รายชื่อนิสิต
รายวิชา300301 : Technopreneur
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360454 นายกฤษขจร เพ็งเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 62366104 นายศิรวิทย์ สุภาวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 62365862 นายวีรพงษ์ โคพะนา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 62363417 นายนฤสรณ์ ชนิตราพงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 61362015 นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 61364118 นายศุภกฤต รีเรียง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 62365459 นายเรืองศักดิ์ ปวงประชัง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 62360546 นายก้องหล้า เหล่าเจริญโชคสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 62362458 นายต่อเขต เจอหลวง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 62364094 นายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 62367064 นายอดิศักดิ์ สิมาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 61364866 นายอนิวัตติ์ ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 62361666 นายชาญกุญช์ จีรจิตรภากร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 62366890 นายสุรวิทย์ หล้านามวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 62361437 นายชนกันต์ กลิ่นหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 61311853 นายไตรภพ กลิ่นจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 61362077 นายธีรพล พันธ์มหา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 62365879 นายวีรภัทร แสนอุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 62364063 นายพงศธร หวลอาลัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 62365282 นายรังสิมันตุ์ อรบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 61363883 นายวีรภัทร สุปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 62364421 นายพิพัฒน์ อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 62367088 นายอติวิชญ์ ศิริรุ้งโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 62362045 นายณัฐกมล สวนใย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 62367255 นายอมรเทพ ดวงทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 62361635 นายชัยพร สังเขป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 62366586 นายสิรวิชญ์ สิทธิวะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
28 62361475 นายชนินทร์ แพงพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 62361987 นายณวรรธน์ เวชชศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 62361543 นายชลสิทธิ์ มั่นดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 62361888 นายฐิติรัตน์ ลำพาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
32 62366562 นายสิรภพ นุชสละธนดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 62361628 นายชัยธวัช สร้อยสูงเนิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 62361574 นายชัชชัย สวัสดีใจ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 62365244 นายรณวีร์ กันธิยะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 62363745 นายปฐมพร แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 62361284 นายจุลจักร จรเอ้กา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
38 62362663 นายธนดล บัวเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
39 62364407 นายพิทวัส เจนจบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
40 62367217 นายอภิรักษ์ แก้วทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
41 62363868 นายปริญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 62366005 นายศรายุทธ พิชคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
43 62360973 นายคณิศร พึ่งจาบ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
44 62364285 นายพันธกานต์ ธรรมจักร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
45 62363806 นายปรมี ขันธุแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 62364735 นายภัทรดนัย คล้ายแท้ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 62362397 นายณิธิช เหล่าสืบสกุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
48 62366968 นายเสนีย์ เสวีวัลลภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 62361451 นายชนพล บุญมาก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
50 62367095 นายอนวัช จันทร์มณี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
51 62365534 นายวชิรวิทย์ มาทา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
52 62361703 นายชานนท์ อ่อนสุ่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 62363479 นายนันทวัฒน์ ระฤก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 62365695 นายวโรดม เรืองศรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
55 62360676 นายกัมปนาท แดงกุลวานิช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 62364483 นายพิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
57 62362137 นายณัฐดนัย เกตุขาว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
58 62367187 นายอภิชัย ในผลดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
59 62360881 นายเกียรติศักดิ์ แก้วพิลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 62360485 นายกฤษณะ แก้วปานกัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
61 62364117 นายพชร เนตรบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
62 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
63 62362823 นายธนากร สายแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
64 62364827 นายภาคภูมิ ขันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
65 62365176 นายไม้เอก ใจมูลมั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
66 62362588 นายทิวากร รุ่งนาค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
67 62366326 นายสงบ กระฐินเทศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
68 62362014 นายณัฏฐกิตต์ สียะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 62365145 นายเมฆินทร์ เสมาทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
70 62362540 นายทัสมา โต๊ะอาดำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
71 62364858 นายภาณุพงศ์ ธูปคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
72 62362274 นายณัฐพล เพ็ชร์เจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
73 62365886 นายวุฒินันท์ ฤาชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
74 62361680 นายชาญพิชญ์ เกียรติภัทราภรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
75 62361314 นายเจริญชัย ขำสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 62365343 นายรัตนชัย ปานหมอยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
77 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
78 62364605 นายพุฒิพงศ์ อินขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
79 62363073 นายธีร์นวิช วงษ์สวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 62362182 นายณัฐนนท์ เหมบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 62362946 นายธวัชชัย ทวีชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
82 62363042 นายธิติ เม่นอยู่ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
83 62363134 นายธีรภัทร เดชสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
84 62365787 นายวิชญ์พัฒน์ มีนาภา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
85 62363714 นายปกรณ์ สิมะสันติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
86 62360515 นายกษม จันทร์เงียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
87 62360874 นายเกียรติภูมิ สายเขียว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
88 62361642 นายชัยวัฒน์ กรรณิกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
89 62366159 นายศิริรัตน์ กองวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
90 62360904 นายขจรเกียรติ แสงแดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
91 62366715 นายสุขสันต์ สุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
92 62367156 นายอนุสรณ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
93 62361949 นายณรงค์ฤทธิ์ จงรักษาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
94 62362762 นายธนวัฒน์ แสงพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 62360942 นายเขตโสภณ เป็กเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
96 62362892 นายธนายุทธ จำปาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
97 62362243 นายณัฐปรัชญ์ สงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
98 62363783 นายปภพ พันเลิศพาณิชย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
99 62367392 นายอัศฎา เสมอจิต วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
100 62366241 นายศุภกันต์ ถาตา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
101 62360164 นายพงศ์ชิต จันยอด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
102 62361055 นายจักรพันธ์ อ่ำน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
103 62361963 นายณราฤทธิ์ เชียงแสน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
104 62361390 นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 62366180 นายศิริศักดิ์ เงินคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
106 62363738 นายปฏิพัฒน์ คำพรม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
107 62361604 นายชัชพิสิฐ ขุนกำแหง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
108 61362138 นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
109 61363371 นายรวิกร คำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
110 62367576 นายอรรถพล เอี่ยมชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
111 62364414 นายพิทักษ์ น้อยรุน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
112 62366760 นายสุทธิพงษ์ สุขสงคราม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
113 62363516 นางสาวน้ำฝน แสนยากุล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
114 62364445 นางสาวพิภาพร แก้วย้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
115 62364650 นางสาวฟ้ารุ่ง ศรีเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
116 62366173 นางสาวศิริวรรณ เชี่ยวเขตรวิทย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
117 62366333 นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
118 62367446 นางสาวอาภาณัฐ อวดห้าว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
119 62364698 นางสาวภัชชพร ระดมสุข วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
120 62363622 นางสาวบุญพิทักษ์ แสงสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
121 62367422 นางสาวอาทิตยา ชูผกา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
122 62365558 นางสาววรดา สมรอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
123 62365121 นางสาวมาริษา มาตรสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
124 62361208 นางสาวจิราภา ทัพทวี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
125 62362960 นางสาวธวัลรัตน์ แก้วสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
126 62365497 นางสาวลินดา วงษ์จันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
127 62364636 นางสาวเพ็ญนภา กันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
128 62367101 นางสาวอนัทชา พาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
129 62367293 นางสาวอรัญญา สร้างยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
130 62360157 นางสาวปานวณี ทุ่งเจ็ด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
131 62365107 นางสาวมัณฑนา ทาจิ๋ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
132 62365169 นางสาวเมทินี ปี่แก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
133 62366128 นางสาวศิริทรัพย์ แซ่ซื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
134 62364674 นางสาวภรณ์พิสุทธิ์ นาคน้อย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
135 62360287 นางสาวกนกพร อำภาพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
136 62362076 นางสาวณัฐกานต์ สีคร้าม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
137 62367385 นางสาวอัลรฟา คิดถูก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
138 62362717 นางสาวธนพร ปิ่นล่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
139 62365770 นางสาววิจิตรา ผังมาลี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
140 62365367 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉินเช้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
141 62360607 นางสาวกัณต์ฑิฌา จันทร์ท่าอิฐ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
142 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
143 62362472 นางสาวเต็มภิมล เมืองกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
144 62363592 นางสาวนุชธิดา คงโพธิ์น้อย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
145 62365565 นางสาวณัชชากัญญ์ จักปั่น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
146 62366340 นางสาวสไบทิพย์ นุวรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
147 62366227 นางสาวศุทธินี จิตตาดู วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
148 62360577 นางสาวกัญญาภัค มีเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
149 62364803 นางสาวภัทรสุดา ชูตะมัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
150 62365299 นางสาวรัชดา มหาเนตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
151 62365817 นางสาววิภาดา ชาญเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
152 62365831 นางสาววิวรรธณี จีนเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
153 62362236 นางสาวณัฐนิชา บุญลาภ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
154 62361444 นางสาวชนกานต์ รสหอม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
155 62361758 นางสาวชื่นกมล ขันแก้วกาศ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
156 62366012 นางสาวศศิชา คำบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
157 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
158 62362878 นางสาวธนาพร บัวกลอย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
159 62360560 นางสาวกัญญภัค ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
160 62366661 นางสาวสิริวรรณ อ่อนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
161 62361239 นางสาวนิชาภา ดีพรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
162 62360836 นางสาวเกวลิน มณีวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
163 62363998 นางสาวปาริมา แลสันกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
164 62360935 นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
165 62366982 นางสาวเสาวภาคย์ แคฝอย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
166 62362922 นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรอ่อน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
167 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
168 62366647 นางสาวสิรินดา ช่างทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
169 62361789 นางสาวชุรีพร พรมจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
170 62363615 นางสาวเนตรดรุณี โสฬส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
171 62361772 นางสาวชุติมา ศรีสุขใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
172 62365039 นางสาวมณฑิรา พร้าชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
173 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
174 62364193 นางสาวพรหมศิริ พิมพ์สกุลไกร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
175 62362311 นางสาวณัฐวดี มีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
176 62367286 นางสาวอรอนงค์ พุทธจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
177 62364711 นางสาวภัณฑิรา สุขภิรมย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
178 62363851 นางสาวปริชญา แต้มทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
179 62361376 นางสาวฉัตรฑริกา อุตชี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
180 62360591 นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีเมือง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
181 62366142 นางสาวศิริพร หนูตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
182 62365404 นางสาวราตรี สุราภา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
183 62362359 นางสาวณัฐสิมา ทองปั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
184 62364469 นางสาวพิมพ์รภัทร ทองแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
185 62364377 นางสาวพิชญานิน ศรีคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
186 62360324 นางสาวกนกวรรณ แดนสลัด วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
187 62361109 นางสาวจิยาภรณ์ ดวงภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
188 62366470 นางสาวสายใจ ฮุยสระเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
189 62361161 นางสาวจิราพร แก้วเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
190 62365183 นางสาวยลดา สายบุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
191 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
192 62367019 นางสาวหทัยกานต์ บุญมาติด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
193 62367378 นางสาวอัญชลี วงค์ดวงใส วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
194 62361857 นางสาวฐิติกานต์ ชัยธรรมโชค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
195 62365947 นางสาวศรสวรรค์ เฉลิมอัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
196 62361413 นางสาวชญานิษฐ์ เลิศสถิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
197 62363882 นางสาวปรียากร แก้วเถาว์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
198 62361499 นางสาวชลธิชา บำรุงไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
199 62365688 นางสาววรินทร จักจังหรีด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
200 62364384 นางสาวพิชญาพร นวลยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
201 62361154 นางสาวจิราทิพย์ จินารักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
202 62361826 นางสาวฐานวีร์ ชมภูมิ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
203 62365084 นางสาวมัฌชิมา เหล็กเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
204 62363684 นางสาวเบญจวรรณ คงสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
205 62361994 นางสาวณัชชา คิดอ่าน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
206 62363912 นางสาวปวีณา ล้วนโค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
207 62367279 นางสาวอรปรีญา แก้วอุดม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
208 62364681 นางสาวภัคจิรา ชุ่มรัศมี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
209 62361529 นางสาวชลธิชา ศรีสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
210 62361215 นางสาวจิราวรรณ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
211 62361864 นางสาวฐิติกาลย์ ตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
212 62360867 นางสาวเกศราภรณ์ เพ็งพลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
213 62365855 นางสาววีรดา ใจจาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
214 62363301 นางสาวนภัสวรรณ เพ็ชรโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
215 62363981 นางสาวปาริชาติ พุ่มทับทิม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
216 62361260 นางสาวจุฑามณี ชมไกล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
217 62362199 นางสาวณัฐนรี กองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
218 62362885 นางสาวธนาภรณ์ ทาสุบิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
219 62363509 นางสาวนาฏนดา เจียงผู่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
220 62360584 นางสาวกัญญารัตน์ จิตท้วม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
221 62366852 นางสาวสุภิตา จันสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
222 62363943 นางสาวปัทมา วะลาสิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
223 62364049 นางสาวผกามาศ ใจคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
224 62360492 นายกฤษดา เชื้อไพรวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
225 62362908 นายธนาวัฒน์ วัฒนเวช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
226 62363752 นางสาวปณิดา มั่นคง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
227 62366630 นายสิริโชค เพ็งพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
228 62360683 นายกิตติชัย ใจสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
229 62364865 นายภาณุพงศ์ อ่อนละมัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
230 62316376 นายเอกราช สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
231 62363387 นายนฤพนธ์ อินทำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
232 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
233 62362526 นายทักษิณ สังข์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
234 62365749 นางสาววันวิสา ชูรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
235 62361369 นายฉัตรชัย ชนะจน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
236 62364995 นางสาวภูริชญา สารีแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)