รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม4
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 63410363 นายกิติศักดิ์ นกเพ็ชร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 63412657 นางสาวพรไพลิน ดุลนีย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 63412718 นางสาวพลอยงาม วงค์ปันนา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 63412732 นางสาวพัชชา ด้วงทั่ง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 63412749 นางสาวพัชรพร พรมเจือ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 63412763 นางสาวพิจิตรา ยิ้มคำต่อ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 63412794 นางสาวพิชญนันท์ จันทรศานติ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 63412817 นายพิชญุตม์ เตชะไตรภพ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 63412848 นางสาวพิมพกานต์ เกิดสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 63412886 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ จารุสายัณห์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 63412893 นางสาวพิมพ์วรีย์ เหมือนนึก กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 63413197 นางสาวรวิภา สุกางโฮง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 63413203 นางสาวรสธร กลั่นชาติ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 63413265 นายรายรวี พินิจทะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 63413494 นางสาววราภรณ์ โพธิ์แจ่ม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 63413623 นางสาววิชุดา ศรีวงษา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 63413814 นางสาวศิริวรรณ หนูผาสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 63413999 นางสาวสโรฌา กรรณิกา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 63414118 นางสาวสิรินยา พิลึกเรือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 63414125 นางสาวสิริมณี หมู่ธิมา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 63414163 นายสุขรินทร์ เครือวัลย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 63414170 นางสาวสุชานันท์ ยะขาว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 63414200 นางสาวสุดารัตน์ ทัดช่อม่วง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 63414231 นายสุทธิภัทร หลักแหลม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 63414392 นางสาวสุรีย์มาศ เครือแสง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 63414408 นางสาวสุวนันท์ วิเศษสังข์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 63414507 นายอนุศิษฏ์ สุทธิไสย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 63414514 นางสาวอพัชฌา วรินทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 63414576 นางสาวอมรวรรณ กันทองสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 63414774 นางสาวอารียา เพิ่มเขตรกรรม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)