รายชื่อนิสิต
รายวิชา301416 : Production Planning and Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 58365118 นายธีระพงษ์ คงหวัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 59311633 นางสาวชวนันท์ พรมโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 59363632 นางสาวพัชร บับภาวัน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 59365971 นางสาวสุพรรณิการ์ สีนาทุม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 58365354 นางสาวอมรรัตน์ ปานสง่า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 59362666 นางสาวนฤมล สอนภาษิต วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 58364937 นางสาวกาญจนาภรณ์ กลิ่นน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 58365163 นายพนา ทิพย์สร้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 59360396 นายกิตตินันท์ มากล้น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 59361577 นายณัฐพล มูลมณี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 59361553 นายณัฐพงษ์ วรพงศ์พิสุทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 59364837 นางสาววรรณิภา ผลเนตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
13 59366114 นายสุริยาวุธ ตรีชัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
14 59365391 นายศิรสิทธิ์ ศรีนนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
15 59362475 นายธีรภัทร คุยสี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
16 59363120 นายประเสริฐ โรจน์ธนากร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
17 59364998 นายวัชณัฐ วงษ์ประยูร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
18 59360402 นายกิตติภพ แก้วดอก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
19 59361201 นายไชยวัฒน์ ช้างน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
20 59360150 นายกฤตยชญ์ โพธาวิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
21 58365200 นายภาณุศิริ อุดมรัตนศิริชัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
22 59360341 นางสาวกาญจนาพร วิชัยคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
23 59364325 นางสาวมัลลิกา จันทรสุกศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
24 59364721 นางสาววรพรรณ ยาแป้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
25 59362871 นางสาวบุญยานุช ถาวรเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
26 59365520 นางสาวศุทธินี พวงทวาย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
27 59363359 นางสาวปิยะฉัตร ทองชมภูนุช วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
28 59361911 นางสาวทิพย์สุดา อินสองใจ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
29 59362895 นางสาวบุณณดา บุญจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
30 59362956 นายปฏิพล กลิ่นพร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
31 59364011 นายภัทรพงษ์ ทองพ่อค้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
32 59363625 นายพศุตม์ แก้ววิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
33 59366763 นางสาวอุษมา ดอนทิพย์ไพร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
34 59365605 นายสดายุ ชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
35 59362215 นางสาวธมลวรรณ อัศวรัตนากร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
36 59365421 นางสาวศิรินทรา จิ๋วสุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
37 58365088 นายธิติสรณ์ สินยอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
38 59360358 นายกานต์ ไสยสุข วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
39 59362352 นางสาวธันย์ชนก บูรพาไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
40 59361980 นายธนโชติ นาควิจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)40
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)