รายชื่อนิสิต
รายวิชา301624 : Problem Solving using Advanced Heuristic Approaches
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1

โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *