รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
1 64380139 นางสาวกนกนภา แสงกล้า วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
2 64382089 นางสาวขวัญแก้ว อยู่คง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
3 64380320 นางสาวจิรภิญญา ขัดสี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
4 64380344 นางสาวจิรัชญาณ์ ถิ่นศรี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
5 64380375 นางสาวจิราวรรณ จันทร์นิ่ม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
6 64380405 นางสาวชนม์นิภา มหาวัน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
7 64380429 นางสาวชนัญชิดา พบร่มเย็น วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
8 64380450 นางสาวชลธิชา รักหาญ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
9 64380511 นางสาวฐิติพร อินกลั่น วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
10 64380641 นางสาวณิชากร น้อยพันธ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
11 65380626 นายธรรม์ธรรศ เหล่าณัฐวุฒิกุล วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
12 65380640 นายธันยวิชย์ มั่นหมาย วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
13 64380900 นายนฤวร ศิริตา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
14 64380917 นางสาวนัฐฌา ทำสมใจ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
15 64380993 นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นจุไร วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
16 64381006 นางสาวนิธิพร กันทะวงค์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
17 64381082 นางสาวปนัดดา ถิ่นฐาน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
18 64381099 นางสาวปนิตา มูลสม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
19 64381174 นางสาวปิยธิดา จันทรา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
20 64381198 นางสาวปิยะณัฐ อ่องดา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
21 64381204 นางสาวปิยะธิดา อินต๊ะล้อม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
22 64381235 นางสาวผุสดี มาเสม วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
23 64381297 นางสาวพรนภัส สิงห์กวาง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
24 64381310 นางสาวพรรณภัทร รวบเครืออยู่ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
25 64381327 นางสาวพรวดี แดงดี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
26 64381389 นางสาวพิมพ์ชนก หอมละออ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
27 64381426 นายพีรณัฐ ด้วงฉุน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
28 64381440 นางสาวภัทรวดี สร้อยทอง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
29 64381457 นางสาวภาวิณี ชมภู วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
30 64381464 นายภูวฤทธิ์ กมลสินธ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
31 64381471 นางสาวมานิตา วงแก้ว วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
32 64381501 นางสาวเยาวพา ทองใบ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
33 64381532 นางสาวรัชพร เรือนแก้ว วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
34 64381556 นางสาวรัตนวดี ยะยอง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
35 64381563 นางสาวรุ่งฤดี เหิงคำแก้ว วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
36 64381587 นางสาวเรวดี สิงห์รักษ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
37 64381648 นางสาววรัญญา โสมา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
38 64381716 นางสาววิชุดา แก้วมิตร วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
39 64381747 นางสาวศรัญญา พุทธวงค์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
40 64381839 นางสาวสุกัญญา พนมพจน์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
41 64381846 นางสาวสุชัญญา จันรักษา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
42 64381891 นางสาวสุนันทา รอดบาง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
43 64381907 นางสาวสุปรีญา แก้วบัวดี วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
44 64381945 นางสาวอนันตญา หามา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
45 64382058 นางสาวอารียา มีวงศ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
46 64382065 นางสาวอารียา ขวัญเงิน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47 64160212 นายก้องกิดากร สาจักร วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
48 64161349 นางสาวณัฐมล แสงรูญ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
49 62164083 นายตะวัน คำนิล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
50 64161479 นางสาวทิพย์รัตน์ ชูเมือง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
51 65161461 นายธรรมรัตน์ พลเหิม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
52 64161813 นางสาวนราทอง ศรีใจแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
53 65161645 นางสาวนริศรา สุขมะลัง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)60
54 65161867 นางสาวบัณฑิตา ภู่จุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
55 64162094 นางสาวเบญญทิพย์ เดือนดาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
56 62161914 นายปริญญา กล่อมเสือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
57 65164103 นางสาวพรธีรา สิงห์โต วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
58 65162451 นางสาวภราพร น้อยแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
59 65162772 นางสาวรัชนีกร สร้อยสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
60 64162933 นางสาวรุ่งฤดี ช่องขันปอน วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
61 64163374 นางสาวศิริกุล ถนอมผล วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
62 65163359 นายสิทธิพงษ์ ต้อยมาเมือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
63 65163793 นางสาวอลีนา ชอบธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
64 64164166 นางสาวอังค์วรา ไชยสลี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
65 64164197 นายอัศวิน หาญบูรณรักษ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะเภสัชศาสตร์
66 63210703 นางสาวปภัทสร สะเดา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
67 65240999 นายชาคริต ภักดีโต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
68 64312086 นายธนกฤต นิรัติศัย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
69 65314966 นายศุภณัฐ พลกลาง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
70 65315048 นางสาวสโรชา ลีทอง วท.บ. (ชีววิทยา)10
71 62244617 นายเสกสรรค์ ปฏิสนธิ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
72 64367666 นายกวีวัฒน์ ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
73 61360257 นายก้องภพ บุญสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
74 62360713 นายกิตติพงค์ ปัญชัยยา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
75 65365746 นายกิตติพิชญ์ คำเภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
76 62360829 นายเกรียงไกร ใจมี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
77 62360836 นางสาวเกวลิน มณีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 62361116 นายจิรโชติ ศาลางาม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
79 62361246 นายจีรศักดิ์ จรแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
80 62361505 นางสาวชลธิชา วิหาระธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
81 64367536 นางสาวชลลดา อุ่มแสง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
82 62361710 นายชานนท์ จิตต์ถือ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
83 65361250 นายฑศธรรม ท้าวยศ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
84 61160598 นายณฐนนท์ กิตติปรีชา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
85 63361702 นายณธกร เอี่ยมละออ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
86 65365890 นายณัฐภัทร แก้วพิมพ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 58364227 นายต้นตระกูล มากจุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
88 61311891 นายทองพูน ทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
89 62362533 นายทัศดนัย ทาสี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
90 62362571 นายทิวัตถ์ ศรีชามก วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
91 62362670 นายธนดล วงษ์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
92 62362755 นายธนวัฒน์ ผาเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
93 62362809 นางสาวธนัชพร ปรารถนา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
94 62362939 นายธรรมลักษณ์ โกระวิโยธิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
95 61362046 นางสาวธันย์ชนก ผิวอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
96 62363097 นายธีรภัทร์ ตามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
97 65362363 นายนนทวัฒน์ วิจิตรวาริน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
98 62363295 นายนภัสรพี ปรุงศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
99 61362206 นางสาวนภากัณรวี สุขเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
100 62363547 นางสาวนิภาวรรณ ทองคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
101 62363905 นายปวรุตม์ เส็งหะพันธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
102 65363377 นายพลวัต หลวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
103 62364261 นายพัทธดนย์ อิ่มคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
104 62364315 นายพันธุ์เลิศ แสวงรุจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
105 62364346 นางสาวพิชชาภา จันทร์เหมย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
106 62364636 นางสาวเพ็ญนภา กันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
107 62364872 นายภาณุพงษ์ เลิศคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
108 65363919 นายภูเบศวร์ มาเสม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
109 62365169 นางสาวเมทินี ปี่แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
110 62365442 นางสาวเรณุกา นาลงพรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
111 62365596 นางสาววรรณศิริ แซ่อึ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
112 61363906 นายเวทิศ ชากำนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
113 62366449 นายสหัสวรรษ สมกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
114 62366494 นายสิงห์สกล ศรีวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
115 62366531 นายสิทธินนท์ สุยะตุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
116 62366937 นางสาวสุวัจนี ต่อสนิท วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
117 62367071 นายอดุลวิทย์ ผาเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
118 62367538 นายเอกบุรุษ ปะทิ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
 คณะศึกษาศาสตร์
119 65410040 นางสาวกนกพร ศิริวัฒน์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
120 64410072 นางสาวกรพินท์ ไพศาลศักดานุภาพ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
121 65410170 นายกฤตพล มีศิลป์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
122 65410323 นางสาวเกวลิน บุญรอด กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
123 63410448 นางสาวขวัญสิริ รักษา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
124 65410538 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
125 65410552 นางสาวเจตนิพิฐ เกตุแก้ว กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
126 65410569 นายเจษฎา ป้อปาลี กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
127 65410965 นายณัฐนันท์ ปรีชาวนา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
128 65411344 นางสาวธัญญา ฤทธิ์เทพ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
129 65411375 นางสาวธันย์ชนก คงเพชรศักดิ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
130 65411412 นายธีรภัทร์ ผาไข กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
131 65411498 นางสาวนภลักษณ์ สุกุนา กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
132 65411610 นางสาวนันท์นภัส คุ้มสุด กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
133 65412037 นายพงษ์พิสิทธิ์ เสมาทอง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
134 65412174 นายพระนคร มีสุข กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
135 64412533 นางสาวพัชรินทร์ เเก้วนอก กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
136 63413241 นางสาวรัตนากร สอนคุ้ม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
137 64413158 นางสาวรุจิรา ปัญญาแดง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
138 65412877 นางสาวศศิธร ภูดวงจิตร์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
139 65413256 นายสุรศักดิ์ อิ่มวงษ์อ้น กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
140 64414322 นางสาวอรจิรา บุญส่ง กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
141 64414476 นางสาวอารีรัตน์ อดุลยรัตนพันธุ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
 คณะแพทยศาสตร์
142 65460106 นางสาวกัญญาภัทร เมฆมล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
143 64470342 นางสาวกัลยา เมืองสันเทียะ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
144 65470266 นางสาวเกสรา สังวรขันตี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
145 64475026 นายคมเพชร ภู่ระหงษ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
146 65470303 นางสาวจรรจนา คำแว่น ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
147 65470365 นางสาวจิดาภา วิชาพร ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
148 65470433 นางสาวจิราภรณ์ แก้วทรัพย์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
149 65470518 นางสาวเจนจิรา เตรียมอ้าย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
150 65470532 นางสาวฉัตรสุดา คงน้อย ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
151 65470839 นางสาวฐิติมา วงษ์นุ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
152 64471462 นางสาวณัฐมน วงศ์ยะ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
153 64471493 นางสาวณัฐวดี สุจรัสสมบูรณ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
154 64475040 นางสาวดวงกมล หารเวียง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
155 65471225 นายธนทัต พิณศิริ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
156 65471287 นางสาวธนาภา สวยสม ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
157 64475057 นางสาวธนิดา คงวังทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
158 65471669 นางสาวเบญจรัตน์ พูนโพธิ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
159 64472445 นางสาวปภาวรินทร์ ทับสิงห์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
160 64475095 นางสาวปภาวี ขันฟอง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
161 64475101 นางสาวปรียานุช อุ่นพรม ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
162 64472537 นางสาวปรียาภัทร ตันยศ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
163 65471966 นางสาวปิยมาศ อั้นใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
164 64473107 นางสาวเพชรลดา ทองอิ่ม ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
165 64475149 นางสาวมณฑิตา ดอกบัว ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
166 64473671 นางสาววรดา พรหมอยู่ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
167 64315179 นางสาววรรณภา แก้วกลม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
168 64475163 นางสาววรรณิดา คำทิ้ง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
169 64475187 นางสาววรรวิษา คำทิ้ง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
170 65472949 นายวรากร วงษ์อยู่น้อย ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
171 64475194 นายวัชรชัย จันทวรรณ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
172 64473824 นางสาววิลาสินี นาคท่าโพ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
173 65473106 นายวีรภัทร์ รักถึง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
174 64473930 นางสาวศศิณัฐ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
175 64473947 นางสาวศศินภา เดื่อคำ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
176 64474005 นางสาวศิริกาญจณ์ เหล่าสุขไพศาล ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
177 64475217 นางสาวศิรินทิพย์. บุญยัง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
178 64474074 นางสาวศุจินธรา วงค์บุตรดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
179 65473250 นายศุภวิชญ์ จูเที่ยง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
180 64474159 นายสพล ทองมูลไพร ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
181 64474289 นางสาวสิราวรรณ มิยา ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
182 64474326 นางสาวสิริอร คงสม วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
183 64474388 นางสาวสุดาพร ไวว่อง ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
184 64475231 นางสาวสุภัสสร กิติรุ่งรวี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
185 65473694 นางสาวเสาวคนธ์ ยวนยี ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
186 64474845 นางสาวอัญชลี โพธิ์เข็ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
187 64474906 นางสาวอารียา มะเราะ ส.บ. (การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ)10
188 64474944 นางสาวอินทุอร โอบรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
189 64474975 นางสาวไอริน เอี้ยวงามดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
190 62521930 นางสาวนรีรัตน์ รัตนอนันต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 65523603 นางสาวสุนิษา เครือเนตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
192 64660118 นางสาวกมลวรรณ ม่วงทอง ทศ.บ.10
193 65660698 นางสาวณัฐชริกานต์ จันทราช วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
194 64660972 นางสาวณิชาพัชร์ พงษ์พานิช วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
195 65661268 นางสาวเนตรทราย เกตุบุตร วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
196 64661856 นางสาวพรรณธิภา เบ็ญจรัตน์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
197 64661948 นางสาวพิชญ์สินี ภคินพิตรพิบูล วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
198 64662006 นางสาวพิมพ์นารา วงศ์ชัย วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
199 65661770 นางสาวภคพร กองฟั่น วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
200 64662174 นางสาวภารดา ศรีสุทธิสัมพันธ์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
201 65662012 นางสาวรัชฎาพร สิงห์ทองหอม วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
202 64662419 นายวรินทร อังศุรจิต ทศ.บ.10
203 64662518 นางสาววาสนา รินทะรึก ทศ.บ.10
204 64662853 นางสาวสุพิชชา แสงแก้ว วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
205 64663072 นางสาวอัญชิตา เกตุเถื่อน วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
206 64710059 นางสาวกมลทิพย์ ดาบลี ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
207 64710226 นางสาวเกิดศิริ สลีวงศ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
208 64710318 นางสาวจีรนันท์ กิ่มสร้าง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
209 64710721 นายณัฐชนน เนียมประเสริฐ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
210 61710458 นางสาวณัฐณิชา ปั้นพุ่มโพธิ์ สถ.บ.10
211 64710981 นายธนบดี พันธุ์เวช ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
212 62710839 นายธนวุธ จำบุญมา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
213 64711032 นางสาวธนสิริ แต่งตัว ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
214 64711056 นายธนาการ ภักดีวงศ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
215 64711063 นางสาวธมลวรรณ มีชื่อ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
216 64711124 นางสาวธิติมา สกุลรักษ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
217 63263648 นายพีรพล โพธิ์จันทร์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
218 64711865 นายภุชงค์ แพเจริญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
219 63711699 นายเมธา เกตุอ่อน สถ.บ.10
220 64712244 นางสาวศุภชา ศรีภูธร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
221 63712030 นายสุทธิพงษ์ สังวร สถ.บ.10
222 64712480 นายอโนชา ทองชาติ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
223 62712444 นายเอกสิทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
 คณะนิติศาสตร์
224 65190058 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มทองสุข น.บ.10
225 65240326 นางสาวกิติญาลักษณ์ เอื้อเฟื้อพันธ์ น.บ.10
226 65190355 นายเกียรติศักดิ์ บ่วงเพ็ชร์ น.บ.10
227 65190508 นางสาวจิตติยาภรณ์ ชุ่มใจ น.บ.10
228 65191093 นายณัฐพร อุกอาจ น.บ.10
229 62190860 นายธนพรรดิ์ ไพบูลย์ น.บ.10
230 65191369 นายธนวัฒน์ เมฆพัฒน์ น.บ.10
231 65191376 นางสาวธนัตดา เตชะลู่ น.บ.10
232 65191383 นายธนา ชัยเฉลิม น.บ.10
233 65190591 นายเธียรวิชญ์ พิลึก น.บ.10
234 65191550 นางสาวนันทกานต์ พันธุ์เอี่ยม น.บ.10
235 65191598 นางสาวนันธนาภรณ์ คณาวิมล น.บ.10
236 65191901 นายปวเรศ ดวงแก้ว น.บ.60
237 65192427 นางสาวมนัสนันท์ โมลา น.บ.10
238 61192339 นายวรายุ อภิสิทธิ์นิรันดร์ น.บ.10
239 65192809 นายศิริ ทรัพย์ปฐวีกุล น.บ.10
240 61192834 นายสุกิจ แป๊ะเอี่ยม น.บ.40
241 65193110 นางสาวสุภัทรา แจ้งต่าย น.บ.10
242 65193295 นายอัสลาม พรหมจิตต์ น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
243 64260127 นางสาวกรรณิการ์ เดชพรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
244 62266503 นายกฤตธวัฒน์ ศิริพัฒน์พงศ์พร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
245 64265351 นายจิระศักดิ์ บรรพต ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
246 64260769 นางสาวจีรนันท์ เเจ่มสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
247 64260790 นางสาวจุฑามาศ ศรีแก้ว ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
248 64265368 นายชวกร ภูถาวร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
249 64261155 นางสาวฐิติรัตณ์ ตุรงค์เรือง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
250 64261209 นางสาวณัจตินันท์ อินทอน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
251 65265398 นางสาวนันทพร วันสา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
252 64262145 นายนิพิฐพนธ์ สุริยะ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
253 64262374 นางสาวปภาดา มั่นพุ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
254 64262428 นายปริญญา แก่นทอง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
255 64262442 นางสาวปวีณ์สุดา นิลน้อย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
256 64262770 นางสาวพรไพลิน งามนิล ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
257 64262848 นางสาวพัชรพร อบรม ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
258 64263333 นางสาวภานุมาส พงค์สวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
259 64263388 นางสาวภูมิพัฒน์ จงชาญสิทโธ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
260 64263548 นางสาวเมขลา เสดา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
261 64263562 นายเมธาสิทธิ์ เสือเอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
262 64263913 นายวศิน เพ็งบุญ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
263 64264095 นายศรายุทธ จันทร์เพชร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
264 64264422 นางสาวสารินยา บุ้งทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
265 64264538 นางสาวสิริวรรณ วงษ์ช้าง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
266 64264583 นางสาวสุจิตรา นพคุณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
267 64264668 นางสาวสุนันทา แถมสุข ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
268 62265827 นายอธิป วันทัศน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
269 64264958 นางสาวอภิชญา อุ้ยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
270 64264927 นางสาวอภิชญา ทาแกง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
271 64265016 นางสาวอรนุช ชัยมงคล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
272 62266138 นางสาวอารีรัฐ ธิปันแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
273 65340651 นายกิตติธัช เกษมสิน บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
274 64340935 นายจรูญโรจน์ ปัญติ นศ.บ.10
275 64340959 นายจักรพันธ์ ปิ่นประดับ นศ.บ.10
276 64340973 นายจักรภัทร เชียงทิพย์ นศ.บ.10
277 64341208 นางสาวจิรภา เทียมสิงห์ นศ.บ.10
278 64341413 นางสาวจุฬารัตน์ ปิตินานนท์ นศ.บ.10
279 65341412 นายเจษฎาภรณ์ ศรีเดช บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
280 61341645 นายชัชพล ติดผาย นศ.บ.10
281 64341970 นายไชยวัฒน์ จันทร์ทิพย์ นศ.บ.10
282 64342014 นางสาวญาตาวี มุ่งหมาย นศ.บ.10
283 64342052 นางสาวฐิติกานต์ ดำจ่าง ศ.บ.10
284 65342013 นางสาวฐิติรัตน์ ภู่ประเสริฐ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
285 65342129 นางสาวณรินทร์ทิพย์ ศุภกนิษฐถวิล บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
286 65342174 นางสาวณัฏฐนันต์ ร่วมทอง บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
287 65342242 นางสาวณัฐชยา แสนวงษ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
288 64342465 นายณัฐนนท์ อินสอน นศ.บ.10
289 62342344 นางสาวณัฐวิภา ศรีนวล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
290 64342724 นางสาวดลพร ขันทธรรม นศ.บ.10
291 64342755 นางสาวดาริกา พรมเสนา นศ.บ.10
292 65342754 นางสาวทักษพร บูระพา บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
293 64342885 นางสาวทิพกัญญา แสนสอ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
294 64343011 นายธนพัฒน์ พุฒใจกล้า ศ.บ.10
295 65343058 นายธนภัทร จันทร์กล้า บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
296 65343072 นายธนภูมิ นุชแม้น บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
297 64343127 นางสาวธนัชชา ทิพวัน นศ.บ.10
298 64343554 นายนนทพัทธ์ วงค์แดง นศ.บ.10
299 65343720 นางสาวนมิดา วรสาร บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
300 64343684 นางสาวนลินนิภา มีรักธรรม นศ.บ.10
301 64343745 นายนวิน เกตุบาง นศ.บ.10
302 64344018 นายนิพัฒณ์ เเดงทุ่ง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
303 64344193 นางสาวเบญจวรรณ ตะวงษ์ นศ.บ.10
304 64344254 นางสาวปทุมพร อ่อนวัน นศ.บ.10
305 65344284 นายปภาวิน รักประกิจ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
306 64344346 นายประทาน หรรษนันท์ นศ.บ.10
307 64344650 นายปิยกุล ถนนนอก นศ.บ.10
308 65344727 นางสาวเปมิกา ยุทธศิลป์เสวี บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
309 65344796 นายพงศ์นิธิศ ผิวอำพันธ์ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
310 65344826 นายพชร พรหมสุข บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
311 64345039 นางสาวพรรณิภา จันทะแก้ว นศ.บ.10
312 64345053 นางสาวพรวิชา คำภักดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
313 64345404 นางสาวพิชชาพร ชลวิสุทธิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
314 64345480 นายพิชญุตม์ พึ่งจันทร์ นศ.บ.10
315 64345640 นายพีรดนย์ เดชวิไชย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
316 65348633 นายภวินท์ อติกรจุฑาศิริ ศ.บ.10
317 65345571 นางสาวภัทรากานต์ วงศ์คำ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
318 64345923 นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิ์ขุนทศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
319 65345694 นายภูริ พวงรำ นศ.บ.10
320 65345762 นางสาวมณีรัตน์ ภู่พูล ศ.บ.10
321 65345830 นางสาวมลธกานต์ ปีบ้านใหม่ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
322 65346028 นางสาวรพีพรรณ อุดชาชน ศ.บ.10
323 65346080 นายรัฐภูมิ บุญญาวงศ์ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
324 65346196 นายเลิศภพ จรัสดาราแสง บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
325 65346462 นางสาววริศรา หอมแก่นจันทร์ บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
326 65346561 นายวัศพล เดชขุนทด ศ.บ.10
327 65346905 นางสาวศรสวรรค์ กูบขุนทด ศ.บ.10
328 64347668 นายศุภกิตต์ เกตุตะมะ นศ.บ.10
329 65347247 นายศุภวิชญ์ แสนลี ศ.บ.10
330 65347254 นายศุภเสกข์ หาญกำธร บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)10
331 65347278 นางสาวศุภาพิชญ์ ธนิตย์ธีรพันธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)10
332 65347674 นางสาวสุธิดา โหวดสูงเนิน ศ.บ.10
333 65347865 นางสาวสุภาวิดา ตะยุทธ ศ.บ.10
334 62348940 นางสาวอาทิตยา ศรีคง ศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
335 65240234 นายกันตพิชญ์ บำรุงศรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
336 64240488 นางสาวคคนางค์ วิลัยวรรณ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
337 65240531 นางสาวจินตภัทร พิมพา ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
338 64241218 นางสาวญาณัจฉรา ศรีเข้ม วท.บ. (จิตวิทยา)10
339 64241379 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์ศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
340 64241720 นางสาวทิพย์วารี ทองเนตร วท.บ. (จิตวิทยา)10
341 64241966 นางสาวธัญวรัตน์ ทิมจันทึก ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)60
342 64242451 นางสาวนุชรินทร์ นันทะเสน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
343 64242512 นางสาวบุณยวีร์ ใจสดสวยสวัสดิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
344 63241868 นายปฐมพงษ์ ธรรมธัชรัต ร.บ.10
345 63241875 นางสาวปณิดา ใจมั่น ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
346 65242450 นางสาวประภาสิริ ทรัพย์ปกรณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
347 64243014 นางสาวพรนภา ใจแล วท.บ. (จิตวิทยา)10
348 62242781 นายพสิษฐ์ พุทธิธนาเศรษฐ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
349 65242924 นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์คงมี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
350 64243335 นายพีรพงษ์ เขียวศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
351 62243412 นางสาวรดา สงวนศักดิ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
352 64243984 นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณเล็ก ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
353 64244103 นางสาววจีชนก แร่กุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
354 64244189 นางสาววรรณพร แจ้งพรหมอินทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
355 63242872 นางสาววรัญญา ภู่หว่าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
356 63243077 นางสาวศศิประภา ราชวงษ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
357 62244648 นางสาวโสพิตา เมฆแจ้ง ร.บ.10
358 63243565 นายอธิษฐ์ เกิดสมบัติ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
359 63243824 นางสาวอิสรีย์ จันทร์นิล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)