รายชื่อนิสิต
รายวิชา301496 : Selected Topics in Industrial Engineering
กลุ่ม3
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 59360037 นายกนกพล มูลหงษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
2 59360297 นางสาวกันยารัตน์ อินถา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
3 59360648 นายจักรวาล นามะเสน วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
4 59361249 นางสาวฐานิสร ป้องภัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
5 59362383 นายธิติ ป๋าปา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
6 59362536 นายนนทนันต์ นันทะชัย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
7 59362628 นายนราธร กลั่นคำ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
8 59363687 นายพันธกานต์ ศรีโพธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
9 59364936 นางสาววราภรณ์ กลิ่นฟุ้ง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
10 59365810 นางสาวสิริลักษณ์ เกิดโสฬศ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
11 59366169 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเนียม วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
12 59366688 นางสาวอารยา อินต๊ะเชื้อ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
13 59366794 นายโอภาส มะลิทอง วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา