รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 60160407 นายจิรโชติ เส็งแซ่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
2 60161145 นางสาวดวงนฤมล โพธิ์พรหม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
3 60160384 นายจิตติวัฒน์ ต้นนามน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
4 60162319 นายยุทธการ แย้มลา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 60160742 นายชัชพล คำแปง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
6 60161817 นายพีรพัฒน์ ใจแก้วมา วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
7 60162449 นายวรพล ชัยยะวงศ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
8 60162562 นายวายุพล สิงหเดช วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
9 60161206 นายเตชสิทธิ์ คงดี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
10 61161717 นางสาวรักษิณา บุญสม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 61161397 นางสาวพรชนก สายจันเจียม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 61160062 นางสาวกนกอร สิงห์กลิ่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 61162141 นางสาวสโรชา สมโภช วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
14 61161922 นางสาววิชุดา คชพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 61160147 นางสาวกัณฐิกา รอดนิล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
16 60163576 นางสาวสโรชา ครุธจับนาค วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
17 60162586 นางสาววิจิตรา นาคแดง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
18 60160308 นางสาวเกสรา นาเหมือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
19 60160452 นางสาวจิราพร เที่ยงตรง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
20 60161121 นางสาวศิลิญภัสน์ ชัชวาลย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
21 60163231 นางสาวอริสรา บุญคง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
22 60162739 นางสาวศิริพร เสนานุช วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
23 60161442 นางสาวนภัสวรรณ ทับกฤษ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
24 60162722 นางสาวศิรินธร ทองคำ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
25 60163101 นางสาวสุวลักษณ์ คำมาเมือง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
26 60163545 นางสาวมัลลิกา เนตรผง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
27 60161800 นางสาวปรารถนา สอนสุภาพ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
28 60162197 นางสาวภัทรชมนันต์ ฉิมแว่น วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
29 60160810 นางสาวญาสุมินท์ ใจกว้าง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
30 60162227 นายภานุวัฒน์ เผ่าพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
 คณะเภสัชศาสตร์
31 61211573 นายกฤษณะ สายนำพามีลาภ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
32 60211338 นายคมชาญ ย่านทรัพย์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
33 60210508 นายนฤดล เทพวงษ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
34 60211406 นายสันติภาพ งามพร้อมพงศ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
35 60210607 นางสาวปณัศรินทร์ พรรณเพียร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
36 60210331 นางสาวฐิติชญา ควรขุนทด ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
37 60210560 นางสาวนัสดารินทร์ เรืองดำรงวงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
38 60210591 นางสาวบุษกร มูลเขียน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
39 60210423 นางสาวธนัชพร บุญพิมพ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
40 60211215 นางสาวสุรัมภา ภาชื่น ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
41 60210157 นางสาวจารุภัทร หมื่นรักษ์ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
42 60211291 นางสาวอำภาพร อุดทา ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
43 60210737 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วพูน ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
44 60210942 นางสาววิภาลักษณ์ เสนานุช ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
45 60314862 นางสาวศิริรัตน์ เถาวัลย์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
46 60315975 นางสาวอินทิรา เทพอินถา วท.บ. (เคมี)10
47 60315067 นางสาวสรวรรณ จวงแย้ม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
48 60314855 นางสาวศิริภรณ์ สนามทอง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
49 60313728 นางสาวภัศราวรรณ ไชยวุฒิ วท.บ. (เคมี)10
50 60311298 นางสาวชนินาถ วงค์มอย วท.บ. (ชีววิทยา)10
51 60311106 นางสาวจุธามาส เพ็งแจ่ม วท.บ. (เคมี)10
52 60311359 นางสาวชลธิชา เรืองฤทธิ์ วท.บ. (เคมี)10
53 60311076 นางสาวจุฑามาศ กันยาประสิทธิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
54 60311380 นางสาวชลิตา ทองกล่ำ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
55 60310475 นางสาวกาญจนา รอดศรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
56 60310796 นางสาวจริยาพร สุขสำราญ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
57 60311601 นางสาวณัฐกฤตา กรการุญจิตต์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
58 60310369 นางสาวกัญญาณัฐ โสดาวัน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
59 60310734 นางสาวคัทลียา อันอาษา วท.บ. (เคมี)10
60 60314800 นายศิรชัช จุติคีรีสวรรค์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
61 60314169 นายรุ่งรดิศ สลักคู่ไชยกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
62 60315678 นายอธิวัฒน์ ศรีวัง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
63 60312547 นายนราชัย มูคำ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
64 60315883 นายอัษฎายุธ สุขแพทย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
65 60313674 นายภัทรพล กลิ่นเสือ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
66 60313483 นายพิพัฒน์ จริยะยรรยง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
67 60314329 นายวรมินทร์ พรมศักดิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
68 60315753 นายอภิชา จิตต์เกษม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
69 60313162 นายปิยะนัต พิลึก วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
70 60315791 นายอรรคณัฐ บุญเรือง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
71 60312554 นายนฤดล อ้นอุระ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
72 60313780 นายภานุวัฒน์ กองอยู่ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
73 60312561 นายนฤภร แก้วโก วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
74 60315593 นายสุวิจักขณ์ เอี่ยมพร้อม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
75 60312905 นายปรพล แพงแสน วท.บ. (ชีววิทยา)10
76 60313476 นายพิทักษ์ กันยาประสิทธิ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
77 60312189 นายธนาวุฒิ โพธิ์เลี้ยง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
78 60312073 นายธนพล สอนทอง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
79 60312448 นายนนทวัฒน์ นกเพ็ชร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
80 60311700 นายณัฐพงศ์ ปานเกิด วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
81 60315555 นายสุรเดช เนตรมีขำ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
82 60314770 นายศักดิ์ชัย ทองสุข วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
83 60311731 นายณัฐพล พงโอสถ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
84 60313230 นายพงศ์พิสุทธิ์ พรมมี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
85 60315142 นายสิรคุปต์ แก้วดี วท.บ. (ชีววิทยา)10
86 60314954 นายศุภกร แก้วอินต๊ะ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
87 60314640 นายวีระชัย ชัยรัตน์ วท.บ. (เคมี)10
88 60314480 นายวรุตม์ หนองหลวง วท.บ. (เคมี)10
89 60310246 นายกฤติพงศ์ ส่งเมา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
90 60311366 นายชลธี พลแก้ว วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
91 60310802 นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
92 60311175 นายฉัตต์ เหล่ามงคล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
93 60310529 นายกิตติธัช สวรรค์ตรานนท์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
94 60310536 นายกิตตินันท์ แก้วแจ่ม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
95 60310703 นายขวัญชัย จันทร์ฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
96 60310680 นายวัทธิกร คำเงิน วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
97 60310512 นายกิตติธัช เหล่าเขตกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
98 60311304 นายชมพูนิกข์ เตียวเจริญพร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
99 60311397 นายชัชพงศ์ พุ่มไม้ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
100 60310499 นายกิตติคุณ น้ำผึ้งมงคลสกุล วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
101 60311168 นายเจษฎากร สิทธิพิสัย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
102 60310819 นายจักรภพ บุตรสาคร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
103 60313995 นางสาวรติพร คลังบุตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
104 60314749 นางสาวศศิธร เสตารุญ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
105 60313087 นางสาวปัญญาทรัพย์ มูลติ๊ด วท.บ. (ชีววิทยา)10
106 60313216 นางสาวเปรมิกา ศุภโชติจีรพรกุล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
107 60315364 นางสาวสุนิศา ทิมทอง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
108 60311755 นางสาวณัฐวัลย์ ธนส่งเสริม วท.บ. (ชีววิทยา)10
109 60314206 นางสาวลดามณี วงษ์พา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
110 60313452 นางสาวพิชานันท์ กลิ่นรัตน์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
111 60311984 นางสาวทิตติยา บุตรดี วท.บ. (ชีววิทยา)10
112 60312769 นางสาวบุญญารัตน์ อู่เงิน วท.บ. (ชีววิทยา)10
113 60314688 นางสาวเวณิกา ยอดประสิทธิ์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
114 60313148 นางสาวปาลิตา กลิ่นฉาย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
115 60311830 นางสาวณิฌากรณ์ ปิ่นเขียน วท.บ. (เคมี)10
116 60314404 นางสาววรารัตน์ ไทยปราณีต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
117 60311670 นางสาวณัฐฐินี ปังเกตุ วท.บ. (เคมี)10
118 60315685 นางสาวอนงนาถ ทองบุญนุ่ม วท.บ. (ชีววิทยา)10
119 60314374 นางสาววรัญญา อ่อนสกุล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
120 60313421 นางสาวพิชชาพร คำทำ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
121 60313308 นางสาวพรรณิตา อินมูล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
122 60315104 นายสหทรัพย์ ซ้อมจันทา วท.บ. (ชีววิทยา)50
123 60311311 นายชยุต สาทนิยม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)50
124 60313605 นายเพชรพันธ์พงษ์ พลประเสริฐ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)60
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
125 61361353 นายณัฐนันท์ พลคุปต์จิรกวิน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
126 61363012 นายพิภัทร วรปาณิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
127 61362145 นายนนทวัช แร่เพชร วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
128 61363210 นายภานุศักดิ์ แก้วเวียงชัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
129 60365871 นายอิทธิพล ฟองจางวาง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
130 60365116 นายสุจินดา สารยศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
131 60365192 นายสุทธิพร โกนันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 60363969 นายรัชชานนท์ สมบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
133 60362023 นายธรรมสินธุ์ นิ่มสำลี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
134 60364379 นายวิทวัส แสนนรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
135 60361088 นายเชษฐา เจิมขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
136 60362245 นายธีรวุฒิ คำแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
137 60362481 นายนันทวัฒน์ ขันเชียง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
138 60362474 นายนันทวัฒน์ อัตถาพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
139 58363992 นายกฤษฎา บุญชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
140 58364265 นายธนพล วงษโสภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
141 58361486 นายปริญญา เอมมะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 58364135 นายชนิสร วุฒิเนตรเนติรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
143 61365207 นายเนติพงศ์ เมืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
144 61360523 นางสาวเขมณัฏฐ์ เหลาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
145 61361988 นางสาวธนาภรณ์ รื่นรวย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
146 61360875 นางสาวชนกานต์ รักสัตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
147 61360325 นางสาวกาญจณา อยู่สุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
148 61362565 นางสาวปพิชญา จับแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
149 61360622 นางสาวจัณณพัต บำรุงแจ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
150 61362350 นางสาวนิชานาถ นครจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
151 61361803 นางสาวธนนันท์ โรจน์ศรีไพบูลย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
152 61361230 นางสาวณัชชา เปลี่ยนเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
153 60365505 นางสาวโสรยา กมลรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
154 60365864 นางสาวอารียา ศรีนวล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
155 60365833 นางสาวอาทิตยา พาอ้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
156 60365352 นางสาวสุภาภรณ์ ตาจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
157 60362559 นางสาวนุชวรา แก้วใจมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
158 60363518 นางสาวไพลิน เกตุเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
159 60363358 นางสาวพิทยาภรณ์ ผิวสำโรง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
160 60365055 นางสาวสายหยุด คมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
161 60360760 นางสาวจุฑามาศ เชื้อน่วม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
162 60361156 นางสาวณัฎฐภัทร พลขันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
163 60361712 นางสาวทิพวรรณ กระต่ายทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
164 58361738 นางสาวศิริกาญจน์ สังขะโห วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
165 58365019 นางสาวณริศรา ระมั่งทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
166 61363951 นางสาวศศิธร ใบปอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
167 61364200 นางสาวศุภาวรรณ คุ้มเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
168 61363777 นางสาววิภาวี กระบวนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
169 61364736 นางสาวสุวนันท์ เพไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
170 61365184 นางสาวธินันดา มั่นเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
171 61363487 นางสาวลลิตา กางถิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
172 61364910 นางสาวอภิญญา พิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
173 61364521 นางสาวสุกัญญา พลอยรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
174 60365826 นางสาวอัญชีรา บุญแหยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
175 61361148 นางสาวเฌอมาลย์ สุขผล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)12
176 58360540 นายธีระศักดิ์ แก้วเทวี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
177 58361271 นายทีปกร อ่อนนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
 คณะศึกษาศาสตร์
178 60411332 นางสาวปาณิสรา ฑีฆะภรณ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
179 60411639 นางสาวภัณฑิรา แสนใหญ่ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
180 60410168 นางสาวกาญจน์วลี แพงวังทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
181 60412070 นางสาวศิโรรัตน์ ช่างปัด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
182 60411325 นางสาวปาจรีย์ สุขโชคพานิช กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
183 60410564 นางสาวชาลิตา นาลัย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
184 60410540 นางสาวชลลดา เทพศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
185 60412636 นายยุทธพงษ์ กรมทอง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
186 60411981 นายวิสุทธิ์ ข่ายเงิน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
187 60411011 นายนพกฤษฏิ์ พึ่งวสิษฐ์ธร กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
188 60412186 นายสหรัฐ คงสน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
189 60411028 นายนพรัตน์ พัฒนชัยวงศ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
190 60411677 นายมนตรี พันดร กศ.บ. (ภาษาไทย)10
191 60411929 นายวันชนะ ฝักสัน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
192 60410588 นายฐาปกรณ์ เพ็งอำไพ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
193 60411585 นายพีระพงษ์ พรมเจียม กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
194 60410816 นายธนพงศ์ ภูคลัง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
195 60411820 นายฤชากร เจริญดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
196 60411394 นายพงศธร ฟักเงิน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
197 60410960 นายธีรภัทร วงษ์จักษุ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
198 60411998 นายวีรพงศ์ นพรัตน์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
199 60410939 นายธัญเทพ สัจวาท กศ.บ. (ภาษาไทย)10
200 60412384 นางสาวอภัสรา คำน้อย กศ.บ. (ชีววิทยา)10
201 60412438 นางสาวอรยา ศรีวิโรจน์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
202 60412452 นางสาวอักษิกา หาระทา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
203 60412476 นางสาวอัญชิสา กมล กศ.บ. (ชีววิทยา)10
204 60412537 นางสาวไอริณ ไทยวรรณศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
205 60412360 นางสาวอนัญญา เนตร์นิยม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
206 60412353 นางสาวอธิชา จีแจ่ม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
207 60412490 นางสาวอัมพวัน ทวนทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
208 60412315 นางสาวสุวณิชย์ ศิริจันทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
209 60412322 นางสาวสุวิมล บานแย้ม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
210 60411967 นางสาววิภารัตน์ ครุฑสอน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
211 60410748 นางสาวดาวรุ่ง รักวงศ์วิถี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
212 60412346 นางสาวโสรยา สิงห์โต กศ.บ. (เคมี)10
213 60411813 นางสาวเรืองรอง ดีฉนวน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
214 60412131 นางสาวสมัชญา มุ้งทอง กศ.บ. (ชีววิทยา)10
215 60410762 นางสาวทรรศนีย์ บุญฉิม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
216 60411882 นางสาววรารัตน์ พัฒน์ทวีกิจ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
217 60410052 นางสาวกรณิกา ลิ้มประเสริฐ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
218 60410120 นางสาวกัตติกา ปานเกตุ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
219 60411486 นางสาวพัทธ์ธีรา บุญกลัด กศ.บ. (ชีววิทยา)10
220 60410281 นางสาวจิรประภา โคกพุ่ม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
221 60411035 นางสาวนภัสวรรณ โชครฐากุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
222 60410205 นางสาวเขมจิรา เขียวดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
223 60411424 นางสาวพชรนันท์ ศักดิ์ประเสริฐ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
224 60410694 นางสาวณัฐนรี รอดคุ้ม กศ.บ. (ชีววิทยา)10
225 60411691 นางสาวมริศรา รัตนะ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
226 60410434 นางสาวชญานิษฐ์ ขันคำนันต๊ะ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
227 60410526 นางสาวชลธิชา ลำน้อย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
228 60411806 นางสาวรุจี ยาสาร กศ.บ. (ชีววิทยา)10
229 60411974 นางสาววิภาวี ประเทือง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
230 60412001 นางสาววีรยา คณะธรรม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
231 60410991 นางสาวนทีทิพย์ เรือนทอง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
232 60411158 นางสาวบารมี รอดเกษม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
233 60411172 นางสาวบุษยรัตน์ เขียวเหลือง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
234 60410199 นางสาวเกวลิน มั่นคง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
235 60411097 นางสาวนิตยา ทศพล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
236 60410458 นางสาวชฎาพร มีเอนก กศ.บ. (ชีววิทยา)10
237 60410915 นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มวงษ์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
238 60410519 นางสาวชลธิชา ชมโพธิ์สอน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
239 60412117 นางสาวสกาวใจ พัชรพงศ์ศานต์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
240 60410908 นางสาวธัญญกาญจน์ จันแดง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
241 60410601 นางสาวฐิติมา เย็นขัน กศ.บ. (ชีววิทยา)10
242 60410267 นางสาวจิตติยาพร บัวเกษ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
243 60411837 นางสาวลลิตา แสงเหมือนขวัญ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
244 60411431 นางสาวพนัดดา มีไชโย กศ.บ. (ภาษาไทย)10
245 60411363 นางสาวเปมิกา ท้าวอาจ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
246 60411509 นางสาวพิจิตรา พงษ์หงษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
247 60411448 นางสาวพรพรรณ นาคุณทรง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
248 60412278 นายสุทธิศักดิ์ สะทองเทียน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)12
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
249 61470918 นายณฤเบศร์ ประทีปทอง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
250 61470062 นางสาวกรรณ์ชิมา กิ่งเส็ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
251 61472943 นางสาวสายทิพย์ กรึกกรอง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
252 61471632 นางสาวเนตรนภิส สมัครธัญญกิจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
253 61470666 นางสาวชนากานต์ หอมสมบัติ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
254 61471861 นางสาวพนิดา เปรมศิริ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
255 61472066 นางสาวพีรยา พลึกรุ่งโรจน์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
256 61471694 นางสาวปฐมพร กระต่ายทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
257 61472202 นางสาวมณฑิตา ทิมทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
258 61470437 นางสาวจันทร์ทิมา ป่านฉะนี้ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
259 61471083 นางสาวทรายทอง ไกรสังข์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
260 61473315 นางสาวอนุสรา พุ่มอยู่ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
261 61471816 นางสาวปาริยาภัทร คำวัฒน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
262 61471199 นางสาวทิพากร เกตุแก้ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
263 61471809 นางสาวปาริฉัตร โสฬศ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
264 60522359 นายนธีร์ เพชรงาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
265 61521191 นางสาวพรลภัส แก้วบังเกิด วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
266 60521857 นายสยมภู พึ่งพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
267 60520843 นายธีรภัทร ศรีเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
268 61522068 นายเกียรติสกุล กล่อมแก้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
269 60521970 นางสาวสุภัทรา เกิดโต วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
270 60521697 นางสาววีรยา โคตรปัจจิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
271 60520287 นางสาวจิราวรรณ อิ่นสุทะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
272 60520379 นางสาวซัลบียา ภักดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
273 60521727 นางสาวศรารัตน์ อินทร์น้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
274 60520072 นางสาวกรรณิกา หนูแดง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
275 60522304 นางสาวณัฐวดี วงษ์จีน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
276 60520492 นางสาวณัฐมน พรมภักดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
277 60520782 นางสาวธวัลรัตน์ อ่ำนุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
278 60520447 นางสาวณัฏฐณิชา บัวบริสุทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
279 60520027 นางสาวกนกนาฎ ทองแก่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
280 60521321 นางสาวภัทรภร ชัยศุภสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
281 60521345 นางสาวภาวรินทร์ อยู่สุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
282 60520348 นางสาวชัญญานุช ปานแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
283 61521887 นางสาวสุพิชญา อุปปิง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
284 61521825 นางสาวสุกัญญา นุ่มทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
285 61521832 นางสาวสุณิสา หัถบูรณ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
286 61520941 นางสาวนวรินทร์ อินใจ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
287 61520743 นางสาวดวงพร พยมหล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
288 61521610 นางสาววิมลรัตน์ มาเอี่ยม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
289 61520392 นางสาวจุฑามณี เงินจอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
290 61520064 นางสาวกนกอร ไชยเมืองชื่น วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
291 61521122 นางสาวปิยะฉัตร ทัดชั่ง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
292 60521567 นายวรเดช ฐิติยกรสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
293 61521818 นางสาวสิริวรรณ นิลสุด วท.บ. (จุลชีววิทยา)50
 คณะสหเวชศาสตร์
294 60662383 นายสินธร ใจแสน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
295 61660593 นางสาวชลลดา พูลเทียน วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
296 61662047 นายศุภวัฒน์ อาจละสุทธิ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
297 60662840 นายเอกคทา วันจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
298 60661270 นายปกเกล้า จันทร์เดช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
299 60661706 นางสาวภิญญดา จิตต์มั่น วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
300 60661799 นางสาวรังสิมา ยงสวัสดิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
301 60661980 นางสาววรีรัตน์ โพธิ์ภิรมย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
302 60662017 นางสาววิวรรธีน์ ศรีพันธุ์เนตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
303 60661973 นางสาววราภรณ์ จันทะสิงหาญ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
304 60660396 นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
305 60661102 นางสาวธีรดา พิทักษ์ธีรดา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
306 60660143 นางสาวกัญญาณัฐ คงปัญญา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
307 60662857 นางสาวไอรดา พิมพ์จักแสน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
308 60662802 นางสาวอันธิกา กันยานะ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
309 60661898 นางสาววชิราพร คนใจซื่อ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
310 60660716 นางสาวณัฐนิชา ชนะชัย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
311 60662611 นางสาวอธิตยา สายกระสุน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
312 60661119 นางสาวธีรนาฎ ทับทิม วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
313 60660624 นางสาวณัฐกมล ช้างคำ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
314 60662185 นางสาวศิวภรณ์ ช่วยหลำ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
315 60662369 นางสาวสายฝน แดงด้วง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
316 60660099 นางสาวกมลชนก โยธิน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
317 60662550 นางสาวสุมณฑา มากดี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
318 60660648 นางสาวณัฐฎาภรณ์ ก้อนจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
319 60660211 นางสาวกัลยรัตน์ เขื่อนปา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
320 60662178 นายศิวกร สว่างวันชัย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะนิติศาสตร์
321 61190984 นายธนกร หนูสอน น.บ.10
322 61190786 นางสาวณัฐชา มูลลี น.บ.10
323 61191622 นายแปลก ชนแดน น.บ.10
324 61191226 นายนัฐพงษ์ เชื้อชาติ น.บ.10
325 61191639 นางสาวผุสดี แตงชาติ น.บ.10
326 61192148 นางสาวยุวภรณ์ ปั้นรอบรู้ น.บ.10
327 61192742 นางสาวสายธาร พันธุ์มา น.บ.10
328 61192865 นางสาวสุนิสา จงใจรักษ์ น.บ.10
329 61192155 นางสาวเยาวเรศ ขุมทอง น.บ.10
330 61192902 นางสาวสุพรรษา พรมเชื้อ น.บ.10
331 61192452 นางสาวศศลักษณ์ โคกสลุด น.บ.10
332 61192841 นางสาวสุชาดา ใจสว่าง น.บ.10
333 61192490 นางสาวศิครินทร์ ไม้หอม น.บ.10
334 61192070 นางสาวมานิตา เอกา น.บ.10
335 61192896 นางสาวสุพรรณิการ์ ทุนประเสริฐ น.บ.10
336 61192964 นางสาวสุภาพร ยางผสม น.บ.10
337 61190229 นางสาวขนิษฐา เรณูแย้ม น.บ.10
338 61191363 นางสาวเบญจมาศ ร้อยพุฒ น.บ.10
339 61191011 นางสาวธนยพร คำชื่น น.บ.10
340 61190540 นางสาวชนิตา ดอนพิมพา น.บ.10
341 61190519 นางสาวชนัทฎา ศรีสุข น.บ.10
342 61191134 นายนที สังฆมาตร น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
343 61191462 นางสาวปภาวรินท์ ขันขวา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
344 61346046 นายรัตนโชติ โพธิ์รี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
345 61346640 นางสาวศรัญญา พิมสาลี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
346 61342475 นายณัฐวุฒิ ชัยคำ บธ.บ. (การเงิน)10
347 61341683 นายชัยวัฒน์ ศรีชาติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
348 61347029 นายศุภชัย ชินสิทธิ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
349 61346671 นายศรัณย์ภัทร เมธีรัตนาพิพัฒน์ บธ.บ. (การเงิน)10
350 61345889 นายรักไทย ฐานทองอรุณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
351 61341096 นายจิรพงศ์ ยาวิเศษ บธ.บ. (การเงิน)10
352 61342307 นายณัฐปคัลภ์ ตันติกูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
353 61344936 นายพัทธดนย์ นิลสนธิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
354 61343014 นายธนัท เจริญดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
355 61340624 นายกิตติศักดิ์ หล้าเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
356 61343946 นายเนติศักดิ์ สุขเกษม บธ.บ. (การเงิน)10
357 61345018 นายพันธวัช บุญประจวบ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
358 61344998 นายพัทธพล บุญประจวบ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
359 61342161 นายณัฐชนน ดีดำเเดง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
360 61345667 นายมั่นชัย โตนาค บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
361 61340389 นายกฤษณะ เจริญศิลป์ บธ.บ. (การเงิน)10
362 61345308 นางสาวเพ็ญนิภา รุ่งเรือง ศ.บ.10
363 61341614 นางสาวชลิตา อุปกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
364 61347418 นางสาวสุกาญดา ชัยนคร นศ.บ.10
365 61347517 นางสาวสุชาดา ศรีสมบูรณ์ ศ.บ.10
366 61348583 นางสาวอุสิชา คล่องคณิตสรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
367 61345674 นางสาวมาธาวี อยู่ตาล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
368 61345056 นางสาวพิชชาภา โสธรวงษ์ ศ.บ.10
369 61344226 นางสาวปริชญา สาเสียง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
370 61342970 นางสาวธนัชชา ทวีวิโรจน์สกุล บธ.บ. (การเงิน)10
371 61348026 นางสาวอทิตยา ขุนพินิจ ศ.บ.10
372 61341669 นางสาวชัญญา อินทรรัสมี บธ.บ. (การเงิน)10
373 61343847 นางสาวนิพาภรณ์ แช่มช้อย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
374 61344417 นางสาวปาณิสรา อาจรักษา บธ.บ. (การเงิน)10
375 61341188 นางสาวจุฑาภรณ์ สนสร้อย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
376 61342253 นางสาวณัฐณิชา ธรรมสอน บธ.บ. (การเงิน)10
377 61346268 นางสาววรรณวิสา แสงทอง ศ.บ.10
378 61344479 นางสาวปาวีณา ยี่ภู่ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
379 61341713 นางสาวชาริณี กันนา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
380 61344738 นางสาวพรนภา ทองฉอ้อน บธ.บ. (การเงิน)10
381 61345469 นางสาวภัสวิดาพร บุตรเนตร บธ.บ. (การเงิน)10
382 61346213 นางสาววรรณพร โสมาสา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
383 61344301 นางสาวปวีณ์ธิดา สัตยธรรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
384 61340105 นางสาวกนกวรรณ มิ่งเมือง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
385 61343595 นางสาวนภาพร นาคทอง บธ.บ. (การเงิน)10
386 61345834 นายรณกร แซ่ห่าน บธ.บ. (การเงิน)10
 คณะสังคมศาสตร์
387 61162516 นางสาวอริศรา ภักดีโต ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)