รายชื่อนิสิต
รายวิชา301340 : Manufacturing Processes
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63367926 นายเอกราช ไชยศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 63367766 นางสาวอังคนา สมฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 63367704 นายอลงกรณ์ จันทพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 63367599 นางสาวอรวรรณ คำภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 59366503 นายอรรถพล วงศ์อุบล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61365023 นายอรรถพล จุติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63367551 นายอรรคพล นนทะการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 63367483 นายอภิสิทธิ์ ศรีสาคร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 61364903 นางสาวอภิญญา มุ่งหมาย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 63367360 นายอนุพงษ์ เทพกัณฑ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63367254 นายอดิศักดิ์ นองเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 61364743 นายสุวสันต์ สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 63366677 นางสาวสุกฤตา หนูบุญรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 63366622 นางสาวสิริประภา ทรัพย์เกิดปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 61364484 นายสิรวิชญ์ จันทะภา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 61364408 นายสิทธิชัย เม่นขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 63366530 นางสาวสิดาพร แอตัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 63366516 นางสาวสายรุ้ง พรหมมีเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 61364323 นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 61364279 นายสหรัฐ วิภูษณะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 61364231 นายสถิระ ฟ้าประทานพร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 63366370 นายเศรษฐวัฒน์ พางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 63366264 นางสาวศุภกานต์ เรืองกรุณา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 63366196 นายศิริวัฒน์ เสริมกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 59365223 นายวีรเดช แก้วนุช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 63365939 นางสาววิภาวี อยู่บ้านคลอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 63365809 นายวันฉัตร จำนงค์วัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 59365032 นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 63365557 นายวรทัต คงปราการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 63365465 นายลัทธพล ไสกาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 63365397 นายรุ่งฤทธิ์ บุญวิเศษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 63365380 นางสาวรัตดาวรรณ แก้วอาษา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 63365359 นางสาวรัชนีพร ฟักรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 63365236 นางสาวยุพาวัลย์ แก้วตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 61363357 นายยศนนท์ จาดนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 63365045 นางสาวมยุรา เตือนสติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 61363272 นายภูธิป แตงสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 63364871 นายภูตะวัน อินทร์บุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 63364680 นางสาวภัทรยา เมฆย้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 61363128 นายภควัฒน์ เทศแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
41 60363488 นายพุฒิเมธ เพียรธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
42 63364550 นายพุฒิพงษ์ สีนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 63364512 นายพีระพัฒน์ ม่วงสาร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 63364406 นางสาวพิมลพรรณ พฤกษะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 63364291 นายพันธกานต์ แอบแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
46 63364185 นางสาวพลอยไพลิน เพชรแพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
47 63364161 นายพลวรรธน์ กลิ่นแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 61362763 นายพงศ์ดนัย ไหมบัวเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
49 63364031 นายปุริมพัฒน์ เพชรกล่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 63363942 นายปิยะพัทธ์ ศรีวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 59363342 นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 63363768 นายปรัชญา สมโน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
53 61362596 นายประกฤษฎิ์ สหวรรธนะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
54 63363553 นายบัญญวัต พันธ์สมุทร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 63363423 นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
56 63363362 นางสาวนันธการต์ ลิสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 63363263 นายนสิต อยู่สงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 61362138 นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 61362121 นายนนท์ปวิธ ใสยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
60 61365306 นายนนทกร เก่งธัญกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 61362015 นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 63362709 นายธรณินทร์ โสโพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
63 61361926 นายธนวัตร อิ่มกูล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
64 63362556 นางสาวธนภรณ์ อภัยสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 63362501 นายธนบดี อำภัยบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 63362334 นายทัธพงษ์ บุญมาสอน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 63362297 นายทรงยศ สุฑิตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 63362273 นายทรงกต ดรุณเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
69 63368251 นายดรัณ พุดแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 61361544 นางสาวดนิตา ชลกิจพาณิชย์โชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 63362013 นายณัฐภัทร ทรัพย์แสง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 61365290 นายณัฐพล อินวัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
73 63361931 นายณัฐนนท์ ฉิมเสือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 63361801 นายณัฐกิตต์ จันทร์อินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 61361247 นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 63361610 นายฐากูร วิรานันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 63361498 นายชาตรี วราคมเดชา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
78 63361382 นางสาวชลธิชา ชื่นจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
79 63361269 นายชนม์ชัย ชัยลือชา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
80 61360875 นางสาวชนกานต์ รักสัตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
81 63361207 นายเฉลิมพล ใสบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 63361023 นางสาวจิรดา รามสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
83 61360646 นายจาฏุพัจน์ จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 63360866 นายจักรี กันนิล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
85 63360859 นายจักรินทร์ ก่อสร้าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
86 63360835 นายจักรพรรดิ ตรีชิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 62360973 นายคณิศร พึ่งจาบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
88 61360530 นางสาวคณิต พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
89 63360644 นายเกียรติภูมิ ลาวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
90 61360394 นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
91 63360521 นายกิตติศักดิ์ ยวงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 63360491 นายกิตติทัต สร้อยมี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
93 63360484 นายกิตติโชติ ตี่โชติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
94 63360477 นายกิตติชัย ใจจา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
95 63360460 นายกิตติกรณ์ เมืองกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
96 63360323 นางสาวกัญญาณัฐ คงนก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
97 63360279 นายกลวัชร โนจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 63360255 นางสาวกฤษณา อินทปัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
99 63360156 นายกรวิชญ์ บุญเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
100 63360125 นางสาวกมลวรรณ อินอิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
101 63360040 นายกณิศ มังคลารัตนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)