รายชื่อนิสิต
รายวิชา001276 : Energy and Technology Around Us
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63161838 นายธีรวุฒิ แสงจันทร์ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
2 63161074 นายณัชพล บ่อทอง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
3 63162163 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญหลวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
4 63160985 นางสาวฐิตารีย์ รักงาน วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
5 63163351 นางสาววรรณยุดา บวบมี วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)10
6 63161210 นางสาวณัฐพร ทองหล่อ วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
7 63160534 นางสาวจิรภัทร์ อ่อนบ้านแดง วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
8 63164082 นางสาวสุพิชชา พิทักษ์ทิม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
 คณะเภสัชศาสตร์
9 63210673 นายปฐพล ศรีรัตนพงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
10 63210291 นางสาวณัชชา เรืองจันทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
11 63211427 นายเสถียรพงศ์ แก้วเมธีกุล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
12 63211335 นายสุกัลย์ สงครามโต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
13 63210765 นายปิยะภูมิ จักรสาน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
14 63210772 นายปุณยวัจน์ นีลพัธน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
15 63210536 นายธีรณัฐ โพธิ์รุ่งเรือง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
16 63210314 นางสาวณัฐกมล พึ่งทรัพย์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
17 63211342 นางสาวสุขใจ ย่านสากล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
18 63210079 นางสาวกัลยกร โพธิกิจ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
19 63211472 นางสาวอธิชา ฉันทะโส ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
20 63211366 นางสาวสุพิชญ์ชาดา สงคราม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
21 62210100 นางสาวกิรณา เวชคุณานุกูล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
22 62211268 นางสาวรุจิราภา ปันแดง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
23 63210550 นางสาวนภิสา ไป๋งาม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
24 63210888 นางสาวพิชญาภัค กันแก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
25 63210321 นางสาวณัฐชยา นพผล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
26 63210598 นางสาวนาถญาดา เจียมศักดิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
27 63210147 นางสาวจิราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
28 63211243 นายศุภกร ชังปลื้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 60364898 นายสถาพร ผลสุข วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)10
30 61362480 นางสาวบุษกร ศรีวงวาด วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
31 63367582 นายอรรถพล วงค์เดือน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
32 63367988 นายคุณากร เรืองไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 63362242 นายไตรรัตน์ ช่อชั้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62360164 นายพงศ์ชิต จันยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 63360293 นายกวีวัฒน์ ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
36 63364666 นายภัทรพล จ้อยสุดใจ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 63362396 นายธญานนท์ รอดสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 63364376 นายพิทักษ์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 63361955 นายณัฐพงศ์ ศักดิ์อมรชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 63367681 นายอฤทัย จันทไทย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 60365222 นายสุทธิสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
42 61360882 นายชนะชัย แก้วมะไฟ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 61360578 นายจักรธร กันอาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 60363808 นายยศกร โตแทนสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 63364697 นางสาวภัทราพร รับบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 63364628 นางสาวภัณฑิลา พรพระรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 63361214 นางสาวชญาดา บุรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
48 63364598 นางสาวแพรวพิชชา บัวงาม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
49 63360903 นางสาวจันทิมา ด่านนอก วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
50 60363891 นางสาวเยาวภา สีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
51 60365499 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวบาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
52 63364062 นายพงศธร เทียนสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
53 63410356 นายกิตธิกรณ์ กุลวัฒชัยสีห์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
54 62410883 นางสาวชญานิศ สิทธิวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
55 62414041 นายสรวิชญ์ ประเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
56 62413679 นายวัชรพล นามวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
57 62413761 นายวุฒินันท์ เทพอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
58 62410548 นายคำภีร์ ทัศเกตุ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
59 62414546 นายสุรวิช จิตชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
60 62411781 นายธนภัทร บุญศิลป์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
61 62412207 นายนิติยะ มะลิวัลย์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
62 62414782 นายอภิชิต จีนเพชร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
63 62410142 นายก้องภพ ธีรสฤษกุล กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
64 62414621 นายเสฏฐวุฒิ ใจทำดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
65 62413105 นายภาธร พรมพิชัย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
66 62410296 นายกิตติธัช พรหมสุวรรณดี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
67 62414348 นายสุทธิพงศ์ ซาเสน กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
68 62411057 นายชวิน ไชยมหา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
69 62414171 นายสิริดนย์ แจ้งโห้ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
70 61411577 นายธนวัฒน์ ทองคำขาว กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
71 63412060 นางสาวนัณฐิญา จันทร์นุ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
72 63413289 นางสาวรุ้งพร เปี่ยมวัฒนา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
73 63411803 นางสาวธิญาดา เผือกคล้าย กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
74 63414637 นางสาวอลิศรา จันมา กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
75 63413227 นางสาวรัฐนันท์ อินทร์จันทร์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
76 63410806 นางสาวชลธิชา สุขอิ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
77 63411476 นางสาวตวิษา สัทธานนท์ กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
78 63413791 นางสาวศิริพร เพ็งยิ้ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
79 63411407 นางสาวณิชากร ทองแจ่ม กศ.บ. (ฟิสิกส์)10
80 62410500 นางสาวคฑามาศ สีเทศ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
81 62412412 นางสาวปรินทร ใจวงค์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
82 62414225 นางสาวสิริมา ป้วนป้อม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
83 62411279 นางสาวณภัสภรณ์ จันทโชติ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
84 62412795 นางสาวพัทธนันท์ นิ่มมณี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
85 62414829 นางสาวอมลณัฐ หุ่นธานี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
86 62413310 นางสาวยุดารัตน์ คำแก้ว กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
87 62414362 นางสาวสุธาสินี อุตสาย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
88 62412504 นางสาวปิยวรรณ แก้วทิม กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
89 62410678 นางสาวจิดาภา รุ่งราบสูง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
90 62414867 นางสาวออมรัก จ้อนแจง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
91 62410975 นางสาวชยุดา เกิดเที่ยง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
92 62412436 นางสาวปวีณ์ธิดา ชูสงฆ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
93 62412801 นางสาวพิชชาพร ทองทา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
94 62412665 นางสาวพรนภัส เปรมวัฒนะ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
95 62414508 นางสาวสุภิสร์สรา บุญชู กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
96 62412429 นางสาวปริมธัญญ์ คงศิริรัตน์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
97 62414584 นางสาวสุรีย์พร บำรุง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
98 62411323 นางสาวณัฎฐณิชา สวนที กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
99 62414935 นางสาวอาภาศิริ ดาอินทร์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
100 62413013 นางสาวภัคศุภร อยู่บาง กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
101 62411101 นายชาตโยดม จันมา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
102 63470190 นายกฤษดา เหระวรรณ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
103 63470619 นางสาวคีตภัทร พิมอาจหาญ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
104 63473054 นายรัชพล อยู่อิ่ม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
105 63474174 นายอภิวัฒน์ นันใจ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
106 63472736 นายพุฒิเมธ เฉิดฉาย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
107 63474419 นางสาวอุทัยวรรณ กางถิ่น ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
108 63472378 นายพงศกร เงินฉลาด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
109 63473191 นางสาวลักษิกา พันอะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
110 63474303 นางสาวอลิสดา เกตดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
111 63471982 นางสาวบัณฑิตา อินทรเสนา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
112 63472774 นางสาวภรณ์ทิพย์ อ่อนโสภา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
113 63473092 นางสาวรินรดา บุญยิ่ง วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
114 63470930 นางสาวชลธิชา เขื่อนปัญญา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
115 63470640 นางสาวจริญญา มูลตองคะ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
116 63472941 นางสาวเมธาวี อุ่นมา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
117 63473399 นางสาววิลาสิณี สาตเวช วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
118 63470282 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสิม วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
119 63472118 นางสาวประภัสสร มาลา วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
120 63472279 นางสาวปาริฉัตร นาคะเกตุ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)10
121 63474433 นางสาวอุษา จงบริบูรณ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
122 63470596 นางสาวครองขวัญ ศรีโยวงศ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)60
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
123 61521740 นางสาวศุภิสรา สาธุพงษ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
124 61522150 นางสาวสมิตานัน พรมชัย วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
 คณะสหเวชศาสตร์
125 63661024 นายธนากร โฉมอุปฮาด ทศ.บ.10
126 63662823 นายอิทธิกร เทศสมบูรณ์ ทศ.บ.10
127 63660553 นายชวัลกร ตัณฑารักษ์ ทศ.บ.10
128 63660881 นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ร้อน ทศ.บ.10
129 63661208 นายนพวิทย์ รัตณะวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
130 63660591 นายชาญยุทธ ลีนิติธรรม ทศ.บ.10
131 63662137 นายวัชรวิชญ์ ภิมาลย์ ทศ.บ.10
132 63660836 นายณัฐนันท์ อินนุ่ม ทศ.บ.10
133 63660799 นางสาวณัฐณิชา พุ่มไม้ ทศ.บ.10
134 63661352 นางสาวปณัฐฐา ญาณฤกษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
135 63660355 นางสาวจิตติมา ยอดคำ ทศ.บ.10
136 63662335 นางสาวสมฤทัย โชติสนธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
137 63660065 นางสาวกมลพร วานิช วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
138 63662816 นางสาวอาวิภา ลำพึงกาล ทศ.บ.10
139 63662618 นางสาวเหมือนฝัน ไฝ่ชอบ ทศ.บ.10
140 63661642 นางสาวพิชญาภัค ชัยสมทิพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
141 63660720 นางสาวณหทัย เขตขัน วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
142 63660171 นางสาวกัญญารัตน์ การะยม ทศ.บ.10
143 63661017 นางสาวธนัญญา ตู้ธนสาร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
144 63660447 นางสาวเจนจิรา หล้าเตจา ทศ.บ.10
145 63661772 นางสาวเพชรศิริ อยู่เพชร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
146 63660058 นางสาวกนิษฐา วรรณา วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
147 63660928 นางสาวดวงฤทัย อยู่นอน ทศ.บ.10
148 63660973 นางสาวธนพร เวรอักษร ทศ.บ.10
149 63661925 นางสาวยุรกานต์ อ้นจันทร์ ทศ.บ.10
150 63661598 นางสาวพัชรพร ประเสริฐสันเทียะ ทศ.บ.10
151 63662397 นางสาวสิริสกุล ทองคำเปลว ทศ.บ.10
152 63660768 นางสาวณัฏฐนิช รอดวินิจ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
153 63661420 นางสาวปรวีร์ โทนแจ้ง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
154 63662748 นางสาวอัญชิสา สมานจิตร วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
155 63662465 นางสาวสุชาวดี เม่งมั่งมี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
156 63661390 นางสาวปภาวรินท์ อ่อนละไม วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
157 63660485 นางสาวชนม์นิภา จำนงค์ศรี วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
158 63661970 นางสาวรุ้งรวี เรืองโรจน์ ทศ.บ.10
159 63660966 นางสาวธนพร ใจตาวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
160 63660089 นางสาวกมลลักษณ์ เทพนาลัย ทศ.บ.10
161 62523934 นางสาวศุภาพิชญ์ วิชาเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
162 63710661 นายณัฐภัค อยู่สม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
163 61363159 นางสาวภัทราภรณ์ ภูรินทวัฒนา สถ.บ.10
164 63711675 นายมานพ กลิ่นทอง สถ.บ.10
165 62712291 นายอภินันท์ เชื่อมบางแพ สถ.บ.10
166 62712130 นายสุธาสิน สอนสมฤทธิ์ สถ.บ.10
167 62711690 นายรวิชญ์ จิระวงศ์ตระกูล สถ.บ.10
168 62711577 นายภานุพงษ์ วงศ์ทองแดง สถ.บ.10
169 62711201 นายบุญหลง ประกอบเพียร สถ.บ.10
170 62711379 นายพลรัตน์ ฉัตรวิทยานนท์ สถ.บ.10
171 62712413 นายอินทัช มอตต์ สถ.บ.10
172 62712284 นายอภิณพ สมรูป สถ.บ.10
173 62710365 นายชนสรณ์ ภูสันติสกุลวงศ์ สถ.บ.10
174 62711140 นายเนติพงษ์ จิตต์ทิพย์ สถ.บ.10
175 62710419 นายชัยชนะ ฉายแสง สถ.บ.10
176 62712383 นายอัสนี พะสริ สถ.บ.10
177 59471382 นายกิตติศักดิ์ โสภา สถ.บ.10
178 61710410 นายณพชพนธ์ เดียวสุรินทร์ สถ.บ.10
179 63711873 นางสาววิลาสินี ศิริเวช ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
180 63711408 นางสาวพรหมพร อินพรม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
181 63711606 นางสาวภัทรสุดา เจนสาริกรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
182 63710302 นางสาวเจตปรียา ปันชุน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
183 63712221 นางสาวเอกปวีร์ หมัดสมัน สถ.บ.10
184 63710517 นางสาวฐิตาภรณ์ บัวเป็ง สถ.บ.10
185 63711590 นางสาวภัทรภร สุขการ สถ.บ.10
186 62712222 นางสาวสุวภัทร ปันจันตา สถ.บ.10
187 62710112 นางสาวกัญญภรณ์ สุขศรีสันต์ สถ.บ.10
188 62710549 นางสาวญาตินันท์ บัวคลี่ สถ.บ.10
189 62710495 นางสาวชุติพร เหล่าสันติสุข สถ.บ.10
190 62711171 นางสาวบาจรีย์ แสงประจักษ์ สถ.บ.10
191 62712390 นางสาวอาทิตยา ณ น่าน สถ.บ.10
192 62711652 นางสาวเมริษา พันธุ์จินดา สถ.บ.10
193 62710921 นางสาวธันย์ชนก คำโมง สถ.บ.10
194 62712062 นางสาวสิรินดา ใจกล้า สถ.บ.10
195 62710525 นางสาวญาณิศา มั่นแก้ว สถ.บ.10
196 62711362 นางสาวพรรณพฤกษา โอชะกุล สถ.บ.10
197 62711836 นางสาววิมลศิริ ชนะฤทธิชัย สถ.บ.10
198 62710341 นางสาวฉัตรภัสร์ ลังกาปอน สถ.บ.10
199 63711132 นายบดี บำบัดทุกข์ สถ.บ.10
 คณะนิติศาสตร์
200 63191828 นางสาวปาล์มรัศมี นพรัตน์ น.บ.10
201 63191248 นางสาวธนพร หาญสุจริตกุล น.บ.10
202 63193556 นางสาวอนัญญา ทองน้อย น.บ.10
203 63193280 นางสาวสุณิสา สุขประเสริฐ น.บ.10
204 63190753 นางสาวชลธิฌา พรมชาติ น.บ.10
205 63190999 นางสาวณัฐกานต์ เหมืองแก้ว น.บ.10
 คณะมนุษยศาสตร์
206 63261651 นายณัฐยศ กันธัญญะทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
207 63260517 นางสาวกุลสตรี กินร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
208 63264591 นายวิรุฬห์ แก่นทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
209 63264010 นายยุทธนา บุญลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
210 63265673 นายอรัญชยปารุส ลิขิตสิทธิคู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
211 63263341 นายพรเอนก ไล้ทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
212 63264348 นายวชิรวิทย์ บัวทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
213 63263532 นายพิพัฒน์พล ใจจันติ๊บ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
214 63263105 นายพชร ลิ้มบุญดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
215 63261378 นายฐิติวุฒิ รักธรรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
216 63264713 นายศวัสกร เห็มทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
217 63260425 นายกิตติภูมิ สุริวงค์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
218 63264799 นางสาวศิริวิมล ม่วงทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
219 63265680 นางสาวอริสรา กันติยะ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
220 63712078 นางสาวสุภาวดี มาน้อย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
221 63265598 นางสาวอนุธิดา กาเผือก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
222 63260609 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
223 63263761 นางสาวภัทรนันท์ ผดุงวัย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
224 63262252 นางสาวธิดารัตน ตั้งพิทักษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
225 63264997 นางสาวสิริกาญจน์ วรพันธ์ตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
226 63241691 นางสาวนันทนา คำหว่าน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
227 63263822 นางสาวภัทราพร ประทุมมาศ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
228 63262412 นางสาวนริศรา สำเนียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
229 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
230 63265857 นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
231 63260234 นางสาวกฤติมา เหมือนจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
232 63260050 นางสาวกนกพร กุลบุตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
233 63265284 นางสาวสุพรรษา คำเคลือคง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
234 63263235 นางสาวพรนิภา นินคำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
235 63263013 นางสาวปาริฉัตร เฉลาประโคน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
236 63265574 นางสาวอนัญพร แสงสุด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
237 63265819 นางสาวอาริสา อินตา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
238 63261286 นางสาวญาณิกา เอี่ยมป๊อก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
239 63261521 นางสาวณัฐชารัศม์ จันทวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
240 63261545 นางสาวณัฐณิชา สุวรรณศรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
241 63261736 นางสาวณิชารีย์ สังข์ทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
242 63260784 นางสาวจันทรวิมล บุญจูบุตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
243 63262344 นางสาวนภสร แสงสุข ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
244 63263563 นางสาวพิมพ์กมล อุบลราช ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
245 63260807 นางสาวจารุวรรณ จันทร์แดง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
246 63264393 นางสาววรรณิดา เทพวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
247 63264409 นางสาววรรณิภา สิงห์บ้านหมอ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
248 63260357 นางสาวกัลยรัตน์ นาลาย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
249 63260586 นายเกษมสันต์ เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
250 63346563 นางสาวเมษนา อินโองการ บธ.บ. (การเงิน)10
251 63344781 นางสาวปัฐมาวดี ศรีบุญเรือง บธ.บ. (การเงิน)10
252 63341605 นางสาวชนิภรณ์ ฆ้องสุข นศ.บ.10
253 63341278 นางสาวจิรัชญา นุสุคำ บช.บ.10
254 63345702 นางสาวพิมพ์ขวัญ เมทา ศ.บ.10
255 63344019 นางสาวนันท์นภัส จันโท นศ.บ.10
256 63344767 นางสาวปรียาภรณ์ คงสิบ บช.บ.10
257 63349199 นางสาวอรุชญา อำพิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
258 63348314 นางสาวสุกัญญา บุญล้ำ บช.บ.10
259 63361894 นางสาวณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
260 63347300 นางสาววศินี คัชมาตย์ นศ.บ.10
261 63347027 นางสาววนิดา บนดิน บธ.บ. (การเงิน)10
262 63340851 นางสาวเกศมณี ปิ่นแก้ว บช.บ.10
263 63348000 นางสาวศุภิสรา ไชยบุญเรือง นศ.บ.10
264 63347430 นางสาววิชญาดา จันทโรภาส บช.บ.10
265 63343906 นางสาวนริศรา เอี่ยมสอาด ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
266 63348710 นางสาวสุภาพร ธนะสังข์ บช.บ.10
267 63349267 นางสาวอัจฉรา แก้วขำ ศ.บ.10
268 63341599 นางสาวชนินาถ ฟองฟู บช.บ.10
269 63340103 นางสาวกนกพร เลาหพิบูลรัตนา นศ.บ.10
270 63344446 นางสาวเบญญาภา สุวรรณดารักษ์ บช.บ.10
271 63347294 นางสาววลัยลักษณ์ ลอยฟู บช.บ.10
272 63348819 นางสาวสุวนันท์ พลอยเจริญ บช.บ.10
273 63343951 นางสาวนวัตมน อยู่สุภาพ บช.บ.10
274 63661567 นางสาวพรนภัส นัยนาพิศุทธิ์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
275 63344859 นางสาวปานทิพย์ อินทพรหม บช.บ.10
276 63349083 นางสาวอรธิชา เสนนะ นศ.บ.10
277 63343784 นางสาวนภสร ทับทิมเงิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
278 63344521 นางสาวปภาวรินทร์ พงษ์อยู่ นศ.บ.10
279 63340646 นางสาวกานต์ธิดา ศักดิ์โสภิณ บช.บ.10
280 63340097 นางสาวกนกพร อุปะสัมปะกิจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
281 63345504 นางสาวพัชรินทร์ อินทสอน นศ.บ.10
282 63347584 นางสาวศรัญย์ภรรัชต์ ด้วงบ้านยาง บธ.บ. (การเงิน)10
283 63340660 นางสาวกานติมา ชาญเชี่ยว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
284 63343456 นางสาวธัญชนก พลหมอ นศ.บ.10
285 63346778 นางสาวรักษณาลี เงินมณี บธ.บ. (การเงิน)10
286 63344736 นางสาวปรีชญา บุญชู บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
287 63341643 นางสาวชรินดา ตรีหยัน บช.บ.10
288 63344743 นางสาวปรีชาภรณ์ มาพิจารณ์ บช.บ.10
289 63340530 นางสาวกันตา ไชยเนตร์ ศ.บ.10
290 63347591 นางสาวศรัณย์พร โพธิกุล นศ.บ.10
291 63343050 นางสาวทิวาพร สายบุญตั้ง บธ.บ. (การเงิน)10
292 63348482 นางสาวสุนันทา วรรณสกุลเจริญ นศ.บ.10
293 63348376 นางสาวสุชัญญา มาสังข์ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
294 63348086 นางสาวสริญญา เส็งเอี่ยม บช.บ.10
295 63340615 นางสาวกัลยารัตน์ วังแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
296 63342169 นางสาวฐิตารีย์ จรัสศรี บธ.บ. (การเงิน)10
297 63344569 นางสาวประพิมพรรณ หลักคำ บธ.บ. (การเงิน)10
298 63347676 นางสาวศศิชา ศิริบูรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
299 63342183 นางสาวฐิตินัน แก้วพวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
300 63346532 นางสาวมุทิตา ม่วงโมด บธ.บ. (การเงิน)10
301 63346839 นางสาวรัตติญาพร โพธิปลัด บช.บ.10
302 63340561 นางสาวกันยารัตน์ รักภูธร บช.บ.10
303 63343579 นางสาวธันยาภรณ์ จันทะขัน บช.บ.10
304 63348864 นางสาวสุวิมล นาคบัว บช.บ.10
305 63343890 นางสาวนริศรา ชนะกุล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
306 63343821 นางสาวนภัสวรรณ ถายา บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
307 63345030 นางสาวนิตยตา รื่นกลาง บธ.บ. (การเงิน)10
308 63348703 นางสาวสุภัสสรา แซ่ลอ บธ.บ. (การเงิน)10
309 63343500 นางสาวธัญพร สอนกองแดง บช.บ.10
310 63343708 นางสาวนงนภัส นิลขาว บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
311 63341384 นางสาวจุฑาลักษณ์ ปิ่นศักดิ์ บธ.บ. (การเงิน)10
312 63346013 นางสาวแพรวภาพรรณ แสนวิทยากร บช.บ.10
313 63345283 นางสาวพรพรรณ พุ่มคนสิน บธ.บ. (การเงิน)10
314 63348833 นางสาวสุวรรณี แสวงเจริญ บธ.บ. (การเงิน)10
315 63349335 นางสาวอาฑิมา ยศพิมพ์ ศ.บ.10
316 63342206 นางสาวฐิตินี แก้วพวง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
317 63342220 นางสาวฐิติพร ศรีทองกิติกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
318 63346143 นางสาวภัทรพร เขาแก้ว บช.บ.10
319 63343463 นางสาวธัญญชนก หิรัญพานิช บช.บ.10
320 63341216 นางสาวจิรนันท์ สีดาวงษ์ บช.บ.10
321 63347331 นายวัชระ บุตรสุ้ย ศ.บ.10
322 63347461 นายวิทวัส วะทา บธ.บ. (การเงิน)10
323 63345924 นายพุทธกานต์ แจ่มแจ้ง นศ.บ.10
324 63340905 นายไกรสนธ์ ผัดเวียง นศ.บ.10
325 63343166 นายธนพล พัดทอง นศ.บ.10
326 63341773 นายชวัลวิทย์ กระแสร์ บธ.บ. (การเงิน)10
327 63344187 นายนิติรัตน์ โตพูล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
328 63343203 นายธนภัทร ทะนันไชย บธ.บ. (การเงิน)10
329 63348055 นายสรทรรศน์ สินาคม บช.บ.10
330 63346051 นายภคพงษ์ สมบูรณ์มี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
331 63346709 นายรพีภัทร สรรคพงษ์ นศ.บ.10
332 63342336 นายณรงเดช โรจน์อรุณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
333 63341438 นายเจษฎา มากเมือง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
334 63343067 นายทีปกร ผัดดี นศ.บ.10
335 63348987 นายอนุพงษ์ คำแหง บช.บ.10
336 63340974 นายคุณานนต์ ทองอินทร์ บธ.บ. (การเงิน)10
337 63346167 นายภัทรพล พรมดี ศ.บ.10
338 63341025 นายจักรภัทร ธุระกิจ บธ.บ. (การเงิน)10
339 63346587 นายยศกร ราชวงศ์ บธ.บ. (การเงิน)10
340 63349106 นายอรรถพล กางถิ่น บช.บ.10
341 63345108 นายพงศกร บุญเกิด บธ.บ. (การเงิน)10
342 63345566 นายพันธ์อนันท์ อินทร์อิ่ม บช.บ.10
343 63343241 นายธนวัฒน์ เผือกชาวนา บช.บ.10
344 63340943 นายคมสันต์ พรหมมาก บช.บ.10
345 62162386 นายภัทรดนัย แสงทอง ศ.บ.10
346 61348682 นายธนยศ กิตติวิชญ์จิรสิน นศ.บ.10
347 61348736 นายพัชรพล สุวรรณเศรษฐ นศ.บ.10
348 63347034 นางสาววนิดา วณิชเรืองชัย นศ.บ.10
349 63344088 นางสาวนันทิยา งามสุพรม ศ.บ.10
350 63341766 นางสาวชวนรรณ ปัญญา ศ.บ.10
351 63342282 นางสาวฑิตยา คำน้อย บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
352 63345733 นางสาวพิมพ์นารา ปั้นกล่ำ บธ.บ. (การเงิน)10
353 63342664 นางสาวณัฐรินีย์ ยิ้มมี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
354 63347201 นางสาววรินทร เม่นขาว ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
355 63348550 นางสาวสุปริญญา ทิมจีน บช.บ.10
356 63346204 นางสาวภัทรภรณ์ ศรีโสภา บช.บ.10
357 63341735 นางสาวชลธิชา โยธาราษฎร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
358 63345382 นางสาวพฤกษา รอดไทยแก้ว นศ.บ.10
359 63341155 นางสาวจิตินันท์ กองจันทร์ บช.บ.10
360 63345856 นางสาวพีรดา ด้วงอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
361 63342411 นางสาวณัฐกฤตา รามศิริ บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
362 63350225 นางสาวนันทิชา เติมกิจเจริญรัตน์ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
363 63350157 นางสาวชุติกานต์ ผาบเมฆ ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
364 63342046 นางสาวญาณิน คลังพลอย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
365 63347126 นางสาววรรณษา เอี่ยมสาย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
366 63342831 นางสาวณิชากร พลอยประดิษฐ์ บธ.บ. (การเงิน)10
367 63340448 นางสาวกัญญาพร กุลศิริ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
368 63348734 นางสาวสุภาวดี ชัยสน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
369 63347188 นางสาววราภรณ์ กันหา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
370 63343616 นางสาวธิดา คงคาปรีชาเดช บช.บ.10
371 63343685 นางสาวธีรมาพร อัตถาผล บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
372 63350294 นางสาวพรชิตา พึงไชย ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
373 63349113 นางสาวอรวรรณ ไล้ทอง นศ.บ.10
374 63343340 นางสาวธนาพร เทพคำปลิว บธ.บ. (การเงิน)10
375 63344750 นางสาวปรียานันท์ ปรางทอง บช.บ.10
376 63349069 นางสาวอมรรัตน์ พุทธเฮง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
377 63345979 นางสาวเพ็ญมณี กิ่งฉ่าย บช.บ.10
378 63343302 นางสาวธนัญญา ศรีนุธรรม บธ.บ. (การเงิน)10
379 63242131 นางสาวพรปฏิภาณ ด่านปาน นศ.บ.10
380 63346402 นางสาวมธุรส แก้วมะโน นศ.บ.10
381 63344712 นางสาวปริวรัดา ด้วงสงกา ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)10
382 63342251 นางสาวฐิติวรดา ทองเสา ศ.บ.10
383 63346037 นางสาวฟ้าประทาน คุณยงค์ นศ.บ.10
384 63347379 นางสาววันวิสา แซ่อุ้ย นศ.บ.10
 คณะสังคมศาสตร์
385 63243732 นายอาชาวิน ทองทิพย์ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
386 61242225 นางสาวพิมพ์มาดา คาร์ดเวลล์ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)10
387 63240878 นายไชยวัฒน์ มีเอนก ร.บ.10
388 63243275 นางสาวสุฑามาศ คำปาน ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
389 63243374 นางสาวสุประวีณ์ เฉิดพงษ์ตระกูล ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
390 63241233 นางสาวณิชารัตน์ สริเจริญ ร.บ.10
391 63242186 นางสาวพรรวษา บุญทิพย์ วท.บ. (จิตวิทยา)10
392 63240991 นางสาวณัฏฐณิชา โมรานิล ร.บ.10
393 63241189 นางสาวณัฐมน ทิพย์โพธิ์ ร.บ.10
394 63243381 นางสาวสุพรรณิการ์ ฟักกลิ่ม ร.บ.10
395 63240977 นางสาวณัชริกาญจน์ สุรเชษฐพงษ์ ร.บ.10
396 63243343 นางสาวสุธาสินี อ่ำเอี่ยม ร.บ.10
397 63349120 นางสาวอรวรรณ ชัยปัญหา ร.บ.10
398 63242230 นางสาวพัชรณัฏฐ์ กันธระ วท.บ. (จิตวิทยา)10
399 63242940 นางสาววิชญาพร พูลด้วง ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
400 63241943 นางสาวปริชากรณ์ เถาจันทร์ต๊ะ ร.บ.10
401 63241578 นางสาวนภสร ประพฤติธรรม วท.บ. (จิตวิทยา)10
402 63241639 นางสาวนลินทิพย์ วงศ์โห้ ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)10
403 63240755 นางสาวชัญญานุช ชาตรี วท.บ. (จิตวิทยา)10
404 63240304 นายกิตติพงศ์ มาคำ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)