รายชื่อนิสิต
รายวิชา305214 : Data Structures
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62365398 นายราชัณย์ เหมะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 62365046 นางสาวมณัฐชา แสงพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 62363110 นายธีรภัทร วรสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 62365015 นายภูริพัฒน์ ไชยนันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62367514 นายเอกกมล คู่สุขมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 62365756 นายวัศย์รุจ นันตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 60365116 นายสุจินดา สารยศ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 62366876 นายสุรพัศ อันทะศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 62361598 นายชัชนันท์ บุญส่ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 62363202 นายนนทกร รุ่งจรัสศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 62361000 นายจตุพัฒน์ ทวีกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 62361321 นายเจษฎา น่วมประวัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 62363172 นายธีรสิทธิ์ จันทรสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 62364513 นายพีรณัฐ โสภานะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 62360010 นายดุลยวัต ขันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 62364186 นายพรหมธาดา เนืองนันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 62366456 นายสัจพล ปัญญาฟู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 62360461 นายกฤษฎา งาคชสาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 62361031 นายจรูญ ศักดิ์เจริญชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 62365725 นายวันธงชัย แสงสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 58364227 นายต้นตระกูล มากจุ้ย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 62364032 นายปิยะพงษ์ ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 62364087 นายพงษ์พัฒน์ ดำพลงาม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 62361307 นายเจริญ ศักดิ์เจริญชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 62362052 นายณัฐกฤษ ชุ่มใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 62365619 นายวรวิทย์ เสนอกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 62363318 นายนโม พีรัชภัทรา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 62361352 นายเจษฎากร ฉุยฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 59312746 นายกฤติเดช เพ็งที วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 62366692 นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 62367163 นางสาวอภิชญา เชื้อประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 62366081 นางสาวศิรฎา อุดมศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 62366098 นางสาวศิรดา ชัยวงษ์ษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62366067 นางสาวศินิชา พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 62365992 นางสาวศรัณยา นวพรนิมิต วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 62360812 นางสาวเกตน์สุดา อุตพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 62364353 นางสาวพิชญ์สุดา ลาดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 62365985 นางสาวศรัณย์พร จันทะวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 62361291 นางสาวภาวิณี อู่รอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 62363950 นางสาวปาณารัชต์ สุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 62362069 นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วแกมแข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
42 62363103 นายธีรภัทร์ วัฒนากุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)