รายชื่อนิสิต
รายวิชา001331 : Social Innovation
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160794 นางสาวชนิกานต์ กุลอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 63164211 นางสาวหยาดทิพย์ ปรัชญ์ฐากรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
3 63160879 นางสาวชาลินี รุ่งเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
4 63162224 นางสาวปรัชนียา เลิศธัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 63164488 นางสาวอัฉชริยา ขันเกตุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
6 63162439 นางสาวปุณยาพร ทับทิมศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 64315025 นางสาวลัดดา รัตนวิชัย วท.บ. (ภูมิศาสตร์)10
8 63164587 นางสาวอินธิรา วินัยธนากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
9 63162811 นางสาวไพลิน พัสดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 63161746 นางสาวธิดารัตน์ อินหลี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
11 64311263 นางสาวชลดา โต๊ะเหลือ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 63163665 นางสาวศิรภัสสร เมาหลวง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 63163214 นางสาวรุ่งนภา ปู่เหลือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
14 63161456 นางสาวทิพย์กนก บุญปัญญาทรัพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 63163900 นางสาวสลิลทิพย์ สอนสังข์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
 คณะวิทยาศาสตร์
16 64312406 นางสาวธัญญาเรศน์ หรั่งมา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
17 64314578 นางสาวมนณิชา เตจะนะตา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
18 64315209 นางสาววรัญญา มุนิลสาร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
19 64315506 นางสาววีรยา หัวนา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
20 64314592 นางสาวมนัชญา ยมเกิด วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
21 64314615 นางสาวมัณฑนา รักษาพันธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
22 64314868 นางสาวรัชฎาพร ทำนาเมือง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
23 64314967 นางสาวริญญารัตน์ พงษ์สุขวรากรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
24 63312865 นางสาวปวีณา พวงประเสริฐ วท.บ. (เคมี)10
25 64313236 นางสาวปริศนา เสือนุ่ม วท.บ. (ฟิสิกส์)10
26 64313670 นางสาวพรหมพร จูอี้ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
27 64314196 นางสาวไพรลิน ชนะแก้ว วท.บ. (ฟิสิกส์)10
28 64314257 นางสาวภัคจิรา มาคำ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
29 64315377 นางสาววันวิสา จำปาแดง วท.บ. (ฟิสิกส์)10
30 64316541 นางสาวโสภิศตา ปานม่วง วท.บ. (ฟิสิกส์)10
31 64316626 นางสาวอนามิกา โปธิตา วท.บ. (ฟิสิกส์)10
32 64311287 นางสาวชลธิชา ไข่ม่วง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
33 64311379 นางสาวชาญาดา น้อยหัวหาด วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
34 64311393 นางสาวชิดชนก ดวงตัน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
35 63311820 นางสาวธนัชชา ประยูรวงษ์ วท.บ. (เคมี)10
36 64311171 นางสาวชนากานต์ ภู่ทอง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
37 64311232 นางสาวชยุดา เรืองขำ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
38 64315988 นางสาวสริตา มากเจียม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
39 64316275 นางสาวสุดธิดา ตาสิทธิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
40 64316824 นางสาวอรบุษป์ ชมศรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
41 64316350 นางสาวสุธินี พิพัฒธากร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
42 63313350 นางสาวพิทยาภรณ์ คอนจั่น วท.บ. (เคมี)10
43 64313847 นายพันกร ภัสสร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
44 64313939 นายพิชัย คงแสง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
45 64313953 นายพิทยา พงษ์คุณ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
46 64314110 นายพีรวัส ศรีสุพรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
47 64314219 นายภควรรษ ศรีสำโรง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
48 64314264 นายภัครพล นุ่มเนื้อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
49 64314424 นายภานุวัฒน์ เพ็ญสุข วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
50 64314479 นายภาสิต สะอาด วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
51 64314523 นายภูริวัฒน์ สาระนัย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
52 64314547 นายภูวดล มาลา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
53 64313021 นายบูรพา สุกอ่อน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
54 64313083 นายปฏิพล เเก้วม่วง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
55 64313151 นายปรเมศวร์ ขริบเอม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
56 64313267 นายปวริศ เพ็ชรอำไพ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
57 64313489 นายพงศ์ปณต จันทรคณา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
58 64313496 นายพงศ์พิสุทธิ์ วงศ์สาริกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
59 64313519 นายพงษ์ศธร จักขุจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
60 64313809 นายพัฒนพงศ์ ตำหนิงาม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
61 64312208 นายธนวัฒน์ มั่นเขตกรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
62 64312215 นายธนวัฒน์ เกษามูล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
63 64312284 นายธนันชัย ขวัญหอม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
64 64312291 นายธนากร สารเถื่อนแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
65 64312536 นายธีรภัทร แก้วดวงสี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
66 64312628 นายนรินทร์ โสรัจจพล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
67 64312765 นายนาโญ ดีโย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
68 64312796 นายนิติภูมิ อินทกนก วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
69 64312819 นายนิธิพัฒน์ จิราพงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
70 64312895 นายบวรลักษณ์ สอนสุภาพ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
71 64315513 นายวีรวงศ์ อดิศรเธียรสิน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
72 64315698 นายศิริชัย เวสานุชาติ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
73 64315858 นายศุภากร ส่านประสงค์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
74 64315940 นายสรวิชญ์ หมื่นคน วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
75 64315971 นายสราวุฒิ หนานกุล วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
76 64314684 นายเมธัส ลาภชัยเจริญกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
77 64314691 นายเมธา สุขกรึงมี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
78 64314738 นายยศพล บุญชุม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
79 64314783 นายรฐบท เขียวลี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
80 64315056 นายวงศธร พันธุ์ดี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
81 64315155 นายวรปรัชญ์ อินแสง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
82 64313076 นายปกรณ์ ลอนลับ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
83 64313113 นายปพนธีร์ หิรัญตระกูล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
84 64313526 นายพนธกร พัลวัล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
85 64315490 นายวิศรุฬห์ เล็กประดิษฐ์ วท.บ. (ฟิสิกส์)10
86 64316312 นายสุทธิพงษ์ ปานเกิด วท.บ. (ฟิสิกส์)10
87 64311331 นายชัชชัย แซ่ตั้ง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
88 64311553 นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วทา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
89 64311782 นายณัฐพงศ์ นาคสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
90 64311850 นายณัฐวุฒิ สุจริต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
91 64311874 นายณิชพงษ์ แสงทอง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
92 64311966 นายทรงวุฒิ ตรองจิต วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
93 64311973 นายทวีทรัพย์ สายบุญเที่ยง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
94 64311218 นายชมะนันท์ โสดา วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
95 64311225 นายชยพล อมรปิติโชติ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
96 64316503 นายสุรพงษ์ วลาเด็คกิ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
97 64316572 นายอดิศร ชื่นชม วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
98 64316725 นายอภิวิชญ์ สวัสดีโชค วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
99 63315859 นายคมสมิทธ์ ปัญญา วท.บ. (เคมี)10
100 64316015 นายสหรัฐ สำเริง วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
101 63312827 นางสาวประภาภรณ์ เสือมี วท.บ. (เคมี)10
102 64314455 นางสาวภาวิณี ศรีวิลัย วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
103 64316930 นางสาวอสมาภรณ์ เอี่ยมตาล วท.บ. (ฟิสิกส์)10
104 64312901 นางสาวบัณฑิตา องศ์บุญ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
105 64313335 นางสาวปาจรีย์ สวาทวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
106 64313830 นางสาวพัทธนันท์ ศรีภูมิ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
107 63365878 นายวิชญ์ภาส พรถึง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
108 63365977 นายวีรกร พุทธรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
109 63361191 นายเฉลิมพล โพธิราแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
110 63363966 นายปุญญพัฒน์ หมั่นสาน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
111 63363751 นายประมณัส ดวงจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
112 63367131 นายสุริยกมล กาโร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
113 63367070 นายสุรชัย นามปาน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
114 63367902 นายอุดมศักดิ์ เอี่ยมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
115 63362846 นายธีรโชติ สิทธิกรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
116 63361511 นายชิณภัทร ลัยวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
117 63363522 นายบริพัฒน์ แสนแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
118 63364499 นายพีรวัส ชวนนท์พร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
119 63364970 นายภูษิต แปงล้วน วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
120 63362426 นายธนกร วรรณจักร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
121 63364710 นายภัทริน มูลสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
122 63361290 นายชนสิทธิ์ ธรรมเลอศักดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
123 63367353 นายอนุชิต ภูดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
124 63367452 นายอภิวิชญ์ ทาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
125 63367162 นายสุวภัทร สมพงษ์สนั่น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
126 63363683 นายปพน อุตรินทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
127 63365175 นายยศนันท์ เหล่ากำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
128 63361559 นายโชคชัย ผลอนันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
129 63364000 นายปุณณรัตน์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
130 63366301 นายศุภณัฐ นาคเกลี้ยง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
131 63366226 นายศุภกร สุทะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
132 63360637 นายเกิดพงศ์ พงศ์อนันต์ปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
133 63364826 นายภาณุวิชญ์ จินดารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
134 63364536 นายพีรันธร จิโน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
135 63363447 นายนิพิฐพนธ์ สอนวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
136 63364574 นางสาวเพื่อนนภา พ่วงชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
137 63366752 นางสาวสุดารัตน์ สิงห์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
138 63361870 นางสาวณัฐชา เเก้วเพ็ง วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
139 64314561 นางสาวมณฑิรา แสนมะโน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
140 63360378 นางสาวกัญธิกา คงคา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
141 63361139 นางสาวจุฑามาส โตพุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
142 63366769 นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
143 63360095 นางสาวกนกอร บัตรยางนอก วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)10
144 63365571 นางสาววรรณพร จันทรหอม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
145 63361535 นางสาวชุตาภรณ์ ทองเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
146 63360316 นางสาวกัญญาณัฐ เพชรประดับ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
147 63367759 นางสาวอังคณา สมจันทร์ตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
148 63365038 นางสาวมนัสนันท์ ธงตระกูลรัตนา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
 คณะศึกษาศาสตร์
149 63411452 นางสาวดารินทร บิลโส๊ะ กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
150 64471684 นายทิชานนท์ ใคร้ยะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
151 63240601 นางสาวชฎาพร รักษ์ศรีณพลี พทป.บ.10
152 64472049 นางสาวนรีรัตน์ บุระดา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
153 64472056 นางสาวนฤมล จันทร์สุข ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
154 64472063 นางสาวนฤมล คุณาไทย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
155 64472094 นางสาวนวลสิริ คุ้มภัย ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
156 64472131 นางสาวนันทิชา สีขา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
157 64472148 นางสาวนันทิพร จันทร์แสงนวล ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
158 64472155 นางสาวนันธิดา ไชยา ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
159 64472162 นางสาวนิจชยา ไทยปิยะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
160 64472179 นางสาวนิฐิรา แก้วเขียว ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
161 64472186 นางสาวนิธินันท์ จันนิติ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
162 64471660 นางสาวทิชากร ชมเปราะ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
163 64471783 นางสาวธนวรรณ โลมสนธิ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
164 64471790 นางสาวธนัญพร โพธิ์มะนัด ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
165 64471820 นางสาวธมลวรรณ พรหมนิมิตร ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
166 64471943 นางสาวธีรดา สายสม ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
167 64471998 นางสาวนนทพรรณ มัจฉาเมฆ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
168 64471752 นายธณัฐชาย พรหมลัทธิ์ ส.บ. (อนามัยชุมชน)10
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
169 63524671 นายสุรศักดิ์ ดีถา วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
170 63523162 นางสาวภัทรีรัตน์ อ้นน่วม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
171 64523512 นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
172 63523643 นางสาววริศรา คำหอมกุล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
173 63524640 นางสาวสุภาวดี บุญธรรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
174 63523599 นางสาววรรณอาษา ภูวิเศษ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
175 63524237 นางสาวสวรรยา ปลาเงิน วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
176 63520222 นางสาวกัญญาภัค ฟักแฟง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
177 63524459 นางสาวสุธิดา ด้วนมี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
178 63521793 นางสาวธนัญญา เวชวิฐาน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
179 63524657 นางสาวสุภาสินี สังขบูรณ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
180 63520802 นางสาวชญานิษฐ์ คำแก้ว วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
181 63523124 นางสาวภัทรลภา ใจดี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
182 63524558 นางสาวสุภัชชา อินทวัน วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
183 63522820 นางสาวพลอยไพลิน เอกสันติ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
184 63524619 นางสาวสุภาพร วงค์สุวรรณ์ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
185 63521861 นางสาวธัญพิชชา จำเริญกิจไพศาล วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
186 63524961 นางสาวอาทิตยาภรณ์ กองแก้ว วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
187 63520277 นางสาวกัลยกร สุขพรรณ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
188 63523919 นางสาวศรัณย์พร ลอยมณี วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
189 63524473 นางสาวสุธิรัตน์ นวยกระโทก วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
190 63524008 นางสาวศศิภา สุทธิเม วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
191 63520260 นางสาวกัลยกร วัฒนาศักดิ์ วท.บ. (จุลชีววิทยา)10
192 63520192 นางสาวกัญญาณัฐ โคตะนารถ วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
193 63523377 นางสาวโยษิตา เย็นใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)10
194 63523216 นางสาวภาวิดา ภูสูง วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)10
195 63521786 นายธนวิชญ์ สุรินทร์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
 คณะสหเวชศาสตร์
196 63662281 นายศุภวิชญ์ รัตนบุรี วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
197 64660934 นายณัฐภัทร ดอยแก้วขาว วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
198 63471692 นางสาวนพวรรณ วงศ์มีมา วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
199 63660980 นายธนวัฒน์ กิ่งแก้ว วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
200 63660072 นางสาวกมลพรรณ ทะยะ วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
201 63660102 นางสาวกรวรรณ ทองชัย วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
202 63662427 นางสาวสุชาดา ทองสุข วท.บ. (รังสีเทคนิค)10
203 64661436 นางสาวนัชชา ชูวัลย์ วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)10
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
204 63710432 นายชัชวาลย์ ปานพลอย ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
205 63710890 นายธัชชัย ไหมแพง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
206 63711637 นายภูวตรัย แสงสิน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
207 63711712 นายรชต มาชัยวงค์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
208 63710425 นายชัชชัย กมลรัตนะกูล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
209 63710661 นายณัฐภัค อยู่สม ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
210 63710982 นางสาวนภัสวรรณ ยอดสิน ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
211 63712016 นางสาวสุณิสา สอนผล ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
212 63710166 นางสาวกิตติภัทรา ศรีจันทร์เทพ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
213 63710869 นางสาวธมลวรรณ เสมานุสรณ์ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
214 63711538 นางสาวพีระดา มีอำนาจ ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
215 63710456 นายชัยวัฒน์ คำม่วง ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)10
 คณะนิติศาสตร์
216 64190028 นางสาวชนิภา มาผา น.บ.10
 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
217 64340645 นางสาวกิริฎาภรณ์ เมืองลอย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
218 64340720 นางสาวเกศราภรณ์ เพ็งปรางค์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
219 64340782 นางสาวขนิษฐา พงษ์ขาว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
220 64348351 นางสาวสุพิชฌาย์ ตรีเลิศปัญญา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
221 64348368 นางสาวสุพิชฌาย์ ใจคม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
222 64348498 นางสาวสุริวิภาณ์ สังทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
223 64348832 นางสาวอมรา เจริญสุขรุ่งเรือง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
224 64348870 นางสาวอรปรียา กองพิมพ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
225 64348887 นางสาวอรพรรณ มังกรณ์พลอย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
226 64349006 นางสาวอักษราภัค เพ็ชรอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
227 64349259 นางสาวเอื้อมพร วันเสี่ยน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
228 63341186 นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้อ บช.บ.10
229 63346846 นางสาวรัตนกมล นันไชย บช.บ.10
230 63340462 นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยมงคล บช.บ.10
231 64349129 นายอาทิตย์ แนไพร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
232 64349167 นายอานุภาพ ชันษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
233 64315247 นายวราเทพ ต๊ะนา นศ.บ.10
234 63346884 นางสาวราตรี บัวงาม บช.บ.10
235 63347737 นางสาวศศิวิมล บ้านกล้วย บช.บ.10
236 64347699 นางสาวศุภนิดา ทองรัตน์ นศ.บ.10
237 64346524 นางสาวรัตนพร บุญศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
238 64346715 นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมสอาด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
239 64346784 นางสาววรรณิศา มากศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
240 64346920 นางสาววริศรา ป้อมกระสันต์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
241 64347880 นางสาวสวรรยา ประทุมทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
242 64347934 นางสาวสาธิตา พุ่มทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
243 64347958 นางสาวสาวิตรี รักต่วน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
244 64348054 นางสาวสิริยากร เพ็งกุกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
245 64348276 นางสาวสุธีมนต์ ทิมเครือจีน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
246 64348337 นางสาวสุพิชชา สงวนสิน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
247 64348344 นางสาวสุพิชชา เสาร์แก้วทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
248 64347095 นางสาววาสนา จุปะมัทถา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
249 64347347 นางสาวศรุตา หินอ่อน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
250 64347361 นางสาวศศิกานต์ อุทัยนฤมล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
251 64347439 นางสาวศิรดา ภักดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
252 64344537 นางสาวปวีณา ทุรารัมย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
253 64344544 นางสาวปัญญภัณ วิจารณ์พล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
254 64345824 นางสาวภัทรพร โกศลสมบูรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
255 64345886 นางสาวภัทรวดี สังข์ทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
256 64345893 นางสาวภัทรวดี แหยมดอนไพร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
257 64346128 นางสาวมณิภา สมบุญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
258 64346272 นางสาวเมธาวี แสงศรีจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
259 64346364 นางสาวโยษิตา คงเจริญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
260 64346456 นางสาวรัชนีวรรณ โพธิ์นอก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
261 64344896 นางสาวพนิตพร เตือนสติ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
262 64345046 นางสาวพรรษกร พฤกษ์สุกาญจน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
263 64345053 นางสาวพรวิชา คำภักดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
264 64345220 นางสาวพัชราพร พลอยประดับ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
265 64345589 นางสาวพิรญาณ์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
266 64345718 นางสาวไพรินทร์ กลิ่นจันทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
267 64343332 นางสาวธัญลักษณ์ ตันมา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
268 64343431 นางสาวธิดารัตน์ หวังสืบ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
269 64343622 นางสาวนภัสสร สมพงศ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
270 64343653 นางสาวนรมน อะทะพรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
271 64343660 นางสาวนฤมล ไล้สมบูรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
272 64343806 นางสาวนันท์นภัส สิงห์คา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
273 64342144 นางสาวณัชฌยา สุพัฒนกิตติ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
274 64342199 นางสาวณัฏฐณิชา กลัดอยู่ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
275 64342311 นางสาวณัฐชา พิมพ์เพ็ช บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
276 64342397 นางสาวณัฐณิชา เซี่ยงชั่ง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
277 64342496 นางสาวณัฐนันท์ มากมีบริบูรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
278 64342670 นางสาวณิชา นารอด บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)10
279 64344384 นางสาวประภัสสร นาคชา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
280 64341017 นางสาวจันทิมา พรมชาติ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
281 64341055 นางสาวจารุวรรณ โค่นแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
282 64341130 นางสาวจิตราภรณ์ ยนต์สุวรรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
283 64341246 นางสาวจิราพร โคตจันอุด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
284 64341291 นางสาวจีรนันท์ ศิริสัมพันธ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
285 64341390 นางสาวจุฑามาศ ทามะดา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
286 64342717 นางสาวณิชารีย์ พวงศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
287 64342892 นางสาวทิพย์วารีย์ นิ่มสวัสดิ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
288 64342908 นางสาวทิพวรรณ ทองกลัด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
289 64342915 นางสาวเทพธิดา เมืองแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
290 64342984 นางสาวธนพร พิณพาทย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
291 64341734 นางสาวชลลดา อำพันธ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
292 64342113 นางสาวณภัทร แก้ววิเศษ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
293 64340188 นางสาวกรรษิดา บัวผัน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
294 64340607 นางสาวกิตติวรา ยาธงชัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
295 64347637 นายศุภกร ราชเพียแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
296 64347651 นายศุภกฤต ดาวนุไร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
297 64347729 นายศุภวิชญ์ คำมาตร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
298 64346494 นายรัฐนนท์ รัตนชาคร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
299 64346500 นายรัฐพล พวงทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
300 64346692 นายวชิรชาญ ตั้งเกษมวิบูลย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
301 64347736 นายศุภวิชญ์ อัครสกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
302 64347767 นายเศรษฐสิน จำรัสศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
303 64347828 นายสรวิชญ์ สิทธิทูน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
304 64348221 นายสุทธิพงษ์ ศิริปรีดาชัยกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
305 64347002 นายวัชรพล ไชยปรีชา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
306 64347170 นายวิทวัส พินผ่อง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
307 64347255 นายวิษณุ เพชรแหน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
308 64347286 นายวุฒิชัย วิกุลชัยกิจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
309 64347316 นายศตายุ ยอดคำ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
310 64345756 นายภราดร รอดสุโข บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
311 64345770 นายภัคพสุตม์ ขันคํานันต๊ะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
312 64345985 นายภูธเนศ ภูดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
313 64345992 นายภูมิพัฒน์ สันต์ติยนนท์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
314 64346005 นายภูมิสิทธิ์ สันต์ติยนนท์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
315 64346036 นายภูริพัฒน์ ศศิรัตน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
316 64346043 นายภูวมินทร์ ตาอินทร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
317 64346074 นายภูษณุ วินิจสร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
318 64346203 นายมาวิน กิติพงษ์สาร บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
319 64346234 นายมินธาดา แจ้งสวะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
320 64344872 นายพนธกร มาลัยแย้ม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
321 64344889 นายพนมกร กิ่งกาหลง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
322 64345138 นายพศวัต สุวรรณรอด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
323 64345145 นายพศวีร์ ผินทอง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
324 64345336 นายพันธวัช ภิตติสกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
325 64345527 นายพิทักษ์สันติราษฎร์ สุธรรม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
326 64345640 นายพีรดนย์ เดชวิไชย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
327 64345695 นายพุทธิพงศ์ แย้มฉาย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
328 64343189 นายธนาพิพัศ บุตสีทา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
329 64343196 นายธรรมธร แก้วศรีพจน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
330 64343356 นายธันยกานต์ รัตนะ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
331 64343479 นายธีรเดช มิยา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
332 64343516 นายธีรพัฒน์ กล่ำหนองกก บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
333 64343561 นายนนทวัฒน์ วิจิตรวาริน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
334 64342298 นายณัฐกิตต์ พะโยม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
335 64342342 นายณัฐฐภัทร์ กลิ่นหอม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
336 64342458 นายณัฐนนท์ ปังคานนท์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
337 64344018 นายนิพัฒณ์ เเดงทุ่ง บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
338 64344421 นายปราบดา จินดารัตน์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
339 64341222 นายจิรวัฒน์ วิลพรรณ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
340 64341468 นายเจนพจน์ ชนินันท์วุฒิชัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
341 64342946 นายธนดล อาจรักษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
342 64342953 นายธนบัตร เชื้อพณิชกุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
343 64343035 นายธนภัทร ธนันท์กุล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
344 64341482 นายเจษฎากร วงศรีรักษ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
345 64341505 นายเฉลิมพงศ์ จูเจี่ย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
346 64341673 นายชนินทร ขวัญเกตุ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
347 64341789 นายชัชพล บุญนายืน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
348 64341802 นายชัยวัฒน์ ธีระโกศล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
349 64341833 นายชิติพัทธ์ สอนศรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
350 64340324 นายกษิดิศ จันทร์ใช้ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
351 64340348 นายกองทัพ พัวอุดมเจริญ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
352 64340836 นายเขมทัต จันทร์อ่อน บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
353 64340850 นายคุณานนต์ ยาดี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
354 64340942 นายจักรพงศ์ จักรแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
355 64348474 นายสุรเชษฐ์ โสดา นศ.บ.10
356 64348542 นายเสฎฐวุฒิ โรจนโรวรรณ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
357 64348757 นายอนุพันธ์ ปั้นสุด บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
358 64349105 นายอัมรินทร์ อินปัญญา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)