รายชื่อนิสิต
รายวิชา301100 : Basic Tool and Machine Workshops
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63368275 นายศตวรรษ ตันมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
2 63366929 นายสุธิพงษ์ กลอนกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
3 63367438 นายอภิลักษณ์ ทองเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 63367933 นายเอนกพงศ์ สนแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 63367735 นายอัครพล คำโปธิ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
6 63367414 นายอภินันท์ อินกรัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 63367117 นายสุรวุฒิ มะลิวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
8 63367896 นายอิทธิพล แก้วจาเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
9 63367346 นายอนุชิต แก้วคุณ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 63367247 นายอดิศร ชื่นชม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
11 63367902 นายอุดมศักดิ์ เอี่ยมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 63361665 นายฐิติพงษ์ แก้วเกตุสี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
13 63363652 นายปฏิภาณ เกตุสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 63360170 นายกรวิวัฒน์ มาอยู่วัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
15 63362464 นายธนกิจ คำจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 63364710 นายภัทริน มูลสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
17 63366172 นายศิริโชค แสนใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
18 63366882 นายสุทธิภัทร ชนะวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 63365410 นายเรืองชัย ประกอบเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
20 63366585 นายสิรวิชญ์ อรชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 63362389 นายเทียนชัย เรียบร้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
22 63361962 นายณัฐพงษ์ อ่อนโนน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 63363546 นายบวรศักดิ์ ศรีแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
24 63364093 นายพยนต์ อินทร์โท วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
25 63364499 นายพีรวัส ชวนนท์พร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 63366004 นายวีรภัทร บางยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 63366417 นายสรณัฐ ชินชนะไพรี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
28 63360200 นายกฤตวิทย์ กำจัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 63362891 นายธีรภัทร เรือนสอน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
30 63364741 นายภาคภูมิ วังคะฮาด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 63363997 นายปุณณภพ คงประดิษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
32 63363294 นายนัฐวิ มหาวัชรกุล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 63362280 นายทรงชัย คำขยาย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 63366370 นายเศรษฐวัฒน์ พางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 63361511 นายชิณภัทร ลัยวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
36 63365977 นายวีรกร พุทธรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 63362853 นายธีรโชติ เที่ยงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 63361351 นายชยากร ชูพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 63361429 นายชวิศ ศิรประภาภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
40 63364505 นายพีระพงษ์ ปิยะปัญญาพร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 63364864 นายภิสิทธิ์ นุชยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 63364727 นายภัทริยะ ยานุพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 63366233 นายศุภกร เครือคำวัง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 63361740 นายณภัทร ทองแจ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
45 63360422 นายกัมพล ยศปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 63363935 นายปิยะพงษ์ เอียดทองใส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
47 63365472 นายวงศกร เผ่าสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
48 63362266 นายถิรพงษ์ อุณวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
49 63362594 นายธนวรรธน์ โล่ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
50 63361764 นายณรงค์ จันสีดา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
51 63365144 นายยงยุทธ เสือทิม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
52 63364970 นายภูษิต แปงล้วน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
53 63363751 นายประมณัส ดวงจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
54 63362617 นายธนวัฒน์ กงจีน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
55 63360767 นายคุณากรณ์ เลี้ยงประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
56 63362327 นายทัชชกร ยิ้มเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
57 63362679 นายธนาธิป ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
58 63362570 นายธนภัทร ชูเฉลิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
59 63364079 นายพงษ์พิภัทร์ อาบเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
60 63363256 นายนวพล นาคอาจหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
61 63360941 นายจารุกิตติ์ นวมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
62 63361733 นายณภัทร สวนสอน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
63 63364420 นายพิรญาณ์ สุทธาพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
64 63360545 นายกุมพล เหรียญรุ่งโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
65 63364529 นายพีรัช พูลพร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
66 63363966 นายปุญญพัฒน์ หมั่นสาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
67 63363614 นายปกรณ์ โพธิพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
68 63367872 นางสาวอารียา แสงหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
69 63367834 นางสาวอาริยา พิมพ์สังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
70 63367520 นางสาวอรปรียา แสงศรีจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
71 63367407 นางสาวอภิญญา เอี่ยมงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
72 63367513 นางสาวอรนาฎ สิงห์ทา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
73 63366912 นางสาวสุธิณี โนนทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
74 63367193 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรรุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
75 63367025 นางสาวสุภาพร กอสัมพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
76 63366967 นางสาวสุนิสา แซ่หลิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
77 63367537 นางสาวอรไพริน เปลี่ยวญาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
78 63367032 นางสาวสุภาภรณ์ อินยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 63367858 นางสาวอารียา ทรัพย์ประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
80 63366974 นางสาวสุนิสา สุวรรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
81 63367643 นางสาวอริสา ขันรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
82 63367216 นางสาวหทัยชนก โหราเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
83 63366981 นางสาวสุนิสา ฉิมพาลี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
84 63367223 นางสาวหทัยรัตน์ กว้างนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
85 63367049 นางสาวสุภาลักษม์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
86 63367797 นางสาวณารัญชน์ ทับอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
87 63367186 นางสาวเสาวภาคย์ เชื้อนุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
88 63367759 นางสาวอังคณา สมจันทร์ตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
89 63363300 นางสาวนัทชา เสมคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
90 63361948 นางสาวณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
91 63365694 นางสาววราเรศ ใจรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
92 63362785 นางสาวธัญลักษณ์ คำชื่น วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
93 63366042 นางสาวศริญญา จิ๋วเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
94 63366851 นางสาวสุทธิตา บุญมา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
95 63363874 นางสาวปาลิตา เสือเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
96 63362235 นางสาวติสิลา ด้วงสงกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
97 63364369 นางสาวพิชามญชุ์ ฉาใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
98 63361573 นางสาวญาณสิริ บัวศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
99 63366837 นางสาวสุทธิดา เอี่ยมผ่อง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
100 63364413 นางสาวพิยดา บุญมาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
101 63365243 นางสาวยุวฤดี สโมสร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
102 63363393 นางสาวนิชาพิชญ์ ประจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
103 63362983 นางสาวธีราภรณ์ แซ่ลี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
104 63366103 นางสาวศศิภรณ์ อยู่ม่วง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
105 63365571 นางสาววรรณพร จันทรหอม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
106 63364321 นางสาวพาณิภัค ขาวพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
107 63360453 นางสาวกานต์ธิดา จันทร์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
108 63366790 นางสาวสุตาภัทร ขันวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
109 63365953 นางสาววิไลวรรณ ปู่ใจดี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
110 63365847 นางสาววารุณี วงษ์สิงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
111 63363508 นางสาวเนตรนภา ชำนาญเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
112 63360675 นางสาวขวัญชนก แก้วแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
113 63366462 นางสาวสโรชา เหมาะชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
114 63363492 นางสาวนุสรา พรสิริชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
115 63365434 นางสาวฤทัยวรรณ พุ่มสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
116 63366028 นางสาวศตพร เฒ่าคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
117 63365656 นางสาววราภรณ์ กันควร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
118 63364574 นางสาวเพื่อนนภา พ่วงชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
119 63361870 นางสาวณัฐชา เเก้วเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 63360071 นางสาวกนกพรรณ มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
121 63364024 นางสาวปุณยาพร สุขละม้าย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
122 63362792 นางสาวธันย์ชนก โมนาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
123 63364352 นางสาวพิชญาภา เหมือนมี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
124 63360354 นางสาวกัญญารัตน์ วิหารธรรม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
125 63366776 นางสาวสุดารัตน์ คล้ายพุก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
126 63361412 นางสาวชลิต์ญา นาคทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
127 63360873 นางสาวจันจิรา ปราบวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
128 63363386 นางสาวนารีรัตน์ ดีดำแดง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
129 63363584 นางสาวเบญจมาศ พาหา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
130 63366783 นางสาวสุดาวัลย์ รุ่งเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
131 63362204 นางสาวดวงเดือน จันคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
132 63364390 นางสาวพิมพ์ลภัส ถาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
133 63363270 นางสาวนัชพร สวยงาม วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
134 63360095 นางสาวกนกอร บัตรยางนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
135 63363737 นางสาวประภัสสร ราชเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
136 63366653 นางสาวสิริลักษณา จันทร์บูรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
137 63365649 นางสาววราพร ม่านตา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
138 63363744 นางสาวประภาวรินทร์ พุฒดำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
139 63366752 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
140 63360408 นางสาวกันติชา ขัตติยะ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
141 63361092 นางสาวจิราภรณ์ ขวัญประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
142 63362341 นางสาวทันษา บงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
143 63360569 นางสาวกุลภัสสร์ กล่ำจีน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
144 63361443 นางสาวชัชชา จันทรา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
145 63365014 นางสาวมณีพร ม่วงคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
146 63363379 นางสาวนาฏอนงค์ จำนงค์ภู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
147 63364383 นางสาวพิมพ์ทอง พิมศร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
148 63363232 นางสาวนลิตา ไกรเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
149 63361146 นางสาวจุฑารัตน์ สารใส วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
150 63366745 นางสาวสุชานาถ โม้งปราณีต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
151 63365908 นางสาววิชุดา มางิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
152 63361641 นางสาวฐิตพร ผาดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
153 63364109 นางสาวพรรณนภา ปรีชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
154 63361245 นางสาวชนกนันท์ การเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
155 63360903 นางสาวจันทิมา ด่านนอก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
156 63366813 นางสาวสุทธิกานต์ บุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
157 63363775 นางสาวปรัชญา สมฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
158 63364123 นางสาวพรรณปพร กุลคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
159 63365533 นางสาววรกร วันดี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
160 63361917 นางสาวณัฐธิดา น้อยนึ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
161 63360590 นางสาวเกวลิน ศรีชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
162 63360378 นางสาวกัญธิกา คงคา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
163 63360699 นางสาวขัตติยา ส่งให้ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
164 63366622 นางสาวสิริประภา ทรัพย์เกิดปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
165 63360781 นางสาวจรณินทร์ พงษ์ชะเกาะ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
166 63360729 นางสาวคณิสสร แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
167 63362211 นางสาวดุษฎี สีสด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
168 63365052 นางสาวมัชฌิมา ดำรงพานิชชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
169 63360149 นางสาวกรรณิการ์ ทับทองหลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
170 63361047 นางสาวจิรวรรณ สื่อเฉย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
171 63360934 นางสาวจามจุรี ศรีมาเหล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
172 63361214 นางสาวชญาดา บุรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
173 63363201 นางสาวนริศรา เหล่ามูล วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
174 63366165 นางสาวศิริกัลยา เรียนประยูร วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
175 63362631 นางสาวธนัชชา แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
176 63360880 นางสาวปภัชญา สังข์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
177 63364451 นางสาวพีรดา เวชวิฐาน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
178 63360064 นางสาวกนกพร มลฑาทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
179 63361542 นางสาวชุติมาศ หะธรรมวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
180 63363317 นางสาวนันทกรานต์ แสนคำลือ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
181 63361016 นางสาวจินต์จุฑา ดัดทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
 คณะมนุษยศาสตร์
182 63365830 นางสาววารินทิพย์ พุฒดี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)