รายชื่อนิสิต
รายวิชา001331 : Social Innovation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63164600 นายอุดมทรัพย์ นวลทิม วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
2 63161838 นายธีรวุฒิ แสงจันทร์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
3 63160534 นางสาวจิรภัทร์ อ่อนบ้านแดง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
4 63160473 นายจามร กุลวิไลย์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 63161630 นายธนากร บุญเอี่ยมศรี วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
6 63162828 นายภักดีพล สีหะนาม วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
7 63161678 นายธรรมรัตน์ ธรรมโชติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
8 63163610 นางสาวศศิวิมล มีแก้ว วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
9 63162866 นางสาวภัทราภรณ์ เฉลิมวัฒน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
10 63160350 นางสาวเกศมณีศิริ นาคอ่อน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
11 63163528 นางสาววิลาสินี น้อยตั้ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
12 63163382 นางสาววรรณสหัส บุญชาลี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
13 63161265 นางสาวณัฐริกา สืบจันติ๊บ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
14 63161685 นางสาวธัญกร ไข่ทา วท.บ. (เกษตรแม่นยำ)10
15 63161029 นางสาวฐิติวรรณ จันทะคุณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)10
 คณะเภสัชศาสตร์
16 63210833 นางสาวพลอยริน สอาดศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
17 63210024 นางสาวกฤตพร ขุนแขวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
18 63210505 นางสาวธวัลรัตน์ พลอยสุวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิทยาศาสตร์
19 63311035 นายชลสิทธิ์ สังข์บุญลือ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
20 63314937 นายสุธิวัท ภูมี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
21 63311103 นายชัยนิวัฒน์ ขวัญเมือง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
22 63312315 นายนันทกร จันทร์ศรี วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
23 63313480 นายภควัต เทพมะที วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
24 63313459 นายพุทธิ์พงศ์ นิลพัฒน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
25 63310236 นายกรกฎ ธรรมรัตน์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
26 63313992 นายวรวัฒน์ พิทักษ์โสภณ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
27 63311264 นางสาวณริศรา อุ้ยมาก วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
28 63310977 นางสาวชนธิชา เงินยิ่ง วท.บ. (ชีววิทยา)10
29 63310502 นางสาวเกศณี ลือชัยงาม วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
30 63313732 นางสาวเมทินี ทับทองหลาง วท.บ. (สถิติ)10
31 63315279 นางสาวอภิสมัย ยอดคำ วท.บ. (ชีววิทยา)10
32 63314418 นางสาวศิขริน จงธรรม์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
33 63310625 นางสาวคณิศรา สุวรรณทับ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 63311974 นางสาวธัญณิกา วงค์ดวง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
35 63314265 นางสาววีรปริยา มีช้าง วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 62360010 นายดุลยวัต ขันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
37 63413883 นายศุภลาภ รักษาสถิตร์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
38 63413494 นางสาววราภรณ์ โพธิ์แจ่ม กศ.บ. (ภาษาไทย)10
39 63413760 นายศิรเศรษฐ์ พิลึก กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
40 63412824 นายพิทักษ์พงษ์ สุทธิศักดิ์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
41 63411926 นายนพณัฐ ยอดคีรี กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
42 63411384 นายณัฐสิทธิ์ เฮืองใสส่อง กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
43 63411049 นางสาวญาดา ใจเงิน กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
44 63414149 นางสาวสิริรัตน์ ผิวผุด กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
45 63413128 นางสาวมนิดา เกษทรัพย์ กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
46 63412398 นางสาวปรัศนียาภรณ์ อิ่มเขียน กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)10
47 63413715 นางสาวศศิประภา ขันยศ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
48 63413258 นางสาวรัตนาภรณ์ เตชพิมพ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
49 63412060 นางสาวนัณฐิญา จันทร์นุ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
50 63413241 นางสาวรัตนากร สอนคุ้ม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
51 63410325 นายกิตติพงษ์ ศิริวัฒน์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
 คณะแพทยศาสตร์
52 63460832 นายภคนันท์ มูลกัณฑา พ.บ.10
53 63460504 นายธฤต วงศ์ทรัพย์สกุล พ.บ.10
54 63460610 นายบุณยศักดิ์ พรมคล้าย พ.บ.10
55 63460658 นางสาวปรีญาพัชญ์ โกมลสวรรค์ พ.บ.10
56 63461082 นางสาวสิริยากร กันธิยะ พ.บ.10
57 63460641 นางสาวประภาสิริ เนียมกำเนิด พ.บ.10
58 63460122 นางสาวจิดาภา สิริวรัญกุล พ.บ.10
59 63460955 นายวีรภัทร นุ่มนิ่ม พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
60 63470411 นางสาวกุลนิภา ปัญญาไชย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
61 63474440 นางสาวศศิวิมล สงวนวงศ์ พทป.บ.10
62 63473610 นางสาวสรวงกมล สุ่มประดิษฐ พทป.บ.10
63 63471869 นางสาวนันทิชา ศรีษเกตุ พทป.บ.10
64 63343296 นางสาวธนัญญ์พัฒน์ สังข์ทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
65 63474204 นางสาวอมลรุจี ขยันเขตต์กรณ์ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
66 63471814 นางสาวนวรัตน์ รังสุข วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)10
67 63472460 นางสาวพรนัชชา จันทร์แดง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
68 63314333 นายศรายุท อยู่เหมาะ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
69 63522400 นางสาวบุษชา ร่วมรถ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
70 63520598 นางสาวจิรนันท์ เงิมสันเทียะ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
71 63522677 นางสาวผกามาส เขียวภักดี วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
72 63524800 นางสาวอรปรียา แก้วสงค์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
73 63523223 นางสาวภิรมย์พร อ้นอินทร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
74 63521632 นางสาวธนนันท์ พานิชวงษ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
75 63522226 นางสาวนันท์นภัส สุวรัตน์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
76 63522967 นางสาวพิฐชญาณ์ ตีรเลิศพานิช วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
77 63521755 นางสาวธนภรณ์ คำจริง วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
78 63524497 นางสาวสุพรรณี เบเชกู่ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสหเวชศาสตร์
79 63662274 นายศุภกิจ สาระวิถี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
80 63661246 นางสาวนันท์นลัท อ้นไชยะ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
81 63662311 นางสาวศุภาวรรณ ไวเชิงค้า วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
82 63660935 นางสาวทฤฒมน เทพสาธร วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
83 63662793 นางสาวอารีย์ภรณ์ วันเชียง วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
84 63660164 นางสาวกัญญาณัฐ สุระปัญญา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
85 63661871 นางสาวมติมนต์ คำสุข วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
86 63661000 นางสาวธนัชพร จันตาใหม่ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
87 63660065 นางสาวกมลพร วานิช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
88 63660522 นางสาวชนิภรณ์ บุญคง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
89 63661543 นายปิยวัฒน์ ดวงตา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
90 63662458 นางสาวสุชานาฎ งามนอก วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
 คณะนิติศาสตร์
91 63190890 นายณรงค์พร จันทร์เชื้อ น.บ.10
92 63191507 นางสาวนภสร วรรณปลั่ง น.บ.10
93 63192658 นายลภน เพ็งผล น.บ.10
94 63190807 นายชินวัตร ยนตรดิษฐถาวร น.บ.10
95 63192566 นายรณกร อยู่อาศรม น.บ.10
96 63190715 นางสาวชนิภา มาผา น.บ.10
97 63191941 นางสาวพรนิภา เตยหอม น.บ.10
98 63193518 นางสาวอธิชา พลสิทธิ์ น.บ.10
99 63192467 นางสาวมนทณี ขันคำกาศ น.บ.10
100 63190333 นางสาวกิตติยา ไตรภรณ์ น.บ.10
101 63190111 นางสาวกนกพร เอกธวัชชัย น.บ.10
102 63190692 นางสาวชนมน ศรีสนิท น.บ.10
103 63190395 นางสาวขวัญชนก รงค์ทอง น.บ.10
104 63193426 นางสาวสุภาพร พุ่มเรียบ น.บ.10
105 63192115 นางสาวพิชดา พุ่มพฤกษ์ น.บ.10
106 63190845 นางสาวฐานิดา ศรีโปฎก น.บ.10
107 63192412 นางสาวภูริตา รัตนพาหุ น.บ.10
108 63191590 นายนัทธพงศ์ พูลประโยชน์ น.บ.10
109 63191156 นายทรงภูมิ พรมสุข น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
110 63265031 นายสิริรพีภัทร์ ไทยสุวรรณ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
111 63261941 นางสาวแทนหทัย วงศ์วิเชียร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
112 63262498 นางสาวนันทกานต์ บุญเพ็ง ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
113 63262412 นางสาวนริศรา สำเนียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
114 63260609 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
115 63265659 นางสาวอรนภา อินทริง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
116 63264928 นางสาวสลาลินี ถมทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
117 63260104 นางสาวกนกวรรณ ทานะ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
118 63265017 นางสาวสิริญา ปราณีต ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
119 63263006 นางสาวปานทิพย์ ทองคุปต์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
120 63265055 นางสาวสิริวิมล ใคร้ยะ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
121 63264218 นางสาวรินรดา นนทะโคตร์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
122 63260807 นางสาวจารุวรรณ จันทร์แดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
123 63260425 นายกิตติภูมิ สุริวงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
124 63265376 นางสาวสุภาพร เพชรทิม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
125 63265499 นางสาวสุวีรยา เทียนพันธ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
126 63261415 นางสาวณัชชา นาคปัญญา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
127 63260814 นางสาวจิดาภา อุตตะมะธนานนท์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
128 63344293 นายบัณฑูรย์ วงศ์ม่าน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
129 63340530 นางสาวกันตา ไชยเนตร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
130 63340363 นายกฤษดา ศรีวารี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
131 63346044 นายฟ้าลิขิต นกพึ่ง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
132 63343227 นายธนภัทร เฮียงก่อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
133 63348116 นายพลธวัฒน์ มูลพิมพ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
134 63345559 นายพันธกานต์ สายทองมาตร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
135 63346587 นายยศกร ราชวงศ์ บธ.บ. (การเงิน)10
136 63340974 นายคุณานนต์ ทองอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
137 63343265 นายธนวิทย์ แก้วเมธีกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
138 63348130 นายสันติภาพ ศิลป์ไพรบูล บธ.บ. (การเงิน)10
139 63343104 นายธนโชติ นาคปนคำ บช.บ.10
140 63348970 นายอนุกูล กาฟัก บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
141 63348277 นายสุกฤษฎิ์ แก้วคง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
142 63345153 นายพงษ์ดนัย บัวใหญ่รักษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
143 63344606 นางสาวปรัตน์นิตา แก่นสินธุ์ บช.บ.10
144 63340820 นางสาวเกวลิน ยานะ บช.บ.10
145 63342152 นางสาวฐิตาภรณ์ เรือนใจมั่น บช.บ.10
146 63343951 นางสาวนวัตมน อยู่สุภาพ บช.บ.10
147 63345313 นางสาวพรรณปพร ยรรยง ศ.บ.10
148 63348420 นางสาวสุชาวดี นาควัชระ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
149 63348901 นางสาวอณิษฐา เริงเขตการ บธ.บ. (การเงิน)10
150 63348758 นางสาวสุภาวิตา นาควัชระ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
151 63341513 นางสาวชนาพร เทียบทับ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
152 63344125 นางสาวนารีรัตน์ ใจหลวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
153 63348253 นางสาวสิรีพรรณ สุรฤทธิ์โยธิน บช.บ.10
154 63346938 นางสาวรุ่งรุจี ยังเย็น บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
155 63345573 นางสาวพันพัสสา ขุนราช บธ.บ. (การเงิน)10
156 63344965 นางสาวปิยธิดา รังผึ้ง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
157 63343524 นางสาวธัญมน ฤทธิ์มณี บช.บ.10
158 63344156 นางสาวนิจวิภา เกิดศิริ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
159 63346013 นางสาวแพรวภาพรรณ แสนวิทยากร บช.บ.10
160 63349007 นางสาวอนุสรา มูลนาม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
161 63344576 นางสาวประภัสสร นิลกำเนิด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
162 63345351 นางสาวพรสวรรค์ กาญจนะจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
163 63242131 นางสาวพรปฏิภาณ ด่านปาน นศ.บ.10
164 63348949 นางสาวอธิติยา ทองกล่ำ นศ.บ.10
165 63345399 นางสาวพลอยเเท้ จงบริบูรณ์ บช.บ.10
166 63344828 นางสาวปัทมพร สายสิงเทศ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
167 63349380 นางสาวอาพัชชา ไทยตรง บธ.บ. (การเงิน)10
168 63342824 นางสาวณิชมน เอื้องหมี บธ.บ. (การเงิน)10
169 63342145 นางสาวฐิดายุ ทรัพย์อนันต์ นศ.บ.10
170 63344767 นางสาวปรียาภรณ์ คงสิบ บช.บ.10
171 63344613 นางสาวปรางทราย ช่างปัด ศ.บ.10
172 63340417 นางสาวกัญญาณัฐ ลีกุล บธ.บ. (การเงิน)10
173 63341704 นางสาวชลธิชา ภูดีบุตร ศ.บ.10
174 63347027 นางสาววนิดา บนดิน บธ.บ. (การเงิน)10
175 63341117 นางสาวจิณณพัต เหมราช บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
176 63345146 นางสาวพงศ์สุภา นันทยานนท์ บช.บ.10
177 63342312 นายณภัทร นิพันธ์ประศาสน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
 คณะสังคมศาสตร์
178 63244463 นายวรเทพ ชูสงฆ์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
179 63240403 นางสาวเกสรา หนูขวัญแก้ว ร.บ.10
180 63240786 นายชินวัตร กาฬภักดี ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
181 63241868 นายปฐมพงษ์ ธรรมธัชรัต ร.บ.10
182 63241769 นายเนติ ธัญญพันธ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
183 63241028 นางสาวณัฏฐา รักถึง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
184 63243312 นางสาวสุธาสินี นันทโชติ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
185 63242711 นางสาวรัชฎาพร ทุนร่องช้าง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
186 63242940 นางสาววิชญาพร พูลด้วง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
187 63244432 นางสาวรมิตา ประเสริฐสูง ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
188 63240236 นางสาวกัญญาวดี ราชสีห์ ร.บ.10
189 63242933 นางสาววันวิสาร์ อ่อนอยู่ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
190 63242841 นางสาววรรณวิสาข์ นาควิสุทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
191 63242827 นางสาววชิรญาณ์ เทียนหิรัญ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
192 63241431 นางสาวธัญลักษณ์ พลบุญ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
193 63240458 นางสาวคีตภัทร อิ่มสำอางค์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
194 63243503 นางสาวสุวินันท์ พรมบุตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
195 63241189 นางสาวณัฐมน ทิพย์โพธิ์ ร.บ.10
196 63240533 นางสาวจิดาภา อาบครบุรี ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
197 63243305 นางสาวสุดารัตน์ หาญสุข ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
198 63240502 นางสาวจันทรัตน์ สอนทา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
199 63243527 นางสาวหทัยภัทร เรืองทับ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
200 63243688 นายอัครเดช เชยใย ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)