รายชื่อนิสิต
รายวิชา301416 : Production Planning and Control
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60360425 นายกิตติพล แก้วกำเนิด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
2 63366899 นายสุทิวัส ส้มทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 63364833 นายภานุพงศ์ จันทะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 63366578 นายสิรภพ จินดาหรา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 63367711 นายอัครพนธ์ โตอุ่นเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 63362976 นายธีระพงษ์ ปาเต๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 63363171 นายนราวุธ สำราญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 63364055 นายพงศธร ใยโฉม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 63364673 นายภัทรภณ ธนะขว้าง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 63364482 นายพีรพัฒน์ วิเชียรศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 63363324 นายนันทวัตร ศรีวิไชย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 63366509 นายสัญชัย รอดปุ๋ย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 63367780 นายอัษฎาวุธ สารีขาว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 63360828 นายจักรพรรดิ อิสภาโร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 63361993 นายณัฐพล บัณฑิตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 63367087 นายสุรเชษฐ์ ชิณบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 63362600 นายธนวัฒน์ อ่อนสะเดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 63365588 นายวรรักษ์ เทศเชียง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 63367339 นายอนุชิต ศรีพุทโธ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 63363959 นายปิยะภูมิ แข่งขัน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 63364956 นายภูลิศ แพงวังทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 63361559 นายโชคชัย ผลอนันต์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 63366035 นายศราวุธ สารีบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 63365618 นายวรศาสตร์ ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 62367156 นายอนุสรณ์ แสงทอง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
26 62364841 นายภาคิน เเซ่เต็ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
27 62363868 นายปริญญา บุญมี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
28 62365671 นายวรายุทธ ครูบา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
29 62363387 นายนฤพนธ์ อินทำ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
30 62364605 นายพุฒิพงศ์ อินขุนทด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
31 62366555 นายสิรภพ ศุภกฤตกำธร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
32 62366159 นายศิริรัตน์ กองวิเชียร วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
33 62363806 นายปรมี ขันธุแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
34 62360904 นายขจรเกียรติ แสงแดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
35 62365343 นายรัตนชัย ปานหมอยา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
36 62363134 นายธีรภัทร เดชสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
37 62361642 นายชัยวัฒน์ กรรณิกา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
38 62360515 นายกษม จันทร์เงียบ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
39 62362823 นายธนากร สายแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
40 63366721 นางสาวสุจิตรานัน พงษ์สุพรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
41 63367674 นางสาวอรุณรัตน์ สุขนาค วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
42 62365183 นางสาวยลดา สายบุญยง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
43 63366844 นางสาวสุทธิตา บุตรพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
44 63361313 นางสาวชนิกานต์ กาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
45 63361504 นางสาวชาลินี ไชยจินดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
46 63364703 นางสาวภัทริกา คงแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
47 63365076 นางสาวมาริษา เลียงหลีก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
48 63361344 นางสาวชนิสรา หนูกล้วย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
49 63366363 นางสาวศุภิสรา ชื่นเอี่ยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
50 63366943 นางสาวสุนิตา รินสาร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
51 63362662 นางสาวธนาดา โกอินต๊ะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
52 63364611 นางสาวภริตา กาญจนะ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
53 63365793 นางสาววัฒนาพร แย้มโหมด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
54 63367636 นางสาวอริสรา ภาพเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
55 63361689 นางสาวฐิติยาภรณ์ พลแสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
56 63362068 นางสาวณัฐริกานต์ สีเสียดงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
57 63367445 นางสาวอภิวรรณ ลาญาติ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
58 63364154 นางสาวพฤกษา สายคำดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
59 63360620 นางสาวเกสศิริ สายมา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
60 63361238 นางสาวชฎาพร กุลมล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
61 63365090 นางสาวมินทดา อินหอม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
62 63363980 นางสาวปุณณดา บัวชู วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
63 63361337 นางสาวชนิภรณ์ สุขรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
64 63361580 นางสาวญาณิศา เสวียนวงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
65 63364697 นางสาวภัทราพร รับบุญ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
66 63363478 นางสาวนิษารัตน์ แก้วสุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
67 63363973 นางสาวปุณฑริกา ริมนก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
68 63360958 นางสาวจารุวรรณ ของดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
69 63366257 นางสาวศุภกานต์ นันฝั้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
70 63366615 นางสาวสิริกร โมคลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
71 63365366 นางสาวรัฐกมล คนซื่อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
72 63363638 นางสาวปฏิการ มีอิสระ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
73 63367469 นางสาวอภิสรา อุตตสุรดี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
74 63363850 นางสาวปัทมพร ติลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
75 63361368 นางสาวชยุดา เหล่ารอด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
76 63361276 นางสาวชนม์นิภา ยาแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
77 63365724 นางสาววศินี จอมทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
78 63364260 นางสาวพัณณิตา เมล์พ่วง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
79 63365441 นางสาวลลิตา วังทะเลหมอก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
80 63361252 นางสาวชนชา อ่อนงาม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
81 63363010 นางสาวนงนภัส คำวันสา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
82 63364628 นางสาวภัณฑิลา พรพระรักษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
83 63361061 นางสาวจิรัฐฌา สมจิตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
84 63363706 นางสาวปพิชญา สมนึก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
85 63367209 นางสาวแสงดาว หารสาริกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
86 63366592 นางสาวสิราวรรณ อินทนอย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
87 63367865 นางสาวอารียา เสนานุช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
88 63363140 นางสาวนรมน ไชยคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
89 63360385 นางสาวกัณฐิกา รวบรวม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
90 63360224 นางสาวกฤติชญาภร นาคคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
91 63361115 นางสาวจีรนาถ ศิริป๋า วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
92 63360057 นางสาวกนกพร พัดกลม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
93 63362525 นางสาวธนพร กลิ่นเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
94 63360705 นางสาวเขมิกา วงศ์ปัญญารัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
95 63361887 นางสาวณัฐณิชา ใจแก้วทิ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
96 63360361 นางสาวกัญญาวีร์ ทองทิพย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
97 63365731 นางสาววะระนัน คำภิระ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
98 63366639 นางสาวสิริยาพร มาปันสาย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
99 63366097 นางสาวพิชญนันท์ แสงแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
100 63360446 นางสาวกานต์ธิดา เทียนยศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
101 62360935 นางสาวขวัญชีวา พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
102 62366470 นางสาวสายใจ ฮุยสระเกตุ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
103 62366142 นางสาวศิริพร หนูตา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
104 63366479 นางสาวสโรชา จันอิน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
105 62362717 นางสาวธนพร ปิ่นล่ม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
106 62363615 นางสาวเนตรดรุณี โสฬส วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
107 62361239 นางสาวนิชาภา ดีพรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
108 62361147 นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
109 62363608 นางสาวนุชรดี หมื่นยงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
110 62362311 นางสาวณัฐวดี มีแสง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
111 62365947 นางสาวศรสวรรค์ เฉลิมอัด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
112 62363653 นางสาวบุญศิตา โตหรั่ง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
113 62362601 นางสาวธนกร หลีเกษม วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
114 62366784 นางสาวสุธาวัลย์ อ่ำปาง วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
115 62366661 นางสาวสิริวรรณ อ่อนศรี วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
116 62365763 นางสาววารินี ทองดอนยอด วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
117 62366340 นางสาวสไบทิพย์ นุวรณ์ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
118 62362878 นางสาวธนาพร บัวกลอย วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
119 63361979 นางสาวณัฐพร พิมพา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
120 62365367 นางสาวรัตนาภรณ์ ฉินเช้า วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)10
121 63362839 นายธิติสรรค์ ร้อยพุฒ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)50
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)