รายชื่อนิสิต
รายวิชา304315 : Reinforced Concrete Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 57360121 นายญาณกร ทองเกิด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
2 57360633 นายวศิน สมานกสิกรรม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
3 57360664 นายวีรพนธ์ แดงชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
4 57360855 นายเสฎฐวุฒิ แยงลีลา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
5 58360380 นางสาวดวงฤทัย จันทร์สิงห์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
6 58360465 นายธเนศพล เครือซ้า วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
7 58360564 นางสาวนัฐมล พลจังหรีด วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
8 58360663 นายพงศ์ศิริ กลิ่นแย้ม วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
9 58360700 นางสาวพิมพ์กานต์ อินสุธา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
10 58360731 นายภาณุวิชญ์ สมตน วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
11 58360939 นายสุรศักดิ์ บดีรัฐ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)40
12 59360327 นางสาวกัลยาณี แสนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
13 59360952 นางสาวชนิสรา คงทับ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
14 59360976 นายชยานันท์ วงศ์ดาว วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
15 59361706 นางสาวดารารัตน์ จันทร์สุข วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
16 59362901 นางสาวบุษรินทร์ แก้วศิริพงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
17 59364417 นายรณฤทธิ์ เต็มตาวงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
18 59364516 นายรัฐนันท์ โนราช วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
19 59364790 นางสาววรรณภา โจระสา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
20 59365551 นางสาวศุภรณัฐ ไกรกิจราษฎร์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
21 59366138 นายสุวิชากร อนุมาตย์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
22 59366473 นางสาวอรนุช แสนประสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
23 59366800 นางสาวไอลดา ปานเกิดผล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา