รายชื่อนิสิต
รายวิชา302499 : Mechanical Engineering Project
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360028 นางสาวกชพร ทองบ้านไทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 61360066 นางสาวกนกวรรณ จะวะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 61360097 นางสาวกมลชนก ดำรงสกุลโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 61360165 นายกฤษกร เถียรทวี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 61360196 นายกฤษณะ มุสิราช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61360400 นายกิตติศักดิ์ คำมานิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 61360394 นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 61360493 นายขจรศักดิ์ พอสุยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 61360530 นางสาวคณิต พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 61360578 นายจักรธร กันอาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 61360646 นายจาฏุพัจน์ จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 61360684 นายจิรกิตติ์ กลั่นการนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 61360844 นายเจษฏา แสงแผน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 61360882 นายชนะชัย แก้วมะไฟ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 61361247 นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 61361339 นายณัฐนนท์ ท้าวอาศา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 61361391 นายณัฐพล มาฮับผล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 61361438 นายณัฐภัทร ถั่วทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 61361476 นายณัฐวุฒิ สุวรรณยศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 61361544 นางสาวดนิตา ชลกิจพาณิชย์โชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 61361575 นางสาวดวงกมล พิมพ์จ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 59361751 นายตฤณชัย สุวรรณไตรย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 61311853 นายไตรภพ กลิ่นจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 61361643 นายทนงศักดิ์ แซ่โซ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 61361759 นายธนโชติ กันยา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 61361766 นายธนเทพ จิวสืบพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 61361926 นายธนวัตร อิ่มกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 61362008 นายธนายุทธ ไกรถาวร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 61362015 นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 61362077 นายธีรพล พันธ์มหา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 61362084 นายธีรพัฒน์ ทองมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 61362091 นายธีรศักดิ์ ขวัญมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 61365306 นายนนทกร เก่งธัญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 61362121 นายนนท์ปวิธ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 61362138 นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 61362176 นางสาวนพเก้า ทองเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 61362343 นายนำชัย ทองกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 61362596 นายประกฤษฎิ์ สหวรรธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 61362602 นายปราช ชวดสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 61362626 นายปฤษฎี สายแก้วดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 61362763 นายพงศ์ดนัย ไหมบัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 61362787 นายพงศธร สวยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 61363050 นายพีรพัฒน์ ทวีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 61363135 นายภัควัฒน์ ธงกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 61363203 นายภานุวัฒน์ มันเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 61363272 นายภูธิป แตงสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 61363357 นายยศนนท์ จาดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 61363364 นายรณัสถ์ชัย ชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 61363371 นายรวิกร คำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 61363562 นายวรเมธ เหล็กเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 61363623 นายวราวิทย์ แก้วปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 61363784 นางสาววิมพ์วิภา ทานะสัก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 61363821 นายวิรากร สุดประโคน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 61363883 นายวีรภัทร สุปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 61363890 นายวุฒิคุณ อุ่นเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 61363999 นายศักรินทร์ น่วมเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 61364118 นายศุภกฤต รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 61364132 นายศุภณัฐ พิมสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 61364231 นายสถิระ ฟ้าประทานพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 61364279 นายสหรัฐ วิภูษณะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 61364323 นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 61364408 นายสิทธิชัย เม่นขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 61364415 นายสิทธินนท์ วงทับ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 61364477 นางสาวสินิชชากร ศรีษะแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 61364606 นายสุทธินนท์ ปัญญาดิบวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 61364743 นายสุวสันต์ สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 61364866 นายอนิวัตติ์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 61364903 นางสาวอภิญญา มุ่งหมาย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 61364972 นางสาวอรนุช คำมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 61364996 นางสาวอรปรียา อนุรักษ์พงพี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 61365023 นายอรรถพล จุติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)