รายชื่อนิสิต
รายวิชา302232 : Thermodynamics I
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 63360255 นางสาวกฤษณา อินทปัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
2 63360460 นายกิตติกรณ์ เมืองกลาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
3 63360521 นายกิตติศักดิ์ ยวงเงิน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
4 63360644 นายเกียรติภูมิ ลาวิชัย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
5 63360866 นายจักรี กันนิล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
6 63361023 นางสาวจิรดา รามสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
7 63361672 นางสาวฐิติพร บุญประคม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
8 63362013 นายณัฐภัทร ทรัพย์แสง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
9 63362105 นายณัฐวุฒิ สุวรรณวงค์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
10 63362174 นายดนัยวุฒิ วังทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
11 63362273 นายทรงกต ดรุณเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
12 63362297 นายทรงยศ สุฑิตานนท์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
13 63362556 นางสาวธนภรณ์ อภัยสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
14 63362709 นายธรณินทร์ โสโพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
15 63362877 นายธีรเทพ ศรีรดล วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
16 63362952 นายธีรวุฒิ ศรีดัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
17 63363218 นายนฤสรณ์ พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
18 63363225 นางสาวนลพรรณ กุลธนชาติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
19 63363362 นางสาวนันธการต์ ลิสันเทียะ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
20 63364291 นายพันธกานต์ แอบแฝง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
21 63364406 นางสาวพิมลพรรณ พฤกษะวัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
22 63364512 นายพีระพัฒน์ ม่วงสาร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
23 63365045 นางสาวมยุรา เตือนสติ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
24 63365236 นางสาวยุพาวัลย์ แก้วตะคุ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
25 63365465 นายลัทธพล ไสกาง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
26 63365557 นายวรทัต คงปราการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
27 63365809 นายวันฉัตร จำนงค์วัฒน์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
28 63365939 นางสาววิภาวี อยู่บ้านคลอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
29 63365984 นายวีรพล สร้อยทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
30 63366004 นายวีรภัทร บางยิ้ม วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
31 63366196 นายศิริวัฒน์ เสริมกระโทก วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
32 63366295 นายศุภกิตติ์ มาลัยวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
33 63366530 นางสาวสิดาพร แอตัน วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
34 63366820 นายสุทธิชัย ขึมจันทร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
35 63367254 นายอดิศักดิ์ นองเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
36 63367360 นายอนุพงษ์ เทพกัณฑ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
37 63367599 นางสาวอรวรรณ คำภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
38 63367704 นายอลงกรณ์ จันทพันธ์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา