รายชื่อนิสิต
รายวิชา305211 : Electrical Circuit for Computer Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360010 นายดุลยวัต ขันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 62360379 นายกฤตนัย ฝั้นเบ้า วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 62360614 นางสาวกัณธิกา กันยาประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 62360706 นายกิตตินันท์ อะทะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62360959 นายคณัณณพ เลาวกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 62361031 นายจรูญ ศักดิ์เจริญชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 62361291 นางสาวภาวิณี อู่รอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 62361307 นายเจริญ ศักดิ์เจริญชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 62361345 นายเจษฎา แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 62361512 นางสาวชลธิชา กลิ่นชู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 62362069 นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วแกมแข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
12 62362151 นายณัฐนนท์ ชัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 62362632 นายธนกฤต แจ้งกระจ่าง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 62362656 นายธนโชติ บุญตัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 62362724 นายธนพันธ์ พงษ์ขัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 62363110 นายธีรภัทร วรสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 62363172 นายธีรสิทธิ์ จันทรสมบัติ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 62363202 นายนนทกร รุ่งจรัสศิริ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 62363240 นายนพณัฐ บุตรโยจันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 62363394 นางสาวนฤมล แก้วฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 62363820 นายประวีณ สายนาค วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 62364186 นายพรหมธาดา เนืองนันท์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 62364278 นายพัทธพล ทิพย์กุมาร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 62364544 นายพีรพัฒน์ สิงห์ทองสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 62364780 นายภัทรพล ศิริวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 62364933 นายภูมิ แสนพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 62364957 นายภูมิพัฒน์ สีมาขจร วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 62365008 นายภูริณัฐ กันทะพะเยา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 62365206 นายยอดชาย ชะอุ่ม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 62365398 นายราชัณย์ เหมะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 62365572 นายวรเมธ อุ่นอกพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 62365619 นายวรวิทย์ เสนอกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 62365961 นายศรัญญู พุฒหอม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62366067 นางสาวศินิชา พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 62366081 นางสาวศิรฎา อุดมศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 62366098 นางสาวศิรดา ชัยวงษ์ษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 62366258 นางสาวศุภกานต์ แจ่มใส วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 62366432 นายสหัสวรรษ ศรีปาน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 62366456 นายสัจพล ปัญญาฟู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 62366692 นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 62366906 นายสุรวุฒิ เทียนคำ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา