รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 63262290 นายธีรภัทร์ อรุณประเสริฐ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 63263853 นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มเณร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 61263046 นางสาวพิมผกา ชัยวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 63241691 นางสาวนันทนา คำหว่าน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 61262827 นางสาวปุณฑริก หันถา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 63261071 นางสาวชญาพัฒน์ มุ้งกุลณา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 63261262 นางสาวชุติภา กองอุดม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 63263136 นางสาวพนิตตา เนตรใส ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 63260692 นางสาวคุณัญญา ประภัสสร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 63261125 นางสาวชนากานต์ พรมคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 63260791 นางสาวจารุพร ยอดสิงห์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 63261088 นางสาวชฎาพร พงษ์ทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 63262412 นางสาวนริศรา สำเนียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 63265093 นางสาวสุกิจตา สิงห์รอ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 63262764 นางสาวบุณยาพร ศักดิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 63261422 นางสาวณัฎฐา มูลลี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 63263631 นางสาวพีรดา จันทร์วิไล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 63261583 นางสาวณัฐธิดา ลิ่มทองน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 63260296 นางสาวกัญญาณัฐ อนุสนธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 63262535 นางสาวนันทิกา ทองก้านบัว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 63260098 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรโป๊ะ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 63261941 นางสาวแทนหทัย วงศ์วิเชียร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 63261859 นางสาวทักษพร มั่นกันนาน ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 63260609 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 63261880 นางสาวทิพย์กัลยา สุขสังข์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 63262870 นางสาวปริณี ปั้นแตง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 63261897 นางสาวทิพยนิภา แหลมทองหลาง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 63262818 นางสาวปนัดดา จันทร์เพ็งเพ็ญ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 63260333 นางสาวกัณฐรัตน์ ระลอกแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 63262900 นางสาวปลายฟ้า โคตรประทุม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
31 63260449 นางสาวกิตติยาภรณ์ พูนรัมย์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
32 63262207 นางสาวธัญลักษณ์ คล้ายแจ้ง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
33 63260111 นางสาวกนกวรรณ สอนนิล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 63163290 นางสาวลวัณรัตน์ บุญจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 63261019 นายเจษฎากร สมนาม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)