รายชื่อนิสิต
รายวิชา001225 : Life Privacy
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160672 นายเฉลิมพงศ์ กระแสร์ยศ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 62162614 นางสาวชยษา ภัทรคำพงศ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
3 62161501 นายธีรวัฒน์ ขุนอินทร์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 62163079 นายวีรยุทธ บุญอยู่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 62162058 นายพงศกร กงอิ่ม วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 62161235 นายทรงยศ คำภักดี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
7 62160948 นายณชนน ชูเทียน วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
8 62163154 นายศรายุทธ จุลกลับ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
9 62162706 นายรัชตะบดี ทิมแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
10 62160146 นายกฤษฎา เถื่อนใหญ่ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
11 62164168 นางสาวมนทิราลัย เชิดโฉม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
12 62162881 นางสาววรรณพร จันทร์อิ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
13 62162782 นางสาวลัดดาวัลย์ บัวใบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
14 62163055 นางสาววิชิตา นุชลา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
15 62162935 นางสาววราภรณ์ เกิดแก้วงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
16 62161976 นางสาวปาณิศา ฮวบสมบูรณ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
17 62160825 นางสาวชัชฐิฎาภรณ์ เฟื่องห้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
18 62160887 นางสาวชุติมา ปุ้ยหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
19 62161969 นางสาวปัทมพร แสนกา วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
20 62162096 นางสาวพรชะนัน อำขำ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
21 62161846 นางสาวปนิดาภรณ์ หมอกมืด วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
22 62162959 นางสาววรารัตน์ พงษ์พานิช วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
23 62163604 นางสาวสุธิวา ชาดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
24 62161891 นางสาวปรารถนา เขียวเรือง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
25 62162966 นางสาววลาลัย เสือเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
26 62161822 นางสาวปฐมาวดี องอาจ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
27 62162331 นางสาวแพรว พรมพลเมือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
28 62163413 นางสาวสมฤทัย แซ่เตียว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
29 62163239 นางสาวศิณีนาฏ ราชเพียแก้ว วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
30 62163475 นางสาวสาวิตรี บำยุทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 62160931 นางสาวฐิติพร ภู่ศิลป์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
32 62162645 นางสาวรวีวรรณ ประสงค์ดี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
33 62160498 นางสาวจิณณพัต สุขหู วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
34 62160337 นางสาวเกศินี อินสวัสดิ์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
35 62160313 นางสาวกุลธิดา ศรีดำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
36 62160597 นางสาวจีรวรรณ ทะนุก้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
37 62160368 นางสาวขวัญกมล ขันใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
38 62161600 นางสาวนฤมล โตสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
39 62161389 นางสาวธวัลรัตน์ ขำช้าง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
40 62162072 นายพนา ดอนนุชไพร วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)50
 คณะวิทยาศาสตร์
41 62313764 นายพีรพล ชัยจิตติประเสริฐ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
42 62315966 นายอนันชัย เตชะเลิศพนา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
43 62317038 นายวัชรพล บุญจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
44 62314587 นายวรัชญ์ คำแก้ว วท.บ. (เคมี)10
45 62314228 นายเมธาวี ปันนา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
46 62316413 นายอภินันท์ โพธิ์ตุ่น วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
47 62313627 นายพันธกานต์ โพธิ์ภัย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
48 62312767 นายนราทิตย์ สุชาติธรรม วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
49 62311746 นายณัฐดนัย วงศ์วีรเดชาขจร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
50 62311982 นายดนัย ภิญโญศรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
51 62312071 นายทยากร สีฝ่าย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
52 62310299 นายกษิดิศ สอนจันทร์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
53 62312095 นายทศพร จันอักษร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
54 62311760 นายณัฐดนัย สุธรรมมา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
55 62316789 นางสาวนภัสสร สีหวงค์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
56 62313740 นางสาวพิสุทธิตา แก้วชัง วท.บ. (ชีววิทยา)10
57 62315249 นางสาวสมใจ สุขแท้ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
58 62315904 นางสาวโสรยา ยอดที่รัก วท.บ. (ชีววิทยา)10
59 62315713 นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วนรินทร์ วท.บ. (เคมี)10
60 62314846 นางสาวศศิธร พรมพฤกษ์ วท.บ. (เคมี)10
61 62314129 นางสาวมยุรี นัคราช วท.บ. (เคมี)10
62 62315416 นางสาวสิครินธรณ์ นิลบรรหาร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
63 62313948 นางสาวภัสสร ทัศจันทร์ วท.บ. (ชีววิทยา)10
64 62313849 นางสาวฟ้านิดา หนูเงิน วท.บ. (เคมี)10
65 62310602 นางสาวเกศกนก พันพฤกษา วท.บ. (ชีววิทยา)10
66 62312132 นางสาวทิพรัตน์ มาโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
67 62311142 นางสาวชนิกานต์ บุญพวง วท.บ. (ชีววิทยา)10
68 62311975 นางสาวณุภาศิน อินทร์ปัญญา วท.บ. (ชีววิทยา)10
69 62310367 นางสาวกัญญารัตน์ รอดเกิด วท.บ. (เคมี)10
70 62310374 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์เหมือน วท.บ. (เคมี)10
71 62312019 นางสาวดารารัตน์ ยางอ่อน วท.บ. (ชีววิทยา)10
72 62313481 นางสาวพนิดา หมื่นชำนาญ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
73 62312569 นางสาวธัญสินี โพธิ์แก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
74 62312880 นางสาวนัดดาวรรณ พัฒนโพธิ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
75 62316666 นายณัฐพงษ์ พันธ์กว้าง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
76 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
77 62365817 นางสาววิภาดา ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 62366517 นายสิทธิกร สาระวัน วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
79 62365480 นายลัทธพล ตรีขำ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
80 62366548 นายสิทธิศักดิ์ สิงห์รัตนพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
81 62365701 นายวศิน สุวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
82 62362441 นายตรงตะวัน ปานประเสริฐกุล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
83 62364483 นายพิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
84 62361369 นายฉัตรชัย ชนะจน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
85 62364094 นายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
86 62364988 นายภูมิภัทร นาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
87 62367040 นายหัตถสิทธิ์ รัตนศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
88 62360669 นายกันตวิชญ์ สาเขตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
89 62365251 นายรพี ลุกจันทึก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
90 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 62360638 นายกันตพัฒน์ สุขวินิช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
92 62362687 นายธนดล อินพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
93 62367569 นายชลสิทธิ์ ประดิษฐผล วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
94 62362199 นางสาวณัฐนรี กองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 62366692 นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
96 62364971 นายภูมิภัทร สายสั้น วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
97 62365954 นางสาวศรสวรรค์ ลิขิต วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
98 62364353 นางสาวพิชญ์สุดา ลาดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
99 62361499 นางสาวชลธิชา บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
101 62366135 นางสาวศิรินภา เท่าขัน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
102 62361994 นางสาวณัชชา คิดอ่าน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
103 62363462 นางสาวนันทรัตน์ ทองขาว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)50
 คณะศึกษาศาสตร์
104 62412276 นายปกรณ์ หอมจำปี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
105 62414188 นางสาวสิรินทรา วรรณสำราญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
106 62414553 นายสุรศักดิ์ ก้อนทอง กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
107 62410814 นางสาวจุฑาทิพย์ คงหอม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
108 62414027 นางสาวสณพรรณ พยอม กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
109 62413525 นางสาวลลิตา ลอยเมฆ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
110 62413181 นางสาวภูริชญา ปราชญ์วีระกุล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
111 62411408 นางสาวณัฐณิชา ศักดิ์ทอง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
112 62410067 นางสาวกมลวรรณ สุขแจ่ม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
113 62413068 นางสาวภัทราภรณ์ น่วมนุ้ย กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
114 62411309 นางสาวณัชชา ปาวี กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
115 62412672 นางสาวพรนัชชา เพชรสุภา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
116 62411507 นางสาวณัฐพร บุญประวัติ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
117 62412160 นางสาวนาตาลี แสงรา กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
118 62413051 นายภัทรวุฒิ ยิ้มแย้ม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
119 62461120 นายสุรศักดิ์ ทองดี พ.บ.10
120 62460376 นางสาวณิชชยา เนตรตระกูล พ.บ.10
121 62460857 นายภาณุพงศ์ เกตุเหล็ก พ.บ.10
122 62460802 นายพีรวิชญ์ พรจิโรภาส พ.บ.10
123 62460895 นายมงคล ศรียรักษ์ พ.บ.10
124 62460680 นายปกรณ์ ปราบสมรชัย พ.บ.10
125 62460826 นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์ พ.บ.10
126 62461021 นายวีรวัฒน์ เกษสาคร พ.บ.10
127 62460758 นายพรรษชล บึกนันตา พ.บ.10
128 62460765 นายพศวีร์ เมืองมัจฉา พ.บ.10
129 62460796 นายพีรพัฒน์ ราศรี พ.บ.10
130 62460055 นายกฤติเดช ผลสว่าง พ.บ.10
131 62460062 นายกฤติพงศ์ พิริยะประไพพันธุ์ พ.บ.10
132 62460970 นางสาววริษฐา ไชยศิริ พ.บ.10
133 62461007 นางสาววีรพร อ้นเล่ห์ พ.บ.10
134 62460666 นางสาวนันทินี ห้วยสวัสดิ์ พ.บ.10
135 62460956 นางสาววรดา ทาปิน พ.บ.10
136 62461137 นางสาวหาญวดี สุพิชญาสกุล พ.บ.10
137 62460734 นางสาวปิยธิดา คาลายานนท์ พ.บ.10
138 62460864 นางสาวภาวสุทธิ์ สนโพธิ์กลาง พ.บ.10
139 62460192 นางสาวฉัตรกุล เลื่อมใสสัตย์ พ.บ.10
140 62460147 นางสาวเขมจิรา พ่วงแผน พ.บ.10
141 62460093 นางสาวกุณราภัสฎ์ ตื้อเครือ พ.บ.10
142 62460024 นางสาวกนิษฐา ทองศรี พ.บ.10
143 62460932 นางสาวรัตนากร บริสุทธิ์ พ.บ.10
144 62460437 นางสาวทิพย์วรินทร์ สุวรรณนามัย พ.บ.10
145 62460505 นางสาวธนัชพร ชุณหะทิพากร พ.บ.10
146 62460543 นางสาวธัญญสรณ์ จันทร์จุฬาลักษณ์ พ.บ.10
147 62460482 นางสาวธนพร เชื้อเล็ก พ.บ.10
148 62460307 นางสาวญาณิศา แก้วเคลือบ พ.บ.10
149 62460321 นางสาวณัฐณิชา เกตุทิม พ.บ.10
150 62461205 นายรณกร หรือตระกูล พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
151 61470390 นายจตุรภุช จันทร์จิตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
152 61471014 นายณัฐวุฒิ เสี่ยงวงศ์ พทป.บ.10
153 61471229 นายธนกร เกตุปาน วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
154 61470215 นายกิตติธัช สุขจิต ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
155 61472929 นายสหัสวรรษ อุตม์อ่าง พทป.บ.10
156 61472172 นายภานุกร รักกลิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
157 61472509 นายวงศกรณ์ ฝั้นพรม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
158 61470604 นายเจษฎา มัตหลา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
159 61473445 นายอันนุพรรษ กาญจนดิษฐโอภาส วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
160 61470918 นายณฤเบศร์ ประทีปทอง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
161 61472431 นางสาวรัตน์ระวีวรรณ แสนแก้ว วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
162 61470147 นางสาวกัญจนา ดวงจันทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
163 61473261 นางสาวอชิรญาณ์ มั่นทองอินทร์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
164 61473384 นางสาวอริสรา เทพประมวล วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
165 61472516 นางสาววชิรญาณ์ แก้ววงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
166 61470086 นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
167 61471748 นางสาวปรานี แข็งหมัด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
168 61472639 นางสาววริศรา พงษ์ประยูร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
169 61470871 นางสาวฐิติมา หลีกัง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
170 61472806 นางสาวศิริลักษณ์ พรมภักดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
171 61473155 นางสาวสุรีย์พร ชันเพชร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
172 61472721 นางสาวศศิกานต์ ครองชน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
173 61472011 นางสาวพิจิตรา เพชรพงศ์ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
174 61472318 นางสาวเมธาวี ปรีเปรม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
175 61472714 นางสาวศรีดา แซ่ย่าง วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
176 61470192 นางสาวกัญญารัตน์ ตรีหยัน วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
177 61471915 นางสาวพรชิตา รื่นรมย์ พทป.บ.10
178 61470291 นางสาวกุลธิดา ใจคำ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
179 61470253 นางสาวกิตติยา ลาดนอก ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
180 61471878 นางสาวพนิดา จำปาจินะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
181 61472288 นางสาวมีนกร ลาโช ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
182 61470611 นางสาวชฎาพร เสร็จประเสริฐ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
183 61471519 นางสาวนัฎฐชา งามสอาด วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
184 61472257 นางสาวมาร์ลี่ เกิ๊ป วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
185 61473223 นางสาวหทัยภัทร ทุ่งปรือ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
186 61472370 นางสาวรติยากรณ์ หงษ์สระแก้ว วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
187 61472479 นายรุจศวัส จันทร์รักษ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
188 62521589 นายธนากร แก้วบังเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
189 62524467 นางสาวเสาวลักษณ์ กันเหม็น วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
190 62524436 นายเสกสรรค์ โป้เปิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
191 62523156 นายยุทธพงษ์ พัตจร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
192 62521961 นายนวพล เกิดบัว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
193 62523491 นางสาววรฤทัย ศรีหาบุตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
194 62523392 นางสาววชิราภรณ์ ต๊ะต๊ะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
195 62524788 นางสาวอัจฉรา มากพิณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
196 62524238 นางสาวสุธีกานต์ ศรีใหญ่ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
197 62521336 นางสาวณัฐริกา อรุณจิตติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
198 62521565 นางสาวธนัชพร ปานเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
199 62520650 นางสาวจุฑามาส สุขจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
200 62520469 นางสาวจาริยา ชารีรมณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
201 62524016 นางสาวสโรชา บุดดาวงษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
202 62523507 นางสาววราภรณ์ มะลิซ้อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
203 62524221 นางสาวสุธาวรรณ บุญทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
204 62522296 นางสาวปรารถนา ตาเมืองมูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
205 62524009 นางสาวสริตา แป้นเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
206 62522173 นางสาวเบญจกาญจน์ พึ่งเพียร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
207 62523453 นางสาววรยา เทียนทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
208 62521930 นางสาวนรีรัตน์ รัตนอนันต์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
209 62522128 นางสาวบุญญธิดา สุวรรณเหลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
210 62522203 นางสาวปณิดา บุราณลมย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
211 62522579 นางสาวพรพรรณ เกิดแสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
212 62520827 นางสาวชมภู่นุช เลิศหาญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
213 62523385 นายวชิรวิทย์ ไชยศิริ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะสหเวชศาสตร์
214 61660845 นางสาวดาวใจ อิ่มชา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
215 61660258 นางสาวขวัญฤทัย ถวิลชาวดอย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
216 61660326 นางสาวจิตรลดา เจริญลาภ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
217 61661446 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ ศรีผง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
218 61660579 นางสาวชมพูนิชญ์ สะหลี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
219 61661750 นางสาววณิชชา วิเศษทรัพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
220 61662566 นางสาวนฤพร ยามดี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
221 61662542 นางสาวณัฐนรี รอดประเสริฐ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
222 61662658 นางสาวศกลรัตน์ รุ่งเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
223 61660289 นางสาวจันทรา พรมทุ่ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
224 61662405 นางสาวอรณิชา ลือชัย วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
225 62710587 นายฐิติกร เกษรวนิชวัฒนา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
226 62711638 นางสาวมุขตะวัน เอี่ยมบัวหลวง สถ.บ.10
227 62710778 นายเตชิษฐ์ สุขประกอบ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
228 62711836 นางสาววิมลศิริ ชนะฤทธิชัย สถ.บ.10
229 62711737 นางสาวรัชนิฎา กุลวงศ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
230 62710921 นางสาวธันย์ชนก คำโมง สถ.บ.10
231 62711027 นางสาวนนทชา แจ่มเที่ยงตรง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
232 62712161 นางสาวสุนิสา นวลพิจิตร ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
233 62711621 นางสาวมาติกา ขัติยะ สถ.บ.10
234 62710136 นางสาวกัลยรัตน์ ภูนาเหลา สถ.บ.10
235 62711461 นางสาวพิมมาดา พูลเขียว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
236 62712178 นางสาวสุพรรณิการ์ บุญแรง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
237 62711454 นางสาวพิมพิกา วงษ์กรด ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
238 62711935 นางสาวศิรประภา บุญเพ็ง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
239 62711157 นางสาวเนาวเนตร ศรีลอง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
240 62710723 นายณัฐวุฒิ อินมาสม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
 คณะนิติศาสตร์
241 62192604 นายศุภวัฒน์ นาดี น.บ.10
242 62192512 นางสาวศิริพร พูลเกิด น.บ.10
243 62192703 นายสิทธิชัย เสือคล้าย น.บ.10
244 62192468 นายศิรวิทย์ ชุมศรี น.บ.10
245 62192062 นายรัชกรณ์ รัตนอังกูล น.บ.10
246 62191485 นายพงศ์ปณต นาสอน น.บ.10
247 62192161 นายลภน บุญรอด น.บ.10
248 62190341 นายจีราวัฒน์ ชัยเพ็ชร์ น.บ.10
249 62191775 นายพีรวัฒน์ ชาวโพธิ์ทอง น.บ.10
250 62192093 นายรัฐพล พลอาจ น.บ.10
251 62191263 นายปฏิพัทธ์ กมลงาม น.บ.10
252 62190648 นายณัฐชนน ปราบหงษ์ น.บ.10
253 62190129 นายกานรวี มีบุญ น.บ.10
254 62191782 นายพีรวัฒน์ นาคสีสุข น.บ.10
255 62192710 นางสาวสิริกัญญา ขุนจันดี น.บ.10
256 62192819 นางสาวสุมณศิริ ศรีหร่าย น.บ.10
257 62192765 นางสาวสุดาพร แสวง น.บ.10
258 62192970 นางสาวอัญชิสา มีประกอบ น.บ.10
259 62192789 นางสาวสุธัญญา ถิ่นนาเมือง น.บ.10
260 62192321 นางสาววริศรา มีหอม น.บ.10
261 62192758 นางสาวสุจารี เฉิน น.บ.10
262 62192734 นางสาวสิรีธร คำอำพร น.บ.10
263 62192529 นางสาวศิริพร ล้ำเลิศ น.บ.10
264 62192802 นางสาวสุภานันท์ พระยาลอ น.บ.10
265 62192574 นางสาวศุภกานต์ ถิ่นวงษ์แย น.บ.10
266 62190372 นางสาวจุฬาวรรณ ปานบุญ น.บ.10
267 62190358 นางสาวจุฑามาศ หมื่นโฮ้ง น.บ.10
268 62191614 นางสาวพรศุภรัตน์ เหลี่ยมวานิช น.บ.10
269 62190112 นางสาวกานต์พิชชา มูลดี น.บ.10
270 62190181 นางสาวคฑาทอง แสนใส น.บ.10
271 62191003 นางสาวนนลณี พรมมายะกูล น.บ.10
272 62190327 นางสาวจิวัสสา อนุตธโต น.บ.10
273 62191560 นางสาวพรทิพย์ สังอ่วม น.บ.10
274 62190051 นางสาวกัณธิกา ปานชู น.บ.10
275 62192031 นางสาวรษิกา พ้นภัย น.บ.10
276 62191768 นางสาวพิริยา แย้มพี น.บ.10
277 62191454 นางสาวปิยฉัตร รัตนวงศ์ น.บ.10
278 62192109 นางสาวรัดใจ บรรจง น.บ.10
279 62192208 นางสาววชิรพร ทัศบุตร น.บ.10
280 62191621 นางสาวพัชริดา แก้วศรี น.บ.10
281 62192017 นางสาวรพีพรรณ ด้งพุก น.บ.10
282 62191690 นางสาวพิชชาพร ตรีจักร น.บ.10
283 62191409 นางสาวปริศนา ธนสุวรรณ น.บ.10
284 62191942 นางสาวมณีรัตน์ เพิ่มพูล น.บ.10
285 62191034 นางสาวนภวรรณ ชัยงาม น.บ.10
286 62190730 นางสาวณุวภา เรือนเพชร น.บ.10
287 62191461 นางสาวเปี่ยมปิติ สรสิทธิ์ น.บ.10
288 62191195 นางสาวน้ำฝน บางวิรัตน์ น.บ.10
289 62190679 นางสาวณัฐณิชา โยธารักษ์ น.บ.10
290 62191652 นางสาวพันวษา เกตุทอง น.บ.10
291 62192581 นายศุภณัฐ รุจิรโชติบัณฑิต น.บ.12
 คณะมนุษยศาสตร์
292 62242798 นางสาวพัชนิดา ด้วงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
293 62243238 นางสาวมณีรัตน์ ทรงประดิษฐ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
294 62243078 นางสาวภัคจีรา พั้วเบ้า ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
295 61264975 นางสาวอาทิตยา มาลาวิลาศ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
296 62162850 นางสาววรนุช พุ่มพวง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
297 61262773 นางสาวปิยฉัตร สุพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
298 62240787 นางสาวฉัฐนันท์ หิรัญงาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
299 61344837 นายพรรษกร ยวงเกตุ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
300 61346961 นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มกลิ่น บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
301 61361223 นายณภัทร จินเดหวา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
302 62192475 นางสาวศิริญญา จันนคร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
303 61347456 นางสาวสุชญา สุวรรณ์พร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
304 61345797 นางสาวยุพาวรรณ ภัทรไชยโชติ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
305 61340174 นางสาวกมลรัตน์ สีสา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
306 61340082 นางสาวกนกพร เขียวจันทร์แสง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
307 61341133 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
308 61348194 นางสาวอภิชญา ดัดทิพย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
309 61341256 นางสาวจุฑารัตน์ เทียนชัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
310 61341294 นางสาวเจนจิรา เกษร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
311 61343373 นายธีรภัทร์ โนรี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
312 60345088 นางสาววริศรา เด็ดขาด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
313 61160529 นายชิตพล สลับ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
314 62243801 นายวศิล ปุริสาร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
315 62242705 นางสาวพรรณวษา รีกงราด ร.บ.10
316 62240015 นายกชกร เรืองทับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
317 62242378 นายเบญจพล เฟอร์เรีย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
318 62245058 นายวุฒินันท์ มุนิลสาร ร.บ.10
319 62243665 นายวรปรัชญ์ เพื่อนบ้าน ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
320 62244815 นายอภิวัฒน์ สุวรรณพินิจ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
321 62241630 นายทิชานนท์ เจริญชนม์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
322 62244631 นายเสฎฐวุฒิ เดชเดชะ ร.บ.10
323 62242101 นางสาวนฤมล เม่นทองคำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
324 62244990 นางสาวอัญชลี มีศิลป์ ร.บ.10
325 62241081 นางสาวญาณิศา แตงอ่อน ร.บ.10
326 62242279 นางสาวนุชราพร โออิ วท.บ. (จิตวิทยา)10
327 62243702 นางสาววรรณภา รูปไสย วท.บ. (จิตวิทยา)10
328 62241357 นางสาวณัฐณิชา ชื่นดี ร.บ.10
329 62241449 นางสาวณัฐริณีย์ เทพา วท.บ. (จิตวิทยา)10
330 62241692 นางสาวทิพารัตน์ จิณะกับ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
331 62244112 นางสาวศุภรัตน์ ฉลาด ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
332 62241524 นางสาวดวงกมล ทรัพย์ประเทือง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
333 62241876 นางสาวธัญชนก สุขพันธ์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
334 62241050 นางสาวชุติกาญจน์ เนียมทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
335 62241579 นางสาวตวงทอง สิงห์โตแก้ว ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
336 62241364 นางสาวณัฐธิดา วงศ์เจริญ วท.บ. (จิตวิทยา)10
337 62243948 นางสาวศศิพร บุญชัยรัตน์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
338 62242828 นางสาวพัชราภรณ์ คงเจริญ ร.บ.10
339 62244921 นางสาวอริสรา สืบสา วท.บ. (จิตวิทยา)10
340 62242309 นางสาวบุญญารัสมิ์ จันทร์รักษ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
341 62240459 นางสาวขวัญพัฒน์ พัฒนาสิริโชค ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
342 62243870 นางสาววิลาวัณย์ ขอกลาง ร.บ.10
343 62244099 นายศุภณัฐ ไชยการ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
344 62243429 นางสาวรยา นวรัตนากร วท.บ. (จิตวิทยา)10
345 62241746 นายธนกฤต มังคลรังษี ร.บ.60
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)