รายชื่อนิสิต
รายวิชา001351 : From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63163948 นายสิรวิชญ์ มิ่งปรีชา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 63162934 นางสาวภิญญาพัชญ์ มัทยา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 63161562 นายธนภัทร ธนันท์กุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 63160558 นายจิรศักดิ์ กองวาทย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
5 63163153 นายรัฐศาสตร์ พงศ์นราทิพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 63162460 นายพชรพล บัวเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 63163016 นายมิกดัร หลังสกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 63162149 นายบารมี จันทร์ต๊ะตื้อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 63161463 นางสาวทิพย์ตะวัน ดวงเสนา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 63162439 นางสาวปุณยาพร ทับทิมศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 63160701 นางสาวเจนจิรา แสนโยเมือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 63160657 นางสาวจุฑามาส วัฒนศิริ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 63161982 นางสาวนัฐกมล เมฆสุวรรณ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
14 63162392 นางสาวปิยพร ขุนติ๊บ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 63161944 นางสาวนริสรา เนียนไทยสง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
16 63160978 นางสาวฐิตาภา โชติประดิษฐ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
17 63160497 นางสาวจิณห์นิภา จันทร์ลอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
18 63164594 นางสาวอิสริยาภรณ์ คำปันจักร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
19 63164495 นางสาวอาทิตยา นิยมถิ่น วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
20 63164044 นางสาวสุธามาศ ฉิมจิ๋ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
21 63163887 นางสาวณพัศชา อริยวิมล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
22 63163672 นางสาวศิรภัสสร อยู่คง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 63163580 นางสาวศรุตยา คุณยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
24 63162996 นางสาวภูสินี ชีวสิทธิยานนท์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
25 63162286 นางสาวปรียานัน เกษา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
26 63160800 นางสาวชมพูนุช จันทร์ขวาง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
27 63164549 นางสาวอารดา เส็งหพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
28 63163207 นางสาวรินฤดี สีมหานาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
29 63161593 นายธนศักดิ์ โปรยเงิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
30 63211335 นายสุกัลย์ สงครามโต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
31 63210789 นางสาวปุณยาพร ทองพันชั่ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
32 63210154 นางสาวแจ่มนภา ปอยู วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
33 63210321 นางสาวณัฐชยา นพผล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
34 63211403 นางสาวสุวภัทร โชติช่วง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
35 63210185 นางสาวชมนารถ ดอกบัว วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 63364420 นายพิรญาณ์ สุทธาพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
37 63366172 นายศิริโชค แสนใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
38 63362631 นางสาวธนัชชา แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
39 63367797 นางสาวณารัญชน์ ทับอินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
40 63363393 นางสาวนิชาพิชญ์ ประจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
41 63367858 นางสาวอารียา ทรัพย์ประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 63363300 นางสาวนัทชา เสมคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
43 63367186 นางสาวเสาวภาคย์ เชื้อนุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
44 63362341 นางสาวทันษา บงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
45 63360590 นางสาวเกวลิน ศรีชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
46 63366813 นางสาวสุทธิกานต์ บุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
47 63365649 นางสาววราพร ม่านตา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
48 63367834 นางสาวอาริยา พิมพ์สังข์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
 คณะศึกษาศาสตร์
49 63413487 นายวรากร วรรณะ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
50 63414484 นายอธิมาตร นาคบาตร์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
51 63411179 นายณัฐกิตต์ กลิ่นเดช กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
52 63413890 นายศุภวิชญ์ พิมพากรณ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
53 63413142 นายมีชัย สวัสดี กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
54 63411452 นางสาวดารินทร บิลโส๊ะ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
55 63412923 นายพิศิษฎ์ กิตติประสพสุข กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
56 63414040 นายสหรัฐ กองช้าง กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
57 63411667 นายธนัตถ์ กล่อมพงษ์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
58 63411872 นายธีรวัฒน์ ที่ระลึก กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
59 63192245 นายพุฒิพงษ์ ทับอินทร์ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะแพทยศาสตร์
60 63461013 นางสาวศุภาพิชญ์ มั่นเมือง พ.บ.10
61 63460450 นายธนพัฒน์ เฉิน พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
62 63472620 นายพันธกร จิตรพินิจ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
63 63472712 นางสาวพิมวดี พวงบุบผา พท.ป.บ.10
64 63470534 นางสาวเกศรินทร์ หมื่นแปง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
65 63472774 นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนโสภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
66 63472965 นางสาวเยาวลักษณ์ สมโภชน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
67 63471890 นางสาวนิชธาวัลย์ ท้าวรัตนะกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
68 63523926 นายศรัณยู แหยมนาค วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
69 63521236 นางสาวณัฐจิมา เส็งหนองแบน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
70 63521328 นางสาวณัฐนิช ผลสมบัติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
71 63524572 นางสาวสุภัสสภา อุ่นศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
72 63524558 นางสาวสุภัชชา อินทวัน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
73 63520420 นางสาวเกศิณี จันทันโอ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
74 63520147 นางสาวกรวิภา มีชัย วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
75 63524732 นางสาวอธิษฐ์ติญา อันยงค์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
76 63524862 นางสาวอัจฉรา สิงห์จีน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
77 63521700 นางสาวธนภร พันศิลา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
78 63711446 นายพัทนดนย์ หอมหวล ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
79 63710944 นายธีรเดช มั่นนัก ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
80 63711903 นางสาวศิริลักขณา ทองขำ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
81 63711200 นางสาวปรภาว์ ดำสนิท ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
82 63711958 นางสาวสิริกัลยา เรืองจันทร์ ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
83 63711613 นางสาวภิริญาภรณ์ กลิ่นประชุม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
84 63710494 นางสาวชุติมณฑน์ กำแน่น ศป.บ. (ทัศนศิลป์)10
 คณะนิติศาสตร์
85 63191200 นายธนกฤต ถิโรภาส น.บ.10
86 63191521 นางสาวนภัสสร ถวายนิล น.บ.10
87 63192139 นายพิชิตชัย เกตุอินทร์ น.บ.10
88 63190944 นายณัฏฐ์ธวัฒน์ อ่อนแตง น.บ.10
89 63193310 นายสุธี คงรบ น.บ.10
90 63190890 นายณรงค์พร จันทร์เชื้อ น.บ.10
91 63190845 นางสาวฐานิดา ศรีโปฎก น.บ.10
92 63192061 นางสาวพิจิตรา สุขอร่าม น.บ.10
93 63190272 นางสาวกัณฐิกา นาควิจิตร น.บ.10
94 63190906 นางสาวณัคคณางค์ กรอบทอง น.บ.10
95 63192283 นางสาวภัทรดา คร้อยเชียงของ น.บ.10
96 63190838 นางสาวญาณิสา ขวัญเมือง น.บ.10
97 63190692 นางสาวชนมน ศรีสนิท น.บ.10
98 63193761 นางสาวอาทิตยา ทองมาก น.บ.10
99 63192818 นายวัชรพงศ์ คำปวง น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
100 62264318 นายเมธี วิเศษเขตร์การณ์ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
101 63340646 นางสาวกานต์ธิดา ศักดิ์โสภิณ บช.บ.10
102 63342152 นางสาวฐิตาภรณ์ เรือนใจมั่น บช.บ.10
103 63345801 นางสาวพิยดา ศิริโกร์ บช.บ.10
104 63341278 นางสาวจิรัชญา นุสุคำ บช.บ.10
105 63348123 นางสาวสัณห์สินี แหยมนุช บช.บ.10
106 63346006 นางสาวแพรวนภา วงศ์สราญรัตน์ บช.บ.10
107 63346143 นางสาวภัทรพร เขาแก้ว บช.บ.10
108 63349298 นางสาวอัญชิษฐา แสงเขียว บช.บ.10
109 63347423 นางสาววิจิตตรา หมวดอยู่ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
110 63347249 นางสาววริศรา ศรีแก้ว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
111 63345771 นางสาวพิมรภัทร ผิวจันทร์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
112 63345542 นางสาวพัทยา เฉิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
113 63344231 นางสาวนุชบา สิงห์บุญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
114 63343821 นางสาวนภัสวรรณ ถายา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
115 63347010 นางสาววนัชพร โพธิจักร บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
116 63348376 นางสาวสุชัญญา มาสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
117 63342060 นางสาวญาณิศา จอกเงิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
118 63345696 นางสาวพิมญาดา ฉายอรุณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
119 63341162 นางสาวจินดารัตน์ จันทร์เชื้อ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
120 63349434 นางสาวอารียา ทองยัง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
121 63342411 นางสาวณัฐกฤตา รามศิริ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
122 63341636 นางสาวชยุดา แท่นทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
123 63340950 นางสาวครองขวัญ เหล่าสุทธิ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
124 63348390 นางสาวสุชานรี คำบัว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
125 63343685 นางสาวธีรมาพร อัตถาผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
126 63345252 นางสาวพรนภา กลิ่นทอง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
127 63344286 นางสาวบัณฑิตา บุหงางาม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
128 63343142 นางสาวธนพร โอภาษี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
129 63346655 นายรชต ทยานศิลป์ นศ.บ.10
130 63348055 นายสรทรรศน์ สินาคม บช.บ.10
131 63341452 นายเจษฎาภรณ์ เที่ยงพนม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
132 63413951 นายสรรเพชญ อ้นมี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
133 63343418 นายธราเทพ ดีรักษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
134 63341421 นายเจตนิพัทธ์ เอี่ยมพันธ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
135 63347324 นายวัชรพนธ์ พินิจวงษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
136 63344293 นายบัณฑูรย์ วงศ์ม่าน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
137 63342015 นายญาณวรรธน์ พลอยสีสังข์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
138 63342367 นายณัชพล ปาลีกุย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
139 63343401 นายธรรศ กัลยาณมิตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
140 63342961 นายตระการ รอดเพ็ชร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
141 63341315 นายจิโรจ ยอดบุญเรือง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
142 63340349 นายกฤษณะ ฉิมสุข ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
143 63343005 นายทองสมฤทธิ์ นักบรรเลง ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
144 63344958 นายปิติภูมิ วงภักดี บช.บ.10
145 63344552 นายปรมัตถ์ อาจหาญ บช.บ.10
146 63346341 นายภาสพล เดชอิ่ม บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
147 63346150 นายพีรชยา ตุงคะศิริ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
148 63342299 นายณนนท์ บุญโปร่ง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
149 63348789 นายสุริยา จำปาเฮียง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
150 63341582 นายชนินทย์ ชินวรินทย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
151 63340752 นายกิตติศักดิ์ แถวสุวรรณ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
152 63340967 นางสาวคัทลียา รุ่งรังษี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
153 63341728 นางสาวชลธิชา เชิดชูพันธ์ บช.บ.10
154 63345719 นางสาวพิมพ์ชนก นันตา นศ.บ.10
155 63345214 นางสาวพรทิพย์ เชื้อมอญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
156 63342930 นางสาวดาหวัน ม่วงเนียม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
157 63349069 นางสาวอมรรัตน์ พุทธเฮง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
158 63348833 นางสาวสุวรรณี แสวงเจริญ บธ.บ. (การเงิน)10
159 63342121 นางสาวญานิกา อินทะจักร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
160 63341797 นางสาวชัญญา วงษ์คล้าย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
161 63347140 นางสาววรัญชนา จำปาศักดิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
162 63341780 นางสาวชัชฎาภรณ์ เถื่อนชำนาญ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
163 63345856 นางสาวพีรดา ด้วงอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
164 63342145 นางสาวฐิดายุ ทรัพย์อนันต์ นศ.บ.10
165 63348567 นางสาวสุปาลิตา จันทาราม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
166 63341308 นางสาวจิราวรรณ์ ชัยวิชิต บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
167 63341209 นางสาวจิรนันท์ ตุ่นภักดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
168 63340196 นางสาวกมลศิริ มหาโพธิศักดิ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
169 63344163 นางสาวนิชกานต์ คนใหญ่ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
170 63349304 นางสาวอัญวีณ์ วรวิทย์ภูวสิน ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
171 63341032 นางสาวจันจิรา ต้นคำ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
172 63345955 นางสาวเพชรสินี วงศ์เมืองแก่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
173 63347768 นางสาวศิรประภา น้อยสถิตย์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
174 63345832 นางสาวพีรญา คันทัพ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
175 63340622 นางสาวกาญจนา มายิ้ม ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
176 63340677 นางสาวการะเกด ทาดา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
177 63341216 นางสาวจิรนันท์ สีดาวงษ์ บช.บ.10
178 63346457 นางสาวมลธิรา นนทสิทธิ์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
179 63341650 นางสาวชรินรัตน์ ขวัญแน่น ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
180 63350140 นางสาวชนิดา เกตุวิลัย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
181 63348918 นางสาวอติพร ยุตติธรรม ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
182 63346181 นางสาวภัทรภร ภู่ประเสริฐ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
183 63344712 นางสาวปริวรัดา ด้วงสงกา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
184 63340578 นางสาวกัลยรัตน์ ฉิมพาลี ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
185 63343982 นางสาวนัฐสุดา หมื่นแจ่ม ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
186 63347201 นางสาววรินทร เม่นขาว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
187 63342602 นางสาวณัฐนรี สุทธวงค์ บช.บ.10
188 63344705 นางสาวปริยากร เทพมณีรัตนกุล บช.บ.10
189 63345146 นางสาวพงศ์สุภา นันทยานนท์ บช.บ.10
190 63345207 นางสาวพรชิตา ละขะไพ บช.บ.10
191 63348314 นางสาวสุกัญญา บุญล้ำ บช.บ.10
192 63348369 นางสาวสุชัญญา อรุณประเสริฐ บช.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
193 63243022 นายวีรภัทร ภูวัช ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)60
194 63241028 นางสาวณัฏฐา รักถึง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
195 63164266 นางสาวอนันญา ก้อนทอง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
196 63243558 นางสาวเหมือนธิดา ไทยานันท์ ร.บ.10
197 63345290 นางสาวพรพิมล นาบำรุง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
198 63240434 นายเขมทัต บุญจันทร์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
199 63241813 นางสาวเบญจรัตน์ ฟองน้ำ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)