รายชื่อนิสิต
รายวิชา301437 : System Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 58361073 นายกิตติพงษ์ โสดา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
2 58361110 นายจิรวัฒน์ ปิตโต วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
3 58361141 นางสาวเจนจิรา อริยะเดช วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
4 58361424 นายนัทธพงศ์ อิสโร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
5 58361479 นางสาวเบญญา สระทองแร่ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
6 58361943 นางสาวอัญชลี พจุไทย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)40
7 59360174 นายกฤษฎา น้อยยม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 59360372 นางสาวกิ่งแก้ว ประทวน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 59360648 นายจักรวาล นามะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 59360662 นางสาวจันทนา ศรีชลา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 59361843 นางสาวทัตพร ผลฟัก วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 59362208 นายธนิสร ธรสินธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 59362536 นายนนทนันต์ นันทะชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
14 59362765 นางสาวนิรชา บุญคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
15 59362918 นางสาวเบญญาพร วงค์แก้วคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
16 59363373 นางสาวปุณยนุช อุปมัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
17 59363564 นางสาวพรรณกาญจน์ แซ่ตั้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
18 59363571 นางสาวพรรณรมณ ปานดวงแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
19 59364035 นางสาวภัทรานิษฐ์ มุขไทสง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
20 59364721 นางสาววรพรรณ ยาแป้น วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
21 59364851 นายวรวิทย์ กาสีทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
22 59365346 นางสาวศศิวิมล ยศตื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
23 59365445 นางสาวศิริพร กลิ่นมัคผล วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
24 59365858 นางสาวสุชานาถ ม่วงรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
25 59365902 นางสาวสุทิศา เหมหงษา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
26 59366206 นางสาวหฤทัย มัณฑการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
27 59366794 นายโอภาส มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา