รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 65264766 นางสาวอริสษา แก้วบัวดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 65264681 นางสาวอมรรัตน์ ใจแสน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 63265123 นางสาวสุดารัตน์ เทพโสภา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 65264124 นางสาวศุภัชญา แก้วเทพ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 65264087 นางสาวศิริวรรณ คงคา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 65263943 นางสาววิลาวัณย์ ทับทิมศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 65263790 นางสาววรางคณา พันธุรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 65263615 นางสาวรุจีพัชร พิลา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 65263424 นางสาวเมธาพร ปะทิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 65263349 นายภูธเนศ กลิ่นด้วง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 65263226 นางสาวภัคจิราภรณ์ แก้วโสดา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 65263165 นายพุฒิธร แย้มนิ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 65263097 นางสาวพิมมาดา ผิวพรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 65263004 นายพิทักษ์ อินถานนท์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 65262748 นางสาวพรนิภา มากะนัตย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 65262540 นางสาวปาณิศา พรหมทัต ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 65262496 นายปวเรศ ศักดิ์เศรณี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 65262427 นางสาวปรางนุช หมุนชม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 65265459 นายปกิจ จำเรียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 65262281 นางสาวเบญจรัตน์ สังข์ธูป ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 65262144 นางสาวนันธิญาน์ นันทวัจน์โภคิน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 65262120 นางสาวนันท์ณภัส แก้วแก่น ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 65262069 นางสาวนภัสวรรณ โพนสี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 65262021 นางสาวนงค์นุช ศิริเชิดฉันท์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 65261833 นางสาวธรรมพร กวดนอก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 65261758 นายธนภัทร ชมมิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 65261307 นางสาวณัฐธิดา เทพโยธา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 65261260 นายณัฐดนัย ไทยอู๋ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 65261222 นายณัฐชนน พลอยพลายแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 65261086 นายณพงษ์กร มิตรชอบ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 65260959 นางสาวญาณิศา บุญเกิด ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 65260928 นางสาวญาณพัฒน์ ขำสี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 65260652 นายฉัฐกพนธ์ นิรันดร์วิโรจน์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 65260515 นางสาวจิรภัทร โพธิพระรส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 65260300 นางสาวขวัญจิรา ทับสี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
36 65260201 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วดี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)