รายชื่อนิสิต
รายวิชา305221 : Introduction to Digital Logic
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 62360010 นายดุลยวัต ขันโท วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
2 62360812 นางสาวเกตน์สุดา อุตพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
3 62361031 นายจรูญ ศักดิ์เจริญชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
4 62361192 นางสาวจิราภรณ์ สุขคำภา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
5 62361222 นางสาวจิราวรรณ ทิพย์ขัน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
6 62361291 นางสาวภาวิณี อู่รอด วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
7 62361307 นายเจริญ ศักดิ์เจริญชัยกุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
8 62361352 นายเจษฎากร ฉุยฉาย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
9 62361581 นางสาวชัชฎาภรณ์ สิงห์ทอง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
10 62361598 นายชัชนันท์ บุญส่ง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
11 62361734 นายชินณปกรณ์ กองฤทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)80
12 62362069 นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วแกมแข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
13 62362168 นายณัฐนนท์ ม่วงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
14 62362434 นายเดชสิทธิ์ ศรีวิชา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
15 62363103 นายธีรภัทร์ วัฒนากุล วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
16 62363110 นายธีรภัทร วรสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
17 62363318 นายนโม พีรัชภัทรา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
18 62363837 นายปรัชญา พอสม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
19 62364032 นายปิยะพงษ์ ฟูแสง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
20 62364087 นายพงษ์พัฒน์ ดำพลงาม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
21 62364155 นางสาวพรนภา ชมกลิ่น วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
22 62364353 นางสาวพิชญ์สุดา ลาดี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
23 62364513 นายพีรณัฐ โสภานะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
24 62364933 นายภูมิ แสนพรหม วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
25 62365015 นายภูริพัฒน์ ไชยนันทน์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
26 62365046 นางสาวมณัฐชา แสงพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
27 62365398 นายราชัณย์ เหมะ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
28 62365572 นายวรเมธ อุ่นอกพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
29 62365619 นายวรวิทย์ เสนอกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
30 62365725 นายวันธงชัย แสงสุข วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
31 62365756 นายวัศย์รุจ นันตา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
32 62365985 นางสาวศรัณย์พร จันทะวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
33 62366067 นางสาวศินิชา พรมมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
34 62366081 นางสาวศิรฎา อุดมศิลป์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
35 62366098 นางสาวศิรดา ชัยวงษ์ษา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
36 62366456 นายสัจพล ปัญญาฟู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
37 62366692 นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
38 62366876 นายสุรพัศ อันทะศรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
39 62367163 นางสาวอภิชญา เชื้อประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
40 62367477 นายอิทธิราช ประเทือง วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
41 62367514 นายเอกกมล คู่สุขมา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา