รายชื่อนิสิต
รายวิชา301303 : Engineering Statistics
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360257 นายก้องภพ บุญสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
2 59366503 นายอรรถพล วงศ์อุบล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 60363716 นายภูธเนศ อนุพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
4 63362280 นายทรงชัย เกียรติสาร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
5 63365410 นายเรืองชัย ประกอบเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
6 63360767 นายคุณากรณ์ เลี้ยงประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
7 63363546 นายบวรศักดิ์ ศรีแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
8 63363614 นายปกรณ์ โพธิพฤกษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
9 63361429 นายชวิศ ศิรประภาภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
10 60360425 นายกิตติพล แก้วกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
11 63360941 นายจารุกิตติ์ นวมขำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
12 63362617 นายธนวัฒน์ กงจีน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
13 63364741 นายภาคภูมิ วังคะฮาด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
14 63361733 นายณภัทร สวนสอน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
15 63360200 นายกฤตวิทย์ กำจัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
16 61364149 นายศุภณัฐ พลภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
17 63362853 นายธีรโชติ เที่ยงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
18 63362464 นายธนกิจ คำจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
19 63367438 นายอภิลักษณ์ ทองเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
20 63366882 นายสุทธิภัทร ชนะวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
21 63364079 นายพงษ์พิภัทร์ อาบเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
22 63362679 นายธนาธิป ศรีเดช วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
23 63365977 นายวีรกร พุทธรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
24 63362570 นายธนภัทร รักพ่วง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
25 63364499 นายพีรวัส ชวนนท์พร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 63363294 นายนัฐวิ มหาวัชรกุล วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 63360422 นายกัมพล ยศปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 63360170 นายกรวิวัฒน์ มาอยู่วัง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 63367902 นายอุดมศักดิ์ เอี่ยมศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 63367933 นายเอนกพงศ์ สนแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 63367414 นายอภินันท์ อินกรัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 63363751 นายประมณัส ดวงจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 63363652 นายปฏิภาณ เกตุสิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 63363935 นายปิยะพงษ์ เอียดทองใส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
35 63364864 นายภิสิทธิ์ นุชยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 63362266 นายถิรพงษ์ อุณวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 63367346 นายอนุชิต แก้วคุณ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 63364710 นายภัทริน มูลสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
39 60361088 นายเชษฐา เจิมขวัญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
40 60362474 นายนันทวัฒน์ อัตถาพรม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
41 63360408 นางสาวกันติชา ขัตติยะ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
42 63362792 นางสาวธันย์ชนก โมนาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 63362235 นางสาวติสิลา ด้วงสงกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
44 63361245 นางสาวชนกนันท์ การเกษ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
45 63361542 นางสาวชุติมาศ หะธรรมวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
46 63360873 นางสาวจันจิรา ปราบวิลัย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
47 63365014 นางสาวมณีพร ม่วงคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
48 63361917 นางสาวณัฐธิดา น้อยนึ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
49 63360675 นางสาวขวัญชนก แก้วแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
50 63366967 นางสาวสุนิสา แซ่หลิ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
51 63363744 นางสาวประภาวรินทร์ พุฒดำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
52 63367216 นางสาวหทัยชนก โหราเรือง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
53 63365694 นางสาววราเรศ ใจรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
54 63366462 นางสาวสโรชา เหมาะชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
55 63367032 นางสาวสุภาภรณ์ อินยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
56 63365434 นางสาวฤทัยวรรณ พุ่มสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
57 63365908 นางสาววิชุดา มางิ้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
58 63360453 นางสาวกานต์ธิดา จันทร์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
59 63365656 นางสาววราภรณ์ กันควร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
60 63362211 นางสาวดุษฎี สีสด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
61 63361948 นางสาวณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
62 63364024 นางสาวปุณยาพร สุขละม้าย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
63 63365571 นางสาววรรณพร จันทรหอม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
64 63367193 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรรุ่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
65 63366028 นางสาวศตพร เฒ่าคำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
66 63367759 นางสาวอังคณา สมจันทร์ตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
67 63367872 นางสาวอารียา แสงหาญ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
68 63367025 นางสาวสุภาพร กอสัมพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
69 63364574 นางสาวเพื่อนนภา พ่วงชาวนา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
70 63363232 นางสาวนลิตา ไกรเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
71 63362983 นางสาวธีราภรณ์ แซ่ลี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)