63344750 นางสาวปรียานันท์ ปรางทอง บช.บ.10
318 63344767 นางสาวปรียาภรณ์ คงสิบ บช.บ.10
319 63344781 นางสาวปัฐมาวดี ศรีบุญเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
320 63344859 นางสาวปานทิพย์ อินทพรหม บช.บ.10
321 63345108 นายพงศกร บุญเกิด บธ.บ. (การเงิน)10
322 63350294 นางสาวพรชิตา พึงไชย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
323 63661567 นางสาวพรนภัส นัยนาพิศุทธิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
324 63242131 นางสาวพรปฏิภาณ ด่านปาน นศ.บ.10
325 63345283 นางสาวพรพรรณ พุ่มคนสิน บธ.บ. (การเงิน)10
326 63345382 นางสาวพฤกษา รอดไทยแก้ว นศ.บ.10
327 61348736 นายพัชรพล สุวรรณเศรษฐ นศ.บ.10
328 63345504 นางสาวพัชรินทร์ อินทสอน นศ.บ.10
329 63345566 นายพันธ์อนันท์ อินทร์อิ่ม บช.บ.10
330 63345702 นางสาวพิมพ์ขวัญ เมทา ศ.บ.10
331 63345733 นางสาวพิมพ์นารา ปั้นกล่ำ บธ.บ. (การเงิน)10
332 63345856 นางสาวพีรดา ด้วงอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
333 63345924 นายพุทธกานต์ แจ่มแจ้ง นศ.บ.10
334 63345979 นางสาวเพ็ญมณี กิ่งฉ่าย บช.บ.10
335 63346013 นางสาวแพรวภาพรรณ แสนวิทยากร บช.บ.10
336 63346037 นางสาวฟ้าประทาน คุณยงค์ นศ.บ.10
337 63346051 นายภคพงษ์ สมบูรณ์มี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
338 62162386 นายภัทรดนัย แสงทอง ศ.บ.10
339 63346143 นางสาวภัทรพร เขาแก้ว บช.บ.10
340 63346167 นายภัทรพล พรมดี ศ.บ.10
341 63346204 นางสาวภัทรภรณ์ ศรีโสภา บช.บ.10
342 63346402 นางสาวมธุรส แก้วมะโน นศ.บ.10
343 63346532 นางสาวมุทิตา ม่วงโมด บธ.บ. (การเงิน)10
344 63346563 นางสาวเมษนา อินโองการ บธ.บ. (การเงิน)10
345 63346587 นายยศกร ราชวงศ์ บธ.บ. (การเงิน)10
346 63346709 นายรพีภัทร สรรคพงษ์ นศ.บ.10
347 63346778 นางสาวรักษณาลี เงินมณี บธ.บ. (การเงิน)10
348 63346839 นางสาวรัตติญาพร โพธิปลัด บช.บ.10
349 63347027 นางสาววนิดา บนดิน บธ.บ. (การเงิน)10
350 63347034 นางสาววนิดา วณิชเรืองชัย นศ.บ.10
351 63347126 นางสาววรรณษา เอี่ยมสาย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
352 63347188 นางสาววราภรณ์ กันหา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
353 63347201 นางสาววรินทร เม่นขาว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
354 63347294 นางสาววลัยลักษณ์ ลอยฟู บช.บ.10
355 63347300 นางสาววศินี คัชมาตย์ นศ.บ.10
356 63347331 นายวัชระ บุตรสุ้ย ศ.บ.10
357 63347379 นางสาววันวิสา แซ่อุ้ย นศ.บ.10
358 63347430 นางสาววิชญาดา จันทโรภาส บช.บ.10
359 63347461 นายวิทวัส วะทา บธ.บ. (การเงิน)10
360 63347584 นางสาวศรัญย์ภรรัชต์ ด้วงบ้านยาง บธ.บ. (การเงิน)10
361 63347591 นางสาวศรัณย์พร โพธิกุล นศ.บ.10
362 63347676 นางสาวศศิชา ศิริบูรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
363 63348000 นางสาวศุภิสรา ไชยบุญเรือง นศ.บ.10
364 63348055 นายสรทรรศน์ สินาคม บช.บ.10
365 63348086 นางสาวสริญญา เส็งเอี่ยม บช.บ.10
366 63348314 นางสาวสุกัญญา บุญล้ำ บช.บ.10
367 63348376 นางสาวสุชัญญา มาสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
368 63348482 นางสาวสุนันทา วรรณสกุลเจริญ นศ.บ.10
369 63348550 นางสาวสุปริญญา ทิมจีน บช.บ.10
370 63348703 นางสาวสุภัสสรา แซ่ลอ บธ.บ. (การเงิน)10
371 63348710 นางสาวสุภาพร ธนะสังข์ บช.บ.10
372 63348734 นางสาวสุภาวดี ชัยสน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
373 63348819 นางสาวสุวนันท์ พลอยเจริญ บช.บ.10
374 63348833 นางสาวสุวรรณี แสวงเจริญ บธ.บ. (การเงิน)10
375 63348864 นางสาวสุวิมล นาคบัว บช.บ.10
376 63348987 นายอนุพงษ์ คำแหง บช.บ.10
377 63349069 นางสาวอมรรัตน์ พุทธเฮง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
378 63349083 นางสาวอรธิชา เสนนะ นศ.บ.10
379 63349106 นายอรรถพล กางถิ่น บช.บ.10
380 63349113 นางสาวอรวรรณ ไล้ทอง นศ.บ.10
381 63349199 นางสาวอรุชญา อำพิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
382 63349267 นางสาวอัจฉรา แก้วขำ ศ.บ.10
383 63349335 นางสาวอาฑิมา ยศพิมพ์ ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
384 63240304 นายกิตติพงศ์ มาคำ ร.บ.10
385 63240755 นางสาวชัญญานุช ชาตรี วท.บ. (จิตวิทยา)10
386 63240878 นายไชยวัฒน์ มีเอนก ร.บ.10
387 63240977 นางสาวณัชริกาญจน์ สุรเชษฐพงษ์ ร.บ.10
388 63240991 นางสาวณัฏฐณิชา โมรานิล ร.บ.10
389 63241189 นางสาวณัฐมน ทิพย์โพธิ์ ร.บ.10
390 63241233 นางสาวณิชารัตน์ สริเจริญ ร.บ.10
391 63241578 นางสาวนภสร ประพฤติธรรม วท.บ. (จิตวิทยา)10
392 63241639 นางสาวนลินทิพย์ วงศ์โห้ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
393 63241943 นางสาวปริชากรณ์ เถาจันทร์ต๊ะ ร.บ.10
394 63242186 นางสาวพรรวษา บุญทิพย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
395 63242230 นางสาวพัชรณัฏฐ์ กันธระ วท.บ. (จิตวิทยา)10
396 61242225 นางสาวพิมพ์มาดา คาร์ดเวลล์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
397 63242940 นางสาววิชญาพร พูลด้วง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
398 63243275 นางสาวสุฑามาศ คำปาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
399 63243343 นางสาวสุธาสินี อ่ำเอี่ยม ร.บ.10
400 63243374 นางสาวสุประวีณ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
401 63243381 นางสาวสุพรรณิการ์ ฟักกลิ่ม ร.บ.10
402 63349120 นางสาวอรวรรณ ชัยปัญหา ร.บ.10
403 63243732 นายอาชาวิน ทองทิพย์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)