รายชื่อนิสิต
รายวิชา305211 : Electrical Circuit for Computer Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63365878 นายวิชญ์ภาส พรถึง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 63365922 นางสาววิปัศยา มั่นสาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 63368305 นายศักดิภัทร อินทโชติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 63362532 นายธนพล คำดัด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 63361658 นายฐิติกานต์ เกียรตินิยมดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 63362242 นายไตรรัตน์ ช่อชั้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 63361696 นายณชพนธ์ นรรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 63365328 นายรัชชานนท์ รอดแตง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 63360927 นายจาตุรนต์ หลักแหลม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 63364062 นายพงศธร เทียนสันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 63360187 นายกรวุฒิ ภูกิ่งเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 63363133 นายนรภัทร ปัณณราช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 63364758 นายภาคินัย สุรินตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 63362914 นายธีรภัทร เสิบกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 63367742 นายอัครภพ มากะนัดถ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 63364000 นายปุณณรัตน์ บัวทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 63367988 นายคุณากร เรืองไพศาล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 63366301 นายศุภณัฐ นาคเกลี้ยง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 63366226 นายศุภกร สุทะนะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 63363096 นายนภัทร เมืองนาคิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 63360637 นายเกิดพงศ์ พงศ์อนันต์ปัญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 63360507 นายกิตติพงษ์ จินดาวัฒนชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 63362143 นายณัฐเศรษฐ์ เชื้อวีระชน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 63365311 นายรัชชานนท์ เสรีพงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 63363645 นายปฏิภาณ ขัดต๋า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 63364222 นายพัชรพล จันขาว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 63366332 นางสาวศุภาพิช พูนคำแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 63362747 นางสาวธัญจิรา มาสีกุก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 63361139 นางสาวจุฑามาส โตพุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 63365342 นางสาวรัชนีกร สุนหนองนก วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 63367056 นางสาวพิมพ์ธารา พูบาลชื้น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 63363607 นางสาวเบญญา วงษ์ชัยนุบาล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 63367629 นางสาวอริฌา ขำสมัคร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 63366110 นางสาวศศิภา พรหมลัทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 63367308 นางสาวอนุชศรา เฉลิมโชคอำนวย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 63361535 นางสาวชุตาภรณ์ ทองเที่ยง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 63366936 นางสาวสุนิกานต์ ทองสี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 63367568 นายอรรฆรัตน์ สืบศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)