รายชื่อนิสิต
รายวิชา206111 : Chinese I
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61261974 นางสาวธิดารัตน์ ผอบงา ศศ.บ. (ภาษาจีน)60
2 61263831 นายวิริยะ โดรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 61260212 นายกัณฉัตร บุญนนท์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 61263312 นายมังกร อึ้งเจริญรุ่งเรือง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 61262674 นางสาวปัทมพร จิดอน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 61261899 นางสาวธัญญาลักษณ์ ทิน่าน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 61262124 นางสาวนรีกานต์ เทศมงคลชัย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 61262377 นางสาวบิณฒ์ชฎาทิพย์ หนูเศษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 61262698 นางสาวปาณิศา บุญรอด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 61262780 นางสาวปิยวรรณ เนธิบุตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 61262902 นางสาวพรธิตรา บุญสุข ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 61262940 นางสาวพรสุดา ทุมทา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 61262995 นางสาวพิชญา วัฒนไพบูลย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 61263220 นางสาวภัทราพร ชาวส้าน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 61263299 นางสาวมธุลดา ฮวดเจริญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 61263350 นางสาวมิ่งกมล ทาปลัด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 61263589 นางสาวลักษิกา เอี่ยมสอาด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 61263770 นางสาววิชชุตาพร ขุนเณร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 61263961 นางสาวศศิตา สมัครการค้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 61264012 นางสาวศิรินันท์ อาจสูงเนิน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 61264050 นางสาวศิริลักษณ์ อัตเสน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 61264081 นางสาวศิริวรรณ อัตเสน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 61264340 นางสาวสิรินทรา ไชยวงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 61264432 นางสาวสุชาดา วงษ์เป้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 61264692 นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยอาภรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 61260052 นางสาวกนกพร เล็กอุทัยพานิช ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 61260120 นางสาวกรรฐิมา วันเพ็ญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 61260199 นางสาวกัญญ์ชลาภรณ์ วงษ์เวียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 61260281 นางสาวกัษมา เชื้อบุญมี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 61260410 นางสาวกุลนาถ เล้าวงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 61260571 นางสาวจันสุดา จั๋นคำ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 61261042 นางสาวชารินา จิตรจำ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 61261288 นางสาวณัฐกฤตา จันทะแฝก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
34 61261431 นางสาวณัฐริกา ตาสุเม่น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
35 61261455 นางสาวณัฐวดี พิริยะสุทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
36 61261493 นางสาวณิชารีย์ สิงหฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 61261509 นางสาวณีรนุช ภาคภูมิ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 61263466 นายระวิภาส ฤทธิ์เหมาะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
39 61261875 นายธวัชชัย อ่วมบุญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)