รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 61161595 นายภาสกร จตุรัตน์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
2 61161076 นายพีรดนย์ ถาวรธรรมฤทธิ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 61160659 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีอักษร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 61160024 นางสาวกนกพร โพธิ์สุวรรณ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 61160314 นางสาวจามจุรี วิชาพร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 61162097 นางสาวณัฏฐ์กมล สีสุก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 55363964 นายทศพร แสงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
8 61362558 นางสาวปนัสดา ลำพา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
9 61361155 นางสาวญาณิศา กลั่นเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
10 61361292 นางสาวณัฐฐินันท์ วงศ์หล้า วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
11 61470857 นายฐณิตพงศ์ ขุนวิเศษ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
12 61470079 นางสาวกรรณ์ธิมา สีดำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
13 61472974 นายสิทธิโชค วิทยา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
14 61470215 นายกิตติธัช สุขจิต ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
15 61472271 นายมีไชย สันโดษวนาไพร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
16 61472967 นายสิทธิชัย อิงชัยภูมิ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
17 61470116 นายกฤติน ใจกล้า วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
18 61472684 นายวีรพงษ์ นากลาง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
19 61472523 นางสาววชิราภรณ์ ทองดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
20 61472899 นางสาวสโรชา เชื้อแจ่ม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
21 61473377 นางสาวอรสุดา แซ่จ่าว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
22 61473001 นางสาวสิริรัตน์ ราชขวัญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
23 61473148 นางสาวสุภาวิณี ดีเทียน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
24 61473179 นางสาวเสาวนิตย์ ไชยกาล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
25 61472554 นางสาววรรณพร อ่อนหวาน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
26 61473353 นางสาวอรปรียา คนซื่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
27 61473209 นางสาวเสาวรส บัวเกตุ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
28 61472653 นางสาววิชาดา คงเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
29 61472332 นางสาวยุวดี ยิ้มสกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
30 61472486 นางสาวเรณุกา เขียวงาม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
31 61470611 นางสาวชฎาพร เสร็จประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
32 61470697 นางสาวชนิสรา ศรีเพ็ง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
33 61470185 นางสาวกัญญารัตน์ น้อยคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
34 61470727 นางสาวชลธิชา ทับทิม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
35 61471533 นางสาวนันท์ชพร ลีวัง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
36 61471458 นางสาวนภัสสร ขวัญมุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
37 61471106 นางสาวทักษพร จำปาทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
38 61471359 นางสาวธัญพิชชา สุดเขียน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
39 61470086 นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
40 61472134 นางสาวภัทรวดี ยอดผา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
41 61470291 นางสาวกุลธิดา ใจคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
42 61471366 นางสาวธันพิมล ทาสุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
43 61471007 นางสาวณัฐลิกา น้อยนาฝาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
44 61470734 นางสาวชลธิชา ปลั่งฤทธิ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
45 61470635 นางสาวชนกนันท์ สาใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
46 61471472 นางสาวนริศรา ยศปัญญา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
47 61471144 นางสาวทัศวรรณ สิงห์สร้อย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
48 61471601 นางสาวนิตยา นริศราวุธ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
49 61471502 นางสาวนฤมล จารีรัตน์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
50 61471335 นางสาวธัญญลักษณ์ แซ่จิ๋ว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
51 61472110 นางสาวภัครมัย ไชยสิทธิ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
52 61472127 นางสาวภัทรภร จักรยาโน ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
53 61471328 นางสาวธัญญรัตน์ เอี่ยมสาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
54 61470512 นางสาวจีรยา หมื่นศรีชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
55 61470451 นางสาวจิณจุฑา กฤษณจินดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
56 61470529 นางสาวจุฑามณี อยู่บุญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
57 61471663 นางสาวเบญญาภา สอนใจหาญยุทธ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
58 61471670 นางสาวเบญญาภา พรมศรี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
59 61473513 นายวิสารัตน์ จันทร์ตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
60 61521597 นางสาววิธยาภรณ์ ทนันชยานนท์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
61 61311457 นางสาวณภัทร ฟักบัว วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
62 61312843 นางสาวบุษยา รักก้อน วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
63 61660555 นางสาวชนิกานต์ ภู่กองพัน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
64 61662481 นางสาวอิ่มกมล แสนธิ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
65 61660982 นางสาวธัญลักษณ์ ชูไว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
66 61661286 นางสาวปิยนิดา พุทธเนตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
67 61661071 นางสาวนันท์ชญาณ์ พลพิรพัฒน์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
68 61662634 นางสาวอิงฟ้า หลักดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
69 61711523 นายศุภณัฐ วงษ์จินดา สถ.บ.10
70 61711714 นายสุรสีห์ ปันสาร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
71 61710984 นายพงษ์พัฒน์ ตรัสรู้ สถ.บ.10
72 61711769 นายอภิสิทธิ์ สังข์มูล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
73 61711691 นายสุรเชษฎ์ ภิญโญขวัญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
74 61711486 นายศาศวัต พรมนาคา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
75 61711196 นายภูวนาท นุชสวาท ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
76 61711370 นายวสุพล แสงสุวรรณ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
77 61711165 นายภูมินทร์ ชุมเเสง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
78 61710595 นายธนกร ฉลองเกื้อกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
79 61710489 นายณัฐพงศ์ เสืออินทร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
80 61710212 นายจิรายุ เตี้ยมจุมพล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
81 61710106 นายกฤษณัน มากบำรุง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
82 61711844 นายเอกราช เกิดประดิษฐ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
83 61710205 นายจิระพงศ์ ใสดี ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
84 61710960 นายพงศธร ยอดดำเนิน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
85 61711455 นางสาวศศิกัญชณา ตะเที่ยง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
86 61711790 นางสาวอักษร มั่นหมาย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
87 61711653 นางสาวสุพรรษา โพธิ์สวัสดิ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
88 61711721 นางสาวโสภิตา จอจันทร์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
89 61711639 นางสาวสุธินี สกุลลีรุ่งโรจน์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
90 61711295 นางสาวลักขณา ตาเรือน ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
91 61711257 นางสาวมาสิรี สุวรรณภูมิ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
92 61711493 นางสาวศิริวรรณ บัวตูม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
93 61711103 นางสาวภัณฑิรา จันทร์วงค์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
94 61711752 นางสาวอภิสรา สัมมาญาณ สถ.บ.10
95 61711820 นางสาวอารยา โคตจันทา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
96 61711622 นางสาวสุธินี มีอาชา ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
97 61711011 นางสาวพรรณี หิรัญญาพร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
98 61711110 นางสาวภัทรพร สัจสันตินุกูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
99 61711226 นางสาวมนัสวี เกิดจันทร์ตรง สถ.บ.10
100 61710540 นางสาวดวงกมล มียวน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
101 61710908 นางสาวปลายรุ้ง แก้วถนอม สถ.บ.10
102 61710250 นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
103 61710052 นางสาวกมลวรรณ ตรัสรู้ สถ.บ.10
104 61710687 นางสาวธันยพร รุ่งเรือง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
105 61711233 นางสาวมัณฑนา หินโม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
106 61710878 นางสาวปรัชพร พรหมฝาย ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
 คณะมนุษยศาสตร์
107 61260373 นายกิตติชัย เชื้อผู้ดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
108 60261449 นางสาวนันทนา ม่วงเพชร ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
109 61265118 นายเอกราช จรัญกิจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
110 61260540 นายจักรพงษ์ อนุจร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
111 61263831 นายวิริยะ โดรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
112 62263199 นายประภาวัฒน์ คงหัต ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
113 61348507 นางสาวอิงลดา สรรเสริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
114 61261141 นางสาวฐิตาภา แก้วยอด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
115 61262803 นางสาวปิยะธิดา ประมูลทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
116 61264234 นางสาวสริยาภรณ์ บุญช่วยเจริญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
117 61260489 นางสาวเกวลิน ลำภา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
118 61261516 นางสาวดวงกมล เพ็ชร์กล่อง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
119 61263558 นางสาวลลิตา ชมเชย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
120 61263121 นางสาวพิไรวรรณ ศรทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
121 61261677 นางสาวธนพร หาดแก้ว ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
122 61260823 นางสาวเจนนิศา คงเพียร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
123 61265163 นางสาวจุฬาวรรณ เผือกรักษ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
124 61262100 นางสาวนราภัทร แก้วเวียงชัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
125 61264364 นางสาวสิริปรียา บุญเฟื่อง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
126 61262957 นางสาวพัชราภา ประเทือง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
127 61264470 นางสาวสุดารัตน์ ทับทิมศรี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
128 61260786 นางสาวเจตสุภา สัจวาท ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
129 61262599 นางสาวปลื้มกมล มั่งแดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
130 61264395 นางสาวสิริมนต์ ศรีโยหะ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
131 61263367 นางสาวมิณท์รวี ศิริศรีพิศาล ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
132 61261134 นางสาวญาสุมิน เทพรักษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
133 61262339 นางสาวนุศรา เตชะมานิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
134 61260359 นางสาวการะเกด รอดภัย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
135 61265170 นางสาวเจนจิรา บุญมา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
136 61262582 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาธรรม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
137 61263107 นางสาวพิมพ์ลภัส เกตุพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
138 61261189 นางสาวฐิติมา ฐิติโชติรัตนา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
139 61263145 นางสาวเพ็ญพิมล โตคำวรพจน์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
140 61261875 นายธวัชชัย อ่วมบุญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
141 61263114 นางสาวพิยดา กาเพชร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
142 61262346 นางสาวเนตรทราย สุพบุตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
143 61263091 นางสาวพิมพ์ลภัส ตินนัง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
144 61264487 นางสาวสุทธิตา อร่ามเรือง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
145 61242287 นางสาวเพียงฤทัย งามภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
146 61263992 นางสาวศศิประภา กาใจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
147 61264098 นางสาวศิริวรรณ แก้วทุ่ง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
148 61264074 นางสาวศิริลักษณ์ ปันผสม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
149 61263978 นางสาวศศิธร ศรีมุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
150 61261233 นางสาวณัชฐิญา ชัยนุภาพ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
151 62264707 นางสาววริศรา จันทวงษ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
152 61262650 นายปัญญพนต์ ภูเขียว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
153 61346282 นางสาววรัญญา เจริญพัฒนาสกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
154 61341836 นางสาวญาณิศา ไผ่เรือง ศ.บ.10
155 61343908 นางสาวนิศารัตน์ ทองเนื้ออ่อน บธ.บ. (การเงิน)10
156 61341218 นางสาวจุฑามาศ มั่งเงิน บช.บ.10
157 61344004 นางสาวบุณยานุช หงษ์สกุล นศ.บ.10
158 61343717 นายนลธวัช วงศ์ดาว ศ.บ.10
159 61345254 นายพีรพันธ์ แซ่เตีย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
160 61345193 นางสาวพิมมาลา ผสม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
161 61345223 นางสาวพีรญา วังรัตนสมบัติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
162 61345070 นางสาวพิชญา ยิ้มคง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
163 61244137 นายปรินทร ดีอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
164 61342116 นางสาวณัฐชญาภรณ์ สายสิทธิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
165 61342093 นางสาวณัฏฐณิชา พานิช บธ.บ. (การเงิน)10
166 61340150 นางสาวกมลพรรณ เชียงพันธ์ ศ.บ.10
167 61340198 นางสาวกมลวรรณ เกตุอุ่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
168 61340181 นางสาวกมลวรรณ ว่องไว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
169 61340013 นางสาวกชพร สุดหอม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
170 61340433 นางสาวกัญญพัชร อำนวยเกียรติ บช.บ.10
171 61340372 นางสาวกฤติมา ทวาทศปกรณ์ บช.บ.10
172 61340273 นางสาวกรรณิการ์ ดำดี บธ.บ. (การเงิน)10
173 61340280 นางสาวกรรณิการ์ แร่กุล บช.บ.10
174 61340266 นางสาวกรรณิกา สุวรรณวงค์ นศ.บ.10
175 60345088 นางสาววริศรา เด็ดขาด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
176 61343731 นางสาวนัฐธกมล ไกรกิจราษฎร์ นศ.บ.10
177 61343151 นางสาวธัญญาเรศ สุขหนุน บธ.บ. (การเงิน)10
178 61340020 นางสาวกชวรรณ ทองทับ นศ.บ.10
179 61348576 นางสาวอุษมา ทาริยะวงศ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
180 61348606 นางสาวเอมมิกา น้อยท่าทอง บธ.บ. (การเงิน)10
181 61348200 นางสาวอภิชญา ปลาสุวรรณ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
182 61346862 นางสาวศิริธาดา ฉ่ำทอง บธ.บ. (การเงิน)10
183 61347340 นางสาวสิปรางค์ ณ พัทลุง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
184 61346299 นางสาววรินทร ใจอินต๊ะ ศ.บ.10
185 61346541 นางสาววิลาวัลย์ คำนวนมิตร บธ.บ. (การเงิน)10
186 61346770 นางสาวศศิตา สุรเสียง บช.บ.10
187 61348538 นางสาวอินทิรา จันทร์สุขวงค์ ศ.บ.10
188 61346169 นางสาววนัชพร สุทธิศร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
189 61348491 นางสาวอารียา สิงหเดช บธ.บ. (การเงิน)10
190 61341850 นางสาวญาณิศา เมืองแก่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
191 61344554 นางสาวปุณยาพร จำปา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
192 61343564 นางสาวนภัสสร แสงคำ บช.บ.10
193 61344028 นางสาวบุษรินทร์ นพรัก ศ.บ.10
194 61343250 นางสาวธิชากร กลั่นเขตกรรม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
195 61341508 นางสาวชนิกานต์ ยอดดำเนิน ศ.บ.10
196 61343649 นางสาวนริศรา ปรีชาการ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
197 61344943 นางสาวพัทธ์ธิรา ป้อมภา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
198 61343205 นางสาวธันยชนก พินิจฤทธิกร นศ.บ.10
199 61342758 นางสาวธดาภรณ์ ถาปาวงค์ บช.บ.10
200 61344769 นางสาวพรพรรณ สุวรรณสินธุ์ บช.บ.10
201 61341584 นางสาวชลธิชา เอี่ยมสอาด บธ.บ. (การเงิน)10
202 61344172 นางสาวประภัสสร ภูดินทราย นศ.บ.10
203 61343977 นางสาวบุญธิมารัตน์ แสนสุขสกุลชล บธ.บ. (การเงิน)10
204 61341577 นางสาวชลธิชา ธรรมศิวานนท์ บธ.บ. (การเงิน)10
205 61343618 นางสาวนรมน ประทุมพงษ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
206 61340952 นางสาวจรรยา ใบบัว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
207 61341201 นางสาวจุฑามาศ สาทประเสริฐ ศ.บ.10
208 61344271 นางสาวปวรวรรณ ระวังภัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
209 61344288 นางสาวปวันรัตน์ หมั่นกิจการ นศ.บ.10
210 61343984 นางสาวบุญสิตา เเสงเย็น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
211 61344431 นางสาวปาริฉัตร ขวัญเขียว บช.บ.10
212 61342888 นางสาวธนภรณ์ เทิ้งบ้านคลอง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
213 61344523 นางสาวปิยะนุช พรมแพร บธ.บ. (การเงิน)10
214 61344424 นางสาวปาริฉัตร ชูศิลป์ บช.บ.10
215 61343953 นางสาวบัวบูชา ตั้งจิตติพร บธ.บ. (การเงิน)10
216 61341126 นางสาวจิราพัชร ชัยเลิศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
217 61343243 นางสาวธาราทิพย์ เหลืองสุวรรณ บช.บ.10
218 61342611 นางสาวทนิสา สิทธิวงศ์ บช.บ.10
219 61345322 นางสาวฟาติมะ ลาดิษฐ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
220 61341522 นางสาวชยุดา คงวงศา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
221 61344097 นางสาวปพิชญา เมืองพรหม ศ.บ.10
222 61341355 นางสาวชญานิศ แป้นตระกูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
223 61342499 นางสาวณัฐสุดา ด้วงน้อย ศ.บ.10
224 61341799 นางสาวชุติมา คำแสน บธ.บ. (การเงิน)10
225 61341751 นางสาวชุติกาญจน์ โทสาลี บธ.บ. (การเงิน)10
226 61342284 นางสาวณัฐธิดา ประกอบแนม นศ.บ.10
227 61341072 นางสาวจิตราพร คุ้มเสม บธ.บ. (การเงิน)10
228 61340655 นางสาวกุลธิดา เจริญรัตน์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
229 61340570 นางสาวกาญจนา ธรรมลังกา บธ.บ. (การเงิน)10
230 61340495 นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองทิน บช.บ.10
231 61347425 นายสุกิจจาพล พุ่มไม้ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
232 61342772 นายธนกร เพ็งสว่าง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
233 61345865 นางสาวรสริน แก้วการไถ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
234 61341263 นางสาวจุฑารัตน์ มะโนปา บธ.บ. (การเงิน)10
235 61347067 นางสาวศุภรัสมี แซ่ย่าง นศ.บ.10
236 61347647 นางสาวสุธีกานต์ หงษ์วงศ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
237 61347487 นางสาวสุชาดา ขาวดี นศ.บ.10
238 61346503 นางสาววิภาวรรณ บดีรัฐ บช.บ.10
239 61347739 นางสาวสุภัทรา สายไธสง นศ.บ.10
240 61346879 นางสาวศิรินทิพย์ จำปาลาด นศ.บ.10
241 61347944 นางสาวหฤทัย ขุนงามขำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
242 61346145 นางสาววชิราภรณ์ แสงเงิน บช.บ.10
243 61347821 นายสุริยา ท่าโพธิ์ ศ.บ.10
244 61348262 นายอภิสิทธิ์ นาคคงคำ ศ.บ.10
245 61348712 นายพงษ์วิทย์ ทองจันทร ศ.บ.10
246 61346329 นายวัชระ กล่ำสามเรือน นศ.บ.10
247 61347975 นายอดิศร อินทร์เม่น นศ.บ.10
248 61346725 นายศราวุธ ทองทิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
249 61347135 นายเศรษฐสิริ สุวัฒนากูร นศ.บ.10
250 61347173 นายสพลดนัย เล็กเริงสินธุ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
251 61347128 นายเศรษฐวิทย์ มานน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
252 61346480 นายวิทวัส สมท่า ศ.บ.10
253 61345575 นายมงคล อยู่คง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
254 61345919 นายรังสิมา มิตรชื่น บธ.บ. (การเงิน)10
255 61348590 นายธนกฤต จึงสมศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
256 61345896 นายรักษิต ทองสนิท บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
257 61346855 นายศิรวิทย์ นามนาค นศ.บ.10
258 61341768 นายชุติเทพ สุวรรณรัตน์ บธ.บ. (การเงิน)10
259 61342468 นายณัฐวุฒิ บุตรดา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
260 61343229 นายธันวา น้อยอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
261 61343380 นายธีรศักดิ์ ข่ายเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
262 61342352 นายณัฐภัทร เมฆเกลื่อน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
263 61341737 นายชินวัฒน์ เหลื่อมเพชร บธ.บ. (การเงิน)10
264 61340785 นายเกียรติศักดิ์ นันตะนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
265 61343458 นายนคราช ไชยชนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
266 61342604 นายไตรภพ รุ่งรังษี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
267 61344110 นายปภพ อ่องเอิบ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
268 61344813 นายพรรณกรณ์ จิตรสินี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
269 61343496 นายนนทกร กาศทิพย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
270 61342789 นายธนกฤต เชื้อจีน ศ.บ.10
271 61345520 นายภาสวีร์ สุขกล่อม บธ.บ. (การเงิน)10
272 61341140 นายจิรายุร์ เจี่ยวัฒนานนท์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
273 61344660 นายพนธกร ไข่ทา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
274 62349251 นายอดุลย์วิทย์ พนัสจุฑาบูลย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
275 61345810 นางสาวโยธกานต์ หลำพรม ศ.บ.10
276 61347531 นางสาวสุฑามาศ อยู่ทิพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
277 61347715 นางสาวสุพิชชา สีฆ้อง ศ.บ.10
278 61345742 นางสาวเมธาวี เพชรคุ้ม บธ.บ. (การเงิน)10
279 61346367 นางสาววัลลภา อินทรีย์ บธ.บ. (การเงิน)10
280 61346336 นางสาววัชราภรณ์ ปันบุ่ง บธ.บ. (การเงิน)10
281 61345902 นางสาวณิชตา บุญญาธนาผล นศ.บ.10
282 61346930 นางสาวศิริมา บุญเนียม บธ.บ. (การเงิน)10
283 61346206 นางสาววรรณนิสา แดงเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
284 61347302 นางสาวสาลิณี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
285 61348309 นางสาวอริสรา สารยศ บธ.บ. (การเงิน)10
286 61347319 นางสาวสาวิณี สิทธินัน บธ.บ. (การเงิน)10
287 61347869 นางสาวสุวิชาดา อ่อนละมัย บธ.บ. (การเงิน)10
288 61346411 นางสาววิชชาพร พรหมสุข ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
289 61348064 นางสาวอนัญญา กรมทนา บธ.บ. (การเงิน)10
290 61348330 นางสาวอวัสดา อุดอินทร์ ศ.บ.10
291 61345599 นางสาวมทินา ทุ่งยอ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
292 61346909 นางสาวศิริประภา จันทร์หลวง บช.บ.10
293 61346459 นางสาววิชิดา อำภาพันธ์ บธ.บ. (การเงิน)10
294 61346534 นางสาววิลาวัลย์ ฟักแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
295 61347722 นางสาวสุพิชญา อินแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
296 61347654 นางสาวสุนิษา ทองมาก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
297 61346398 นางสาววาสิฐฐี เนตรแสงศรี บธ.บ. (การเงิน)10
298 61347142 นางสาวสกนธรัตน์ ชาบาง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
299 61345636 นางสาวมนสิชา แย้มจันทึก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
300 61345711 นางสาวเมตตา ตันใจซื่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
301 61346886 นางสาวศิรินทิพย์ ศักดิ์เจริญชัยกุล นศ.บ.10
302 61347111 นางสาวศุภาวรรณ จันทะคุณ บช.บ.10
303 61348750 นางสาวรัฎทิภรณ์ เฟื่องสกุล ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
304 61348231 นางสาวอภิสมัย กันยาสน บช.บ.10
305 61346732 นางสาวศวิตา ชนะชัยไพบูลย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
306 61345704 นางสาวมุทิตา ศรีแก้ว บธ.บ. (การเงิน)10
 คณะสังคมศาสตร์
307 61240382 นางสาวขวัญชนก แสนคำมูล วท.บ. (จิตวิทยา)10
308 61242249 นางสาวพิริยา พรมดี วท.บ. (จิตวิทยา)10
309 61243239 นางสาวสริตา เชื้อปิตุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
310 61241198 นางสาวธนิษฐา ดวงสง่าศรี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
311 61243963 นางสาวอารยา อ่ำเอกงาน ร.บ.10
312 61244076 นางสาวไอริน จันทร์กระจ่าง วท.บ. (จิตวิทยา)10
313 61242782 นางสาววณัฐชา พุฒิธนนนท์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
314 61240887 นายณัฐพงษ์ ทุมมี ร.บ.10
315 61241648 นางสาวนิศารัตน์ จันทร์สุวรรณ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
316 61243260 นายสหพัชร์ คงเจริญ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
317 61241457 นายนครินทร์ สิงห์โต ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
318 61241426 นายธีรศักดิ์ อินเลี้ยง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
319 61240566 นายชนาธิป ทรัพย์บุญมี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
320 61241679 นายเนรมิต เนตรมงคล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
321 61242539 นายภูมิภัทร ไชยนิลวงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
322 61242515 นายภิเษก วงศ์สิงห์ ร.บ.10
323 61241945 นายพงศกร มาเขียว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
324 61241372 นายธีรพงศ์ ประภากุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
325 61240276 นายกิตติภพ บุญประดับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
326 61242522 นายภูบดินทร์ เนตรสว่าง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
327 61243314 นายสิริพันธุ์ พลายงาม ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
328 61241747 นายปกป้อง แก้วจุฬาลักษณ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
329 61242133 นายพันธกานต์ นาคธูป ร.บ.10
330 61243772 นางสาวอภิญญา โสมา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
331 61243505 นางสาวสุพิชชา เครือแก้ว วท.บ. (จิตวิทยา)10
332 61243789 นางสาวอภินันท์ กาวินชัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
333 61241815 นางสาวปรมัธ ข่ายทอง ร.บ.10
334 61242195 นางสาวพิชญา ขัดสี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
335 61243109 นางสาวศิริลักษณ์ ภู่สวัสดิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
336 61241495 นางสาวนรินทร อยู่คง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
337 61241822 นางสาวประภัสสร แสงเดช ร.บ.10
338 61241655 นางสาวนิษฐา จันทร์เกิด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
339 61243376 นางสาวสุคนธา ดวงเดือน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
340 61242171 นางสาวพิชญ์สินี นิ่มมณี ร.บ.10
341 61240559 นางสาวชณิกา จันทรวงค์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
342 61242713 นางสาวรินทร์รวี วัชรินทร์เสวี วท.บ. (จิตวิทยา)10
343 61241624 นางสาวนิตยา พรมมิน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
344 61240252 นางสาวกานต์ธิดา เปลี่ยมทรัพย์ ร.บ.10
345 61243116 นางสาวศิโรรัตน์ คุ้มเขตร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
346 61243253 นางสาวสลิลทิพย์ ปรางทับทิม ร.บ.10
347 61242331 นางสาวฟ้าใส ครุธวิเศษ ร.บ.10
348 61241259 นายธัชพล ถุงเสน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
349 61241235 นายธราธิป นุชท่าโพ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
350 61242690 นางสาวรัตติญา โพธิ์ศรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
351 61243673 นางสาวอดิศรา ชัยธวัชวิบูลย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
352 61242553 นางสาวมณีทิพย์ พันธ์สวัสดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
353 61240160 นางสาวกฤติยา บุญสวน วท.บ. (จิตวิทยา)10
354 61244083 นายจิรพัทธ์ อ่อนจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
355 61244229 นางสาวสุชาดา รอดอินทร์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
356 61244243 นางสาวอัยยวีร์ บัวนารี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
357 61243895 นายอัคคัญญ์ บั้งเงิน ร.บ.10
358 61243871 นางสาวอสมาภรณ์ อรทัย ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
359 61243956 นางสาวอาทิตยา พลับใหญ่ วท.บ. (จิตวิทยา)10
360 61243888 นางสาวอสมาภรณ์ เตมีย์ศักดิ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
361 61242904 นายวศิน วรรคตอน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
362 61240962 นายณัฐวุฒิ เจริญศิลป์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
363 61240979 นายณัฐศิลป์ บัวประชุม ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
364 61240757 นายณรงค์ชัย พิทักษ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
365 61240993 นางสาวณิชมน บุญชู ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
366 61242478 นายภาณุพงศ์ เสาจันทร์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
367 61243345 นางสาวสุกัญญา แยช่อกู่ วท.บ. (จิตวิทยา)10
368 61240719 นางสาวฐิติชกร แจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา)10
369 61240139 นางสาวกรวิภา แซ่เล้า ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
370 61241730 นางสาวบุษบา เหนือเกตุ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
371 61240146 นางสาวกรวีร์ ทองกุล ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
372 61243161 นางสาวศุภสุดา โพธิ์โสรีย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
373 61240504 นางสาวจุฑาทิพย์ มีสี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
374 61243178 นางสาวศุภสุตา สารดี ร.บ.10
375 61241907 นางสาวปาณิสรา วุฒินันท์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
376 61241686 นางสาวบงกฎ พันธ์เพ็ง วท.บ. (จิตวิทยา)10
377 61241792 นางสาวปภัสสร พิมพ์คูณ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
378 61240344 นางสาวเกวลิน ตรีเนตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
379 61242003 นางสาวพชรพร ดีอิ่ม วท.บ. (จิตวิทยา)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)