รายชื่อนิสิต
รายวิชา303437 : Photovoltaic System Technology
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 61360455 นางสาวเกศินี ณรงค์ศิริรักษ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
2 61360813 นายเจตพล หม่องผัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
3 61360936 นายชยุตพงศ์ แช่มเล็ก วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
4 61361025 นายชานน เชื้อแหว้น วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
5 61361131 นายไชยวัฒน์ ทองดำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
6 61361469 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์รัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
7 61361650 นายทองสุข สินธพเรืองกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
8 61361711 นายธงไชย สุขไชย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
9 61363166 นายภาคภูมิ ยองเพชร วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
10 61363548 นายวรปรัชญ์ ตาคำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
11 61363722 นายวาทิต บุญนิธิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)40
12 61363906 นายเวทิศ ชากำนัน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา