รายชื่อนิสิต
รายวิชา206211 : Chinese III
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61260052 นางสาวกนกพร เล็กอุทัยพานิช ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 61260120 นางสาวกรรฐิมา วันเพ็ญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 61260199 นางสาวกัญญ์ชลาภรณ์ วงษ์เวียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 61260212 นายกัณฉัตร บุญนนท์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 61260281 นางสาวกัษมา เชื้อบุญมี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 61260410 นางสาวกุลนาถ เล้าวงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 61261042 นางสาวชารินา จิตรจำ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 61261288 นางสาวณัฐกฤตา จันทะแฝก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 61261431 นางสาวณัฐริกา ตาสุเม่น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 61261455 นางสาวณัฐวดี พิริยะสุทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 61261493 นางสาวณิชารีย์ สิงหฤกษ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 61261509 นางสาวณีรนุช ภาคภูมิ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 61261875 นายธวัชชัย อ่วมบุญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 61261899 นางสาวธัญญาลักษณ์ ทิน่าน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 61262124 นางสาวนรีกานต์ เทศมงคลชัย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 61262674 นางสาวปัทมพร จิดอน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 61262780 นางสาวปิยวรรณ เนธิบุตร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 61262902 นางสาวพรธิตรา บุญสุข ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 61262940 นางสาวพรสุดา ทุมทา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 61263299 นางสาวมธุลดา ฮวดเจริญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 61263350 นางสาวมิ่งกมล ทาปลัด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 61263466 นายระวิภาส ฤทธิ์เหมาะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 61263770 นางสาววิชชุตาพร ขุนเณร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 61263831 นายวิริยะ โดรณ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 61264012 นางสาวศิรินันท์ อาจสูงเนิน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 61264050 นางสาวศิริลักษณ์ อัตเสน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 61264081 นางสาวศิริวรรณ อัตเสน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 61264104 นางสาวศิลาพร เทียนทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 61264111 นางสาวศิลาลักษณ์ เพ็งอ่วม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 61264173 นางสาวศุภิสรา ชากลาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 61264241 นางสาวสโรชา นาแหลม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 61264289 นางสาวสิดาพร งามแม้น ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 61264340 นางสาวสิรินทรา ไชยวงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
34 61264432 นางสาวสุชาดา วงษ์เป้า ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
35 61264500 นางสาวสุทาทิพย์ ศรีสอาด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
36 61264531 นางสาวสุพรรณี แดงแก้ว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 61264555 นางสาวสุพิชฌาย์ พึ่งพัก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 61264630 นางสาวสุริยาพร เมฆดำ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
39 61264678 นางสาวสุวิสา เขียวแจ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
40 61264692 นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยอาภรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
41 61264784 นางสาวอนุสสรา อนุวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
42 61264999 นายอานนท์ สีหา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
43 61265118 นายเอกราช จรัญกิจ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา