รายชื่อนิสิต
รายวิชา001351 : From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63162972 นายภูริวัฒน์ สุริยวงศ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
2 63162620 นางสาวพัชรภร ทาออน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 63160053 นายกนกกร สังข์ทอง วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
4 63161814 นายธีรภัทร คงมีทรัพย์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
5 63163627 นางสาวศศิวิมล พงษ์เจริญ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 63162712 นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณกูล วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
7 63163559 นางสาววีรดา แย้มยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
8 63162569 นางสาวพรหมพร พรมจันที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
9 63163818 นางสาวศุภลักษณ์ หวานฉ่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 63163733 นางสาวศิริรัตน์ สายวงค์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
11 63162293 นางสาวปรียาภัสร์ ศรีทองสุก วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
12 63162637 นางสาวพัชราภา บรรจงรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
13 63163351 นางสาววรรณยุดา บวบมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
14 63163177 นางสาวรัตนา ศรีช้าง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
15 63162231 นางสาวปรารถนา ภัยวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
16 63162514 นางสาวพรทิพย์ กลึงกลิ่น วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
17 63162378 นางสาวปิยธิดา จำปาขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
18 63164297 นางสาวอนุสยา พรมมินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
19 63160923 นายญาณวรุตม์ แสงสุวรรณ์ วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
 คณะวิทยาศาสตร์
20 63315286 นายอภิสิทธิ์ เชื้อแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
21 63313619 นางสาวมณฑิตา พานแก้ว วท.บ. (ชีววิทยา)10
22 63310748 นางสาวจิตรลดา กุตะนันท์ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
23 63312605 นางสาวเบญจมาศ ม่วงเพชร วท.บ. (ชีววิทยา)10
24 63314777 นางสาวสิมิตา มหัคคะประทีป วท.บ. (ชีววิทยา)10
25 63314326 นางสาวศรัญญา เจ็กภูเขียว วท.บ. (ชีววิทยา)10
26 63311189 นางสาวฐานนันท์ วงษ์ไพศาล วท.บ. (ชีววิทยา)10
27 63312452 นางสาวนิรามัย อาคม วท.บ. (ชีววิทยา)10
28 63315354 นางสาวอรวี นนทิง วท.บ. (ชีววิทยา)10
29 63315057 นางสาวสุภาภรณ์ โพธิยา วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
30 63311004 นางสาวชนิดา สารเถื่อนแก้ว วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
31 63311943 นางสาวธัญญาลักษณ์ ดีเวช วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)10
32 63310625 นางสาวคณิศรา สุวรรณทับ วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
33 63314562 นางสาวศุภศรี ตองอ่อน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
34 63314388 นางสาวศลิษา หมู่หลิ่ง วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
35 63314432 นางสาวศิริญาภรณ์ บุคควัน วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
36 63310939 นางสาวชฎาพร ตองกลิ่น วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
37 63311240 นางสาวฐิติวรรณ ทนันชัย วท.บ. (คณิตศาสตร์)10
38 63312186 นางสาวนนท์ฐิชา แก้วปินตา วท.บ. (ชีววิทยา)10
39 63311882 นายธรรมธัช ใจแสน วท.บ. (ชีววิทยา)10
 คณะศึกษาศาสตร์
40 63414538 นายอภิวัฒน์ จิตมณี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
41 63411148 นางสาวณัฏฐริณีย์ มีกัณหา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
42 63410721 นายเฉลิมพล โหมดมา กศ.บ. (ชีววิทยา)10
43 63410356 นายกิตธิกรณ์ กุลวัฒชัยสีห์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
44 63413678 นายศรายุทธ จันพิลา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
45 63414637 นางสาวอลิศรา จันมา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
46 63410226 นางสาวกัญญาณัฐ นุชารัมย์ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
47 63414620 นางสาวอรุณนาทต์ เชิงคร่อง กศ.บ. (คณิตศาสตร์)10
48 63412282 นางสาวบุญญาวัลย์ จันโท กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
49 63413296 นางสาวฤทัยรัตน์ สังข์สุด กศ.บ. (ชีววิทยา)10
50 63413999 นางสาวสโรฌา กรรณิกา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
51 63412176 นางสาวนิภาภรณ์ ลาภคุณ กศ.บ. (ชีววิทยา)10
52 63410554 นางสาวจารุวรรณ วารี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
53 63412718 นางสาวพลอยงาม วงค์ปันนา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
54 63412763 นางสาวพิจิตรา ยิ้มคำต่อ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
55 63412848 นางสาวพิมพกานต์ เกิดสุข กศ.บ. (ภาษาไทย)10
56 63411407 นางสาวณิชากร ทองแจ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
57 63412749 นางสาวพัชรพร พรมเจือ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
58 63414361 นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์ กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
59 63413609 นางสาววิชญ์ปภา ดาวแดน กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
60 63411339 นางสาวณัฐริฎา นุกูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
61 63410578 นางสาวจิณณพัต ขีดดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
62 63414415 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่จิ้ว กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
63 63412640 นางสาวพรพิมล พรหมมาศ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
64 63414613 นางสาวอริศรา พะโยม กศ.บ. (คอมพิวเตอร์)10
65 63414514 นางสาวอพัชฌา วรินทร์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
66 63414057 นายสัทพงศ์ คำอ่อน กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
 คณะแพทยศาสตร์
67 63460603 นายเนติธร วงค์ธิดา พ.บ.10
68 63460610 นายบุณยศักดิ์ พรมคล้าย พ.บ.10
69 63461006 นายศุภวิชญ์ สุรพรไพบูลย์ พ.บ.10
70 63460740 นายพงศ์ภรณ์ ภารไสว พ.บ.10
71 63460771 นายพลพรรธน์ ปานันท์ พ.บ.10
72 63460160 นางสาวจีรวรรณ ภูทวี พ.บ.10
73 63460177 นายจีรศักดิ์ จิตรผูก พ.บ.10
74 63460146 นางสาวจิตรทิวา ลอจิตร์ พ.บ.10
75 63460511 นางสาวธวัลหทัย สีมา พ.บ.10
76 63460085 นางสาวเกษมณี นาต๊ะ พ.บ.10
77 63461129 นางสาวสุพิชญา รอดเสรี พ.บ.10
78 63461143 นายสุรเดช โฆษิตานนท์ พ.บ.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
79 63474075 นายอนันตโชค คำวังชัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
80 63474099 นางสาวอภิชญา แสนโภชน์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
81 63470718 นางสาวจิรพรรณ ภู่สกุล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
82 63471463 นางสาวธนภร ปาเจริญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
83 63471395 นางสาวดิษฐพร กันจู วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
84 63471326 นางสาวณัฐมล พงษ์ปรีชา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
85 63472682 นางสาวพิมพ์นิภา จันทร์ดี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
86 63472408 นางสาวพรทิพย์ แซ่ผ่าน พท.ป.บ.10
87 63470695 นางสาวจินตนา ศรีม่วง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
88 63470770 นางสาวเจนจิรา ชัยวร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
89 63470848 นางสาวชนิกานต์ ราชภัณฑ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
90 63473009 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วทิตย์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
91 63470756 นางสาวจุฑาทิพย์ ติมวงค์ษา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
92 63470060 นางสาวกนกวรรณ พลอยทอง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
93 63470244 นางสาวกัญญารัตน์ พูลมี ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
94 63472088 นางสาวปทิตตา แสนสุรินทร์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
95 63471722 นางสาวนภัสกร อ่อนตา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
96 63473740 นางสาวสุจรรญา สร้อยพวง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
97 63470862 นางสาวชมพูนุท มั่นคง ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
98 63470831 นางสาวชนากานต์ วรรณนิล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
99 63471753 นางสาวนภัสสร จำปาหอม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
100 63472569 นางสาวพัชรภรณ์ สมบูรณ์ดี พท.ป.บ.10
101 63472880 นายมนตรี คำวงค์ษา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
102 63522684 นายพงศธร บ่อคำเกิด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
103 63524350 นางสาวสิริวิมล วันมา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
104 63521113 นางสาวณัชชา กาหาวงค์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
105 63520901 นางสาวชลธิชา จันทนนท์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
106 63520406 นางสาวเก็จมณี จันธิมา วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
107 63520031 นางสาวกชมน มีเมตตา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
108 63521946 นางสาวธารินี อินใหญ่ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
109 63520178 นางสาวกวิตา ฝึกหัด วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
110 63525012 นางสาวอิสริยา ช่วยชูหนู วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
111 63524398 นางสาวสุจิรา สีสิน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
112 63521014 นางสาวญาณินท์ นาคน้อย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
113 63522653 นางสาวปิยะวรรณ สมบุญโภชน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
114 63522967 นางสาวพิฐชญาณ์ ตีรเลิศพานิช วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
115 63522059 นางสาวนภัสกร แก้วบุญเรือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
116 63524541 นางสาวสุภัค ทองเงา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
117 63521380 นางสาวณัฐริกา คลังเพชร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
118 63524770 นางสาวอมรรัตน์ ทองมวน วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
119 63520024 นางสาวกชพร มีเมตตา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
120 63522691 นางสาวพรนภัส รัตนพรจรัสชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
121 63523681 นางสาววริศรานันท์ พาพันธ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
122 63520376 นางสาวกีรติกร นนทะคำจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
123 63520727 นางสาวจุฑามาศ ชะเอม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
124 63524794 นางสาวอรปรียา หวังเกษม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
125 63522615 นางสาวปาณิศา เจียมโพธิ์กลาง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
126 63520949 นางสาวชาลิสา สุวรรณศร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
127 63521212 นางสาวณัฐกมล สีทิม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
128 63522912 นางสาวพิชญ์ดนยา จริตงาม วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
129 63524893 นางสาวอัญชิสา สุขไมตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
130 63522516 นางสาวประไพรพร แดงด่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
 คณะพยาบาลศาสตร์
131 63560709 นางสาวเพชรดา กองสุข พย.บ.10
132 63560464 นางสาวนิรดา แก้วสาสุข พย.บ.10
 คณะสหเวชศาสตร์
133 63661581 นายพลวัต จำปารัตน์ วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
134 63661901 นางสาวมานิตา ลือฉาย ทศ.บ.10
135 63660850 นายณัฐพล วิลัยพิศ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
136 63662731 นางสาวอัจฉรา ทัศนพันธ์เพชร วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
137 63660683 นางสาวฐิติชญา แดนบุญจันทร์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
138 63660676 นางสาวฐาปณิฌา สมอุทัย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
139 63660751 นางสาวณัฏฐณิชา ทองโปร่ง วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
140 63660188 นางสาวกัญญารัตน์ วงษ์ษา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
141 63520819 นางสาวชณัฏฐ์ดา ประกิจ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
142 63660966 นางสาวธนพร ใจตาวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
143 63660034 นางสาวกชพรรณ จันทร์วงศ์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
144 63660768 นางสาวณัฏฐนิช รอดวินิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
145 63661420 นางสาวปรวีร์ โทนแจ้ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
146 63662670 นางสาวอมรรัตน์ หล้าซิว วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)10
147 63662502 นายสุภัทร แก้วทิพสาน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะนิติศาสตร์
148 63190968 นายณัฏฐภัทร สังข์ทอง น.บ.10
149 63193235 นางสาวสิริวิมล พวงเงิน น.บ.10
150 63191583 นายนวพล จันทร์ใส น.บ.10
151 63190821 นายเชาว์วัศ ทองหาร น.บ.10
152 63193792 นายอุดมโชค หน่อแก้ว น.บ.10
153 63190555 นายจิรายุ วังคีรี น.บ.10
154 63193785 นายอุดมชัย หน่อแก้ว น.บ.10
155 63191958 นายพรพรหม ใจชนะ น.บ.10
156 63191996 นางสาวพลอยชมภู ศรีราชเลา น.บ.10
157 63191736 นางสาวเบญจมาศ โพธิ์ไทย น.บ.10
158 63190760 นางสาวชัชญา ก้อนคำ น.บ.10
159 63190739 นางสาวชลธิชา ใจไหว น.บ.10
160 63193358 นางสาวสุปรียา คงศรีแย้ม น.บ.10
161 63191422 นางสาวธัญลักษณ์ กริ่งทอง น.บ.10
162 63193006 นางสาวศศิกานต์ พ่วงความสุข น.บ.10
163 63193181 นางสาวสโรชา ทองดอนจุ้ย น.บ.10
164 63193211 นางสาวสิตาภา ปลอดทุกข์ น.บ.10
165 63191675 นางสาวนิสารัตน์ แสงเลื่อม น.บ.10
166 63193419 นางสาวสุภาพร เขื่อนสุวรรณ์ น.บ.10
167 63190777 นางสาวชัญญานุช รอดปานะ น.บ.10
168 63190487 นางสาวจารุพักตร์ ปริกเพ็ชร น.บ.10
169 63193716 นางสาวอังคณา นิ่มสุก น.บ.10
170 63193488 นางสาวเสาวลักษณ์ โทสูงเนิน น.บ.10
171 63193624 นางสาวอมรรัตน์ หมื่นใจมั่น น.บ.10
172 63192993 นางสาวศศิกานต์ อ่อนจู น.บ.10
173 63190654 นางสาวเจตสิกา จำนงประโคน น.บ.10
174 63191255 นางสาวธนพร สมประสงค์ น.บ.10
175 63190470 นายจักริน ปินตามูล น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
176 63264805 นายศิวกร ราชบรรจง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
177 63261842 นายทวีศักดิ์ ขวัญยืน ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
178 63265772 นายอัฐธพล เพ็ชรนา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
179 63262597 นายนาวิน เพ็งกระจ่าง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
180 63263884 นายภาคภูมิ คำกลึง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
181 63261699 นายณัฐวุฒิ วงรอด ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
182 63264898 นายสมชาย กาหลง ศศ.บ. (พม่าศึกษา)10
183 63260883 นายจิรัฐิติกาล ราชะพริ้ง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
184 63260470 นายกีรติ ถิราวัตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
185 63263662 นายพีรพัฒน์ พงษ์สุวรรณ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
186 63263990 นายเมธัส ยมเกิด ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
187 63263808 นายภัทรวุฒิ มณฑิราช ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
188 63263471 นายพันธกานต์ หุ่นสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
189 63261767 นางสาวดวงพร สิทธิจู ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
190 63260289 นางสาวกัญญาณัฐ ภัยสี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
191 63265505 นางสาวเสาวลักษณ์ เจี๊ยะทา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
192 63263051 นางสาวเปรมวดี อินแก้ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
193 63261408 นางสาวณมอนมุก บุนนาค ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
194 63265369 นางสาวสุภาพร แก้วสาคร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
195 63264935 นางสาวสาธนี แซ่ม้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
196 63260326 นางสาวกัญญารักษ์ ไม่มีชื่อสกุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
197 63263815 นางสาวภัทรากาญจน์ กองแก้ว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
198 63262917 นางสาวปัญญพร คงสมนาม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
199 63264386 นางสาววรรณภา มณี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
200 63261309 นางสาวญาดา ทับโต ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
201 63260203 นางสาวกฤติกา สิงห์ลอ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
202 63263280 นางสาวพรรณพัชร โพธิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
203 63260944 นางสาวจิราวรรณ ปานนิล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
204 63260746 นางสาวจตุรพร อุ่นประเสริฐ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
205 63263204 นางสาวพรธิตา จูเปีย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
206 63265161 นางสาวสุทธิลักษณ์ สอนทะจัน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
207 63263501 นางสาวพิชญธิดา เย็นใจ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
208 63263457 นางสาวพัฒนี หารสุนทร ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
209 63263273 นางสาวพรรณปพร บุตรเสงี่ยม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
210 63263006 นางสาวปานทิพย์ ทองคุปต์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
211 63265321 นางสาวสุภัชชา กอบนิยม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
212 63263327 นางสาวพรสวรรค์ กุสุมาลย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
213 63261583 นางสาวณัฐธิดา ลิ่มทองน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
214 63263853 นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มเณร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
215 63262900 นางสาวปลายฟ้า โคตรประทุม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
216 63260319 นางสาวกัญญาณัฐ จักรทุม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
217 63265000 นางสาวศิริกาญจน์ ลำเภา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
218 63260333 นางสาวกัณฐรัตน์ ระลอกแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
219 63261507 นางสาวณัฐชา ปัญญาภู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
220 63262672 นางสาวนิภาภรณ์ แก้วพาลึก ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
221 63264270 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์เขียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
222 63264683 นางสาวศรีดา นาแล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
223 63262221 นางสาวธัญวีร์ มั่นทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
224 63262764 นางสาวบุณยาพร ศักดิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
225 63260371 นางสาวกาญจพร แก้วชัยศิลป์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
226 63260395 นางสาวกานต์ธิดา เกิดป้อม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
227 63263402 นางสาวพัชริดา ขวัญมุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
228 63262849 นางสาวประสพพร เสนาจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
229 63263150 นางสาวพรกมล สำเภาทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
230 63263297 นางสาวพรรณพิรักษ์ พรหมมีเนตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
231 63262566 นางสาวนันทิพาภรณ์ ปัญญาวิเศษกาล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
232 63264607 นางสาววิลาวัณย์ ศิริธนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
233 63263716 นางสาวแพรวพรรณ มนทองหลาง ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
234 63260951 นางสาวจีน่า ฉิมทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
235 63262115 นางสาวธัญจิรา เนื่องอุดม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
236 63263136 นางสาวพนิตตา สีทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
237 63263952 นางสาวมัณฑิตา กุลแอะ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
238 63265390 นางสาวสุภาภรณ์ พรมนรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
239 63262696 นางสาวนิสา นาคสังข์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
240 63262337 นางสาวนภนันท ปริมิตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
241 63263976 นางสาวมุทิตา ระงับเหตุ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
242 63262771 นางสาวบุษกร แก้วอ่ำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
243 63262535 นางสาวนันทิกา ทองก้านบัว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
244 63260630 นางสาวข้าวขวัญ กมุทชาติ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
245 63262863 นางสาวปริญญาพร ดิสสงค์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
246 63264553 นางสาววิชดา เชื้อน่วม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
247 63264751 นางสาวศศิพิมพ์ มีเพ็ชร ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
248 63264362 นางสาววรพิชชา โพธิ์ตุ่น ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
249 63265642 นางสาวอรชยา กองทอง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
250 63264843 นางสาวศุภวรรณ เซก้อ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
251 63264768 นางสาวศักดิ์ศรีพรรณ ลือวิชานะ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
252 63262016 นางสาวธนพร เจริญวิถี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
253 63260524 นางสาวกุลสตรี ศรีสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
254 63260531 นางสาวเกตน์นิภา พูลลักษณ์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
255 63265512 นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่งธนเศรษฐ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
256 63260074 นางสาวกนกพัชร รักดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
257 63262504 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณคีรี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
258 63341025 นายจักรภัทร ธุระกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
259 63341346 นางสาวจีรพรรณ บุญมาก บธ.บ. (การเงิน)10
260 63348277 นายสุกฤษฎิ์ แก้วคง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
261 63346587 นายยศกร ราชวงศ์ บธ.บ. (การเงิน)10
262 63347003 นายวชิรวิทย์ โชคชัยมั่นคง นศ.บ.10
263 63340905 นายไกรสนธ์ ผัดเวียง นศ.บ.10
264 63348871 นายเสฎฐวุฒิ เมืองมลมณีรัตน์ นศ.บ.10
265 63348994 นายอนุสรณ์ แก้วบุญทา บธ.บ. (การเงิน)10
266 63348826 นายสุวพัชญ์ เลิศชัยอภิชาติ นศ.บ.10
267 63343692 นายนครินทร์ มั่งเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
268 63344088 นางสาวนันทิยา งามสุพรม ศ.บ.10
269 63342879 นางสาวณิชารีย์ ปาลาศ นศ.บ.10
270 63348659 นางสาวสุพิชฌา ผิวขาว นศ.บ.10
271 63341223 นางสาวจิรนันท์ หว่าละ นศ.บ.10
272 63343050 นางสาวทิวาพร สายบุญตั้ง บธ.บ. (การเงิน)10
273 63345054 นางสาวปุณยาพร พรายเพริด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
274 63347300 นางสาววศินี คัชมาตย์ นศ.บ.10
275 63345320 นางสาวพรรณภา กาวิน บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
276 63341520 นางสาวชนาพร ปัททุม นศ.บ.10
277 63348208 นางสาวสิริกานต์ พรหมน้อย บธ.บ. (การเงิน)10
278 63348147 นางสาวสายน้ำผึ้ง เจนพรมราช นศ.บ.10
279 63341605 นางสาวชนิภรณ์ ฆ้องสุข นศ.บ.10
280 63345283 นางสาวพรพรรณ พุ่มคนสิน บธ.บ. (การเงิน)10
281 63340417 นางสาวกัญญาณัฐ ลีกุล บธ.บ. (การเงิน)10
282 63344460 นางสาวปฐมาวดี คูณขุนทด นศ.บ.10
283 63347911 นางสาวศุจีภรณ์ แพงย้อย บธ.บ. (การเงิน)10
284 63346617 นางสาวยุพารัตน์ มัชฌิมา นศ.บ.10
285 63342749 นางสาวณัฐวิภา รัศมี นศ.บ.10
286 63344521 นางสาวปภาวรินทร์ พงษ์อยู่ นศ.บ.10
287 63348048 นางสาวสรณ์สิริ วงษ์มามี บธ.บ. (การเงิน)10
288 63346778 นางสาวรักษณาลี เงินมณี บธ.บ. (การเงิน)10
289 63340103 นางสาวกนกพร เลาหพิบูลรัตนา นศ.บ.10
290 63345573 นางสาวพันพัสสา ขุนราช บธ.บ. (การเงิน)10
291 63346266 นางสาวภัทราพร กันเปลือย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
292 63344996 นางสาวปิยะกานดา วรรัตน์ ณ อยุธยา นศ.บ.10
293 63346532 นางสาวมุทิตา ม่วงโมด บธ.บ. (การเงิน)10
294 63345733 นางสาวพิมพ์นารา ปั้นกล่ำ บธ.บ. (การเงิน)10
295 63346112 นางสาวภัททิมา ชื่นเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
296 63348949 นางสาวอธิติยา ทองกล่ำ นศ.บ.10
297 63344897 นางสาวปาริฉัตร ชาวระหาญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
298 63343975 นางสาวนัฐสุดา กลิ่นษร บธ.บ. (การเงิน)10
299 63347379 นางสาววันวิสา แซ่อุ้ย นศ.บ.10
300 63347843 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา ไกรศรศิริกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
301 63344378 นางสาวบุศศราภรณ์ ศิริรัตนวาณิชย์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
302 63340585 นางสาวกัลย์สุดา พานนุ่ม นศ.บ.10
303 63341773 นายชวัลวิทย์ กระแสร์ บธ.บ. (การเงิน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)