รายชื่อนิสิต
รายวิชา208201 : Thai Grammar
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะศึกษาศาสตร์
1 63411469 นายเดชาพล ไพฑูรย์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
2 63410035 นางสาวกนกวรรณ เพียรเกิด กศ.บ. (ภาษาไทย)10
3 63410318 นายกิตติพงษ์ คงเมือง กศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 63410158 นายกฤษณพล เสนีวงค์ ณ อยุธยา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
5 63412046 นายนวพล วงศ์หล่มแก้ว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
6 63411964 นายนภดล ศิริวุธ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 63410424 นายขจรยศ นารายณ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
8 63410585 นายจิตติคุณ ธนโสภณศิริ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
9 63412121 นางสาวนาราทิพย์ แจ่มแก้ว กศ.บ. (ภาษาไทย)10
10 63410912 นางสาวชุติมณฑน์ อิ่มสำอางค์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
11 63411261 นางสาวณัฐนิชา แจ้งสิน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
12 63412497 นางสาวปาริชาต ทิทา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
13 63411681 นางสาวธนาภา พันณรงค์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 63411391 นางสาวณิชากร นุชสวาท กศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 63411766 นางสาวธันย์ชนก ปริษาวงค์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
16 63412459 นางสาวปวีณา โพนชา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 63412329 นางสาวปณิตา นามวงศ์ษา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
18 63411834 นางสาวธีรนุช เวียงนนท์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
19 63410769 นางสาวชนิกานต์ จันทนา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
20 63411742 นางสาวธัญญาลักษณ์ ขันทมาส กศ.บ. (ภาษาไทย)10
21 63411148 นางสาวณัฏฐริณีย์ มีกัณหา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 63410554 นางสาวจารุวรรณ วารี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
23 63410578 นางสาวจิณณพัต ขีดดี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
24 63410677 นางสาวจีระนันท์ แก่งจำปา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 63411339 นางสาวณัฐริฎา นุกูล กศ.บ. (ภาษาไทย)10
26 63411018 นางสาวญาณิศา ชิณพันธ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
27 63411445 นางสาวดารารัตน์ มรรยาทอ่อน กศ.บ. (ภาษาไทย)10
28 63410066 นางสาวกมลวรรณ ดวงมาลา กศ.บ. (ภาษาไทย)10
29 63411032 นางสาวญาณิศา คุ้มพิทักษ์ กศ.บ. (ภาษาไทย)10
30 63411377 นายณัฐวุฒิ ผ่องศรี กศ.บ. (ภาษาไทย)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)